Hakkımızda / 11
Hakkımızda / 2
FİRMAMIZIN ULUSLARARASI AAA BANKALARDAN,
YETKİSİNE DAYANARAK SİZLERE SUNABİLECEĞİ HİZMETLER
a) Akreditif Kredisi
b) İşletme Kredisi
c) Proje Kredisi
d) Yatırım Kredisi
e) Sigorta Kredisi
f) Mevcut İşletme ve Proje Kredilerinizin Borç Yapılandırılması
g) Finans ve Yatırım Danışmanlığı
TMF Finansal Danışmanlık Hizmetleri 2001 yılında kurulmuştur, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren
firmaların kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanabilmesi için proje ve yatırım kredileri
temin etmek, iş verimliliklerini ve kârlılıklarını arttırmak, finansal sorunları için çözümler üretmek
ve firmaları küresel ekonominin sürekli değişen yapısına uyumlu hale getirmek, şirketimizin temel
çalışma alanını oluşturmaktadır.
Bireysel şirket veya firmanıza yerel banka literatür’ünde gerekli başvuru evrak ve belgeler ile,
olumsuz sonuçlanan kredi talepleriniz var ise Avrupai sistem ve ortak pazar standartlarında
uluslar arası bazda şirketinize, firmanıza finansal destek uzman kadromuz ile nominal 10 günlük
süreçte sonuçlanan finans imkanı. Standart 36 ay vade sabit taksit garantisi ile kefilsiz, ipoteksiz
şirketinize, firmanıza talebiniz dahilinde uzman kadromuz ile minimum süreçte finansal destek ve
danışmanlık hizmeti.
Ayrıca uluslar arası bazda tap-10 ve tap-20 kategorisindeki uluslar arası banka aracılığıyla
şirketiniz lehine 3 yıllık teminat mektubu tahsisi uzman kadromuz ile sonuçlandırılma imkanı
sağlamaktadır.
Kredi Şartları / 3
Kredi Şartları / 4
PROJE KREDİSİ
Firmanın Proje Bilgileri, fizibilitesi, firmanın projesinde en az %10
öz kaynak sahibi olması firmanın proje
tamamlanmasındaki gelirinin haricinde bir gelirinin olması bu
gelirinin proje kredisini ödeyecek kapasitede olması gerekmektedir.
Proje kredisi 3+7 yıl şeklinde olup ilk 1 yıl sadece faiz ödemeli
kalan 7 yıl ana para taksiti ile azalan bakiye faizi şeklindedir.
%2 ile %3 arası.
İŞLETME KREDİSİ
Firmanın Kredi Başvurusu için faal durumda olması bütün bankalarda yazılmış çekinin olmaması veya düzeltme yapılmış olması
firmanın sektöründe en az 3 yıllık geçmişinin olması çalışan
sayısının sigortalı olarak en az 5 yıl olması gerekmektedir. İşlerme
kredisi 2+7 yıl şeklinde olup ilk 2 yıl faiz ödemeli kalan 5 yıl ana
para taksiti il azalan bakiye faizi şeklindedir. %2 ile %3.5 arası.
Finansal Destek Bizden, İlerlemek Sizden...
Kredi Evrakları / 5
Kredi Evraklar / 6
İSTENEN EVRAKLAR
a) Firmanın 3 yıllık bilançoları
b) Firmanın vergi levhası
c) Firmanın faaliyet belgesi
d) Firmanın resmi gazetesi
e) Firmanın var olan resmi banka kredi borçları dökümü
f) Firmanın ortaklarının kimlik belgeleri
g) Firmanın kullanacağı kredinin teminatı olan tapu bilgileri
h) Firmanın kefaletindeki sigorta bedeli için yurt dışı bankası tarafından belirtilen
sigorta bedelinin, nakit olarak bir yerel bankada firmanın kendi hesabında
yatırıldığını gösteren banka dekontu
I) Firmanın çalıştığı yerel banka bilgileri, hesap numarası, iban numarası, swift kodu
ve banka yetkilisinin adı ve telefon numarası istenir.
