Retina Dekolmanı
Prof. Dr.İhsan ÇAÇA
Nörosensoriyel retinanın gevşek
bir şekilde tutunduğu RPE
tabakasından ayrılması
1. Yırtıklı (Regmatojen) RD
2. Traksiyonel RD
3. Eksüdatif RD
Retina Dekolmanı
Sensöriyel retinanın RPE`den
ayrılması
Retina adezyonuna karşı çıkan
kuvvetlerin öne çıkmasıyla
meydana gelir.
Subretinal aralıkta sıvı toplanması
tüm RD`lerin ortak özelliği
SRM kaynağı:
Plazma: Koriokapillerden
Vitre: Retinal açıklıktan
Retinal elemanlardan
Vitroretinal adezyonlar
Vitre bazı: Çok kuvvetli
Optik disk: Kuvvetli
Fovea çevresi: Zayıf
Perifer retina damar arkı: Zayıf
Vitroretinal traksiyonlar
Vitreden kaynaklanan
yapıların retina üzerine
uyguladığı kuvvet
Dinamik ve statik
2 tip:
Dinamik: Hızlı göz hareketleri;
vitreye sentripedal çekim =>
Retina yırtıkları ve regmatojen
RD etiyolojisinde önemli
Statik: Göz hareketlerinden
bağımsız => Traksiyonel RD
ve PVR gelişimi
Statik Traksiyonlar
Tanjansiyel: Retina yüzeyine
paralel
=> Subretinal ve
ERM gelişimi
Ön - Arka: Retinayı post`dan
vitre bazına çeker
Köprü: Retinanın bir
bölümünden diğer bölümüne
doğru
Retina Yırtılması
Sensöriyel retinanın tam kat
defekti veya devamlılığın
kesilmesi:
3 tip
sınıflandırma: Patogenez,
Morfoloji ve Lokalizasyona
göre

Patogenez
Yırtıklar: Dinamik vitroretinal
traksiyon sonrası. Üstte fazla
Delikler: Sensoriyel retinanın
kronik atrofisi sonucu.
Temp`de fazla. Yırtıklardan
daha az zararlı
Morfoloji
U seklinde: Apex ve tabandan
olusur. “=>” işareti posterioru
gösterir
Tam olmayan U: L veya J şeklinde
Operküle yırtık: Flep dekole, vitre
ile birlikte retinadan ayrılmış
Dializ: Ora Serrata boyunca sirküler
uzanım. Vitre posteriora yapışık.
Dev yırtıklar: Globun 90 Derece
veya fazlası. U yırtık varyantı. Post
oral bölgede daha azda ekvatorda
Lokasyon
Oral: Vitre bazı içinde
Post oral: Vitre bazı ekvator
arasında
Ekvatoryal: Ekvatora yakın
Post ekvatoryal
Maküler: Genelde deliktir ve
foveadadır
Retinal Dekolman
 % 50 de 1`den fazla yırtık,
bunlar 90 derecelik alan içinde
SRM: Yerçekimine bağlı
dağılım gösterir. Ora serrata ve
optik disk, sınırdır.
1.Regmatojen RD
 Her yıl populasyonun 10.000 de 1` inde.
%10 heriki gözde.
 Retinal yırtıklar; dinamik vitroretinal
traksiyon ve predispozan dejenerasyonun
yolaçtığı periferik retinadaki zayıflığa
bağlı
 Dinamik vitroretinal traksiyon:Sinkizis;
Vitre jelinin sıvılaşmasıdır. Bazı gözlerde
foveal bölgede arka vitre korteksi
incelir=>Sıvı oluşan defektten
retrohyaloid bölgeye geçer => Arka vitre
yüzeyi İLM`den ayrılır (vitre bazına kadar)
=>kalan vitre inferiora kollabe olur => Bu
olaya kollapsla birlikte olan Arka Vitre
Dekolmanı denir
Rhegma (Yunanca): yırtık
En sık RD tipi!
%97’sinde yırtık görülür
En sık üst temporal kadran!
