ORMER
SAMEC
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Center for Middle Eastern Studies
‫ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط‬
Bu Sayıda / In This Issue
Etkinlikler:
Gündem Toplantıları / Agenda Meetings
Paneller ve Seminerler / Panels and Seminars
Arapça ve Farsça Dersleri / Arabic and Persian
Courses
Norman Finkelstein Dersleri / Norman Finkelstein’s
Courses
Uluslararası İlişkiler Teori Dersleri / International
Relations Theory Courses
Çalıştaylar ve Söyleşiler / Workshops and
Conversations
II. Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi / II.
Middle Eastern Congress on Politics and Society
Medya Faaliyetleri / Media Activities
Ziyaretler / Visits
Yayınlar:
Dergiler / Journals
SAÜ Kültür Yayınları / SAU Culture Press
Ortadoğu Çatışma Haritası (2014) / Map of
Middle East Conflict (2014)
Perspektif Yazıları/ Perspectives
Analiz Yazıları / Analyses
Yorum Yazıları/ Commentaries
Makaleler ve Bildiriler / Articles and Papers
Kitap Analizi / Book Review
Tamamlanmış ve Hazırlanmakta Olan Tezler /
Postgraduate Theses in Progress
Hazırlanmakta Olan Projeler / Forthcoming
Projects
ORMER
SAMEC
Bülten
Newsletter
Eylül-Aralık 2014
Sayı: 3
September-December 2014
Issue: 3
2
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Başlangıç / Introduction
Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
(ORMER), Ocak 2014 tarihinden itibaren
faaliyetlerine başlamıştır. ORMER
mensupları olarak yılda 3 kez siz değerli
öğrenciler, meslektaşlar ve ilgililer ile
kurum bünyesinde gerçekleştirdiğimiz ve
gerçekleştireceğimiz faaliyetleri aktaran
bir bülten ile karşınızda olacağız.
In January 2014 The Centre for Middle
Eastern Studies (SAMEC), established as
part of Sakarya University, started its
activities. Through this newsletter, the
SAMEC members will communicate with
our dear students, colleagues and friends
three times a year.
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Etkinlikler
Activities
3
Kemal İnat ve Ali Balcı, “Kobani ve Çözüm
Süreci”, Bilgi Kültür, 10 Ekim
Gündem Toplantıları
Agenda Meetings
Her hafta Çarşamba günleri yapılmakta olan
bu toplantılarda araştırmacılarımız kendi
çalışma alanları ile ilgili son gelişmeleri
değerlendirmekte ve Ortadoğu gündemi farklı
alan ve perspektifler ışığında tartışılmaktadır.
Merkezimiz araştırmacılarından Kemal İnat
ve Ali Balcı bu sunumlarında Kobani'de
yaşanan son gelişmeleri değerlendirmiş ve bu
gelişmeler ışığında Türkiye'de çözüm
sürecine dair öngörülerde bulunmuşlardır.
Tuncay Kardaş, “Güneydoğu İzlenimleri
ve Kürt Sorununda Yeni Parametreler”,
Bilgi Kültür, 17 Ekim
Paneller ve Seminerler
Panels and Seminars
Ensar Muslu, “Pakistan, Afganistan, İran
ve Irak İzlenimleri”, Bilgi Kültür, 12 Eylül
Merkezimiz araştırmacılarından Ensar
Muslu, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak'ı
kapsayan gezisindeki izlenimlerini paylaşmış
ve bölgeye dair analizlerde bulunmuştur.
Merkezimiz araştırmacılarından Tuncay
Kardaş, bu sunumunda Güneydoğu
izlenimlerini aktarmış ve Kürt sorunu ve
çözüm sürecine dair değerlendirmelerde
bulunarak özellikle Kürt sorunundaki yeni
parametrelere değinmiştir.
