TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HAKEMLİ DERGİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Standartları Enstitüsü’nce yayımlanan hakemli
derginin yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge, derginin işleyişi için gerekli kurulların oluşturulması, kurul üyelerinin görev ve
sorumlulukları ile görev sürelerinin belirlenmesine dair ilkeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (F) ve (İ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,
b) Başkan: TSE Başkanını,
c) Genel Sekreter: TSE Genel Sekreterini,
ç) Dergi: Hakemli Dergi’yi,
d) Yazı İşleri Müdürü: Derginin yazı işlerinden sorumlu kişiyi,
e) Müdürlük: Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğünü,
f) Editör: Derginin genel yazı işlerini düzenleyen editörü,
g) Hakem: Dergiye gelen makaleler hakkında görüş bildiren, konusunda uzman kişiyi,
ğ) Redaktör: Dergide yer alacak her türlü metnin dil kontrolünü yapan kişiyi,
h) Özel Sayı: Yayın Kurulu’nun önerilerini dikkate alarak Editör'ün belirlediği temada veya
temalarda yayımlanacak olan dergi sayısını,
ı) Redaksiyon Kurulu: Dergide görev alan redaktörleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Derginin Amacı ve Tanımı
Derginin amacı
MADDE 4- (1) Derginin amacı: standardizasyon ve uygunluk değerlendirme ile ilgili nitelikli,
uygulamalı ve kuramsal araştırma ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılmasını sağlamak; farklı
alanlardaki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak; üniversiteler ile diğer bilimsel ve
teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik etmektir.
Derginin tanımı
MADDE 5: Dergi, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir.
(2) Derginin baskı adedi 1000’dir ve Dergi ücretsiz dağıtılır. Baskı adedi Genel Sekreterin teklifi
ve Başkanlık oluru ile artırılabilir. Dergi ayrıca elektronik ortamda da sunulabilir.
(3) Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Gerektiğinde Editörün teklifi ve Başkanlık oluru
ile Dergi diğer dillerde de yayınlanabilir.
(4) Dergi Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanır. Yayın periyodu Genel
Sekreterin teklifi ve Başkanlık oluru ile kısaltılabilir.
(5) Yayın Kurulu’nun önerisi, Editörün teklifi ve Başkanlık onayıyla yayın periyodu dışında
Özel Sayı yayınlanabilir.
(6) Derginin sekretarya işlemleri Müdürlük tarafından yerine getirilir.
1
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dergideki Görevler, Görev Süreleri ve Dergi İşleyişi
Yayın Kurulu
MADDE 6- (1) Yayın Kurulu: Başkan tarafından atanan personel, öğretim elemanları ile Editör
ve redaktörden oluşan beş kişilik kuruldur. Yayın Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev
süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Yayın Kurulu, toplantı yeter sayısı aranmaksızın Editör’ün başkanlığında toplanır. Gerekli
görülmesi halinde görüş bildirmeleri için Yayın Kurulu üyeleri dışından kişiler de Yayın Kurulu
toplantılarına Editör tarafından davet edilebilirler. Yayın Kurulu’nda, oylama gerektiren hallerde,
sadece Yayın Kurulu üyelerinin oy hakkı vardır. Yayın Kurulu toplantılarının bir yıl içinde en az
yarısına katılmamış olan veya toplantıya katılmakla beraber görev ve sorumluluklarını aksatan Yayın
Kurulu üyelerinin üyelikleri sona erer.
(3) Yayın Kurulu;
a) Derginin yayın politikası, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarını belirler, dergiyle ilgili
gelişmeleri takip eder ve karar alır.
b) Derginin yayın yaptığı alanlarda hakem havuzlarının oluşturulmasını sağlar; hakemlik
sürecine alınması uygun görülen makaleler için Editöre hakem önerilerinde bulunur. Editör’ün
görevlendirdiği Yayın Kurulu üyeleri, her bir makale için hakem önerilerini en geç 10 gün içinde
Editöre iletmekle sorumludur.
Editör
MADDE 7- (1) Editör Genel Sekreterdir. Genel Sekreter bu görevini diğer TSE personeline
devredebilir. Editöre çalışmaları karşılığı her hangi bir ücret ödenmez.
