HİD 355 Hidrojeoloji Dersi
UYGULAMA 4 ÖDEV
Uygulama – 4: SU DENGESİ
1. Mart ayında yüzey alanı 1000 hektar olan bir göl, bu ay içerisinde 6 m3/s verdiye sahip bir akarsu
tarafından beslenmiş olup, gölden ortalama 8.4 m3/s’lik bir boşalım gerçekleşmiştir. Mart ayı içerisinde
bölgede ortalama toplam yağış miktarı 10 cm olarak ölçülmüş, göl rezervuarında ise 10 milyon m3’lük
bir azalma gözlenmiştir. Göl tabanından birim alanda sızma ile meydana gelen kayıp 0.9 cm ise, Mart
ayı için göl yüzeyinden olan buharlaşma miktarını hesaplayınız.
2. Yüzey alanı 150 hektar olan bir göle bir akarsu tarafından 1.2 m3/s beslenme olmaktadır. Gölün diğer
ucunda bir başka akarsu aracılığı ile gölden 0.8 m3/s boşalım olmaktadır. Göl tabanından ise ayda 3 cm
su sızmaktadır. Toplam aylık yağış 8 cm ve buharlaşma kayıpları 4 cm ise göl seviyesinde meydana
gelen aylık değişimi hesaplayınız.
3. Yüzölçümü 141 km2 olan bir göle giren akarsuların yıllık ortalama debisi 1,2 m3/s, gölden çıkan
akarsuların yıllık ortalama debisi 1.1 m3/s’dir. Bu göle düşen yıllık yağış yüksekliği 69 cm’dir. Göldeki
suyun yeraltına sızması ihmal edilebilecek kadar az olduğuna göre o yıl içinde göl yüzeyinden olan yıllık
buharlaşma yüksekliğini hesaplayınız (ΔS=8 cm).
4. Yüzey alanı 36 km2 olan bir gölde Mayıs ayındaki depolama değişimi (-1.75X106) m3’tür. Aylık ortalama
yağış yüksekliği 81 mm, göle giren akarsuların ortalama debisi 15 m3/s, çıkan akarsuların ortalama
debisi 10 m3/s’dir. Gölden buharlaşma 108 mm ise göl tabanından sızma miktarını hesaplayınız.
5. İçme suyu amaçlı bir baraj haznesinin ortalama göl alanı 8 km2, göle düşen yıllık ortalama yağış 560
mm, su yüzeyinden buharlaşma kaybı 382 mm’dir. Hazneyi besleyen derenin debisi 126000 m3/gün ve
kasabanın içme suyu ihtiyacı günde 90000 m3 olduğuna göre, sene sonunda hacmi 15x106 m3 olan
baraj gölünün sene başındaki hacmi nedir?
Download

4. Odev