4
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Hakan Erdem, “Osmanlı Devleti'nde
Modern Devletin Oluşumu”, ORMER, 12
Kasım
savaşı ele almış ve Türk basınının yanı sıra
literatürdeki temel kaynaklar ışığında
dönemin Türk dış politikasını savaş
bağlamında tartışmıştır.
Norman Finkelstein, “Gazze ve Filistin'in
Geleceği”, Bilgi Kültür, 21 Kasım
Ormer Tarih Konuşmaları Serisi kapsamında
misafir ettiğimiz Sabancı Üniversitesi
öğretim üyesi Hakan Erdem, “Osmanlı
Devleti'nde Modern Devletin Oluşumu”
başlıklı konuşmasında Osmanlı Devleti'nin
modernleşme ile birlikte tecrübe ettiği
dönüşümü Türkiye Cumhuriyeti'ni bu
tecrübenin bir devamı olarak ele alarak
aktarmıştır.
A yşe Selcan Özdemirci, “İran-Irak
Savaşında Türkiye'nin Arabuluculuk
Faaliyetleri”, Bilgi Kültür, 14 Kasım
Merkezimiz araştırmacılarından Norman
Finkelstein, bu panelde Gazze de yaşanan son
saldırıları ve saldırı sonrası yaşanan olumlu ve
olumsuz gelişmeleri değerlendirmiştir.
Bülent Aras, “Arap Baharı Sonrası
Jeopolitik, IŞİD ve Türkiye”, ORMER, 26
Kasım
Merkezimiz araştırmacılarından Ayşe Selcan
Özdemirci bu sunumunda İran-Irak Savaşı
esnasında izlenen Türk Dış Politikasını;
yürütülen arabuluculuk faaliyetleri
çerçevesinde ele alarak Türkiye'nin nasıl bir
rol oynadığını incelemek ve tartışmak
maksadıyla ikişer yıllık periyotlar halinde
Ormer Güncel Siyaset Konuşmaları Serisi
kapsamında misafir ettiğimiz Sabancı
Üniversitesi öğretim üyesi Bülent Aras, “Arap
Baharı Sonrası Jeopolitik, IŞİD ve Türkiye”
başlıklı konuşmasında Arap Baharı sürecinde
ortaya çıkan değişim ve dönüşümleri ele almış
ve güncel olaylar ve aktörler üzerinden
sürecin gidişatı ve olası gelişmeler ile ilgili
öngörülerde bulunmuştur.
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
5
Ömer Behram Özdemir, “Ortadoğu'da
Mezhep Çatışması: Suriye Örneği”, VI.
Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı
ORMER Paneli, 25-27 Kasım
Merkezimiz araştırmacılarından Ömer
Behram Özdemir bu panelde, Suriye İç Savaşı
özelinde çatışan grupların sembollerini,
birbirleri için kullandıkları tanımlamaları ve
motivasyonlarını inceleyerek çatışmanın
mezhepsel yansımalarını değerlendirmiştir.
Özdemir, savaşın bugününe dair analizinin
yanı sıra söz konusu çatışmanın ileride gerek
Suriye içerisinde gerekse de komşu ülkelerde
mezhepsel dinamikler üzerinden var olup
olmayacağını tartışmıştır.
Recep Tayyip Gürler, “ABD İşgali Sonrası
Irak'ta Şii Siyaseti”, VI. Uludağ
Uluslararası İlişkiler Konferansı ORMER
Paneli, 25-27 Kasım
Merkezimiz araştırmacılarından Recep
Tayyip Gürler bu panelde, 2003 yılında ABD
tarafından işgal edilen Irak'ın siyasetinin
şekillenmesinde Şii din adamları Ayetullah
Sistani ve Mukteda es-Sadr'ın oynadıkları
rolleri ele alarak bu hususta
değerlendirmelerde bulunmuştur.
