Yeni Düzenlemelere Göre KDV İadelerinde
ÖZEL ESASLAR (KOD) UYGULAMASI
KDV İadesinde Temel Prensip Genel Esaslar Uygulanmasıdır.
KDV İade uygulamalarında temel amaç; gerçekte iadesi gereken KDV’nin tespitidir.
İhracat, indirimli oran uygulanması vb değişik düzenlemeler dolayısıyla, KDV iadesi söz konusu
olduğunda, her bir KDV iadesine ilişkin gerekli belge, raporlama ve başvuru esas ve usulleri mevzuatla
düzenlenmiştir.
KDV iadelerinde temel prensip de, her bir KDV iade türünde belirlenmiş usul ve esaslara göre belge
raporlama başvuruların yapılması, KDV iadelerinin genel esaslara tabi göre yapılmasıdır.
Bazı Durumlarda Özel Esaslar Uygulanmaktadır. KDV İadeleri Açısından Mükellefler (Özel Esaslara)
KOD'a Alınmaktadır.
Ancak uygulamada;
Gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi çatısı altında yolsuz olarak iadesine yol
açabilecek durumlar ortaya çıkabilmektedir.
hiç yüklenilmediği halde sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeye dayalı olarak indirim
hesaplarına alınan ve indirim yoluyla giderilemediği için de iadesi talep edilen KDV olarak gösterilen
tutarların iadesi söz konusu olabilmektedir.
Bu gibi riskli durumlar da, KDV iadeleri için, her bir duruma göre belirlenmiş özel esaslara göre
yapılmaktadır.
Mükellefler gerek kendi KDV iade taleplerinde, gerekse mal sattığı hizmet verdiği mükelleflerin KDV
iade talepleri dolayısıyla, özel esaslara tabi olduklarını, genel olarak ifade edilen KOD'a alındıklarını
öğrenebilmektedirler.
KDV Uygulama Tebliği İle Özel Esaslar (KOD) Uygulaması Detaylı Düzenlemiştir
26 Nisan Tarihinde Yayımlanan Yeni KDV Uygulama Tebliğinde, hangi durumlarda özel esaslar
uygulanacağı, söz konusu durumlarda KDV iadesinin nasıl yapılacağı, tekrar genel esaslara nasıl
dönüleceği gibi hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir.
Ayrıca belli sürelerin geçmesi ile, özel esaslardan otomatik olarak çıkılma da düzenlenmiştir.
Yine Tebliğ ile geçiş hükümlerinin otomatik olarak vergi dairelerince uygulanmasına ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır.
Bir Çok Nedenle Özel Esaslar (KOD Uygulaması) Söz Konusu Olabilmektedir.
Öncelikle,
- Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler, KOD'a alınırlar.
Bunun haricinde;
- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de
dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma
konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler de KOD'a alınırlar.
Ayrıca;
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge DÜZENLEME durumu ile ilgili olarak;
- Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları Veya Bunların
Kurdukları Veya Ortağı Oldukları Mükellefler İle Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler de KOD'a
alınırlar.
Sahte belge veya Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı Belge Durumlarından Ayrı Olarak;
- Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama
konusunda tespit bulunan mükellefler,
- Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler de KOD'a
alınırlar.
Ve özellikle de pek çok mükellefi ilgilendirebilecek bir durum olarak;
- Doğrudan Mal Veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor Veya Tespit
Bulunanlar KOD'a alınırlar.
Görüldüğü gibi, kendimizin hiç sahte belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ile ilgili olmasa da;
Doğrudan Mal Veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor Veya Tespit
Bulunması durumunda, Mükellef KOD'a alınabilmektedir.
Özel Esaslar Uygulandığında Nasıl Bir Yaklaşım Sergilemek Lazımdır.
Mükellefler açısından KOD'a Alınma Durumu Olduğunda öncelikle;
- KOD'a alınma gerekçesini bilmek gerekir. Bir vergi inceleme raporumu vardır yoksa, vergi dairesinin
veya bakanlık vb gibi bir tespit mi vardır?
- Yoksa, beyanname vermeme, adreste bulunamama vb gibi diğer nedenler mi vardır?
Sonra;
- Hakkımızda KOD'a alınamaya neden olan durumla ilgili tespitler gerçekten sağlam mı yapılmıştır
bunu iyice değerlendirmek lazımdır.