AÇIKLAMALAR
Bu belgeler alındıktan sonra 72 saat içinde kredi başlangıcı olarak önce firmanın
ticari araştırması ve istihbaratı yapılır. Firmadan talep etmiş olduğu kredi miktarını
krediyi nasıl kullanacağını belirten bir bilgi belgesi alınır. Bütün bu aşamalardan
sonra yurtdışı bankasından gerekli onay alınınca firma ile TMF arasında danışmanlık
sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede kullanılacak olan kredinin miktarı, süresi ve faiz
oranı belirtilir ayrıca kredinin kullanımı ile TMF’nin alacak olduğu komisyon miktarı
belirtilir. Kredinin sonuçlanması için gerekli olan teminatların kredi swifti, firmanın
bankasına geldiğinde firma tarafından, ipoteklerin verileceğini içeren sözleşme yapılır.
Yine aynı şekilde yurtdışı bankasından kredinin swift’i yerel bankaya geldiğinde,
kredinin sigorta bedeli için (h maddesinde belirtilen) sigorta bedelinin ödeneceğini
garantileyen bir sözleşme yapılır. 20 gün sonunda bütün bu işlemlerin sonunda
firmanın krediyi kullanması TMF komisyonu KDV eklenerek firmadan alınır.
Kredi Sözleşmesi / 7
FİNANSAL DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ
1 - Taraflar
a)TMF FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (TUNCAY ARSLAN)
(“Bundan sonra “Danışman” diye ifade edilecektir.)
Telefon :
Fax
:
e - posta : www.tmffinans.com, [email protected]
b)…………………………………………….
(Bundan sonra “Şirket” diye anılacaktır.)
……………………………………………. (Adresi)
Telefon :
Fax
:
e - posta :
(“Şirket” ve “Danışman” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).
2 – Tanımlar
İşbu sözleşmede geçen:
Danışman
: Şirket’in işletme projesi için gerekli finansmanın/kredinin ilgili Finans
Kuruluşu/Kuruluşları’ndan temini konusunda aracılık yapacak taciri,
Şirket
: Kredi talebinde bulunan gerçek kişi veya tüzel kişi taciri,
Kredi Kurumu
: Şirket’e krediyi sağlayacak kuruluşu/kuruluşları,
Amir Banka
: Kredinin kullandırılacağı ve Swift mesajını Şirket’in yurt içinde göstereceği
bir bankaya gönderecek bankayı/bankaları,
Muhabir Banka
: Şirket tarafından belirlenecek olan ve Kredi şartlarını ve Şirket’in talep etmiş
olduğu kredi olurunu içeren Swift mesajının geleceği Bankayı ifade eder.
Swift
: Şirket tarafından talep edilen kredinin miktarını, olurunu ve şartlarını taşıyan, kredinin sigorta teminatının ödenmesini müteakip aktif hale geleceğini
içeren Uluslararası Bankaların resmi mesajını ifade eder.
3 - Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşme, Şirket’in işletme projesi için gerekli olan finansman ihtiyacının yerli veya yabancı finans kuruluşlarınca temini konusunda finansal danışmanlık ve aracılık hizmeti verilmesini, Şirket’e sağlanacak kredinin şartlarını
ve tarafların birbirilerine karşı yükümlülüklerini konu etmektedir.
Kredi Sözleşmesi / 8
4 - Tarafların Yükümlülükleri
ı) İşbu sözleşme kapsamında Danışman; Finansman temini ile ilgilenebilecek potansiyel Finans Kuruluşlarını tespit
edecek, Şirket ve/veya ilgili iştirakleri ya da bağlı kuruluşları ile ilgili gerekli bilgileri potansiyel Finans Kuruluşuna/
Kuruluşlarına iletilecek, Şirket ile birlikte veya Şirket adına potansiyel Finans Kuruluşları ile görüşmeler yapacak,
gereklilik arz etmesi halinde yurt içi ve/veya yurt dışında toplantı(lar) düzenleyecek, sunumlar yapacak ve tanıtım
faaliyetlerinin yürütülmesini üstlenecektir. Bununla birlikte potansiyel Finans Kuruluşları ile Şirket arasındaki bilgi
akışını koordine edecek, Proje’ye ilişkin olarak bir fizibilite çalışması hazırlayacak, Şirket’e finansmanın yapısı ve
stratejisi hakkında danışmanlık yapacak, Finansman temini işlemini genel olarak tüm safhalarıyla organize edecektir.
ıı) Danışman’ın tavsiye ve önerileri sadece işbu sözleşmede öngörülen işlemlere münhasır olup, Danışman’ın yazılı
ön onayı olmadan, başka bir amaçla kullanılamaz veya ifşa edilemez.