İsmail Akdoğan, “Arap Baharı Sürecinde
Suudi Arabistan-Iran Rekabeti: JeoPolitiğin Dönüşümü mü?”, VI. Uludağ
Uluslararası İlişkiler Konferansı ORMER
Paneli, 25-27 Kasım
Arap Baharı sürecinde Ortadoğu'da Suudi
Arabistan-İran ilişkilerinin temel
karakteristiğini rekabet ve düşmanlık
şekillendirmiştir. Buradan hareketle
merkezimiz araştırmacılarından İsmail
Akdoğan bu sunumunda bölgenin iki önemli
aktörü İran ve Suudi Arabistan'ın Suriye ve
Bahreyn'deki ayaklanmalar karşısındaki
yaklaşımlarına ve aldıkları pozisyonlara dair
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Abdüssamet Pulat, “AK Parti Dönemi
Türkiye-İran İlişkilerinin Ekonomik
Boyutu”, VI. Uludağ Uluslararası İlişkiler
Konferansı ORMER Paneli, 25-27 Kasım
Merkezimiz araştırmacılarından Abdüssamet
Pulat bu panelde, Türkiye ve İran arasında
1990'lı yıllarda siyasi ilişkilerle bağlantılı
olarak çok düşük seviyelerde olan ticaret
hacminin, 2000'li yıllarda rekor seviyelere
çıktığını grafikler yardımıyla göstermiştir.
Pulat, AK Parti ile birlikte Türkiye'nin
komşularıyla ilişkilerini geliştirme hedefinde
ekonomiyi önemli bir araç olarak kullanmış
olmasını ekonomik ilişkilerdeki gelişmenin
en önemli nedeni olarak vurgulamış ve
Türkiye ile İran arasındaki ekonomik
ilişkilerin iki ülkenin potansiyelinin altında
olduğunu karşılaştırmalar yaparak
göstermiştir.
Rumeysa Eldoğan, “Amerikan
Medyasında Müslüman Kardeşler
Temsili”, Bilgi Kültür, 5 Aralık
6
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Merkezimiz araştırmacılarından Rumeysa
Eldoğan, bu sunumda 11 Eylül sonrasında
Amerikan medyasında Müslüman Kardeşleri
konu edinen haberleri Şarkiyatçılık
bağlamında tartışmıştır. Eldoğan, medyada
yer alan haber kesitleri ve resimlerde
Müslüman Kardeşler temsilinin Amerikan
şarkiyatçılığı bağlamında okunabileceğine
yönelik değerlendir-melerde bulunmuştur.
Merkezimizde düzenli olarak devam eden
Arapça ve Farsça kursları ile
araştırmacılarımız Ortadoğu halklarının
dillerini öğreniyor. Kurslar güz dönemi
boyunca Arap ve Türk hocaların eşiliğinde
devam etmiştir.
Ali Balcı, “Ukrayna ve Suriye Krizlerinde
Türkiye'nin Politikasını Açıklamak”, Bilgi
Kültür, 19 Aralık
Norman Finkelstein Dersleri
Norman Finkelstein's Courses
Merkezimiz araştırmacılarından Ali Balcı, bu
sunumunda Ukrayna ve Suriye Krizlerinin
Türkiye üzerindeki etkisini tartışmış,
Türkiye'nin kimlik, enerji ve güvenlik
üzerinden sistematik analizini yapmıştır.
Arapça ve Farsça Dersleri
Arabic and Persian Courses
Amerikalı siyaset bilimci Prof.Dr. Norman
Finkelstein, Güz Ders Dönemi'nde
merkezimizde biri yüksek lisans diğeri
doktora olmak üzere iki lisansüstü dersi
vermiştir. Norman Finkelstein, "Roots of
Conflict, Prospects of Peace: A History of the
Israeli-Palestine Conflict" ve "The IsraelPalestine Conflict and International Law"
başlıklı derslerinde Filistin İsrail çatışmasının
tarihini ve meselenin uluslararası hukuk
açısından nasıl değerlendirildiğini ele
almıştır.
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Uluslararası İlişkiler Teori Dersleri
International Relations Theory Courses
7
ilişkilerine dair değerlendirmelerde
bulunmuştur.
