I N T E R K E R Á M Kft
H-6000 Kecskemét, Parasztfőiskola u. 12 – 16
Pf 197, Magyarország, Tel./Fax: +36 76 481 658
E-mail: [email protected]
Web: www.interkeram.hu
Tehnički podaci glazura FERRO
Nove glazure FERRO za mase od kamenine
Tip glazure
VTR 320
transparentna
Temperatura
žarenja (°°C)
920 – 980
304.378.5
transparentna
940 – 980
394.199.5
bela pokrivna
940 - 980
K a r a k t e r i s t i k e
Visokog sjaja, dobro se boji pigmentima.
Koeficijent toplotnog širenja mu iznosi 186 x 10 exp(-7), zbog čega
dobro prianja na svaku masu bez pojave mikropukotina.
Pogodna je za posuđe za jelo.
Bezolovna glazura, visokog sjaja. Naročito je dobra za glaziranje
kamenine od bele mase. Izuzetno je pogodna za podglazurnu dekoraciju
(tehnika majolike).
Bezolovna, bela glazura, visokog sjaja. Ima izuzetnu moć pokrivanja,
domešavanjem drugim glazurama na bazi cirkona smanjuje im
temperaturu žarenja, i potpomaže razlivanje glazure.
Glazure FERRO za mase od kamenine
K a r a k t e r i s t i k e
Visok %
Srednji %
Nizak %
Fizičke
Finoća mlevenja na situ od 325 μ
karakteristike
(%)
Gustina (g/cm3)
Kubni koeficijent toplotnog širenja
Toplotne
u temp. intervalu 20 – 400 °C
karakteristike
Temperatura transformacije (°C)
Tačka omekšavanja (°C)
Temperaturna oblast žarenja (°C)
Hemijski
sastav
Napomene
Preporuka za upotrebu
VBC 32
SiO2-B2O3-ZrO2
Na2O-CaO-Al2O3
K2O-ZnO-MgO-PbO
0,2 – 1,2
VTR 39
SiO2-Al2O3-B2O3-CaO
Na2O
K2O-MgO-Li2O-PbO-ZrO2
0,2 – 0,8
2,6
179 x 10 exp(-7)/°C
2,5
179 x 10 exp(-7)/°C
585
650
940 - 980
Niska oblast žarenja,
bela glazura visokog
sjaja i dobre pokrivne
moći
Za kameninu i
grnčarsku glinu
615
675
970 - 1060
Veoma čista glazura, meka,
dobro bojiva
Za pretežni broj masa za
kameninu i grnčarske mase
Transparentne glazure FERRO za mase od kamenine
Toplotne karakteristike
Fizičke
karakteristike
Hemijski
sastav
Karakteristike
Visok %
Srednji %
VTR 100
SiO2-Al2O3B2O3-CaO
Na2O
VTR 102
SiO2-Al2O3B2O3-CaO
Na2O
Nizak %
K2O
K2O-MgOZnO-ZrO2
Finoća mlevenja na
situ od 325 μ (%)
0,5 – 1,5
0,5 – 1,5
0,5 – 1,5
1,5 – 3,5
0,3 – 1,0
Gustina (g/cm3)
2,5
2,5
2,5
-
2,8
205 x 10 exp
(-7)/°C
192 x 10
exp (-7)/°C
168 x 10 exp
(-7)/°C
185 x 10 exp
(-7)/°C
165 x 10 exp
(-7)/°C
615
610
630
565
650
670
675
690
615
970 - 1020
980 - 1040
980 - 1060
980 - 1060
1040 - 1120
Veoma čist,
bez Zn
Dobro
bojivo
Dobro
bojiva, tvrda
glazura
Kod
podglazurne
dekoracije
Za bele
mase za
livenje
Preporučuje
se za crveni
crep
Olovna za
žarenje i na
višim
temperaturama
Za mase sa
belim
crepom
Nisko
toplotno
širenje,
sadržaj PbO
10 – 30 %
Za kaljeve
Kubni koeficijent
toplotnog širenja u
temp. intervalu
20 – 400 °C
Temperatura
transformacije (°C)
Tačka omekšavanja
(°C)
Temperaturna oblast
žarenja (°C)
Napomene
Preporuka za upotrebu
VTR 105
SiO2-Al2O3B2O3
Na2O-CaOBaO
MgO-ZrO2
VTR 1110
SiO2-PbO
Al2O3-B2O3Na2O-CaO
K2O-MgOZnO-BaO
40.245
CaO-Al2O3SiO2-PbOB2O3-Na2OK2O-MgO
Pokrivne i obojene glazure FERRO za mase od kamenine I
K a r a k t e r i s t i k e
Hemijski
Visok %
sastav
Srednji %
Nizak %
VTR 128
SiO2-Al2O3-B2O3-CaO
Na2O-K2O-MgO
VBC 12
SiO2-Al2O3-B2O3-ZrO2
Na2O-CaO
K2O-ZnO
VBC 13
SiO2-B2O3-ZrO2
Al2O3-Na2O-CaO
MgO
Download

Tehnički podaci glazura FERRO