Patogenezi:
- Arka vitre dekolmanı
- Dinamik vitreoretinal traksiyon
- Likefiye vitreusun subretinal
boşluğa geçmesi
Akut Arka Vitre
Dekolmanında
komplikasyon
Çoğunda yapışıklık zayıf olduğu
için komplikasyon olmaz.
%10-15 gözde güçlü bağlantılar
nedeniyle yırtıklar oluşur.
Genelde semptomlu, U şekilli,
sıklıkla perifer damar rüptürüne
bağlı hemoroji ile birlikte.
Retina yırtk oluşmadan; damar
rüptürüne bağlı hemoroji.
RRD-Epidemiyoloji
 Yılda 1/10000
 Riskli gruplarda yüksek;
Miyopi %0.7-6
Afaki
%2.2
Psödofaki %1-2
Lattice
%0.3-0.5
 %10-12 Travmaya sekonder (%80 künt)
- Diyaliz x 5
- Dev yırtık x 8
Periferik Retina
Dejenerasyonları
Yırtıkların yaklaşık % 60 ında
periferik retinada spesifik
değişiklikler gözlenir.
Bu lezyonlardaki ince retinal
doku, spontan olarak hol
olabilir veya AVD`de retinal
yırtık oluşumu gözlenir.
Periferik Retina
Dejenerasyonlari
Yırtıkların yaklaşık % 60 ında
periferik retinada spesifik
değişiklikler gözlenir.
Bu lezyonlardaki ince retinal
doku, spontan olarak hol
olabilir veya AVD`de retinal
yırtık oluşumu gözlenir.
Retina Dejenerasyonlari
 Latis D: Populasyonun % 8’inde RD`nin
% 40 ında var .
Marfan , Stickler ve
Ehler Danlos Sendromunda sık.
Latis üzerinde vitre sıvı, periferde
kondansedir
 Snail Track D.: Üstteki vitrede sıvılaşma.
Geniş yuvarlak holler. RD riski yüksek
 Dejeneratif Retinoşizis.: Her iki tabakada
yırtık olursa RD
 White without pressure: Büyük yırtıklar
oluşur.
 Miyopta: Populasyonun % 10`u; RD`nin
% 40 miyoplarda
REGMATOJEN
RETİNA DEKOLMAN
CERRAHİSİ
SKLERAL ÇÖKERTME
DRENAJ DRENAJ +
ÇEVRESEL
SEGMENTAL
GEÇİCİ ORBİTAL BALON
PNÖMATİK RETİNOPEKSİ
PARS PLANA VİTREKTOMİ
SKLERAL
ÇÖKERTMENİN AMACI
YIRTIĞIN KAPATILMASI
DİNAMİK VİTREORETİNAL
TRAKSİYONUN
AZALTILMASI
SKLERAL ÇÖKERTME
TEKNİĞİ
YIRTIĞIN BELİRLENMESİ –
KRİOPEKSİ
YIRTIĞIN ÜZERİNE
ÇÖKERTMENİN GEÇİCİ
OLARAK SABİTLENMESİ
DRENAJ
ÇÖKERTMENİN KONTROLU
İNTRAVİTREAL HAVA – GAZ
ENJEKSİYONU
ÇÖKERTME NASIL OLMALI ?
Hafif çökertme yeterli ( 2
mm’yi geçmemeli)
Derin çökertme ön segment
iskemisi ve radiyal fold
oluşumuna neden olur
Yırtık çevresel çökertmenin ön
kısmına gelmeli
Segmental çökertmede yırtık
boyunun 1.5 katı lokal eksplant
tam ortaya getirilmeli
NE ZAMAN
ÇEVRESEL
ÇÖKERTME ?