II. Ortadoğu'da Siyaset Ve
Toplum Kongresi: “Yeni Ortadoğu”
II. Middle Eastern Congress on
Politics and Society: “New Middle East”
14-17 Ekim 2014
Merkezimiz araştırmacıları lisansüstü
programından bağımsız olarak Doç. Dr.
Tuncay Kardaş'ın eşliğinde haftalık
uluslararası ilişkiler teori dersleri
gerçekleştirmektedir.
Çalıştaylar ve Söyleşiler
Workshops and Conversations
II. Ortadoğu Çalıştayı, Ali Semin, Ömer
Behram Özdemir, Ceyhun Çiçekçi, Ali
Oğuz Diriöz, Zana Baykal, 26 Eylül
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından
ikincisi düzenlenen Ortadoğu çalıştayında
Ortadoğu'ya ait farklı gündem maddeleri
katılımcı panelistler ve merkezimiz
araştırmacılarından oluşan müzakerecilerce
tartışılmıştır. Merkezimiz müdürü Kemal
İnat'ın oturum başkanlığında, Ali Semin
ABD'nin Irak'ı işgali sonrası iç denklemler ve
IŞİD'in ilerleyişine, Ömer Behram Özdemir
El-Kaide ve IŞİD'e, Ceyhun Çiçekçi İsrail
siyasetinde güncel gelişmelere, Ali Oğuz
Diriöz Körfez'de nükleer silahlanmaya ve
Zana Baykal ise Türkiye- Kuzey Irak
2012 yılında düzenlenen ilk kongrenin
üzerinden geçen iki sene boyunca Ortadoğu
siyasetinde ciddi öneme sahip gelişmeler
gerçekleşmiştir. Bu kongrede, Ortadoğu'da
gerçekleşen güncel olaylar ve dönüşümlerle
birlikte bölge halklarına, toplumlarına ve
siyasal yapılarına dair ilgili fenomenler (Arap
devrimleri, siyasal hareketler, devlet inşası,
sivil-asker ilişkileri, demokratik siyaset,
otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet,
sosyal medya, yeni siyasal bilinç, ulusal selfdeterminasyon ve Ortadoğu'nun uluslararası
siyasetteki konumu, dış politika) yeniden ele
alınmıştır.
8
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
14-17 Ekim 2014 tarihinde Sakarya'da
gerçekleşen kongrenin açılış konuşması
Leeds Üniversitesi'nden Bobby S. Sayyid
tarafından yapılmıştır. Richard Falk, Thomas
Pierret, Michael Lüders, Omar Ashour,
Burhanettin Duran, Yasin Aktay ve Mesut
Özcan gibi yurt içi ve yurt dışından önemli
akademisyen ve araştırmacıların katılımları
ile kongre kapsamında dört gün boyunca
Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler farklı
dinamikler ışığında tartışılmıştır.
Medya Faaliyetleri
Media Activities
Ömer Behram Özdemir, “Ortadoğu ve
Radikalizm”, TRT Türk (Haber Ajandası), 13
Eylül.
Norman Finkelstein, TRT Haber (Yarından
Önce), 24 Ekim.
Eldar Hasanov,”Kudüs'te Yaşanan Gerilim”,
TRT Türk (Küresel Bakış), 7 Kasım.
Tuncay Kardas, “Yabancı Savaşçılar Üzerine
Konuşma”, TRT Haber (Ayrinti Programi), 21
Kasım.
Tuncay Kardaş, “Terör örgütleri Sosyal
Medyayı kullanıyor”, Medyabar (Mülakat), 1
Aralık.
Eldar Hasanov, “İsrail Ulus Devleti ve Dini
Te m e l l e r i ” , T RT A r a p ç a ( T ü r k i y e
Buluşmaları), 3 Aralık.
