574
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması
hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 9.1.1961
No.
210
- Sayı : 10702)
Kabul tarihi
4.1.1961
MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir :
Montaj ve tamir istisnası .
a) II nci tablonun 3, 4, 5 ve 6 ncı pozisyonlarında yazılı vasıta, alet, makina ve cihazların
kurulup işletilmesinde kullanılmak üzere temin olunan vergili esas ve yedek parçalardan, memle­
ket dâhilinde kurulup işler veya kullanılır hale getirilen yukarda mezkûr vasıta, alet, makina ve
cihazlar (Yalnız montaj ve tamir dolayısiyle ve müessesece bizzat imal edilen veya memleket dâ­
hilinde imal edilmiş olanlardan temin olunan esas ve yedek parçalar ve malzemenin maliyeti ile
isçilik toplamının, tamir ve montajı yapılan vasıta, alet, makina ve cihazın maliyetinin % 30 ndan
fazla olmaması kaydiyle),
MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki (1) fıkrası eklenmiştir :
Rej enere kauçuk :
1) Kauçuklu hurdalardan fizikî veva kimyevî ameliyelerle elde edilen rejenere kauçuk.
MADDE 3. — Aynı kanunun 16 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir :
Vergi matrahının ücret olması halinde de aynı hükümler uygulanır.
MADDE 4. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesinin (f) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­
miştir •
f) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, ban­
ker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri vergisine tâbi muame­
lelerden mütevellit kârları,
MADDE 5. — Aynı Kanunun 34 ncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­
miştir :
b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve yolcu taşımaya mahsus sair motorlu kara nakil va­
sıtaları (Otomobil, kamyonet, motosiklet, motorlu bisiklet hariç).
MADDE 6. — Aynı kanunun 35 nci maddesinin (i) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir •
i) 300 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hacmindeki makina ile müteharrik gemilerle yapılan eş­
ya ve 18 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hacmindeki deniz nakil vasıtalariyîe yapılan yolcu taşı­
maları,
MADDE 7. — Aynı kanunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Veresiye satışlarla dahilî sarflarda ve ihracından vazgeçilen emtiada ödeme süresi :
Veresiye yapılan satışlara ait vergi, bedelin tahsil olunduğu ayı takibeden ayın on beşinci günü
akşamına kadar ödenir. Ancak bu müddet malın teslimini takibeden ayın on beşinci gününden
itibaren altı ayı geçemez.
, Bu kanunun tatbikatında veresiye addolunacak satışlar en az bir ay vâde ile yapılmış satışlar­
dır. Veresiye satışların müessese tarafından tevsiki şarttır. Ücretle yapılan istihsal Vergisine mütaallik işlerde ücret veresiye ödendiği takdirde yukardaki hükümler uygulanır.
Elektrik ve havagazı satışlarında bu madde hükmü uygulanmaz.
3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şekilde vâki olacak teslimlere ait vergi, peşin satışlarda
No. 210
— 575
9.1.1961
vergiye tâbi olmıyan mamullerin müşteriye satıldığı ayı takibeden ayın on beşinci günü akşamına
kadar ödenir. Bu satışların 60 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı faturalarla tevsiki
şarttır.
Vergiye tâbi olmıyan mamullerin veresiye satılmaları halinde, bu maddenin veresiye satışlara ait
hükümleri uygulanır.
Müddeti içinde ihracından vazgeçilen teslim edilmiş maddelerin vergisi, vazgeçme dilekçesinin
vergi dairesine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir.
MADDE 8. — Aynı kanunun
ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril­
miştir :
Mükelleflerin beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya tetkik yapanların veyahut teftişe yet­
kili kılınanların buldukları matrah arasındaki vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca
Gümrük Vergisi hakkındaki esaslar dairesinde üç kat ceza hükmedilir.
MADDE 9. — Aynı kanuna bağlı I sayılı tablonun 10/B pozisyonu aşağıdaki şekilde değişti­
rilmiştir :
B) Nebatî lifî maddelerden imal edilen ip, iplik, kınnap, halat ve urganlar (Satmalmıp bitim
ameliyesine tâbi tutulanlar dâhil, üstüpü hariç).
a) Kendirden, ketenden, sızaîden, manilad^n mamul ip, kınnap, halat, urgan % 15
b) Diğerleri % 30.
MADDE 10 — Aynı tablonun 10/C pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
C) Dokumaya elverişli devamlı ve devamsız sentetik ve suni elyaftan mamul iplikler (Satm­
almıp bitim ameliyesine tâbi tutulan iplikler dâ'ıil) (Sentetik ve suni elyaf tâbirleri Gümrük Gi­
riş Tarife Cetvelindeki bu tabirlere tekabül eden tarifleri ifade eder.) % 36
MADDE 11. — Aynı tablonun 10/E pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
E) A, B ve C fıkralarında yazılı lif nevilerinin iki ve daha fazlası ile mahlut olarak imal edi­
len iplikler, mahlutun bünyesine miktar itibariyle en fazla giren lif nevinden yapılmış sayılarak o
cins ipliklerin nispeti ile vergilenir. Miktarların denk olması halinde vasati nispet uygulanır.
