ÖZET
Doktora Tezi
DĐOPSĐT ESASLI DUVAR KAROSU SIR VE
ANGOPLARININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ
Betül YILDIZ
Anadolu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Ender SUVACI
2010, 281 sayfa
Bu çalışmada opaklık; SiO2-CaO-MgO-B2O3-Na2O-K2O cam seramik
sisteminde geliştirilen firitlerde diopsit kristalizasyonu ile sağlanmıştır. Tezin
birinci bölümünde diopsit esaslı firitlerde yapılan kompozisyonal değişimlerin
sırın ısıl davranışı, mikroyapısı ve optik özellikleri (L* değeri ve parlaklık)
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmalar parlaklık ve beyazlık indisinin
sır mikroyapısına bağlı olduğunu göstermiştir. Mikroyapılarında ≈%40’dan fazla
kristal faz içeren diopsit esaslı duvar karosu sırlarının L* değerleri 90’ın üzerinde
ölçülmüştür. Kompozisyonlarında ağırlıkça %12’den fazla (Na2O+K2O+B2O3)
içeren sırların parlaklık değerlerinin 40’dan yüksek geldiği tespit edilmiştir.
Çalışmalar sır pürüzlülüğünün parlaklığa etki eden bir diğer önemli parametre
olduğunu göstermiştir. Yüzey pürüzlülüğü 1,5 µm’dan küçük olan sırların
parlaklık değerleri ≈40’dan yüksek ölçülmüştür. Tezin ikinci bölümünde
sinterleme ve yumuşama sıcaklığı yüksek diopsit esaslı firitlerin angop
kompozisyonunda kullanımı ile yüksek opaklıkta angopların elde edilebileceği
saptanmıştır. Çalışmalar ayrıca angopta yapılan kompozisyonal değişimler ile
angop temel özelliklerini (opaklık, sıvı geçirimlilik ve ısıl genleşme katsayısı)
kontrol etmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Çalışmalar sonucunda
geliştirilen diopsit esaslı firit ve angoplar ile hammadde maliyetleri sırasıyla
≈%30 ve %20 oranlarında azaltılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diopsit, Cam Seramik, Duvar Karosu Sırları, Angop
i
Download

ÖZET Doktora Tezi DİOPSİT ESASLI DUVAR