Eldar Hasanov, “Filistin'in Tanınmasıyla İlgili
AB Kararları”,TRT Türk (Küresel Bakış), 19
Aralık.
Norman Finkelstein, A Haber (Yaz Boz), 20
Aralık.
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Ziyaretler
Visits
International Institute for Cultural
Diplomacy, 9 Aralık
9
Yayınlar
Publications
Dergiler
Journals
Türkiye Ortadoğu
Çalışmaları Dergisi /
Turkish Journal of
Middle Eastern Studies
Cilt: 1, Sayı: 2, Aralık
2014 / Vol: 1 No: 2
December 2014
Birlesik Arap Emirlikleri'nden International
Institute for Cultural Diplomacy heyeti,
merkezimize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
SAU Kültür Yayınları
SAU Culture Press
Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları,
Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Siyaset Bilimi,
İlahiyat, Tarih ve Uluslararası İlişkiler gibi
sosyal bilimlerde yayınladığı ve
yayınlayacağı çeviri eserler ile akademi
dünyasına katkıda bulunma amacıyla yola
ç ı k m ı ş t ı r. B u h e d e f d o ğ r u l t u s u n d a
merkezimiz, Sakarya Üniversitesi Kültür
Yayınları yönetmen-liği görevini yerine
getirmektedir.
Eric S. Sharpe, Dinler Tarihi: Tarihsel Bir
Anlatı, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları,
2013.
Arjantin La Plata Üniversitesi'nden Ariel S.
Gonzales Levaggi, araştırmacılarımızdan
Ömer Behram Özdemir ile Suriye ve IŞİD
konusunda bir röportaj gerçekleştirmiştir.
William A. Galston, Liberal Çoğulculuk:
Değer Çoğulculuğunun Siyaset Teorisine ve
Uygulamasına Yönelik Sonuçları, Sakarya
Üniversitesi Kültür Yayınları, Çev. Zeynel
Abidin Kılınç, 2013.
10
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Jose Casanova, Modern Dünyada Kamusal
Dinler, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları,
2014.
Analiz Yazıları
Analyses
Hanna Fenichel Pitkin, Temsil Kavramı,
Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2014.
Tuncay Kardaş ve Ömer Behram Özdemir,
“The Making of European Foreign Fighters:
Identity, Social Media and Virtual
Radicalization”, SETA, Ekim.
Ortadoğu Çatışma
Haritası (2014)
Map of Middle East
Conflist (2014)
Zana Baykal, “Kobani Saldırılarının
Öğrettikleri”, Ortadoğu Analiz, Cilt 6, Sayı
65.
İbrahim Efe, “Hamas IŞİD'tir ve IŞİD
Hamas'tır”, Ortadoğu Analiz, Sayı 65, KasımAralık.
Ali Balcı, “Post-kolonyal Ortadoğu'da Savaş
ve Savaş Hukuku”, ORSAM, 1 Ekim.
Ali Balcı, “IŞİD ve Doğu'yu Kuşatan
'Barbarlık': Batı'nın Yeni Temsil ve Yönetim
Stratejilerine Dair”, ORSAM, 28 Kasım.
Yorum Yazıları
Commentaries
Ortadoğu gündemini farklı konu ve
başlıklarla takip etmeyi amaçlayan
merkezimiz yeni bir yayın serisi başlatmıştır.
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 2.
sayısının özel armağanı olarak hazırlanan
Ortadoğu Çatışma Haritası her yıl düzenli
olarak çıkarılacaktır.
Perspektif Yazıları
Perspectives
Eldar Hasanov, “Mavi Marmara Sonrası
Türkiye-İsrail İlişkileri”, ORMER, 24 Kasım.
Kemal İnat, “ABD-İran İlişkilerinin Ortadoğu
ve Türkiye'ye Etkileri”, SETA, 9 Aralık.
Mustafa Caner, “Ruhani'nin Politik
Performansı”, ORMER, 1 Eylül.
