öıteııııı.l ıuor:
]
Antrenör yetiştirme kurstarına katılacak antrenör adayıarı başvuru dilekçesi iIe birtikte yatırmış
olduğu kurs ücretine ait dekontu Atletizm federasyonunun O 3L2 3LO 77 06 nolu faksına
gönderecekIerdir. Dekontsuz başvuru diIekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kursa katılımın fazla oIması durumunda eleme yapıIacaktır. Milli atlet olmak, Beden Eğltlml ve Spor
Bölümü mezunu olmak, en az üç yıl!ık atletizm sporcu lisansına sahip olmak, yabancı diI bildiğini
belgelemek önceIik nedenidir.
l.Kademe Yardımcı Antrenör Kursu Ücreti 350.00TL.
Türkiye İşbankası Ankara/ Şubesi TRGI ü106 ıt(XlO 0014 2ül5 9410 76 noIu Türkiye Atletizm
Federasyonu hesabına yatırılacaktır.
Download

SARTLAR 2. SAYFA