(2) Editörün görev yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır:
a) Derginin yayın ilkelerini belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
b) Derginin içeriğini belirlemek, bu amaçla makalelerin bilimsel yeterliği, orijinalliği ve
TSE’nin görev alanıyla ilgili gelişmeye katkısı hakkında gerektiğinde hakem görüşlerine dayanarak
karar vermek,
c) Hakemlik sistemini işletmek ve bunun için gerekli olan hakemleri yurt içinden veya dışından
tespit ederek, görüş bildirmelerini sağlamak,
ç) Gerekli gördüğü durumlarda Makale Editörü tayin etmek ve makalelerin değerlendirilmesini
sağlamak.
d) Editör-Hakem-Yazar arasındaki iletişimin etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesini
sağlamak,
e) Dergiye uluslararası bir nitelik kazandırmak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
f) Yazar ve Hakemlere gönderilecek makaleleri belirlemek.
Makale Editörü
MADDE 8- (1) Makale Editörü, ilgili makalenin değerlendirilme işlemlerini yapmak veya
hakemlere yaptırmak üzere Editör tarafından belirlenir ve çalışmaları karşılığı ücret ödenmez. Makale
Editörü, Editör ile koordinasyon içinde Editörün yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine
getirir.
Redaksiyon Kurulu
MADDE 9- (1) Redaktörler, derginin yayın yaptığı dillerde yazım ve imlâ kurallarına hakim
olan kişiler arasından Editör tarafından seçilir. Redaktörlerin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi
sona eren Redaktörler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Redaksiyon Kurulu, yayına kabul edilen tüm makaleleri imlâ ve yazım kurallarına uygunluğu
bakımından gözden geçirir; gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar.
(3) Redaktörler, yayına kabul edilen makalelerin ve mevcut çevirilerinin düzeltilmesinden
sorumludur.
2
Hakemlerin belirlenmesi
MADDE 10- (1) Hakemler, Yayın Kurulu Üyeleri’nin önerdiği kişiler arasından Editör
tarafından belirlenir.
(2) Hakemler, ulusal ve uluslararası yayınları olan ve kendi alanlarında tanınmış, bilimsel
geçmişe ve/veya bilgi birikime sahip en az Yardımcı Doçent unvanına sahip akademisyenler ile
TSE’nin görev alanıyla ilgili temayüz etmiş personel ve diğer kişiler arasından seçilir.
(3) Editör, hakemleri belirlerken hakemle makale sahibi arasında ilgi ve çıkar ilişkisi olup
olmadığını gözetir. Hakemlere gönderilen makalelerde makale sahiplerinin kimliği gizli tutulur.
(4) Hakemler, Editör tarafından oluşturulan puanlama sistemine göre, etik kurallara bağlılık,
bilimsel yeterlik ve hazırlanan raporların niteliği gibi hususlar göz önünde bulundurularak
değerlendirilir ve seçilir.
Dergideki görevlerin sona ermesi
MADDE 11- (1) Aşağıdaki koşulların oluşması durumunda dergide görevde bulunan kişilerin
görevleri sona erer.
a) Görev süresinin dolması ve aynı görev için tekrar aday gösterilmemesi,
b) Kendi isteğiyle görevden çekilmesi / istifa etmesi,
c) Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapması ve/veya bulunduğu kurulun
görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi,
ç) Araştırma etiğine aykırı davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İlkeler, Makalelerin Gönderilmesi, Seçimi, Yayınlanması ve Telif Hakkı
Değerlendirme İlkeleri
MADDE 12- (1) Makale, elektronik ortamda, Türkçe ve İngilizce olarak ve yayın kurulunca
belirlenen yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
(2) Dergide yayınlanacak yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Ancak
bilimsel etkinliklerde sunulmuş bildiri metinleri, başlığa verilmiş dipnotla belirtilmek koşuluyla,
değerlendirmeye alınabilir. Yazarların bu konuda beyanları istenir.
(3) Yazarlar, kimlik ve iletişim bilgilerini ayrı bir kapak sayfasında vermeli, metin içinde
kimliklerini belli edecek durumlarda yazarlar kendilerine “YAZAR” olarak atıfta bulunmalıdır.
Yazarlar, kendi isimlerini makalelerin yayınından önceki son aşamada yazmalıdırlar.
(4) Makalenin yazarı; adını soyadını görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını tam ve açık
olarak belirtmeli, kendisi ile doğrudan iletişim kurulabilecek telefon numarası, açık adresi ve
elektronik posta adresini vermelidir.
(5) Yazarlar ayrıca kendilerini tanıtan en fazla 100 kelimelik kişisel bilgi göndermelidir.
(6) Makale en az 2000 kelime olmalıdır.
(7) Makale ile birlikte 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özet gönderilmelidir.
(8) Yukarıda belirlenen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye
alınmaz.
(9) Dergide hakemli olmayan yazılar da yayınlanabilir. Ancak bu yazılar dergi hacminin
% 20 sini geçemez.
