KOMPRESdR TEKNfK §ARTNAMESt
!) Tank sac kahnhgren az 5 mm olmah,
2) Hacmi en az 150 It olmali,
3) Tank 65*65 <;ift pistonlu olmali,
4) Tank basinci maksimum 15 atm olmali,
5) Tank motoru en az 3 HP olrnali ve cihaz 220 V ile (ali$mah,
6) Kompresortin bagJanacagi
137Cs
i§mlama sistemindeki basin? gostergelerinden, ye§il
gosterge 0.3 MPa degerine ve siyah gosterge 0.6 MPa degerine ayarlanmahdir.
7) En az iki nianometresi donatjlmi§ olmahdir ve basing gostergeleri uygun birimde
derecelendirilmi§ olmahdir.
DIGERHUSIJSLAR
1. Cihaz 9ah$ir durumda yerinde kurulduktan sonra ieslirn edilmelidir.
2. Cihazin tiim servis kitaplari, teknik ozelliklerini gosteren sertiiikasi taahhiit etmelidir,
3. Genel ^artnamede aksi belirtilmedigi siirece cihazm kesin kabullinden itibaren, sistem
ve servis dahil her tlirltl imalat hatalanna kar§i 2 (iki) yil garantiye sahip olmalidtr.
Download

KOMPRESdR TEKNfK §ARTNAMESt !) Tank sac kahnhgren az 5