DERS ADI : HUK 209_Türk Hukuk Tarihi*
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
III-IV
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
28x2
Dersin
Tanımı
Dersin Amacı
Hedeflenen
Kazanımlar
BÖLÜMÜ : Hukuk Fakültesi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
Krediler
Diğer
Toplam
Kredi
AKTS
Kredisi
56
2
2
Prof. Dr. Halil Cin
Türkçe
Zorunlu
Yok
Tarihteki ilk Türk devletlerinden başlayarak 1926 da Medeni Kanunun kabulüne kadar olan süreçte hukuk
kurallarının ve hukuki kurumların gelişim sürecini incelemek dersin ana amacıdır..Bu çerçevede İslamiyet
öncesi dönem kısaca incelendikten sonra Osmanlı hukuk sistemi –İslam Hukuku Örfi hukuk ayrımı-, devlet
teşkilatı,adliye teşkilatı, Osmanlı’da gayrimüslimler,ceza hukuku,kölelik, vakıflar, aile hukuku, Mecelle ve
Hukuk-ı Aile Kararnamesi, Osmanlı arazi sistemi ve Osmanlı Hukukunun Tanzimat sonrası yaşadığı değişimler
ele alınmaktadır.
Cumhuriyet dönemine kadar Türk hukuk sistemi ile ilgili bilgiler vererek hem pozitif hukuk sisteminin hem de
yapılan hukuk reformunun daha sağlıklı değerlendirilebilmesini sağlamak.
1-Hukuk kurallarının ve kurumlarının temelinde yatan oluşum ve gelişmelerini sağlayan sosyal, siyasi , iktisadi,
dini, ahlaki, felsefi, faktörleri inceleme
2-Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü gibi bazı hukuki kavramları, objektif ve ilmi esaslara göre yorumlamayı
sağlama
3-Yetersiz kalan güncel hukuku güncelleyebilmek için gerekli olan hukuk kültürüne sahip olma
4-Cumhuriyet döneminde yapılan hukuk devrimi kavrayabilme
5-Günümüzde derdest olan bazı vakıf, miras, aile ve arazi hukuku davalarında hukuk tarihi bilgisinin gerekmesi
ve bu davaları çözülmesine katkı sağlama
Dersin Gidişatı Hafta
KONULAR
01 Hukuk tarihinin konusu bölümleri önemi
02 İslamiyet öncesi Türk hukuk tarihi
03 İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk hukuku
04 İslam Hukukunun kaynakları ve teşekkülü
05 İslam hukukunda devletin yapısı Hilafet
06 Osmanlı hukuk sistemi-Örfi hukuk-kaynaklar ve gelişim
07 Osmanlı devlet teşkilatı, padişah, kardeş katli, kul sistemi
08 Divan-ı Hümayun ve önemli devlet görevlileri
09 Osmanlı taşra teşkilatı
10 Osmanlı yargı teşkilatı
11 Gayrimüslimler
12 Osmanlı devletinde gayrimüslimler
13 Osmanlı ceza hukuku genel hükümler
14 Had-Kısas ve diyet suçları ve cezaları
15 Tazir suç ve cezaları
16 Kişiler Hukuku Gerçek kişiler
17 Osmanlı hukukunda kölelik
18 Osmanlı hukukunda vakıflar
19 Osmanlı aile hukuku genel bilgiler, Hukuk-i Aile Kararnamesi
20 Osmanlı hukukunda evlenme: tanımı, şartları
*
Senato kararı ile bu ders fakültemizde yıllık olarak okutulmaktadır
21 Osmanlı hukukunda evlenme akdinin çeşitleri, çok evlilik, şahsi ve mali yükümlükleri
22 Osmanlı hukukunda boşanma
23 Osmanlı miras hukuku: Şer’i Miras Hukuku
24 Örfi miras hukuku
25 Osmanlı arazi hukuku: Toprak çeşitleri
26 Tımar sistemi
27 Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku, Tanzimat döneminde çıkarılan kanunlar
28 Bugünkü hukuk sistemine geçiş
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
x
Yüzde
(%)
x
60
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Dersin Kitabı
Prof. Dr. Halil Cin, Prof. Dr. Gül Akyılmaz; Türk Hukuk Tarihi, Sayram yayınları, Konya 2009 ve diğer Türk
ve/veya
Hukuk Tarihi kitapları
Kaynaklar
*Senato kararı ile yıllık ders olarak okutulmaktadır.
Download

Türk Hukuk Tarihi I