ııı) Danışman yükümlülüğü sadece işbu sözleşme konusu ile sınırlıdır. Ancak Şirket tarafından yazılı olarak talep
edilmesi halinde Danışman; hukuki, teknik, mühendislik, muhasebe veya vergi gibi uzmanlık gerektiren konularda,
bu hizmetleri veren kuruluşlarla ya da kişilerle koordinasyon sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen konularda üçüncü
kişi ve kuruluşlarca Şirket’e verilecek hizmetlerden veya önerilerden dolayı Danışman’a herhangi bir mali ve hukuki
sorumluluk yüklenemeyeceğini Şirket şimdiden kabul, taahhüt ve beyan eder.
ıv)Şirket, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan hizmetlerin Danışman tarafından layıkıyla yerine getirilebilmesi
için gerekli her türlü evrakı, bilgiyi doğru ve eksiksiz bir şekilde taraflarca belirlenen en kısa sürede Danışman’a
iletecektir. Aksi takdirde, gerek sözleşme konusu işlem için gerekli belge ve bilgilerin zamanında ulaştırılmamasından gerekse eksik, yanlış belge ve bilgi verilmesinden dolayı meydana gelecek her türlü mali ve hukuki sorumluluk
Şirket’e ait olacaktır.
Danışman Şirket’in kendisini eksik veya yanlış bilgilendirmesi nedeniyle aleyhine açılabilecek davalardan dolayı
üçüncü şahıslara yapacağı ödemelere ilişkin olarak Şirket’e rücu edebileceği gibi, işbu davalar sebebiyle kendisini
temsil eden avukat/avukatlara yapacağı ödemeler dâhil tüm masrafları Şirket’ten talep edebilecektir. Kısaca Şirket,
Danışman’ı yanlış bilgilendirmesi nedeniyle Danışman’ın uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı zarara
ilişkin olarak Danışman’ı tazmin etmeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.
v) Talep edilen kredinin olurunu içeren Swift mesajının geleceği muhabir banka Şirket tarafından belirlenecektir.
Danışman, kredi olurunu içeren Swift mesajının Şirket’in belirleyeceği işbu bankaya ulaştırılmasını sağlayacaktır.
vı)Danışman’ın işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüğü, Şirket’in talep etmiş olduğu kredinin Şirket hesabına
geçmesini müteakip sona erecektir. Şirket tarafından talep edilen kredi Şirket hesabına geçtikten sonra, her ne surette olursa olsun, Danışman’a sorumluluk yüklenemez.
5 - Kredinin Şartları
Danışman işbu sözleşme kapsamında Şirket’e aşağıdaki şartlarla kredi sağlanması konusunda aracılık edecektir;
Şirket’e ……….USD ( ………..AmerikanDoları ) kredi/finansman sağlanacak olup, kredi yıllık % … faizli , ….. (
…..) yıl faiz ödemeli, …. ( ….. ) yıl Anapara + faiz olmak üzere toplam …… (…) yıl süreli ve geri ödemeli olacaktır.
Gelecek olan Swift’te kredinin şartları aynen işbu sözleşmedeki gibi olacaktır.
6 - Kredi Temin Süreci Ve Teminat
Şirket tarafından kullanılacak olan …………………….USD ( ………..AmerikanDoları ) tutarındaki kredi, Finans/
Kredi kuruluşunun belirleyeceği teminat(ipotek, teminat senedi, çek, senet vs.) kapsamında ve bir sigorta ile teminat altına alınacaktır. Kredinin, kreditör banka/kuruluş tarafından onaylanması için gerekli olan sigorta bedeli
tutarı talep edilen kredinin %.....’i kadar yani ……… USD(……….AmerikanDoları) olup, işbu sigorta bedeli Şirket
tarafından karşılanacak ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip .….. işgünü içerisinde Danışman’a verilecektir.
Sigorta bedeli Danışman tarafından sigorta şirketine iletilecek ve akabinde, krediye ilişkin Swift mesajı kredi kuruluşunca muhabir bankaya ulaştırılacaktır. İş bu Swift, valörlü olmayacaktır.