Filiz Cicioğlu, “Türkiye'nin Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyindeki İmtihanı”,
ORMER, 21 Ekim.
Rumeysa Eldoğan, “Tunus'ta Parlamento
Seçimlerine Dair Bir Okuma”, ORMER, 25
Ekim.
Kemal İnat, “Tunus: Demokrasinin Gücü ya
da Gücün Demokrasisi”, ORMER, 3 Kasım.
Fatma Zehra Toçoğlu, “Kudüs Sevilmeden
İnsanlığa Girilmez”, ORMER, 3 Kasım.
Kemal İnat, “'Büyük Şeytan' ve 'Şer Ekseni'
Söylemi Sona Erer mi?”, ORMER, 16 Kasım.
11
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Rumeysa Eldoğan, “Tunus'ta
Demokratikleşmenin Üçüncü Ayağı:
Cumhurbaşkanı Seçimleri”, ORMER, 22
Kasım.
Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, No: 2, Aralık.
Eldar Hasanov, “Yahudilikte Peygamberlik ve
Peygamberler”, İnsan ve Toplum Bilimleri
Dergisi, III:4 (2014), 676-695.
Murat Yeşiltaş, “The New Era in Turkish
Foreign Policy”, Insight Turkey, 4 Aralık.
Eldar Hasanov, “Osmanlı Topraklarında
Siyonizm”, I. Dünya Savaşının 100.
Yıldönümü: Emperyalizm ve İslam Dünyası,
07-09.11.2014, ESAM.
İsmail Numan Telci, “Mısır'da 'Karşı Devrim'
Karşıtı Hareketin İmkanı”, ORSAM, 4 Aralık.
Kemal İnat, “Pakistan'da Terörün Amerikan
Kaynakları”, ORMER, 22 Aralık.
İsmail Numan Telci, “Mısır'da Karşı-Devrim
Süreci ve Dış Destek”, ORMER, 22 Aralık.
E l d a r H a s a n o v, “ İ s r a i l To p l u m s a l
Çatışmasında Harediler”, ORSAM, 7 Aralık.
Makaleler ve Bildiriler
Articles and Papers
Tuncay Kardaş ve Ramazan Erdağ, “Türkiye
Dış Politikasında Stratejik Kültür”, Talha
Köse, Ahmet Okumuş ve Burhanettin Duran
(Der.) içinde Stratejik Zihniyet: Kuramdan
Eyleme Ahmet Davutoglu ve Stratejik
Derinlik, Istanbul: KureYayinlari, Kasim
2014.
Tuncay Kardaş ve Ramazan Erdağ,
“Postyapısalcılık”, Ramazan Gozen (der)
içinde Uluslararası İliskiler Teorileri,
Istanbul: Iletisim, Kasim 2014.
Norman Finkelstein, “What Happened on the
Mavi Marmara”, Türkiye Ortadoğu
Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, No: 2, Aralık.
Rumeysa Eldoğan, “11 Eylül Sonrası
Amerikan Şarkiyatçılığında Müslüman
Kardeşler”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları
Dergisi, Cilt 1, No: 2, Aralık.
Berkan Öğür, “Kürdistan Haritalarındaki
Jeopolitik Söylem”, Türkiye Ortadoğu
Eldar Hasanov, “Dindar-Siyonist Hahamların
Fetvalarında İsrail Devleti'ndeki Yahudi
Olmayanların Statüsü”, Sakarya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI:30 (2014),
263-286.
Kitap Analizi
Book Review
İbrahim Efe, “The Journey to Tahrir” (Ed.
Jeannie Sowers ve Chris Toensing), Türkiye
Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, No: 2,
Aralık.
Ayşenur Hazar, “Osmanlı- İran İlişkileri ve
Sünni- Şii İttifakı” (Cemil Hakyemez),
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 1,
No: 2, Aralık.
Bilal Yıldırım, “Türkiye Dış Politikası:
İlkeler, Aktörler, Uygulamalar” (Ali Balcı),
Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, Cilt 1,
No: 2, Aralık.
