..
..
..
..
..
.
.
Kültürpark İçi Arkeoloji Müzesi
Yanı BURSA
Tel: 0 224 233 50 18 (pbx)
Fax: 0 224 235 23 50
Web: www.busiad.org.tr
e-mail: [email protected]
.
.
.
.
.
.
Yarışma Şartnamesi
& Ekler
2014
Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği
.
.
BUSİAD ENERJİ YÖNETİMİ YARIŞMASI 2014
BUSİAD tarafından 2014 yılında düzenlenecek Enerji Yönetimi Yarışmanın amacı; BUSİAD Üyesi Endüstriyel
İşletmelerin uyguladığı başarılı enerji yönetim çalışmalarını tanıtmak, bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını
sağlayarak Bursa Endüstrisine katkıda bulunmaktır.
Yarışma KOBİ ve Büyük İşletmeler olmak üzere iki ayrı dalda ödüllendirme yapılacaktır.
YARIŞMAYA KATILIM: Yarışmaya BUSİAD üyesi İşletmeler katılabilirler. Katılım için firmaların Başvuru
Dosyasını doldurarak 7 orijinal kopya ve ilave CD ile BUSİAD’ a ulaştırmaları gerekmektedir.
DEĞERENDİRME: Yarışmaya katılan İşletmelerin dosyalarının değerlendirilmesi BUSİAD Yönetim Kurulu
adına Enerji Uzmanlık Grubu tarafından yapılır. Değerlendirme sonucu gerek görülen İşletmelere Saha
Ziyareti yapılır. Saha ziyaretlerine Enerji Uzmanlık Grubu veya öngörecekleri uzmanlar katılabilirler. Saha
Ziyareti sonucu ödül alacak işletmeler, Enerji Uzmanlık Grubu önerileriyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
BAŞVURU DOSYASI: Başvuru dosyası örneği EK 1 de verilmiştir. Yarışmaya katılacak işletmelerin başvuru
dosyaları verilen formatlara uygun olmalıdır. Başvuru dosyası her bölüm için öngörülen sayfa sayısını
geçmemelidir. İşletmeler vermek istedikleri diğer ek bilgileri dosyanın ekler bölümüne ilave etmelidirler.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Yarışmada değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir;
• İşletmenin enerji yönetim sistematiği ve bunun gerçekleştirdikleri organizasyonlarının tanıtımı (%40)
• İşletmenin son iki yıldaki enerji tüketim performansı. Enerji tüketimlerine ait bilgiler TEP cinsinden
verilecektir. Kullanılacak çevrim listesi EK 2 de verilmiştir. (20%)
• Yaratılan verimlilik oranları (10%)
• Verimliliği yaratan enerji projeleri (20 %)
• İşletme tecrübelerinin diğer firmalara örnek olabilirliği (10%)
Belirtilen kriterlerinin bütünselliği, tutarlılığı ve İşletme içindeki yayılımı değerlendirmede göz önünde
bulundurulacaktır.
ÖDÜLLENDİRME: KOBİ ve Büyük Firmalar düzeyinde iki kategoride ödül verilecektir.
Yarışmada maddi ödül bulunmamaktadır.
BUSİAD Yönetim Kurulu gerekli yeterliliklerin sağlanmadığı durumlarda ödül vermeme hakkına sahiptir.
BİLGİLERİN PAYLAŞIMI: Bilgilerin paylaşılması tecrübelerin yaygınlaştırılması açısından özel önem
taşımaktadır. Başvuru dosyasında bilgilerin paylaşımı ile ilgili bölüm bulunmaktadır. Bilgilerini kısman
paylaşabileceğini belirten katılımcı İşletmeler, paylaşabilecekleri bilgileri içeren ayrı bir CD’yi başvuru dosyası
ekinde teslim etmelidirler.
BAŞVURU: Başvuru dosyaları 15 Ağustos 2014 mesai bitimine kadar
BUSİAD Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği Kültürpark içi Arkeoloji müzesi yanı BURSA / TÜRKİYE
Adresine ulaştırılmalıdır.
2
Yarışma ile ilgili gereken ilave idari ve teknik bilgiler aşağıda verilen kişilerden alınabilir.
