OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK
KİNEZYOLOJİK BANTLAMA
UYGULAMALARI
Supraspinatus kası
Origo:
Skapulanın supraspinöz fossası
İnsersiyo:
Humerus tuberkulum majus superior bölümü
İnervasyon:
Supraskapuler sinir (C5)
Kasın fonksiyonu:
Omuz abdüksiyonu başlatır. Humerus başını glenoid fossa içinde dinamik
stabilizasyonuna yardımcı olur
Supraspinatus kası
Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit
Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon)
Hastanın pozisyonu: Omuz protraksiyon ve iç
rotasyonda (omuz gövde arkasında addüksiyonda,
boyun karşı tarafa lateral fleksiyonda iken de
uygulama yapılabilir)
Teknik açıklama: Bandın başlangıç bölümü akromion altı
-tuberkulum majus üzerine orta-submaksimal germe
yaparak yapıştırılır. Y şeridin üst kolu skapulanın
spinöz prosesi superiorunda üst ve alt trapez kasları
arasından supraspinatus fossada skapulanın medial
kenarı hizasına kadar germe yapmadan uygulanır. Y
şeridin alt kolu ise spina skapula boyunca skapulanın
medial kenarı hizasına kadar kadar germe yapmadan
uygulanır
İnfraspinatus Kası
Origo: Skapulanın infraspinöz fossası
İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus orta
bölümü
İnnervasyon: Supraskapuler sinir (C5,C6)
Kasın fonksiyonu: Omuz dış rotasyonu,
humerus başı stabilizasyonu
İnfraspinatus Kası
Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit
Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon)
Hastanın pozisyonu: Omuz protraksiyon ve
iç rotasyonda
Teknik açıklama: Bantın başlangıç bölümü
akromion altı -tuberkulum majus
üzerine orta-submaksimal germe
yapılarak uygulanır. Y şeridin üst kolu
spina skapulanın inferioru, infraspinatus
kası üst kenarı boyunca skapulanın
medial kenarı hizasına kadar germe
yapmadan Y şeridin alt kolu ise spina
skapulanın inferioru boyunca germe
yapmadan yapıştırılır
Deltoid Kası
Origo: Ön deltoid: Klavikulanın lateral üçte birlik bölümünün ön
kenar ve üst yüzeyi
Orta deltoid: Akromionun laterali
Arka deltoid: Spina skapulanın arka sınırı
İnsersiyo: Humerus şaftının lateral yüzünün orta bölümünde
deltoid çıkıntı (tuberositas deltoidea)
İnervasyon: Aksiller sinir (C5, C6)
Kasın fonksiyonu:
Ön deltoid: Omuz dış rotasyonda iken omuz abdüksiyonu,
omuz öne fleksiyonu, zayıf humerus iç rotasyonu
Orta deltoid: Omuz iç rotasyonda iken omuz abdüksiyonu,
omuz dış rotasyonda iken omuz transvers abdüksiyonu
Arka deltoid: Omuz ekstansiyonu
Deltoid kası (orta)




Uygulanan teknik : kas stimülasyon
Pozisyon: Omuz retraksiyonda
Bandın başlangıç bölümü akromion
lateraline germe yapmadan
yapıştırılır
Şeridin gövdesi orta deltoid boyunca
deltoid çıkıntıya kadar germe
yapmadan uygulanır
Deltoid kası (ön)

Hastanın pozisyonu: Omuz hafif
transvers ekstansiyon, dış rotasyonda

Bandın başlangıç bölümü
klavikulanın lateral üçte birlik
bölümünden germe yapmadan (1.
Şeridin önünden) yapıştırılır

Şeridin gövdesi ön deltoid ön
kenarından deltoid çıkıntıya kadar
germe yapmadan uygulanır
Deltoid kası (arka)

Hastanın pozisyonu: Omuz hafif
transvers fleksiyon, iç rotasyonda

Bandın başlangıç bölümü spina
skapulanın arka sınırı ( 1. Şeridin
arkasından) germe yapmadan
yapıştırılır

Şeridin gövdesi arka deltoid arka
kenarından deltoid çıkıntıya
kadargerme yapmadan uygulanır
Biseps Kası
Origo:
Uzun başı: Skapulanın supraglenoid tüberkülü
Kısa başı: Skapulanın korakoid prosesi
İnsersiyo: Radiusun tuberositas radii ve yassı bir
aponöroz şeklindeki ikinci kirişi ile (aponeurosis
bisipitalis) ön kol derin fasyasına karışır
İnnervasyon: Müskülokütanöz sinir (C5,C6)
Kasın fonksiyonu: Ön kol fleksiyonu, önkol
supinasyonu, uzun başı kol abdüksiyonu
Kısa başı kol addüksiyonu
Biseps Kası