Miktar itibariyle galip liften yapılan iplik verdiye tâbi bulunmadığı takdirde mahlutun bünye­
sine miktar b?kınımdan ikinci derecede girmiş olan life ait ipliklerin nispeti uygulanır.
MADDE 12. — Aynı tablonun 12 nci pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
12. Diğer maddeler
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 05.14, 13.02, 27.12 ve 27.13 pozisyonlarında kayıtlı maddelerle
28 nci faslında (Bu faslın 28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 sayılı pozisyonlarındaki kükürt, sodyum kar­
bonat kırıstalize, oksijenli su. mayiraukattar ve aynı fasılda kayıtlı olup I numaralı tablonun di­
ğer pozisyonlarına giren maddeler dâhil oldukları pozisyonlara göre vergilendirilirler.) ve 29 ncu
faslında (Afyon müştakları, mürekkepleri, kokain ve emlâhı hariç) ve 38.01, 38.07, 38.08 ve 38.16
sayılı pozisyonlarında kayıtlı maddeler % 18
MADDE 13. — Aynı kanuna bağlı III numaralı tablonun 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir •
4 Glikoz
1 Kg. S.S. den
50 Kr.
MADDE 14. — Aynı kanuna bağlı IV numaralı tablonun 13 ncü pozisyonu aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
J3. Diğer maddeler :
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 13 ve 25 nci fasıllarında kayıtlı maddelerle 28 nci * faslının
28.02, 28.42, 28.54 ve 28.58 sayılı pozisyonlarındaki kükürt, sodyum karbonat kırıstalize, oksijenli
su ve mayımukattar ve 30, 32, 33, 34, 35 ve 38 nci fasıllarında kayıtlı maddeler (Bu maddelerden
I numaralı tabloya girenler mezkûr tablodaki pozisyonlarına göre vergilendirilirler.) % 15
No. 210
— 576 —
9.1C1961
MADDE 15. — Aynı kanuna bağlı tabloların sonundaki ihtar hükümleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
İhtar •
1. I nci tabloda yazılı ilk istihsal maddelerin ien birkaçı ile mahlut ve mürettep olup IV ncü
tabloya dâhil bulunan eşyanın bu tablodaki pozisyonu, bünyesinde miktar itibariyle en yüksek
olan maddeye göre tâyin olunarak eşya o pozisyonun hizasındaki vergi nispeti üzerinden vergilen­
dirilir. (IV ncü tabloda ismen yazılı eşya ile Bakanlıklar tarafından tâyin ve ilân edilen eşya
hariç).
2. I nci tabloya dâhil olan maddelerle aynı tabloya dâhil olmıyan maddelerden mahlut ve
murettep olarak vücuda getirilmiş olan ve IV ncü tabloya dâhil bulunan bir eşyanın, bünyesine
giren maddelerden I nci tabloda yazılı olanların miktar itibariyle % 50 veya daha fazla nispette
bulunması halinde - bu eşya tamamiyle I nci tabloya dâhil maddelerden yapılmış sayılarak IV ncü tablodaki pozisyonu ve vergi nispeti (1) numaralı ihtara göre tesbit olunur.
Bahis konusu eşyanın bünyesine giren I nci tabloda yazılı maddelerin miktar itibariyle % 50
den az olması halinde, bu eşya, bünyesindeki I nci tabloya dâhil maddelerden miktar itibariyle en
yüksek olanından imal edilmiş sayılarak IV ncü tablodaki pozisyonu tâyin olunur ve o pozisyo­
nun vergi nispetinin yarısı ile vergilendirilir.
3. Kesilmiş, bölünmüş, hazırlanmış veyahut dâhilde istimal veya imal edilmek üzere esas ma­
hiyeti değiştirilmeksizin bâzı fer'i ameliyelere tâbi tutulmuş olan ilk istihsal maddeleri birinci tab­
loda yazılı nispetler üzerinden vergilendirilir.
MADDE 16. — Aynı kanunun 4 ncü maddesinin (f) fıkrası ve II numaralı
pozisyonu ile geçici birinci maddesi kaldırılmıştır.
MADDE 17. — Bu kanun yayımı
tablosunun 8 nci
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
7 Ocak 1961
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına yazılan
tezkerenin tarih ve numarası
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine
dair Devlet Başkanlığından gelen tezkereni 1
tarih ve numarası
5.1.1961
1/83
7 1.1961
4/29
1
Download

574 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı