III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 25. Maddesi 2. Fıkrası Gereğince Alınması Gereken Beyan
Pay Piyasası
Aracılık Komisyonu : Gerçekleşen
işlem tutarı üzerinden Binde ……….
Komisyon/
Ücret
Vergi Oranı
Varant ve Sertifika
Takasbank Ödünç Pay
Piyasası
Aracılık Komisyonu: Elde
Aracılık Komisyonu :
edilen brüt faiz üzerinden %..... Alınmamaktadır.
Takasbank Para Piyasası
Aracılık Komisyonu : Gerçekleşen
işlem tutarı üzerinden Binde
……….
MKK Saklama ve İşlem Ücretleri : MKK Saklama ve İşlem Ücretleri
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun aldığı
: Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun aldığı
aylık komisyon ve ücretler aynen
aylık komisyon ve ücretler aynen
yansıtılmaktadır. Aşağıdaki linkten
yansıtılmaktadır. Aşağıdaki linkten
detaylı bilgiye ulaşılabilinir.
detaylı bilgiye ulaşılabilinir.
https://www.mkk.com.tr/wps/portal https://www.mkk.com.tr/wps/port
/MKK/BilgiMerkezi/Kilavuzlar
al/MKK/BilgiMerkezi/Kilavuzlar
Takasbank Saklama ve İşlem
Takasbank Saklama ve İşlem
Ücretleri :
Ücretleri :
Takasbank’nın aldığı aylık komisyon Takasbank’nın aldığı aylık
ve ücretler aynen yansıtılmaktadır.
komisyon ve ücretler aynen
Aşağıdaki linkten detaylı bilgiye
yansıtılmaktadır. Aşağıdaki linkten
ulaşılabilinir.
detaylı bilgiye ulaşılabilinir.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sa http://www.takasbank.com.tr/tr/S
yfalar/ucret-ve-komisyonayfalar/ucret-ve-komisyontarifeleri.aspx
tarifeleri.aspx
Nakit Transfer Ücreti :
Nakit Transfer Ücreti :
Takasbank’nın aldığı aylık komisyon Takasbank’nın aldığı aylık
komisyon ve ücretler aynen
ve ücretler aynen yansıtılmaktadır.
Aşağıdaki linkten detaylı bilgiye
yansıtılmaktadır. Aşağıdaki linkten
detaylı bilgiye ulaşılabilinir.
ulaşılabilinir.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sa http://www.takasbank.com.tr/tr/S
yfalar/ucret-ve-komisyonayfalar/ucret-ve-komisyontarifeleri.aspx
tarifeleri.aspx
Posta Masrafı : İadeli taahhütlü
posta ile aylık hesap ekstresi
Posta Masrafı : Yoktur.
gönderilen yatırımcılara PTT’nin
aldığı ücret aynen yansıtılmaktadır.
Yatırım ortaklıkları ve fonlar için
Pay ve pay endesksine dayalı olanlar
%10, diğerleri için %0.
için %0, diğerleri %10.
MKK Saklama ve İşlem
Ücretleri : Yoktur.
MKK Saklama ve İşlem
Ücretleri : Yoktur.
Takasbank İşlem Ücretleri :
Takasbank’nın aldığı komisyon
ve ücretler aynen
yansıtılmaktadır. Aşağıdaki
linkten detaylı bilgiye
ulaşılabilinir.
http://www.takasbank.com.tr
/tr/Sayfalar/ucret-vekomisyon-tarifeleri.aspx
Takasbank İşlem Ücretleri :
Takasbank’nın aldığı komisyon
ve ücretler ile piyasa oranları
aynen yansıtılmaktadır.
Aşağıdaki linkten detaylı
bilgiye ulaşılabilinir.
http://www.takasbank.com.tr
/tr/Sayfalar/ucret-vekomisyon-tarifeleri.aspx
Nakit Transfer Ücreti :
Yoktur.
Nakit Transfer Ücreti :
Yoktur.
Posta Masrafı : Yoktur.
Posta Masrafı : Yoktur.
Elde edilen brüt faiz geliri
üzerinden %15.
Yatırım ortaklıkları ve fonlar
için %10, diğerleri için %0.
Prim Menkul Değerler A.Ş. İşleme Konu Sermaye Piyasası Araçlarının Riskleri Sayfa 1/2
Pay Piyasası
İkincil
Piyasası
İşleme konu
sermaye
piyasası
aracının karşı
taraf riski
İşleme konu
sermaye
piyasası
aracının
likidite riski
Varant ve Sertifika
Takasbank Para Piyasası
Takasbank Ödünç Pay
Piyasası
Vardır.
Vardır.
Yoktur.
Yoktur.
İşleme taraf olanın yükümlülüklerini
yerine getirmeme riski vardır.
İşleme taraf olanın yükümlülüklerini
Yoktur.
yerine getirmeme riski vardır.
Yoktur.
Borsada işlem sırasının kapatılması
veya kottan çıkarılması, ihraç eden
şirketin iflas etmesi riski vardır.
Borsada işlem sırasının kapatılması
veya kottan çıkarılması riski vardır.
İhraçcının ödememe riski vardır.
Yoktur.
Yoktur.
İşleme konu
sermaye
piyasası
aracının
piyasa riski
Sabit getiriye sahip değildir. Değer
artışı olabileceği gibi değer azalışları
da olabilir. Fiyat arz ve talebi
etkileyen unsurlara göre
değişmektedir.
Belli bir süre için geçerli olan
ürünlerdir. Vade sonunda kullanılması anlamlı olmayan ürünlerin
değeri kalmayacaktır. Sabit getiriye
sahip değildir. Değer artışı olabileceği gibi değer azalışları da olabilir.
Fiyat arz ve talebi etkileyen unsurlara göre değişmektedir.
Yoktur.
Yoktur.
Piyasa
Yapıcısı/
İhraçcı
Yatırım ortaklıkları, bazı gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile gelişen
işletmeler piyasasındaki paylar piyasa
yapıcılı işlem görmektedirler.
Piyasa yapıcılı işlem görürler ve
ihraçcıları aracı kurumlardır.
Yoktur.
Yoktur.
Sermaye
piyasası
araçlarına
ilişkin risk
takibi
İlgili şirketin finansal raporları,
haberleri ve analizleri ile güncel
ekonomik ve siyasi haberler izlenerek
risk takibi yapılmalıdır.
İlgili şirketin finansal raporları,
haberleri ve analizleri ile güncel
ekonomik ve siyasi haberler
izlenerek risk takibi yapılmalıdır.
Getiri işlem öncesi
bilinmektedir.
Getiri işlem öncesi
bilinmektedir.
Tarih :
Yatırımcı Beyanı:
Prim Menkul Değerler A.Ş. İşleme Konu Sermaye Piyasası Araçlarının Riskleri Sayfa 2/2
Download

Sermaye Piyasası Araçlarının Riskleri Bildirim Formu