BAĞ TRĠPSLERĠ
MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠTKĠ KORUMA ġB. MD.
BAĞ TRĠPSLERĠ
Bağ Tripsi (Anaphothrips vitis)
Asma Tripsi (Drepanothrips reuteri)
Bağ Kahverengi Tripsi (Haplothrips globices)

Bağ alanlarında yaygın
olarak bulunurlar ve
önlem alınmadığı
takdirde önemli
miktarda zarara neden
olurlar.
BAĞ TRĠPSLERĠ

KıĢı ergin halde omca
kabukları altında ve
toprakta bitki artıkları
arasında geçirirler.

Ġlkbaharda gözler
uyanmaya baĢlarken
yeni oluĢan yapraklara
geçerler ve
beslenmeye baĢlarlar.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Vegetasyon (geliĢme
dönemi) süresince
zararlarına devam
ederler.

Yaprakları emmek
suretiyle kuruturlar.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Tripsler sürgün,yaprak,
tomurcuk,çiçek gibi
genç dokulara yumurta
bırakır ve burdan çıkan
larvaların beslenmesi
suretiyle zarar yaparlar.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Tripslerin danedeki
zararları ise; emgi
yerlerinin sarı bir hale
Ģeklinde renk
almasıyla ortaya çıkar.

Özellikle sofralık
amaçlı yetiĢtiricilikte
bu zarar sorun
oluĢturmaktadır.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Genellikle yaprakların
alt yüzeyini emerler.

Yapraktan baĢka
çiçek saplarını
emerek çiçeklerin
dökülmesine neden
olurlar.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Emme sonucu genç
yapraklar
kıvrılır,kurur ve
sürgünlerin büyümesi
durur.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Emilen yapraklar
baĢlangıçta beyazdır,
zamanla koyulaĢır ve
esmer bir renk alır.

Emgi yerleri zamanla
kurur ve yaprağın
genel büyümesinden
dolayı yırtılır,yaprak
delik deĢik olur ve
dökülür.
BAĞ TRĠPSLERĠ

Kumsal alanlarda şiddetli fırtınadan sonra
benzer zararlar görülebilir.Bu zarar trips
zararıyla karıştırılmamalıdır.
BAĞ TRĠPSLERĠ

KİMYASAL MÜCADELE VE İLAÇLAMA
ZAMANI TESBİTİ:

İlkbahar da o bölgeyi temsil edecek şekilde
bağın büyüklüğüne göre 20-50 omca kontrol
edilir.Gözlerde ve yeni açılmakta olan
yapraklarda 2-3 adet trips saptandığında
hemen ilaçlama yapılmalıdır.
Download

BAĞ TRİPSLERİ Bağ Tripsi (Anaphothrips vitis) Asma Tripsi