Bantın kesim şekli/uzunluğu: X veya Y şerit
Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon)
Hastanın pozisyonu: Omuz ekstansiyon,
abdüksiyon ve dış rotasyonda
Teknik açıklama: Bantın başlangıcı
tuberositas radii nin 5 cm altından ortasubmaksimal germe yapılarak uygulanır. Y
şeridin lateral kolu biseps uzun başı dış kenarı
boyunca supraglenoid tüberküle kadar germe
yapmadan, Y şeridin arka kolu ise bisepsin kısa
başı boyunca korakoid prosese kadar germe
yapmadan yapıştırılır
Triseps Kası
Origo:
Uzun başı: Skapulanın infraglenoid tüberkülü
Orta başı: Humerusun medial, dorsal bölümü
Lateral (distal) başı: Humerusun lateral, dorsal
bölümü
(lateral intermüsküler septum)
İnsersiyo: Ulnanın olekranon prosesi
İnnervasyon: Radial sinir (C6,C7), aksiller sinirin bir
dalı ( uzun baş)
Kasın fonksiyonu: Ön kol (dirsek) ekstansiyonu,
omuz addüksiyonu
Triseps Kası
Bantın kesim şekli/uzunluğu:
Bir Y şerit 15 cm uzunluğunda ancak uzunluk hastanın
boyuna göre değişebilir veya iki I şerit
Uygulanan teknik: Kas tekniği (stimülasyon)
Hastanın pozisyonu: Omuz tam abdüksiyon, dirsek
tam fleksiyon
Teknik açıklama: Şeridin başlangıç bölümü
olekranonun birkaç cm altından germe yapmadan
(veya çok hafif germe) yapıştırılır. Y şeridin üst kolu
triseps lateral başı dış kenarı boyunca infraglenoid
tüberküle kadar germe yapmadan,Y şeridin arka kolu
trisepsin uzun başı iç kenarı boyunca infraglenoid
tüberküle kadar germe yapmadan yapıştırılır
Teres Minör Kası
Origo: Skapulanın lateral (aksiler) kenarının orta
bölümü
İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus inferior
bölümü
İnnervasyon: Aksiller sinir (C5,C6)
Kasın fonksiyonu: Omuz dış rotasyonu, kolun
gövdeye doğru zayıf addüksiyonu, humerus
başı depresyonu
Teres Minör Kası
Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit
Uygulanan teknik: Kas tekniği (inhibisyon)
Hastanın pozisyonu: Omuz protraksiyon,
abdüksiyon, horizontal fleksiyon ve iç rotasyonda
Teknik açıklama: Bantın başlangıç bölümü
tuberkulum majus alt bölümüne orta –kuvvetli
germe yapılarak yapıştırılır. Y şeridin üst kolu
skapulanın aksiller sınırının üst kenarı boyunca
germe yapmadan, Y şeridin arka kolu skapulanın
aksiller sınırının alt kenarı boyunca germe
yapmadan ( veya %15-25 germe yaparak)
uygulanır
Subskapularis Kası
Origo: Skapulanın subskapular fossası
İnsersiyo: Humerus tuberkulum minus
İnervasyon: Üst ve alt subskapular sinirler
(C5,C6)
Kasın fonksiyonu: Omuz iç rotasyonu,
humerus başı stabilizasyonu, omuz
addüksiyonu
Subskapularis Kası
Bantın kesim şekli/uzunluğu: Y şerit
Uygulanan teknik:Kas tekniği (stimülasyon)
Hastanın pozisyonu:Omuz abdüksiyon, öne
fleksiyon ve iç rotasyonda
Teknik açıklama:Uygulamaya tuberkulum minus
üzerine germe yapmadan (veya çok hafif germe)
başlanır, Y şeridin üst kolu spina skapulanın
inferior kenarı altından skapulanın üst kenarı
boyunca medial kenarına kadar germe yapmadan,
Y şeridin alt kolu skapulanın alt kenarı boyunca
germe yapmadan yapıştırılır
Korakobrakialis Kası
Origo: Skapulanın korakoid prosesi
İnsersiyo: Humerusun orta medial bölümü
İnnervasyon: Müskülokütanöz sinir (C6,C7)
Kasın fonksiyonu: Kolun omuzdan
addüksiyonu, kolun omuzdan zayıf öne
elevasyonu ve iç rotasyonu
Korakobrakialis Kası
Bantın kesim şekli/uzunluğu: I şerit
Uygulanan teknik: Kas tekniği
(stimülasyon)
Hastanın pozisyonu: Omuz abdüksiyon, dış
rotasyon ve ekstansiyonda
Teknik açıklama: Korakoid procesten kasın
insersiyosuna germe yapmadan
uygulanır
Torasik Çıkış Sendromu
Uygulanan teknik: Nöral teknik+Alan düzeltme tekniği+Kas tekniği (inhibisyon)
tekniği
Bantın kesim şekli/uzunluğu:
Nöral teknik için; Skalen boşluk- karpal tünel arası mesafe uzunluğunda 2,5
cm eninde şerit.
Alan düzeltme tekniği için; El bileği çevresinin yarısı uzunluğunda I şerit.
İnhibisyon tekniği için; 15 cm uzunluğunda 2,5 cm eninde 2 adet I şerit
Torasik Çıkış Sendromu
Hastanın pozisyonu: Servikal vertebra karşı taraf lateral fleksiyon, el bileği
30° ekstansiyon, önkol supinasyon, dirsek fleksiyon
Teknik açıklama: Skalenus anterior ve medius kaslarına inhibisyon tekniği ile I
şeritler uygulanır. Boyun karşı tarafa lateral fleksiyonda iken, uzun I şerit
sinir tekniği ile karpal tünelden başlayarak, dirsek seviyesinde biraz gevşek
olacak şekilde tüm median sinir boyunca skalen boşluğa kadar yapıştırılır.
Son olarak el bileğine, alan düzeltme tekniği ile kalın I şerit uygulanır
Torasik Çıkış Sendromu
Pozisyon: Servikal vertebra karşı taraf
lateral fleksiyon
Uygulanan teknik: Kas tekniği
(inhibisyon)
Uygulanan kaslar: Skalenus anterior
ve medius kasları
Torasik Çıkış Sendromu
Uygulanan teknik: Nöral teknik
Uygulama: Boyun karşı tarafa lateral
fleksiyonda iken, uzun I şerit sinir tekniği ile
karpal tünelden başlayarak, dirsek
seviyesinde biraz gevşek olacak şekilde tüm
median sinir boyunca skalen boşluğa kadar
yapıştırılır.
Torasik Çıkış Sendromu
Uygulanan teknik: Alan düzeltme
Uygulama: El bileğine, alan düzeltme
tekniği ile kalın I şerit uygulanır
Download

Uygulanan teknik