Tamamlanmış ve
Hazırlanmakta Olan Tezler
PostgraduateTheses in Progress
Zana Baykal, “Türkiye'nin Irak Kürdistan
Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Olan Enerji
İlişkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları
Enstitüsü,Danışman: Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Elik, (Tamamlandı)
Ayşe Selcan Özdemirci, “Türk Basınına
12
ORMER Bülten Sayı 3 /SAMEC Newsletter Issue 3
Göre İran-Irak Savaşı'nda Türkiye'nin
Arabuluculuk Faaliyetleri (19801988)”,Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları
Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Osman Gazi
Özgüdenli, (Tamamlandı)
Abdüssamet Pulat,“Türkiye-İran Enerji
İlişkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları
Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr.
Süleyman Elik, (Tamamlandı)
Berkan Öğür, “Muhalif Bir Söylem Olarak
Kürdistan'ın İnşası”, Yüksek Lisans Tezi,
ORMER, Danışman: Murat Yeşiltaş,
(Devam Ediyor)
Recep Tayyip Gürler, “Irak Politikasında Şii
Aktörlerin Yeri”, Yüksek Lisans Tezi,
ORMER, Danışman: Prof. Dr. Kemal İnat,
(Devam Ediyor)
Mustafa Küpeli, “Nükleer Sorun
Çerçevesinde İran'a karşı uygulanan
yaptırımların Ekonomi Politik Etkileri”,
Yüksek Lisans Tezi, ORMER, Danışman:
Yıldırım Turan, (Devam Ediyor)
F. Zehra Toçoğlu, “Ak Partinin Hamas
Politikası”, Yüksek Lisans Tezi, ORMER,
Danışman: Kemal İnat, (Devam Ediyor)
Rıdvan Kalaycı, “Girdi-Süreç-Çıktı Modeli
Üzerinden Devletlerin Dış Politika Karar
Verme Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi:
Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Mısır”,
Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi
(Uluslararası İlişkiler), Danışman: Prof. Dr.
Ertan Efegil, (Devam Ediyor)
ORMER
SAMEC
Hazırlanmakta Olan
Projeler ve Yayınlar
Forthcoming Projects
and Publications
Ortadoğu Yıllığı 2014, Ed: Murat Yeşiltaş
ve Berkan Öğür
Kadromuz
Prof. Dr. Kemal İnat
Doç. Dr. Muammer İskenderoğlu
Doç. Dr. Tuncay Kardaş
Doç. Dr. Ali Balcı
Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Turan
Yrd. Doç. Dr. Filiz Cicioğlu
Yrd. Doç. Dr. Eldar Hasanov
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Efe
Arş. Gör. İsmail Numan Telci
Arş. Gör. Bilal Yıldırım
Arş. Gör. Ömer Behram Özdemir
Arş. Gör. Mustafa Caner
Arş. Gör. Recep Tayyip Gürler
Arş. Gör. Ayşenur Hazar
Arş. Gör. Rumeysa Eldoğan
Arş. Gör. İsmail Akdoğan
Arş. Gör. Berkan Öğür
Arş. Gör. Zana Baykal
Arş. Gör. Ayşe Selcan Özdemirci
Arş. Gör. Mustafa Şeyhmus Küpeli
Arş. Gör. Abdüssamet Pulat
Arş. Gör. Ensar Muslu
Arş. Gör. Ahmet Üçağaç
Arş. Gör. Cüneyt Doğrusözlü
Arş. Gör. Fahriye Keskin
Arş. Gör. Rıdvan Kalaycı
Arş. Gör. Cahit Çelik
Arş. Gör. Fatma Zehra Toçoğlu
Arş. Gör. Furkan Polat
Sakarya Üniversitesi
Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan / SAKARYA
+90 264 295 3602
www.ormer.sakarya.edu.tr
[email protected]
Download

ORMER SAMEC Bülten Newsletter