KISA BOĞUM VEYA
YELPAZE YAPRAKLILIK
VĠRUS HASTALIĞI(Fan leaf)
MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠTKĠ KORUMA ġB. MD.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Genelde Kısa Boğum
hastalığı adı verilmesine
rağmen ‘Yelpaze
Yapraklılık’ veya
‘BulaĢık SoysuzlaĢma’
hastalığı adı
verilmektedir.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Hastalık,asmalarda genel
olarak,düzgün
geliĢememe sürgün ve
yapraklarda normal
olmayan çeĢitli
değiĢiklikler, salkımlarda
silkme ve seyrek taneli
salkım oluĢumları
Ģeklinde kendini belli
eder.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Yaprak Belirtileri;
Yaprak damarları
anormal Ģekilde
dağılır ve yaprak
kenarlarında irili
ufaklı bir diĢlenme
ortaya çıkar.Yaprak
yelpaze Ģeklini alır.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Bazen ilkbahar
baĢlarında
yapraklarda renk
değiĢimi meydana
gelir.Bu renk değiĢimi
yaprakların tamamen
sararması Ģeklinde
olacağı gibi nokta
veya çizgi Ģeklinde
de olabilir.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Yaprak renk renk
değiĢiminden sonra
sarı mozaik lekeler
oluĢur.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Bazen olgun
yapraklarda önce ana
damar boyunca sarı bir
renk değiĢimi
görülür.Bu renk
değiĢimi zamanla
damar aralarına yayılır.

Buna ‘Damar
BantlaĢması’ adı verilir
KISA BOĞUM HASTALIĞI


Ġlkbaharda bu belirtileri
gösteren asmalar
uzaktan bakıldığında
sararmıĢ yapraklarıyla
bariz dikkat çeker.
Yaz aylarında
sıcaklığın artmasıyla
sararan asmalar eski
normal yeĢil renklerini
tekrar kazanabilir.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Sürgünler de;
ġekil bozulmaları
olur. Boğum araları
kısalır, aynı yerden
birden fazla gözün
veya dalın
çıkmasıyla
çatallaĢmalar ve
yassılaĢmalar olur.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Sürgünler de;
S Ģeklinde zigzag
büyüme,salkım yerine
sülük oluĢması,boğum
aralarında salkım veya
sülük oluĢması gibi
belirtiler ortaya çıkar.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Yan sürgünlerin oluĢumu ince ve sık
olduğundan asma çalı görünümü alır.
KISA BOĞUM HASTALIĞI

Salkım da;
En tipik belirti
salkımda silkme ve irili
ufaklı tane oluĢumu
Ģeklindedir.
ÇeĢitlere göre salkımda
küçülme sayısında
azalma ve tane
bağlamama görülebilir.
KISA BOĞUM HASTALIĞI
Hasta omcanın anaç kısmı daima aĢı
kısmına nazaran daha küçük çapta geliĢir.
 Virustan dolayı aĢı anaç uyumsuzluğuna
benzer belirti oluĢur.
 Kısa boğum virüsü kumsal topraklarda
sıcak ve güneĢli iklimlerde asmayı
öldürebilir.YaĢasalar da çok az ürün
verirler

KISA BOĞUM HASTALIĞI

MÜCADELE

Kültürel önlemler;
Kısa boğum virüsü nematodlarla taĢındığından
Yeni tesis edilecek bağlarda önceden nematod
analizi yaptırılmalıdır.
Temiz üretim materyali kullanılmalıdır.
Hastalıklı asmalar sökülmeli ve 2 yıl boyunca
yerlerine yeni dikim yapılmamalıdır.



KISA BOĞUM HASTALIĞI
 Hastalığın
ilaçlı bir mücadelesi yoktur.
Download

Kısa Boğum ve Yelpaze Yapraklılık