- Özellikle bazı durumda vergi dairesi tarafından 2 kişi ile yerinde detaylı tespit, yoklama yapılması ve
mükellefe açıklama hakkı verilmesi gerekmektedir.
- Dolayısıyla konusun bütünsel olarak değerlendirilmesi gerekir.
Eğer tespitler, raporlarda eksiklik varsa, yapılması gereken yerinde yoklamalar yapılmamış, açıklama
imkanı verilmemiş ise; konuyu net olarak ele alan bir dilekçe ile vergi dairesine itiraz edilmelidir.
Yeni düzenleme ile, KOD'a alınmış mükelleflerin, belli sürelerin geçmesi durumunda, OTOMATİK
olarak KOD'dan çıkarılması gerekmektedir. Vergi Dairelerinin de bu kapsamda olanlara kendiliğinden
işlem yapması gerekmektedir.
KOD'a alınmış mükellefler kendi durumlarını takip ederlerse, OTOMATİK olarak KOD'dan çıkma
işlemini takip etmeleri, iş yoğunlu vb nedenle gecikmeyi de önleyebilecektir.
Tebliğde Sıralanmış Özel Esaslar Uygulanmasına (KOD'a Alınmaya) Neden Olan Haller
1
Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler
2
Sahte Belge Düzenleme Raporu
3
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu
Özet Tablolar:
Ek - 1
Ek - 2
4
Sahte Belge Kullanma Raporu
5
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu
6
Sahte Belge Düzenleme Tespiti
7
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti
8
Sahte Belge Kullanma Tespiti
9
11
Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti
Özel Esaslara Tabi Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak
Oldukları Veya Bunların Kurdukları Veya Ortağı Oldukları Mükellefler İle
Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükellefler
Adresinde Bulunamama
12
Defter Ve Belge İbraz Etmeme
13
Beyanname Vermeme
14
İhtiyati Tahakkuk Veya İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler
Doğrudan Mal Veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında
Olumsuz Rapor Veya Tespit Bulunanlar
10
15
Özet Tablolar:
Ek - 3
Soru Cevap Konu Olarak Detaylı Olarak KİTAPÇIK ta Ele Alınmıştır
Görüleceği üzere, farklı durumlar nedeniyle özel esaslar (kod) uygulaması söz konusu olabilmektedir:
Her bir Durum İtibariyle;
- Hangi şartlarda, tespitlerde Kod'a alınacağı,
- Vergi Dairesince yapılması gereken tespit ve yoklamaların ne olacağı,
- Hangi durumlarda mükellefe açıklama, ispat hakkı tanınacağı;
- Mükellef tarafından nasıl açıklama izah yapılabileceği, olayın gerçekliğinin nasıl ispat edilebileceği;
- KOD'a alınan mükelleflerin KDV İade Taleplerinin Nasıl Yerine Getirileceği, KOD'dan nasıl çıkılacağı,
kendiliğinden otomatik olarak kod'dan çıkma sürelerinin ne olduğu, vergi dairelerinin Kod'dan
çıkmayı nasıl uygulayacağı;
- Tebliğin yayınlanmasından sonra KOD da olanlar için yeni getirilen düzenlemelerin Vergi Dairesince
nasıl otomatik olarak uygulanacağı;
soru ve cevaplar şeklinde kitapçıkta ele alınmıştır.
Kitapçık Ekine Özet Tablolar da Eklenmiştir.
Ek 1 -- SMYİB -- İade Talepleri Nasıl Yerine Getirilir - Özet Tablo
Ek 2 -- SMYİB -- Genel Esaslara Dönüş - Özet Tablo
Ek 3 -- SMYİB Haricinde Diğer Tespitlerde Kod Uygulaması - Özet Tablo
Dolayısıyla KOD kapsamında olan mükelleflerin, kendi durumlarına ilişkin düzenlemeleri dikkatle
incelemeleri ve lehlerine olan uygulamaların bir an önce uygulanmasını takip etmeleri faydalı
olacaktır.
Konuyla ilgili ilave yardım ve açıklama için lütfen irtibata geçiniz.
Saygılarımızla, Royal YMM
E-mail: [email protected] Tel: (212) 252 1520
Download

ÖZEL ESASLAR (KOD) UYGULAMASI