Swift’in Şirket’in belirlemiş olduğu muhabir bankaca, herhangi bir nedenle Şirket’e ihbar edilmeden geri gönde-
Kredi Sözleşmesi / 9
rilmesi yahut ihbar edilememesi halinde Şirket, krediyi, yabancı banka ile temasa geçilerek belirlenecek başka bir
muhabir banka üzerinden veya doğrudan krediyi onaylayan yurt dışındaki Finansman Kuruluşu’ndan/Banka’dan
bizzat kullanabilme imkânına sahip olup, böyle bir durumda sözleşme aynı şartlarla devam edecektir.
7 - Danışmanlık Ücreti Ve Cezai Şart
Kredinin olurunu içeren Swiftin Şirketin belirteceği bankaya ulaşmasıyla Danışman, kredi bedelinin %.... (……) ’ü
oranında danışmanlık ücretine+KDV’ye hak kazanacak olup, danışmanlık ücreti ile ilgili gelir vergisi Danışman’a,
diğer her türlü vergi, resim, harç vs. ise Şirket’e ait olacaktır.
Şirket, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında Danışman’a; …USD ( ………..AmerikanDoları )bedelli, …. vade
tarihli, …… kodunu içeren bir senet düzenleyerek, teslim edecektir. İş bu senet, Swiftin Şirket’in belirteceği bankaya
ulaşmasıyla tahsil kabiliyeti kazanacaktır. Danışmanlık bedelinin ödenmesiyle işbu senet, Şirket’e iade edilecektir.
Bu aşamada, Swiftin Şirketin belirteceği bankaya ulaşmasına rağmen Şirket, danışmanlık ücretinin tamamını Danışman’a ödemez ise Danışman; …USD ( ………..AmerikanDoları ), …….. kodunu içeren senedi “Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla” icraya koyacaktır. Şirket, senedin vade tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ödemenin gerçekleştirilmediği her gün için 1.000,00 TL(Binlira) cezai şart bedeli ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
Sürecin md.7’deki şekilde işlemesine, valörsüz Swift mesajının muhabir banka tarafından Şirket’e ihbar edilmesine
ve şartlarının Şirket’çe uygun bulunmasına rağmen krediyi kullanmaktan imtina eder ya da Swift’in muhabir banka
tarafından herhangi bir nedenle Şirket’e ihbar edilmeden geri gönderilmesi yahut ihbar edilmemesi durumunda
Şirket krediyi, yabancı banka ile temasa geçilerek belirlenecek başka bir muhabir banka üzerinden veya doğrudan
krediyi onaylayan yurt dışındaki Finansman Kuruluşu’ndan/Banka’dan kullanma imkanına sahipken krediyi kullanmaktan vazgeçerse Danışman’ın o zamana kadar yapmış olduğu masraflarla birlikte Danışman’a, 3(Üç) işgünü
içerisinde, …USD ( ………..AmerikanDoları ) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi
takdirde Danışman, danışmanlık ücretinin karşılığı olarak uhdesinde bulunan …USD ( ………..AmerikanDoları),
…….. kodunu içeren senedi, cezai şartın tahsili için “Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla” icraya koyacaktır.
8 - Sözleşmenin Süresi Ve Fesih
İşbu sözleşmenin süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip, mücbir sebepler hariç, 3 (Üç) aydır. Taraflarca
belirlenen sürenin dolmasını müteakip işbu sözleşme, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmadan, kendiliğinden geçersiz hale gelecektir. Mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde taraflar sözleşmeyi aynı şartlarla yapmak
konusunda serbesttirler.
Danışman, finansman temini ile ilgili gerekli bilgi ve kaynaklara tatminkâr düzeyde ulaşma imkânı bulunmadığına
veya finansman temin etmesini etkileyebilecek hukuki(Şirket hakkında açılmış veya verilmiş bir iflas erteleme veya
iflas kararı bulunması vs.gibi) veya mali bir engel (Resmi kurumlar tarafından Şirket’in malvarlığına herhangi bir
nedenle el konulması veya tasarruf ehliyetinin kısıtlanması vs. gibi) olduğunu öğrenirse, keyfiyeti Şirket’e derhal
yazılı olarak bildirecek, işbu bildirimin yapılmasını müteakip makul bir süre içerisinde(-ki bu makul süre sözleşme
süresini aşamaz) söz konusu durumun düzeltilmemesi halinde Danışman, sözleşmeyi herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı sebeple feshedebilecektir. İş bu fesih sebebiyle Danışman, o
zamana kadar yapmış olduğu masrafları Şirket’ten talep edebilecek, Şirket ise Danışman’dan hiçbir nam adı altında
herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
Swift mesajının, yukarıda(5’inci maddede) belirtilen kredi şartlarına aykırı ya da daha ağır şartlarla gelmesi/düzenlenmesi halinde Şirket, iş bu sözleşmeyi tek taraflı ve hiçbir yükümlülük altında olmaksızın feshedebilecektir. Ancak
sözleşmenin bu nedenle Şirket tarafından feshi, Swift’in Şirket’e ulaşmasından itibaren en geç 3(Üç) gün içinde Danışman’a yazılı olarak yapılması halinde geçerli olacaktır. Böyle bir durumda, Danışmanlık ücretinin karşılığı olarak
verilmiş olan…USD ( ………..AmerikanDoları ), …….. kodunu içeren senet Şirket’e iade edilecektir.
Kredinin, kreditör banka/kuruluş tarafından onaylanması için gerekli olan sigorta bedeli tutarı (…)işgünü içerisin-
Kredi Sözleşmesi / 10
de Danışman’a teslim edilmediği takdirde veya Kredi kuruluşu tarafından yapılan araştırmada Şirket’in kredibilitesinin düşük olduğu sonucuna varılması halinde işbu sözleşme kendiliğinden geçersiz hale gelecek olup, bu durumda Danışman’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.Bu durumlarda Danışman işbu sözleşmeyi tek taraflı
olarak, hiçbir ihtar ya da ihbara gerek kalmadan feshetme yetkisine sahiptir. Şirket ise Danışman’dan hiçbir nam adı
altında herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Ve Şirket , Danışman’ın o zamana kadar yapmış olduğu masraflarla
birlikte Danışman’a, 3(Üç) işgünü içerisinde, …USD ( ………..AmerikanDoları ) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder. Aksi takdirde Danışman, danışmanlık ücretinin karşılığı olarak uhdesinde bulunan …
USD ( ………..AmerikanDoları), …….. kodunu içeren senedi, cezai şartın tahsili için “Kambiyo Senetlerine Özgü
Haciz Yoluyla” icraya koyacaktır.
9 – Mücbir Sebep
Tarafların; doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dâhili karışıklık, savaş, iç savaş, grev, yangın, terörist saldırı v.s gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı işbu sözleşmenin
herhangi bir hükmünü ifa edememeleri halinde, birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır.
10 - Münhasırlık
Finansman temini ile ilgili olarak Danışman işbu sözleşmede yer alan hüküm ve şartlar dairesinde Şirket için münhasır finansal danışman ve aracı olarak tayin edilmiş olup; Şirket, Danışman’ın bu sıfatla tek ve tam yetkili olarak
hareket edeceğini, sözleşme konusu krediye konu aynı kaynak üzerinden finansman temin edilmesine aracılık
konusunda başka danışman veya aracılarla işbirliğine girmemeyi -işbu sözleşme her ne suretle son ermiş olursa
olsun- potansiyel Finans Kuruluşu/Kuruluşlarıyla işbu sözleşmenin sona ermesini müteakip 3 yıl süreyle doğrudan görüşmemeyi aksi takdirde işbu sözleşmenin (7)’nci maddesinin son fıkrasında kararlaştırılan ücreti ödemeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder.
11 - Delil Sözleşmesi
İşbu sözleşmeden doğan ihtilaflarda; Danışman’ın resmi defterleri, kayıtları, evrakları ve bildireceği diğer belgeleri
H.M.K. 193. maddesi uyarınca geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olarak kabul edilecektir.
12 - Yetkili Mahkeme
Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanacak veya sözleşme ile ilgili tüm ihtilaflarda münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13 - Tebligat Adresleri
Tarafların sözleşmenin ilk maddesinde belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, işbu adreslere yapılacak her türlü
gönderi, ihbar, ihtar ve tebliğler ile faks ve teleks cihazları aracılığıyla yapılan tüm bildirimler taraflara yapılmış
sayılır. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemesi durumunda sözleşmede belirtilmiş olan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.
4(Dört) sayfa 13(Onüç) madde ve 2(İki) nüshadan ibaret işbu sözleşme, ………... tarihinde tarafların karşılıklı ve
birbirlerine uygun iradeleriyle imzalanmıştır.
Danışman
Şirket
Finansal Destek Bizden
İlerlemek Sizden...
T MF
Hakkımızda / 10
Download

E-Katalog - Finansal Danışmanlık