GLOKOM
(GÖZ TANSĠYONU)
YRD. DOÇ. DR. SERDAR AKTAġ
D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA
HASTANESĠ
1
SORULAR ?
GLOKOM (GÖZ TANSĠYONU) NEDĠR?
Tedavi Edilmezse ne Olur?
Glokom Ġçin Risk Faktörleri Nelerdir?
Glokoma Bağlı Körlük GeliĢebilir mi?
Tanı ve Tedavi Nasıl Yapılır
2
GÖZ ANATOMĠSĠ
Ġki küçük kamera
olarak yüzün
korunaklı en uygun
yerine yerleĢtirilmiĢ
olan gözleri çeĢitli
özellikleri ile
tanımaya çalıĢalım:
3
GÖZ ANATOMĠSĠ
Gözün yerleĢtirilmiĢ
olduğu çukur, altı
kemik tarafından
sarılmıĢtır.
Maxilla kemiği:
0,5mm
Ethmoid: 0,3 mm'dir.
4
Göz küresini dıĢtan saran ve her yöne hareket
ettirmekle görevi altı kas, beyinden çıkan üç sinir
tarafından uyarılır.
5
GÖZ ANATOMĠSĠ
Ağırlığı 7,5 gram,
hacmi ise, 6,5 ml'dir.
Göz küresini
dıĢarıdan saran ve
çok dayanıklı bir bağ
dokusundan yapılmıĢ
en dıĢ kılıfın (sclera)
kalınlığı, ön tarafta
0,5 mm, arka tarafta
1 mm'dir.
6
GÖZ ANATOMĠSĠ
Gözün ön tarafından
orta bölgesine doğru
ilerlendiğinde,
göze giren ıĢığın
kırılıp, Ģiddetinin
ayarlandığı renkli
kısım: iris
göz merceği (lens)
merceği askıda tutan
bağlar (zonül) gelir.
7
RETĠNA
(AĞ TABAKA)
8
RETĠNA
Rete: ağ
Içerisindeki kan damarlarının ağsı yapısı
Türkçe karĢılığı: ağ tabakası (ağkatman)
göz küremizin iç yüzeyini kaplar, ince yarı
saydam ve hafif pembe-kırmızı renkli bir zardır.
kalınlığı: 215 mikron
Ġç kısmında duyusal(nörosensoriyel) tabaka ve
dıĢa doğru kısımda pigmentli tabakadan oluĢan
10 katmanlı bir yapıdır.
9
10
GLOKOM (GÖZ TANSĠYONU)
NEDĠR?
çoğunlukla gözküresini dolduran sıvının
basıncının artması nedeniyle görme sinirinde
(optik sinir) hasarı oluĢturan bir hastalıktır
göz içi basıncı yüksek olmadan da bazı
bireylerde glokom tablosu geliĢebilmektedir
Bu tabloya ''Normotansif Glokom'' yani normal
basınçlı glokom hastalığı denilmektedir
11
GLOKOM (GÖZ TANSĠYONU)
12
GLOKOM (GÖZ TANSĠYONU)
Sağlıklı gözlerde göz küresini dolduran sıvının
düzenli bir devir daimi vardır. Aköz hümör denilen
bu sıvı ön kamara açısı denilen bir bölgeden göz
dıĢına boĢalır.
13
GLOKOM (GÖZ TANSĠYONU)
Glokomda aköz
sıvısının göz dıĢına
akım miktarında
azalma ve buna bağlı
olarak göz içi sıvı
basıncında artma
görülür. Yüksek
basınç görme
sinirinin göze girdiği
noktada hasara ve
buna bağlı olarak da
görme kaybına neden
olur.
14
EPĠDOMĠYOLOJĠ
60 milyon glokomlu; tüm dünyada
7 milyonu; körlük ile sonuçlanabilir
GeliĢmiĢ ülkelerde sadece %50’sinin tanısı
konmuĢ
GeliĢmekte olan ülkelerde bu oran daha düĢük
15
EPĠDOMĠYOLOJĠ
TOPLUMDA GÖRÜLME SIKLIĞI %2-%8
16
Tedavi Edilmezse ne Olur?
Tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanır.
Bütün dünyada, geri dönüĢümsüz körlüğün en sık
nedeni glokomdur.
Toplumdaki yaĢlı insan nüfusu arttıkça bu sayıda
kaçınılmaz olarak artmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre tüm
dünyada 2010 yılında 8,4 milyon insanın glokom
nedeniyle kör olduğu, 2020 yılında ise 11,1
milyon insanın glokom nedeniyle kör olacağı
tahmin edilmektedir.
17
GENETĠK
Glokomun etyolojisi?
Glokomdan sorumlu genler
1.derece akrabada görülme sıklığı genel
populasyonun 7-10 katı
18
ERKEN TEġHĠS
Bu yüzden glokomun erken tanısı ve tedavisi
büyük önem taĢımaktadır.
19
Glokom için risk faktörleri nelerdir?
Toplumda bazı risk gruplarında glokom görülme
sıklığı daha fazladır. Bunlar:
• 40 yaĢın üzerindeki kiĢiler
• Birinci derece akrabalarında glokom hastası
olanlar
• Yüksek dereceli miyop veya hipermetrop kiĢiler
• Daha önce göz yaralanması geçirmiĢ olanlar
• Diyabet ve hipertansiyon hastalarıdır.
20
ERKEN TEġHĠS VE TEDAVĠ
Bu risk faktörlerinden bir veya birkaçını taĢıyan
kiĢilerin yılda en az birkez göz hastalıkları
uzmanına muayene olmaları erken teĢhis ve
tedavi için büyük önem taĢımaktadır
21
Glokoma Bağlı Körlük GeliĢebilir mi?
Glokom sinsi bir hastalıktır.
BaĢlangıçta hiçbir belirti vermeden hasar
oluĢturur.
Zaman içinde kenarda kalan cisimlerin bazı
kısımlarını görememekten yakınmaya baĢlarlar.
Görme alanındaki ilerleyici daralma körlükle
sonuçlanır.
22
23
Tanı ve Tedavi
Bu hastalığın tanısı için
muayenede yapılan ilk iĢlem göz
içi basıncının ölçülmesidir.
Bu iĢlem göze temas etmeden
hava üfleyerek hassas ve ağrısız
olarak tonometre ile
yapılmaktadır.
24
Tanı ve Tedavi
Gerektiğinde ise göze
temas ederek
applanasyon
tonometresi ile
yapılır.
25
TANI
Muayeneye gelen her
hastaya mutlaka göz
dibi muayenesi
yapılmalıdır.
Göz dibi
muayenesinde
biyomikroskop ve
özel bir lens yardımı
ile optik disk -diğer bir
ifade ile ''görme
siniri''- değerlendirilir.
26
KESĠN TANI
Kesin tanı ''pakimetri''
( kornea kalınlığının
göz içi basınç
ölçümüne etkisinin
değerlendirilmesi) ve
görme alanı
incelemesi yapılarak
konur.
27
ĠLERĠ TETKĠK
Görme siniri ve sinir lifi
analizi yapan OKT (optik
kohorens tomografisi),
glokomun teĢhisinde
yardımcıdır.
28
TEDAVĠ
Glokom kalıcı olarak iyileĢtirilebilen bir hastalık
değildir.
Glokom tanısı konulan hastalarda sürekli tedavi
ile göz içi basıncının normal seviyede tutulması
amaçlanır.
Hastaların büyük çoğunluğunda bu hedefe göz
damlaları ile ulaĢılabilir
En az 6 ayda bir göz içi basıncı ve en az yılda bir
kez görme alanı kontrolü olmaları gerekmektedir.
29
TEDAVĠ
Ġlaç tedavisinin baĢarısız olması durumunda ise
cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.
Glokom ameliyatlarında göz içi sıvısının dıĢarı
akıĢına imkan verecek yeni geçiĢ yolları
oluĢturulur.
30
teĢekkürler...
31
Download

glokom ( göz tansiyonu) nedir