T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/214-1
KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI (TMS 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 13)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPAN 39 SIRA NO.LU TEBLİĞ
YAYIMLANDI
ÖZET
Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
: (TMS 21) Hakkında 39 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlanarak 13 Sıra
No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hazırlanan “Kur Değişiminin
Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
13)”, 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve TMS 21
yürürlüğe konulmuştu.
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanan ve
13/11/2014 tarih ve 29174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kur Değişiminin
Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No:
13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39)” ile TMS 21’de bazı
değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmiştir.
13 NO.LU TEBLİĞDEKİ
DÜZENLEME
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Tebliğ, 28/07/1981
tarih ve 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun Ek-1 inci
maddesi ile 24/02/2004 tarihli ve
2004/6924 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunun
Çalışmalarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9
uncu maddesinin (b) bendine
dayanılarak hazırlanmıştır.
39 NO.LU TEBLİĞDEKİ
DÜZENLEME
MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve
26040 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
Kur
Değişiminin
Etkilerine
İlişkin
Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 21)
Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’in 3
üncü maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011
tarihli ve 660 sayılı Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun
TMS 21’İN SON HALİ
Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ,
26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumunun
Teşkilat
ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde Kararnamenin 9
uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/214-2
Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesine
dayanılarak
hazırlanmıştır.”
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,
TMS: Türkiye Muhasebe
Standartlarını, TFRS: Türkiye
Finansal Raporlama
Standartlarını,
ifade eder.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü
maddesinde geçen “TMSK ve
Kurul:
Türkiye
Muhasebe
Standartları Kurulunu,” ibaresi
“Başkan:
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumu Başkanını,”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı
maddesi
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ “MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ
hükümlerini Türkiye Muhasebe hükümlerini Kamu Gözetimi,
Standartları Kurulu yürütür.
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumu Başkanı
yürütür.”
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde
geçen;
Başkan: Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanını,
TMS: Türkiye Muhasebe
Standartlarını,
TFRS: Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarını,
ifade eder.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ
hükümlerini Kamu Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumu Başkanı
yürütür.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde
yer alan “Türkiye Muhasebe
Standardı
(TMS
21)
Kur
Değişiminin Etkileri” Standardının
(b) Gelir ve giderler, kâr veya
39 uncu paragrafının (b) bendi
(b) Her gelir tablosunun gelir ve
zarar ve diğer kapsamlı gelirin
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
giderleri (karşılaştırmalı olanlar
sunulduğu her bir tabloda
dahil
olmak
üzere)
işlem
(karşılaştırmalı tutarlar dâhil)
“(b) Gelir ve giderler, kâr veya
tarihlerindeki döviz kurlarından
işlem tarihinde geçerli olan
zarar ve diğer kapsamlı gelirin
çevrilir; ve
döviz kurundan çevrilir.
sunulduğu her bir tabloda
(karşılaştırmalı tutarlar dâhil)
işlem tarihinde geçerli olan döviz
kurundan çevrilir.”
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
01.12.2014/214-3
Değişiklik yapan 39 Sıra No.lu Tebliğ, 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğ bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA
01.12.2014/214-4
Resmî Gazete
Sayı : 29173
TEBLİĞ
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE
STANDARDI
(TMS 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 39)
MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur
Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ
(Sıra No: 13)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dayanak
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde geçen “TMSK ve Kurul: Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulunu,” ibaresi “Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanını,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS
21) Kur Değişiminin Etkileri” Standardının 39 uncu paragrafının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu her bir
tabloda (karşılaştırmalı tutarlar dâhil) işlem tarihinde geçerli olan döviz kurundan çevrilir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Download

(TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)