T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi:05.06.2014
Toplantı Sayısı: 16
Konservatuvar Yönetim Kurulu 05.06.2014 tarihinde saat 15:30’da Okul Müdürü Prof. A. Kerim
GÜRERK Başkanlığında toplandı.
Gündem aşağıdaki gibi belirlendi, maddelerin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM
1- Geçen toplantı kararlarının okunup imzalanması.
2- Konservatuvarımız Döner Sermaye kapsamında 01-31 MAYIS 2014 tarihleri arasında hafta içi 17:30 22:00 saatleri arası ve hafta sonları Konservatuvarımızda düzenlenen Hobi Kurslarından elde edilen brüt
gelirin dağılımı hakkında.
3- Prof. Sayram AKDİL’in 05.06.2014 tarih ve 1341 nolu dilekçesi hakkında.
4-Öğretim Görevlisi Zekai AYKAN ‘ın 03.06.2014 tarih ve 1379 sayılı dilekçesi hakkında.
5- Yrd.Doç.Dr.Onur NURCAN’ın 03.06.2014 tarih ve 1315 sayılı dilekçesi hakkında.
6- Bilge SANDAL’ın 30.05.2014 tarih ve 1299 sayılı dilekçesi hakkında.
7- Yrd.Doç.Dr.Elif AKTUĞ’un 02.06.2014 tarih ve 1310 sayılı dilekçesi hakkında.
8- Öğretim Elemanı Orhan Melih SEL’in Kilit açılmasına ilişkin talebi hakkında.
Karar 1-Geçen toplantı kararları imzalandı.
Karar 2- Konservatuvarımız Döner Sermaye kapsamında 01-31 MAYIS 2014 tarihleri arasında hafta içi
17:30 - 22:00 saatleri arası ve hafta sonları Konservatuvarımızda düzenlenen Hobi Kurslarından elde
edilen brüt gelirin dağılımı hakkında görşüldü.
Görüşmeler Sonucunda Konservatuvarımızda, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında
yürütülen hizmetlere ilişkin 2014 MAYIS % 8 KDV hariç 11.944,44.-TL gelirlerin dağılımı; "Yükseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 4 üncü maddesinin (4) numaralı bendi ile 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 58 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca kurum ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin temini ile her türlü
bakım, onarım, bina yapımı ve yönetici payları ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden, elde edilen gelirlere
doğrudan katkısı olan öğretim elemanlarına Ek Ödeme'lerin (Katkı Paylarının) ödenmesi gerekmektedir.
Uygulamanın yukarıda alınan kararlar doğrultusunda yapılmasına ve konunun Rektörlük
Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi:05.06.2014
Toplantı Sayısı: 16
Karar 3- Prof. Sayram AKDİL’in 05.06.2014 tarih ve 1341 nolu dilekçesi hakkında görüşüldü.
Görüşmeler sonunda; Öğrencilerimizden Dora ERTAÇ’ın KNS 3010 Armoni 6 dersinden çıkartılarak
yerine KNS 2010 Armoni 4 dersi listesine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 4- Öğretim Görevlisi Zekai AYKAN ‘ın 03.06.2014 tarih ve 1379 sayılı dilekçesi hakkında görüşüldü.
Görüşmeler sonunda; Denizcan AKTAŞ’ın İngilizce dersi için Oracle kilit sisteminin açılmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.
Karar 5- Yrd.Doç.Dr.Onur NURCAN’ın 03.06.2014 tarih ve 1315 sayılı dilekçesi hakkında görüşüldü.
Görüşmeler sonunda; Bilge SANDAL’ın not girişi için Oracle kilit sisteminin açılmasına oy birliği ile
karar verilmiştir.
Karar 6- Bilge SANDAL’ın 30.05.2014 tarih ve 1299 sayılı dilekçesi hakkında görüşüldü.
Görüşmeler sonunda; Bilge SANDAL’ın Temel Bilgi Teknolojileri Ders listesinden çıkartılıp Müzikal
Analiz 2 ders listesine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar 7-Yrd.Doç.Dr.Elif AKTUĞ’un 02.06.2014 tarih ve 1310 sayılı dilekçesi hakkında görüşüldü.
Görüşmeler sonunda; Şen Sılay ERMAN’ın not girişi için Oracle kilit sisteminin açılmasına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Karar 8- Öğretim Elemanı Orhan Melih SEL’in Kilit açılmasına ilişkin talebi hakkında görüşüldü.
Görüşmeler sonunda; Temel Bilgi Teknolojileri dersinin not girişi için Oracle kilit sisteminin
açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi:05.06.2014
Toplantı Sayısı: 16
Prof. A.Kerim GÜRERK
Müdür
Öğr. Gör. Mehmet ARİÇ
Müdür Yardımcısı
Doç. Zibelhan DAĞDELEN
Üye
Prof. M. Faruk DÜZGÜN
Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Onur NURCAN
Üye
Prof. M. Nilgün ALKAN
Üye
Erbay METİN
Yük.Ok.Sekreteri
RAPORTÖR
Download

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI