BATTALGAZİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Görevlendirmeler
(Ek Ders Ücretli KarĢılığı
Öğretmen Görevlendirme BaĢvuru
ĠĢlemleri)
2
3
4
5
6
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe
2-Mezuniyet belgesi
3-Adli sicil ve Sağlık beyanı
4-Nüfus cüzdan örneği
1-Elektronik baĢvuru formu
2-Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik baĢvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan)
3-Ortaöğretim Alan Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon belgesi
Personel Alımı
4-Diploma denklik belgesi (Yurt dıĢı okullarından mezun olanlardan)
(Öğretmenliğe Ġlk Atama BaĢvuru
5-Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığına, Sosyoloji bölümü
ĠĢlemleri)
mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji dersi aldığına dair belge (Bu belge
pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.)
6-Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksek Okulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir. (Mezuniyet
belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.)
7-Askerlik durum beyanı ile bakaya kalanlardan “KovuĢturmaya yer olmadığına dair” mahkeme kararı
1- 1-Pasaport talep formu
Pasaport ĠĢlemleri
2- 2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
(Emekli)
5 3-Biometrik fotoğraf
TEMEL EĞİTİM - ORTA ÖĞRETİM - MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM - DİN ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜ
HİZMET STANDARTLARI
Sağlık ĠĢleri
Dilekçe
(Sağlık Tarama Ġzinleri)
Mezuniyet/ Ayrılma Belgeleri
1-Dilekçe
(Diploma Kayıt Örneği )
2-Nüfus cüzdanı örneği
1-Diploma/tasdikname/öğrenim belgesinin aslı
2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES) sonuç belgesi
3-Bilgi formu (kiĢisel ve öğrenim bilgilerini içeren)
4-Lisans mezuniyet belgesi veya diploma örneği
5-Not dökümü (Transkript) aslı ve onaylı örneği
Yurt DıĢına Gideceklerin
6-Sağlık Kurulu Raporu
Öğrenim
7-Yüklenme ve kefalet senedi
Belgelerinin Teyit Edilmesi
8-Kefillerin çalıĢma belgesi ve nüfus cüzdan örneği
9-Askerlik müsaade belgesi
11-Vesikalık fotoğraf (8 adet)
12-TOEFL veya IELTS gibi uluslar arası geçerli dil belgesi (varsa) sonuç belgesi-IELTS puanı 6.0 veya
daha yukarı olanlar (varsa)
Lisansüstü Öğrenime Kabul Belgesi (varsa)
DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN EN GEÇ
TAMAMLANMA
SÜRESİ
1 HAFTA
10 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
5 GÜN
1 GÜN
7
Okul ve Kurumlarımızda Bulunan
Okul Kantinlerinin Ġhalesini
Yapmak
a) Ġkametgâh senedi
b) Nüfus cüzdanı sureti
c) Sabıka kaydı
d) Geçici teminat dekontu
e) ġartname alındı dekontu
f) Personel Güvenlik Formu
g) Adına kayıtlı okul kantin isletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair
belge.
h) Kantin kirama ihalelerinde katılımcılardan, 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmıĢ ustalık belgesi sahibi olma Ģartı aranır. Ancak,
katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iĢyeri açma belgesi, kalfalık, kurs
bitirme belgelerinden en az birine sahip olma Ģartı aranır.
ı) Geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont.
i) Okulun servis taĢımacılığını yapmadığına dair yazı
8
Kantinlerin %3 Arz Bedeli, Kesin
Teminat, Ġl, Ġlçe ve Okul
Paylarının Yatırılması
Banka Dekontları
9
10
11
Ġlama Bağlı Borçlar
657 Sayılı Kanuna Tabi Personel
Ġle 4/B,4/C,Ücretli Ve Vekil
Olarak Görev Yapan Personelin
Emekli Yollukları
Halk Katkılarına Ait ĠĢlemler
(KDV Ġndiriminden Yararlanma
Belgesi)
1-Dilekçe
2-Ġcra emri
3-Mahkeme kararı
4-Serbest meslek makbuzu
5-Vekaletname
1-Emekli Onayı.
2-Görevden Ayrılma Yazısı.
3-Dilekçe
1-TC kimlik no
2-Vergi no 3-Adres 4-Okul adı
SÜRE İHALENİN
ÇEŞİDİNE GÖRE
FARKLILIK ARZ
EDER
AYLIK BAZDA
KİRALARIN TAKİBİ
5 gün
1 Gün
1 Gün
İNŞAAT VE EMLAK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
12
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce
Yapılacak Doğrudan Temin
Usulüyle Hizmet Alımları Onarım
ĠĢleri
ĠHALE ĠLAN SÜRELERĠ VE
KURALLARI ĠLE ÖN ĠLAN
MADDE 13- (DEĞĠġĠK:
30/7/2003-4964/9 MD.)
BÜTÜN ĠSTEKLĠLERE
TEKLĠFLERĠNĠ
HAZIRLAYABĠLMELERĠ ĠÇĠN
YETERLĠ SÜRE TANIMAK
ĠHALE ĠLAN SÜRELERĠ VE
KURALLARI
Doğrudan Temin Usulüyle
Madde 22- (DeğiĢik: 30/7/2003-4964/15 md.)
Ġdare ġartnamesinde Belirtilen Belgeler
HUKUK VE MEVZUAT BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
13
14
Ġnceleme, SoruĢturma ve
Değerlendirme ĠĢ ve ĠĢlemleri,
1Özel Dershanenin Kurucu Temsilcisi
2DeğiĢikliği
3-
ġikayet Dilekçesi ve Ġhbar
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin dilekçe
Kurucu temsilcisinin değiĢtirilmesine iliĢkin yönetim kurulu kararı
Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
15 Gün
3 GÜN
15
Özel Dershanenin Devredilmesi
16
Özel Dershanenin Kurucu/Kurucu
Temsilcisi Ġsteğiyle Kapatılması
17
Özel Dershanelerde KPSS Kurs
Programı Uygulama Ġsteği
18
Özel Dershanelerde Ġsim DeğiĢikliği
19
Özel Dershanelerde Kurum Nakli
20
21
Özel Dershanelerde Kurumların
DönüĢümü
1234-
1234567-
Özel Dershanelerde YerleĢim Planı ve
Kontenjan DeğiĢikliği Ġsteği
122
23
Özel Dershanelerde Kurucu/Kurucu
Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici
2Olarak Devri
34Özel Dershanelerde Program Ġlavesi
Yapma
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
4-En az bir yıllık kira sözleĢmesi veya tapu örneği (aslı veya noter tasdikli örneği)
5-Kurucu tüzel kiĢi ise ticaret sicil gazetesi, ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Yönetici ve eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iĢ
sözleĢmeleri
9-Gerekli tüm personele çalıĢma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
10-Kullanılacak özel dershane ismi markalı ise marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleĢmesi
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurum bilgileri örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı olmadığına iliĢkin yazı
Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı
Kurs programı
Zaman çizelgesi
Öğretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branĢlarında)
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile
isim hakkı sözleĢmesi
1-Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya iliĢkin ayrıntılı dilekçesi
2-En az bir yıllık kira sözleĢmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
3-4 adet yerleĢim planı (35x50cm ebadında),
4-Yapı kullanım izin belgesi (Ġlköğretim MüfettiĢleri tarafından istenilmektedir)
5-Kurum bilgileri örneği
Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüĢtürmesine iliĢkin yazı
Kurum bilgileri örneği
Özel dershane kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
DönüĢtürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3- Bir adet eski yerleĢim planı
4- Kurum bilgileri örneği
5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleĢmesi veya tapu örneği (aslı yada noter
tasdikli örneği
3 GÜN
Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici
olarak devrettiğine iliĢkin tüzel kiĢiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kiĢiliklerde noter onaylı
sözleĢme belgesi
Kurum bilgileri formu
Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
3 GÜN
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3 GÜN
3-Ġlave edilecek program ile programın onaylandığı talim ve terbiye kurulu kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalıĢma izin teklifleri
24
Özel Dershanenin Kurucu/Kurucu
Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara
Vermesi
25
Özel Dershanelerde Öğretime Ara
Verme Ġzninin Ġptali ile Ġlgili ĠĢlemler
26
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu
Açma
27
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarında Öğretime Ara Verme
Ġzninin Ġptali ile Ġlgili ĠĢlemler
1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya iliĢkin ayrıntılı dilekçesi
2- Kurum bilgileri örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı olmadığına iliĢkin yazı
1-Kurucunun öğretime baĢlama isteğini belirten dilekçesi
2-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
3-Kurum bilgileri formu
1-BaĢvuru formu
2-Yazılı adli sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kiĢi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-YerleĢim planı 4 adet
6- Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça
onaylanarak uygulamaya konulmuĢ öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar
için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si
7-Öğretmen görevlendirileceğine iliĢkin taahhütname
8-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
1-Kurucunun öğretime baĢlama isteğini belirten dilekçesi
2-Müdür/öğretmen teklifleri
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı
4-Kira sözleĢmesi
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iĢ sözleĢmeleri
9-Gerekli tüm personele çalıĢma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Ortaklar Kurulu Kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim
hakkı sözleĢmesi
28
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kursunun Devredilmesi
29
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kursunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi
Ġsteğiyle Kapatılması
30
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarının Ġsim DeğiĢikliği
31
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarında Kurum Nakli
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
3-YerleĢim planı
32
12Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
3Kurslarında Kurumların DönüĢümü
45-
Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüĢtürmesine iliĢkin yazı
Kurum bilgileri örneği
Özel motorlu taĢıtlar sürücüleri kursu kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
DönüĢtürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
6-
33
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu -temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
4- Ruhsatname örneği
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarının YerleĢim Planı ve
Kontenjan DeğiĢikliği
1-
34
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarında Kurucu Yetkilerinin
Geçici Olarak Devri
35
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarının Kurucu Temsilcisi
DeğiĢikliği
36
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarında Sertifikaların
DeğiĢtirilmesi (Kaybedilen
Sertifikaların Yenilenmesi)
37
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarında Program Ġlavesi Yapma
38
Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri
Kurslarının Kurucu/Kurucu Temsilcisi
Talebiyle Öğretime Ara Vermesi
39
Özel ÇeĢitli Kurs Açma
40
Özel ÇeĢitli Kursun Devredilmesi
41
Özel ÇeĢitli Kursun Kurucu/Kurucu
Temsilcisi Ġsteğiyle Kapatılması
234123-
Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici
olarak devrettiğine iliĢkin tüzel kiĢiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kiĢiliklerde noter onaylı
sözleĢme belgesi
Kurum bilgileri formu
Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
Yönetim kurulu kararı
Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
Dilekçe
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Ġlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalıĢma izin teklifleri
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Yönetim Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri 6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
1-BaĢvuru formu
2-Yazılı adli sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kiĢi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-YerleĢim planı 4 adet
6-Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça
onaylanarak uygulamaya konulmuĢ öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar
için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si
7-Öğretmen görevlendirileceğine iliĢkin taahhütname
8-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı
4-Kira sözleĢmesi
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iĢ sözleĢmeleri
9- Gerekli tüm personele çalıĢma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2- Ruhsatname örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
2 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
1234-
42
Özel ÇeĢitli Kurslarda KPSS Kurs
Programı Uygulama Ġsteği
43
Özel ÇeĢitli Kursların Ġsim DeğiĢikliği
44
Özel ÇeĢitli Kurslarda Kurum Nakli
45
Özel ÇeĢitli Kurslarda Kurumların
DönüĢümü
46
Özel ÇeĢitli Kurslarda YerleĢim Planı
ve Kontenjan DeğiĢikliği Ġsteği
47
48
123-
12Özel ÇeĢitli Kurslarda Kurucu/Kurucu
Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici
Olarak Devri
3451Özel ÇeĢitli Kursların Kurucu
2Temsilcisi DeğiĢikliği
3-
49
Özel ÇeĢitli Kurslarda Program Ġlavesi
Yapma
50
Özel ÇeĢitli Kursların Kurucu/Kurucu
Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara
Vermesi
51
Özel ÇeĢitli Kurslarda Öğretime Ara
Verme Ġzninin Ġptali ile Ġlgili ĠĢlemler
52
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezi Açma
1-
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı
Kurs programı
Zaman çizelgesi
Öğretmen teklifleri ( Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branĢlarında)
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim
hakkı sözleĢme
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
3-YerleĢim planı
Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüĢtürmesine iliĢkin yazı
Kurum bilgileri örneği
Özel çeĢitli kurslar kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
DönüĢtürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
4-Ruhsatname örneği
Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici
olarak devrettiğine iliĢkin tüzel kiĢiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kiĢiliklerde noter onaylı
sözleĢme belgesi
Kurum bilgileri formu
Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
Yönetim kurulu kararı
Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Ġlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalıĢma izin teklifleri
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Yönetim Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
Kurucunun öğretime baĢlama isteğini belirten dilekçesi
Müdür/öğretmen teklifleri
1-BaĢvuru formu
2-Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kiĢi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-YerleĢim planı 4 adet
6-Öğretmen görevlendirileceğine iliĢkin taahhütname
7-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9-Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği
10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleĢmesi
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yazılı adli sicil beyanı
4-Kira sözleĢmesi aslı ya da noter tasdikli örneği
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9- Gerekli tüm personele çalıĢma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim
hakkı sözleĢmesi
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
3-YerleĢim planı
53
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinin
Devredilmesi
54
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinin
Kurucu/Kurucu Temsilcisi Ġsteğiyle
Kapatılması
55
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinin
Ġsim DeğiĢikliği
56
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde
Kurum Nakli
57
12Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde3Kurumların DönüĢümü
456-
58
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde
YerleĢim Planı ve Kontenjan
DeğiĢikliği Ġsteği
59
12Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde
Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak
Devri
34-
Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici
olarak devrettiğine iliĢkin tüzel kiĢiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kiĢiliklerde noter onaylı
sözleĢme belgesi
Kurum bilgileri formu
Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
60
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde
Kurucu Temsilcisi DeğiĢikliği
12-
Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
Yönetim kurulu kararı
Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
61
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde
Program Ġlavesi Yapma
62
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinin
Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle
Öğretime Ara Vermesi
Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüĢtürmesine iliĢkin yazı
Kurum bilgileri örneği
Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri
DönüĢtürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
4-Ruhsatname örneği
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Ġlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi 5-Eğitim personeli çalıĢma izin teklifleri
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Yönetim Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
63
64
65
Özel Hizmet Ġçi Eğitim Merkezlerinde
Öğretime Ara Verme Ġzninin Ġptali ile
1Ġlgili ĠĢlemler
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı
4-Kira sözleĢmesi aslı ya da noter tasdikli örneği
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil gazetesi ana sözleĢmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9- Gerekli tüm personele çalıĢma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Devredilmesi
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Kurucu/Kurucu
Temsilcisi Ġsteğiyle Kapatılması
67
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Ġsim DeğiĢikliği
68
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinde Kurum Nakli
69
1-BaĢvuru formu
2-Kurucu ya da kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı
3-Kurucu tüzel kiĢi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-YerleĢim planı 4 adet
6-Öğretmen görevlendirileceğine iliĢkin taahhütname
7-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
8-Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
9-Dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği
10-Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleĢmesi
Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi
Açma
66
Kurucunun öğretime baĢlama isteğini belirten dilekçesi
Müdür/öğretmen teklifleri
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
12Özel Öğrenci Etüt Eğitim
3Merkezlerinde Kurumların DönüĢümü4-
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim
hakkı sözleĢmesi
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
3-YerleĢim planı
Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüĢtürmesine iliĢkin yazı
Kurum bilgileri örneği
Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı
Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri ve dönüĢtürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen
belgeler
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
5-
70
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinde YerleĢim Planı ve
Kontenjan DeğiĢikliği
71
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinde Kurucu Yetkilerinin
Geçici Olarak Devri
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu -temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
4-Ruhsatname örneği
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici
olarak devrettiğine iliĢkin tüzel kiĢiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kiĢiliklerde noter onaylı
sözleĢme belgesi
2-Kurum bilgileri formu
3 GÜN
3 GÜN
3-Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı
72
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Kurucu Temsilcisi
DeğiĢikliği
73
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinde Program Ġlavesi Yapma
74
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
Merkezlerinin Kurucu/Kurucu
Temsilcisi Talebiyle Öğretime Ara
Vermesi
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ruhsatname örneği
3-Yönetim Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
3 GÜN
75
Özel Öğrenci Etüt Eğitim
1Merkezlerinde Öğretime Ara Verme
2Ġzninin Ġptali ile Ġlgili ĠĢlemler
Kurucunun Öğretime baĢlama isteğini belirten dilekçesi
Müdür/öğretmen teklifleri
3 GÜN
123-
76
Özel Okul ve Özel Eğitim Okulu Açma
77
Özel Okul, Özel Eğitim Okullarında
Öğretime Ara Verme Ġzninin Ġptali ile
Ġlgili ĠĢlemler
12-
78
Özel Okul, Özel Eğitim Okulunun
Kurucu/Kurucu Temsilcisi Talebiyle
Öğretime Ara Vermesi
80
Özel Okul, Özel Eğitim Okulu
Devredilmesi
81
Özel Okul, Özel Eğitim Okulunun Ġsim
DeğiĢikliği
82
Özel Okul, Özel Eğitim Okulunun
Kurucu/Kurucu Temsilcisi Ġsteğiyle
Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
Yönetim kurulu kararı
Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil kaydı
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Ġlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalıĢma izin teklifleri
1-BaĢvuru formu
2-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
3-Kurucu tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-YerleĢim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)
6-Kurum Yönetmeliği farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD 7-Yönetici ile kurumun
faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait
görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalıĢma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname
8-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
Kurucunun öğretime baĢlama isteğini belirten dilekçesi
Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri
Kurum bilgileri formu
1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya iliĢkin ayrıntılı dilekçesi
2-Kurum bilgileri örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı olmadığına iliĢkin yazı
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4-Kira sözleĢmesi
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢmesi, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iĢ sözleĢmeleri
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Ġsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleĢmesi
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
Kapatılması
83
Özel Okul, Özel Eğitim Okulunun
Kurum Nakli
84
Özel Okul, Özel Eğitim Okulu
YerleĢim Planı ve Kontenjan
DeğiĢikliği Ġsteği
85
Özel Okul, Özel Eğitim Okulunda
Kurucu/Kurucu Temsilcisi DeğiĢikliği
86
Özel Okul, Özel Eğitim Okullarda
TeĢvikten Yararlanma
87
Özel Yurt Açma
88
Özel Yurt Açma
3-Ġdareci ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri
1-Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya iliĢkin ayrıntılı dilekçesi
2-En az bir yıllık kira sözleĢmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)
3-4 adet yerleĢim planı (35x50cm ebadında),
4-Yapı kullanım izin belgesi (Ġlköğretim MüfettiĢleri tarafından istenilmektedir)
5-Kurum bilgileri örneği
6-Adres tespiti yazısı
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
4-Kurum bilgileri örneği
5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleĢmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter
tasdikli örneği)
1-Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin yazı
2-Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. iĢlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun
belirlendiği yönetim kurulu kararı
3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
1-Gerçek veya tüzel kiĢilere ait müracaat dilekçesi
2-Noter tasdikli imza sirküleri
3-Yatırım bilgi formu
4-Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel
etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı
5-Firmanın sermaye yapısının nihai durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği
1-Dilekçe a)ġirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıĢ veya Noter tasdikli Ģirket
sözleĢmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi b) Diğer özel hukuk tüzel kiĢiler için
yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kiĢiyi gösteren karar
örneği
2-Kurucuya ait iki adet fotoğraf
3 -Adli sicil beyanı
4-Ġkametgâh belgesi
5-Diploma
6-Binaya ait üç adet röleve
7-Binanın endüstriyel kuruluĢlardan uzak olduğunu belirten Ġl Sağlık Müdürlüğünden alınan belge
8-Binanın kiralık olması halinde kira sözleĢmesi veya tapu senedi
9-Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna iliĢkin olarak tapu sicilinden alınan belge
10- Binanın mesken veya iĢ yeri olduğunu belirten Belediye Ġmar Müdürlüğünden alınan yapı
kullanım izin belgesi
11- Yetkili (Yapı Denetim Firmaları) kuruluĢtan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren
belge
12- ġirket ve benzerleri için Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıĢ veya Noter tasdikli Ģirket
sözleĢmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
1-Dilekçe a)ġirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıĢ veya Noter tasdikli Ģirket
sözleĢmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi b)Diğer özel hukuk tüzel kiĢiler için
yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kiĢiyi gösteren karar
örneği
2-Kurucuya ait iki adet fotoğraf
3 -Adli sicil beyanı
4-Ġkametgâh belgesi
5-Diploma
6-Binaya ait üç adet röleve
7Binanın endüstriyel kuruluĢlardan uzak olduğunu belirten Ġl Sağlık Müdürlüğünden alınan belge
8-Binanın kiralık olması halinde kira sözleĢmesi veya tapu senedi
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
9-Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna iliĢkin olarak tapu sicilinden alınan belge
10- Binanın mesken veya iĢ yeri olduğunu belirten Belediye Ġmar Müdürlüğünden alınan yapı
kullanım izin belgesi
11- Yetkili (Yapı Denetim Firmaları) kuruluĢtan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren
belge
12- ġirket ve benzerleri için Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıĢ veya Noter tasdikli Ģirket
sözleĢmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
89
Özel Öğrenci Yurtlarının
Kurucu/Kurucu Temsilcisinin
Talebiyle Öğretime Ara Vermesi
90
Özel Yurtlarda Öğretime Ara Verme
Ġzninin Ġptali ile Ġlgili ĠĢlemler
91
Özel Yurt YerleĢim Planı ve Kontenjan
DeğiĢikliği Ġsteği
92
Özel Yurtlarının Ġsim DeğiĢikliği
93
Özel Yurt Kurucu/Kurucu Temsilcisi
DeğiĢikliği
94
Özel Yurtların Kurum Nakli
95
Özel Yurdun Devredilmesi
96
Özel Yurdun Kapatılması
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
1-Kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
4- Bayındırlık ve Ġskân Ġl Müdürlüğünün inceleme raporu
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Yönetim Kurulu kararı
3-Ġlköğretim müfettiĢleri raporu
1-Kurucu değiĢikliğine iliĢkin kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurucu temsilcisi değiĢikliğine ait yönetim kurulu kararı
3-Adli sicil beyanı
4-Ġkametgâh beyanı
5-2 adet renkli vesikalık fotoğraf
6-Diploma/ geçici mezuniyet belgesi
1-TC kimlik no
2-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
3-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
4-YerleĢim planı
5-Ġl Sağlık Müdürlüğü raporu
6-Bayındırlık ve Ġskân Ġl Müdürlüğü raporu
7-Ġl Ġtfaiye Müdürlüğü raporu
8-Ġlköğretim müfettiĢleri raporu
9-Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf
10-Adli sicil beyanı
11-Ġkametgâh belgesi 12-Diploma
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Noter tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucuya ait adli sicil beyanı
