T.C.
MANĠSA VALĠLĠĞĠ
Ġl Müftülüğü
Sayı : 23526404-225/
Konu: Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi
Sınav Duyurusu
…/01/2015
DUYURU
Ġlgi:
a) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 02/09/2014 Tarihli ve 5244 sayılı 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Kur’an kursları uygulama esasları,
b) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının 03/11/2014 tarihli ve 94013213-903-6066 sayılı yazısı.
2015 yılı Manisa il genelinde kadrolu Kur’an Kursu öğreticisi ile karĢılanamayan Kur’an
Kurslarına mülakat ile geçici öğretici alınacaktır.
AĢağıda belirtilen Ģartları taĢıyanların istenilen belgelerle birlikte 26.01.2015 Pazartesi günü
mesai bitimine kadar Ġl Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi mülakat sınavı 28.01.2015 Çarşamba günü saat 08.30’da
Manisa İl Müftülüğünde baĢlayacak olup, adayların belirtilen saatte hazır bulunması önemle
rica olunur.
Geçici Öğreticilerde Aranan Şartlar:
1) İlahiyat fakültesi, ilahiyat ön lisans veya İmam-hatip lisesi mezunu olması,
2) Kpss (DHBT) puanı en az 60 olması
İlgililere duyurulur.
Not: 1) Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca bu konuda yeni bir talimat geldiğinde gelen talimata göre
iĢlem yapılacaktır.
Not: 2) ġu anda görevde olsalar bile 2015 Haziran ayından itibaren tekrar görev almak
isteyenler de mülakat sınavına gireceklerdir. (Yaz Kur’an Kursları da dâhil)
Not: 3) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Not: 4) Dilekçesini faks ile gönderenlerin müracaatı, dilekçenin aslını sınava gelirken
getirmeleri Ģartıyla iĢleme alınacaktır.
Sinan CĠHAN
Ġl Müftüsü
ADRES: GöktaĢlı Mh. Murat Cad. No:47 45010 ġehzadeler / MANĠSA
TELEFON: 0 236 231 17 77
FAX: 0 236 232 41 46
V.H.K.Ġ: A.GENÇAY
Download

T.C. MANĠSA VALĠLĠĞĠ Ġl Müftülüğü Sayı : 23526404