1. Basri Tüfekçioğlu
• Tel : 0 224 233 50 18
• Fax : 0 224 235 23 50
• Mail: [email protected]
2. Canpolat Çakal
• Tel: 0 224 242 57 17
• Fax: 0 224 242 57 18
• Mail: [email protected]
3. Zeki Gümüş
• Tel : 0 224 219 68 10
• Fax : 0 224 219 36 92
• Mail: [email protected]
YARIŞMA TAKVİMİ:
• Başvuru dosyalarının alınarak kayıt yaptırılması: 30 Haziran 2014
• Başvuru dosyalarının BUSİAD’ a teslimi: 15 Ağustos 2014
• Başvuru dosyalarının değerlendirilerek saha ziyareti yapılacak firmaların belirlenmesi: 15 Eylül 2014
• Saha ziyaretlerinin tamamlanması: 17 Ekim 2014
• Ödül Töreni: 5 Kasım 2014
EKLER:
1. Yarışma Başvuru Dosyası Örneği
2. TEP çevrim oranları listesi
3
EK.1 BAŞVURU DOSYASI FORMATI
Bölüm 1
KAPAK SAYFASI
BAŞVURU DOSYASI
İşletme Logosu
İşletme İsmi
Katılım Kategorisi:
o KOBİ *
o Büyük İşletme
Proje Bilgilerinin Yayınlanması:
o Tamamen yayınlanabilir
o Kısmen yayınlanabilir**
o Yayınlanamaz
Dosyayı Onaylayan Yetkili :
İsim :
Ünvan :
İmza
:
* 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete tanımına uygun olmalıdır
** Kısmen yayınlanmasının istenmesi durumunda yayınlanabilecek kısımları içeren ayrı bir CD verilmesi gerekmektedir.
4
BÖLÜM 2
İŞLETMENİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Bu bölüm,
• İşletmenin tanımı,
• Prosesin tanımı,
• Enerji Yönetim Organizasyonu ve işlemesi,
• İşletme Enerji Tüketimleri incelemesi
• Üretim/Tüketim Analizleri ve değerlendirmeler,
• Yıllık Hedef ve Takip sistemi
• Ekonomik analizler
Ana başlıklarını kapsamalıdır.
Yönetim Sistemlerinin açıklandığı bölüm en fazla 10 sayfa olabilir. Bu limiti aşan kısımlar dikkate
alınmayacaktır. Diğer taraftan grafik, liste vb. detaylar Başvuru Dosyasının EKLER bölümünde verilebilir.
Açıklama sayfası olarak aşağıda “ İŞLETMENİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” başlığı ile verilen format
kullanılacaktır. Yazı karakteri Calibri (body) ve font 12 büyüklüğünde olmalıdır.
Ayrıca aşağıda verilen başlıkların de dikkate alınması önerilmektedir;
1. Önerilen Enerji Yönetimleri:
1.1. Kazanlar
• Baca gazı analizi
• Hava/Yakıt oranı
• Yalıtım
• Isı geri kazanımı
• Değerlendirme ve öneriler
1.2. Buhar ve Sıcak su hatları
• Buhar kapanları
• Basınç analizi
• Yalıtım analizi
• Kondens geri kazanımı
• Değerlendirme ve öneriler
1.3. İklimlendirme (Klima sistemleri) à
5
1.4. Basınçlı hava sistemleri ve kompresörler
• Kompresör dairesi
• Hat sonu basıncı
• Kaçak tespiti
• Kompresör kontrol sistemi
• Değerlendirme ve öneriler
1.5. Fanlar - Pompalar
1.6. Soğutma sistemleri
1.7. Diğerleri
2. Üretim Üniteleri
2.1. Her bölümün tanımı
2.2 Enerji Tüketim değerleri
2.3 Spesifik enerji tüketim değerleri
2.4 Alınan ölçümler
2.5 Değerlendirme
2.6 Öneriler
3. Elektrik
3.1 Elektrik dağıtım sisteminin incelenmesi
3.2 Satın alınan elektrik enerjisi,
3.3 Elektrik motorları
3.4 Aydınlatma
3.5 Diğer sistemler
3.6 Tasarruf imkanları
4. Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı
6
İŞLETMENİN ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Sayfa __ / 10
7
Bölüm 3
ENERJİ EĞİTİMLERİ
Bu bölümde; İşletme içinde enerji kullanımı, verimliliği ve tasarrufuna yönelik uygulama yeterliliklerinin
ve bilinç düzeyinin arttırılması amacını taşıyan iç veya dış kaynaklarla gerçekleştirilen ders, kurs, eğitim,
seminer, çalıştay vb. etkinliklerde ele alınan konu başlıkları, düzenleme tarihleri, süreleri, katılan çalışan
sayısı ve tekrar periyodu yıllar bazında aşağıdaki formatta verilmelidir.
KONU BAŞLIĞI
ETKİNLİK
TÜRÜ
TARİH
SÜRE
8
KATILIMCI
SAYISI
TEKRAR
PERİYODU
EĞİTİMİ
VEREN
Bölüm 4
İŞLETMENİN 2 YILLIK ENERJİ PERFORMANSI
Son iki yıl içinde işletmenin üretim ve idari faaliyetleri için kullandığı tüm enerji girdileri dahil edilerek, TEP (Ton
eşdeğer petrol) olarak aşağıda belirtilen başlıklar altında çizelgeler doldurulmalıdır. TEP hesaplaması için EK.2 deki
çevrim listesi kullanılmalıdır. Toplam Tüketim: İşletme faaliyetlerinde kullanılan tüm enerjiler dikkate alınarak TEP cinsinden son iki yıldaki toplamı.
(Şirket araçları için kullanılan akaryakıt dahil edilmeyecektir.)