4-Kira sözleĢmesi
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurucuya ait iki adet renkli vesikalık fotoğraf
8-Adli sicil beyanı
9-Ġkametgâh belgesi
10-Diploma
11-Nüfus cüzdanı fotokopisi
1-Kurucu temsilcisinin dilekçesi
2 GÜN
2 GÜN
1 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
2 GÜN
97
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezlerinin Devredilmesi
98
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinin Program Ġlavesi veya
Ġptali
99
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinin Ġsim DeğiĢikliği
100
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi Açma
101
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinde Kurucu Temsilcisi
DeğiĢikliği
102
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinin Kurucu/ Kurucu
Temsilcisi Talebi ile Öğretime
Ara Vermesi
103
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinin Kurum Nakli
104
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinin YerleĢim Planı ve
Kontenjan DeğiĢikliği Ġsteği
2-Varsa Ortaklar Kurulu kararı
3-Tüm personele duyuru yazısı
4-Personel istifa dilekçeleri
5-Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına iliĢkin yazı
6- Ġlköğretim müfettiĢi inceleme raporu
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI
1-Dilekçe
2-Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleĢmesi
3-Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
4-Kira sözleĢmesi
5-Tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢmesi, tüzük ya da vakıf senedĠ
6-Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı
7-Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan
8-Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iĢ sözleĢmeleri
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Ġlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu kararı
4-Bölüm ve araç-gereç listesi
5-Eğitim personeli çalıĢma izin teklifleri
1-Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi
2-Ortaklar Kurulu kararı
3-Ġsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleĢmesi
1-BaĢvuru formu
2-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
3-Kurucu tüzel kiĢi ise Ticaret Sicil Gazetesi ana sözleĢme, tüzük ya da vakıf senedi
4-Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı
5-YerleĢim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)
6-Uygulanması istenilen programlar
7-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az
üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalıĢma tekliflerinin yapılacağına dair
taahhütname
8-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
1-Kurucu temsilcisi değiĢikliğine iliĢkin yazı
2-Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. iĢlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun
belirlendiği yönetim kurulu kararı
3-Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan
1-Kurucu/ kurucu temsilcisinin konuya iliĢkin ayrıntılı dilekçesi
2-Kurum bilgileri örneği
3-Ortaklar Kurulu kararı
4-Tüm personele duyuru yazısı
5-Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri
6-Öğrenci kaydı olmadığına iliĢkin yazı
1-Kurucu / kurucu temsilcisine ait dilekçe
2-Kira sözleĢmesi veya tapu örneği
3-YerleĢim planı 4 adet, (35x50 cm ebadında)
4-Adres tespiti yazısı
5-Yapı kullanım izin belgesi
1-Yapılacak değiĢiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi
2-Kurumun son yerleĢimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleĢim planı
3-Bir adet eski yerleĢim planı
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
3 GÜN
4-Kurum bilgileri örneği
5- Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleĢmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter
tasdikli örneği)
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
1-Kurucu Temsilcisinin dilekçesi
Merkezi Kurucu/Kurucu
3 GÜN
2-Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı
Temsilcisi Ġsteğiyle Kapatılması
Evde Özel Eğitime Muhtaç
1-Dilekçe
Öğrencilerle Ġlgili ĠĢlemler (Evde
2-Süreğen hastalığının bulunduğunu belirten sağlık raporu
106
3 GÜN
Özel Eğitim Hizmetleri)
3-Okuldan alınan inceleme yazısı
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tablodaki bazı
hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri: Battalgazi Kaymakamlığı
105
İsim
: Orhan BERGİN
İsim
: Vedat YILMAZ
Unvan: İlçe Millî Eğitim Müdür V.
Unvan: Kaymakam
Adres : Alacakapı Mah. Battalgazi Hükümet Konağı
Adres: Alacakapı Mah. Battalgazi Hükümet Konağı
Battalgazi / MALATYA
Tel
: (422) 841 29 11
Battalgazi / MALATYA
Tel
: (422) 841 25 05
Faks : (422) 841 26 30
Faks : (422) 841 35 00
E-Posta: [email protected]
E-Posta: [email protected]
Download

Hizmet Standarları Tablosu İçin Tıklayınız...