Makalelerin Gönderilmesi
MADDE 13- (1) Yazılar, yazılı metin ve CD’ye kayıtlı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde
Dergi’nin posta adresine, elektronik ortamda e-posta adresine dosya eki olarak gönderilir. Sadece
yazılı olarak gönderilen metinler değerlendirmeye alınmaz.
(2) Makalenin yazarı, yazısında kullandığı özel yazı karakterlerine ait yazılımları yazısı ile
birlikte göndermelidir.
(3) Tablo, grafik, şekil ve fotoğraflar metin içinde yerlerine yerleştirilmelidir.
3
Makale seçimi
MADDE 14- (1) Dergilerde yayımlanacak makaleler için basılsın kararı; varsa hakem görüşleri
dikkate alınarak Editör tarafından verilir.
(2) Yazar tarafından yayımlanması için gönderilen makaleler Müdürlükçe yazım kurallarına
uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Her makale için Yazar tarafından imzalanmış Telif
Hakkı Devri Formu istenir. Telif Hakkı Devri Formu ile makalenin yayın hakkı Enstitüye verilmiş
olur. Müdürlükçe yazım kuralları bakımından uygun bulunan makaleler bilimsel içerik bakımından
incelenmek üzere Editöre sunulur.
(3) Editör makalenin bilimsel içeriğini inceledikten sonra basılmasına ya da reddedilmesine
karar verebilir, hakem tayin ederek hakem görüşüne sunabilir veya Makale Editörü tayin edebilir.
Editör veya ilgili Makale Editörü hakem görüşleri doğrultusunda, makaleyi kabul veya reddedebilir ya
da yazardan makalenin düzeltilmesini isteyebilir. Editör düzeltilen bir makaleyi yeniden hakemlere
gönderebilir. Hakemlerden cevap gelmemesi veya gecikmesi durumunda Editör veya Makale Editörü
yeni hakem tayin edebilir veya kendisi inceleyerek basılsın kararı ya da ret kararı verebilir. Editörün
makaleyi en geç üç ay içerisinde karara bağlaması beklenir.
(4) Hakemli olmayan ancak yayınlanmasında fayda bulunan yazılar Editörün kararı ile
yayınlanır. Ancak yazının hakemli yazı olmadığı ilk sayfanın dipnotunda belirtilir.
Derginin yayıma hazırlanması
MADDE 15- (1) Derginin sayısında yer alacak makalelerin sıralaması Editör tarafından yapılır.
Derginin basımı, dağıtımı ve arşivlenmesi
MADDE 16- (1) Derginin basımı, basımı yapılan dergilerin teslim alınması, dağıtımı,
arşivlenmesi ve diğer işlemler Müdürlükçe gerçekleştirilir.
Makale ile ilgili belgelerin saklanması
MADDE 17- (1) Ret veya iade kararı verilmiş makaleler ile ilgili belgeler elektronik ortamda
son işlem tarihinden itibaren bir yıl saklanır. Basılsın kararı verilen makaleler için, Editörün Kararı,
Telif Hakkı Devri Formu, Hakem Raporları kâğıt veya elektronik ortamda en az beş yıl saklanır.
Telif Hakları ve Ödemeler
MADDE 18- (1) Dergide yayınlanan makalelerin telif hakları Türk Standartları Enstitüsü’ne
aittir. Ancak, aksi dergi yönetimince belirtilmedikçe makalelerdeki fikirler yazarlara aittir.
(2) Yayın kurulundan geçmiş yazıların yayınlanması için yazarlardan herhangi bir katılım ücreti
talep edilmez. Sayfa başına yazarlara ödenecek telif ücreti 25 Türk Lirası olup makale başına
ödenecek ücret 500 Türk Lirasını geçemez.
(3) TSE personeli olmayan hakemlere inceledikleri makale başına 250 Türk Lirası ücret verilir.
(4) TSE personeli olmayan redaktörlere inceledikleri sayfa başına 10 Türk Lirası ücret ödenecek
olup makale başına ödenecek ücret 200 Türk Lirasını geçemez.
(5) Makalelerin ücretlendirilmesinde Dergi’de yayınlanan sayfa sayısı dikkate alınır.
(6) Bu maddede sayılan ücretler her yıl Ocak ayında TÜFE oranında artırılır.
(7) Hakemli olmayan yazılara telif ücreti ödenmez.
(8) Dergide çıkan yazıların başka bir ortamda yayınlanabilmesi ya da tekrarlanabilmesi için
Dergi Yayın Kurulundan izin alınması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini TSE Başkanı yürütür
4
Download

standart akademi yönerge