Multipl yırtık
Afaki/ psödofaki
Yüksek miyopi
Yaygın vitreoretinal
dejenerasyonlar
PVR evre >B
Posttravmatik RD
Yırtık görülemiyorsa
Dev yırtık (PVR < B)
DRENAJIN AMACI
Göz içi basıncını arttırmadan
çökertme etkisini arttırmak
Retinayı ameliyat sırasında
yatıştırmak
İntravitreal tamponadlara yer
açmak
DRENAJ KİME YAPILMALI
Bülloz retina dekolmanı
İnferior retina dekolmanı
PVR
Yüksek miyop
Afaki ve psödofaki
Kronik retina dekolmanı
Glokom ve geçirilmiş göz içi cerrahi
Gaz enjeksiyonu yapılacak ise
Retinoskizis
SKLERAL ÇÖKERTME
AMELİYATLARININ
KOMPLİKASYONLARI










Korneal ödem
Miozis
Skleral perforasyon
Vitreus kemorajisi
Koroidea hemorajisi
Radial katlantı
Glokom
Ön segment iskemisi
Koroidea dekolmanı
Persistan dekolman





PVR
Çökertme materyali ektrusion ve enfeksiyonu
Endoftalmi
Ektraooküler kas fonksiyon bozuklukları
Makuler pucker veya ödem
Pars Plana Vitrektomi (PPV)
I. Primer vitrektomi...ppv ilk
cerrahi
II. Başarısız RD cerrahisi sonrası
Amaç:
Tüm VR traksiyonları ortadan
kaldırmak
Retinayı intraoküler olarak
yatıştırmak
Kısa/uzun süreli tamponatlarla R
yatışık tutmak
PPV-Endikasyonlar
- PVR’li komplike RD > C1-C2
- Psödofakik/ afak RD
- Dev yırtıklı RD
- Posterior yırtıklı RD
- Vitre opasiteleri, IVH, kapsül
bakiyesi, sineşi
2.Seroz (Exudatif,
Sekonder) RD
Regmatojen ve traksiyonelden çok
daha az
Koroidden gelen sıvının subretinal
aralığa geçmesine bağlı
Difüz RPE hasarı vardır
 Preeklamsi ve eklamsi
 Harada hastalığı
 Sempatik oftalmi




Coat�s hastalığı
Anjeomatozis
Koroid hemangiomları
Familyel eksudatif vitreoretinopati gibi hastalıklarda gözlenir.
Seroz RD
Koroidal tümorler: Melanom,
hemanjiyom, metastazlar
İntraokuler inflamasyona bağlı
RD ameliyatı ve panretinal FK
Subretinal
neovaskülerizasyonlar
Sistemik Hastalıklar:
Hipertansiyon, gebelik
toksemisi, hipoproteinemik
hastalıklar
Uveal efüzyon sendromu
EKSUDATİF RETİNA
DEKOLMANI KLİNİĞİ
Metamorfopsi
Vizyon kaybı
Yüzen cisimcikler
Işık çakmaları
Semptomlar regmatojen retina
dekolmanı ile aynı
MUAYENE BULGULARI
Çok hareketli ince retina
Eksudatif retina dekolmanı
pozisyona bağlı değişir
Öncelikle regmotajen gibi
düşünülüp mutlaka 3 aynalı
lens ile yırtık aranmalı
SUBRETİNAL ALANDA
SIVI BİRİKMESİ
NEDENLERİ
Aşırı sıvı sızması
Reabsorbsiyon bozukluğu
Her iki mekanizma birarada
Aşırı sıvı sızması yapan
durumlar:FEVR,inflamasyon
,travma,renal yetmezlik
Reabsorbsiyon bozukluğu
yapan durumlar:Üveal effüzyon
sendromu,nanoftalmi
İki mekanizma
birarada:Coat’s
hastalığı,gebelik
toksemisi,VKH
TEDAVİ
SEBEBE YÖNELİKTİR
ÇOĞUNLUKLA
STEROİD TEDAVİSİ
3.Traksiyonel RD
Retinayı aktif olarak çeken bir
traksiyon vardır
Traksiyon vitrede retina
yüzeyinde veya altındadır
Traksiyon çoğu kez görünen
bir membrana bağlı
Membranlar fibroblast glial ve
RPE epitelinden kayanaklanır
Membranların kontraksiyon
özelliği vardır
Traksiyonel RD
Proliferatif Diabetik Retinopati
ROP
Proliferatif Orak Hücre
Retinopatisi
Penetran Arka Segment
Travması
Tedavi: Traksiyonel RD
tedavisi cerrahi (PPV)’dir.
Download