EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / DÖNEM SONU
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuklara eğitim vermede
psikolojinin uygulamalarını tartışan, eğitimi
geliştirmek için sınıfta öğrenme ve öğretmede
gözlemin önemini vurgulamıştır?
6. Bilişsel gelişim kuramı aşağıdakilerden hangisine
aittir?
A) Piaget
B) Skinner
C) Pavlov
D) Freud
E) Dewey
A) W. James
B) J. Dewey
C) Thorndike
D) Berliner
E) Maslow
7. I. Öğrenme etkileşim gerektirir.
II. Öğrenme yaşantılara dayalıdır.
III. Öğrenme bir süreçtir.
Yukarıdakilerden hangileri öğrenmenin doğası ile
ilgili doğrudur?
2. Bir kişinin duygu, motivasyon, değer yargıları, kişilik ve diğer insanlarla ilişkileri ile ilgili olan değişmeleri kapsayan gelişim aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) II ve III
E) I ve III
A) Bilişsel gelişim
B) Fiziksel gelişim
C) Psikososyal gelişim
D) Biyolojik gelişim
E) Psikolojik gelişim
8. Zekâyı ilk kez kurumsal boyutta inceleyen psikolog
aşağıdakilerden hangisidir?
3. İkinci çocukluk dönemi hangi yaş aralığını kapsamaktadır?
A) Thorndike
B) Guilford
C) Piaget
D) Gardner
E) Galton
A) 3-7
B) 6-12
C) 0-5
D) 0-6
E) 4-8
9. Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin ögelerinden biri değildir?
A) İpuçları
B) Katılım
C) Pekiştirme ve dönüt
D) Dikkat
E) Düzeltme
4. Algılamayı, tanımayı, akıl yürütmeyi ve yargılamayı
içeren bilginin elde edilmesi eylemi ve sürecine ne
ad verilir?
A) Olgunlaşma
B) Biliş
C) Şema
D) Tanı
E) Kavrama
10. I. Öğrenme sonucu davranışta gözlenebilir bir değişiklik gerçekleşir.
II. Öğrenme ile birlikte genellikle davranıştaki değişiklik belli bir süre devam eder.
III. Öğrenme sonucu gerçekleşen değişikliklerin deneyimlere bağlı olduğu görülmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri öğrenmenin özellikleri
arasında yer alır?
5. Aşağıdakilerden hangisi kişilik kuramları arasında
yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve II
A) Psikoanalitik kuramlar
B) Öğrenme kuramları
C) İnsancı kuramlar
D) Treyt kuramlar
E) İdari kuramlar
1
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / DÖNEM SONU
11. Koşullu uyaranın kendisinden sonra koşulsuz uyaranın geleceğini anımsatmasına ne ad verilir?
16. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel süreçlerden biri
değildir?
A) Habercilik
B) Pekiştirme
C) Bitişiklik
D) Yakınlık
E) Nötrlük
A) Tekrar
B) Dikkat
C) Algı
D) Geri getirme
E) Duygu
12. Aşağıdakilerden hangisi birincil pekiştireçlere örnek olarak gösterilemez?
17. Uzun süreli belleğe kaydedilmesi istenen bilgilerin,
zihinsel simgelerinin oluşturulmasına ne ad verilir?
A) Cinsellik
B) Uyku
C) İçecek
D) Yiyecek
E) Şarkı söyleme
A) Tekrar
B) Dikkat
C) Kodlama
D) Geri getirme
E) Algı
13. Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenme kuramının süreçlerinden biri değildir?
18. Aşağıdakilerden hangisi beyin temelli öğrenme ilkelerinden bir değildir?
A) Dikkati yöneltme
B) Anımsama
C) Tutum
D) Davranışı sergileme
E) Güdülenme
A) Beyin paralel bir işlemcidir.
B) Öğrenme tüm fizyoloji ile ilgilidir.
C) Anlam arayışı içsel ve doğuştandır.
D) Anlam arayışı örüntüleme ile oluşur.
E) Örüntülemede duygular anlam taşımaz.
14. Aşağıdakilerden hangisi gözleyerek öğrenmeyi kolaylaştıran özelliklerden biri değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacılığın öğretime ilişkin temel ögelerinden biri değildir?
A) Dolaylı pekiştirme
B) Dolaylı geliştirme
C) Dolaylı ceza
D) Dolaylı duygu
E) Dolaylı güdülenme
A) Ön bilginin harekete geçirilmesi
B) Bilginin anlaşılması
C) Bilginin uygulanması
D) Yeni bilgilerin engellenmesi
E) Bilginin farkında olunması
15. Üzerinde zihinsel işlemlerin yapıldığı bilgilerin geçici olarak tutulduğu bilgi deposu aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
20. Beyinde kaygı ve korkuları kontrol eden bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşleyen bellek
B) Duyusal bellek
C) Uzun süreli bellek
D) Kısa süreli bellek
E) Anlamsal bellek
A) Amigdala
B) Hipotalamus
C) Talamus
D) Hipokampüs
E) Beyin sapı
2
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / DÖNEM SONU
CEVAP ANAHTARI
3
1
A
11
A
2
C
12
E
3
B
13
C
4
B
14
B
5
E
15
A
6
A
16
E
7
C
17
C
8
B
18
E
9
D
19
D
10
D
20
A
Download

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / DÖNEM SONU