Birim Enerji Tüketimi: Son iki yıl için, işletme faaliyetlerinde kullanılan tüm enerjiler dikkate alınarak birim ürün
üretmek için kullanılan enerji miktarı (TEP/ürün)
Enerji Yoğunluğu: Son iki yıl için işletme faaliyetlerinde kullanılan tüm enerjilerin toplamının, toplam satış cirosuna
olan oranı. (TEP/ ₺)
2012
Toplam Tüketim
Birim Enerji Tüketimi
Enerji Yoğunluğu
2013
Notlar
TEP
TEP/Ürün
TEP/ ₺
*İşletmeler performans değerlerini geriye doğru götürebilecek ilave sonuçlar verebilirler.
9
Bölüm 5
İŞLETMENİN SON İKİ YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ENERJİ PROJELERİ
İşletme tarafından son iki yılda gerçekleştirilen enerji verimliliği projeleri aşağıda belirtilen detayda
belirtilmelidir. Verilen projelerde elde edilen verim, işletmenin toplam enerji harcamasının 1/1000 den
büyük olmalıdır.
Proje 1
PROJE ADI ve AÇIKLAMASI
Toplam Enerji kazancı (TEP)
Kazanılan Enerjinin İşletme Toplam
Enerji Tüketimine Oranı (%)
Proje Harcamalarının Geri Dönüş
Süresi (Ay)
10
Proje 2
PROJE ADI ve AÇIKLAMASI
Toplam Enerji kazancı (TEP)
Kazanılan Enerjinin İşletme Toplam
Enerji Tüketimine Oranı (%)
Proje Harcamalarının Geri Dönüş
Süresi (Ay)
Proje 3
PROJE ADI ve AÇIKLAMASI
Toplam Enerji kazancı (TEP)
Kazanılan Enerjinin İşletme Toplam
Enerji Tüketimine Oranı (%)
Proje Harcamalarının Geri Dönüş
Süresi (Ay)
*İşletmeler aynı formatı kullanarak eklemek istedikleri tüm projelerini yazmalıdırlar. Proje sayısında sınırlama yoktur. Diğer taraftan önemli
gördükleri proje detaylarını Ek bölümlerine koyabilirler.
11
EK.2 ENERJİ KAYNAKLARININ ALT ISIL DEĞERLERİ VE
PETROL EŞDEĞERİNE ÇEVRİM KATSAYILARI
Tüm TEP dönüşüm hesaplamalarında aşağıda verilen çevirim katsayıları kullanılmalıdır.
Miktar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
bin
1
bin
1
bin
bin
bin
bin
bin
1
bin
bin
bin
bin
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
m3
ton
m3
ton
m3
m3
m3
m3
m3
ton
m3
Kwh
Kwh
Kwh
Enerji Kaynağı
Taşkömürü
Kok Kömürü
Briket
Linyit teshin ve sanayi
Linyit santral
Elbistan Linyiti
Petro Kok
Prina
Talaş
Kabuk
Grafit
Kok tozu
Maden
Elbistan Linyiti
Asfaltit
Odun
Hayvan ve Bitki Artığı
Ham Petrol
Fuel Oil No: 4
Fuel Oil No: 5
Fuel Oil No: 6
Motorin
Benzin
Gazyağı
Siyah Likör
Nafta
Doğal Gaz
Kok Gazı
Kok Gazı
Yüksek Fırın Gazı
Yüksek Fırın Gazı
Çelikhane Gazı
Rafineri Gazı
Asetilen
Propan
LPG
LPG
Elektrik
Hidrolik
Jeotermal
Yoğunluk
Alt Isıl Değer
6.100.000
7.200.000
5.000000
3.000.000
2.000.000
1.100.000
7.600.000
4.300.000
3.000.000
2.250.000
8.000.000
6.000.000
5.500.000
1.100.000
4.300.000
3.000.000
2.300.000
10.500.000
9.600.000
10.025.000
9.860.000
10.200.000
10.400.000
8.290.000
3.000.000
10.400.000
8.250.000
8.220.000
4.028.000
535.000
690.000
1.500.000
8.783.000
14.230.000
10.200.000
10.900.000
27.000.000
860.000
860.000
860.000
0.920 Kg/lt
0.940 Kg/lt
0.830 Kg/lt
0.735 Kg/lt
0.780 Kg/lt
0.670 Kg/m³
0.490 Kg/m³
1.290 Kg/m³
2.477 Kg/m³
12
Birim
TEP Çevrim
Katsayısı
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
kCal
0.610
0.720
0.500
0.300
0.200
0.110
0.760
0.430
0.300
0.225
0.800
0.600
0.550
0.110
0.430
0.300
0.230
1.050
0.960
1.003
0.986
1.020
1.040
0.829
0.300
1.040
0.825
0.820
0.403
0.054
0.069
0,150
0.878
1.423
1.020
1.090
2.700
0.086
0.086
0.860
Download

busiad enerji yönetimi ödülü şartname için tıklayınız