Ai
T.C.
MANĠSA VALĠLĠĞĠ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Hekimliği Uygulama ġube Müdürlüğü
SAYI : 44532031/420/
KONU :Aile Hekimliği 40.Ek
YerleĢtirme ĠĢlemi
…………………………………………
ĠlimizdeSözleĢmesi hekimin kendi isteği ile sonlandırılan bir (1) aile hekimliği birimi ve Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında “yetkili merci tarafından sonlandırma” nedeniyle
boĢalan bir (1) aile hekimliği birimi olmak üzere toplam iki (2) aile hekimliği pozisyonu ve baĢvuru bitiĢ
tarihine kadar boĢalabilecek pozisyonlar için Kırkıncı (40.) Ek YerleĢtirme ĠĢlemi yapılacaktır. Ek
yerleĢtirme iĢleminin 25.11.2014 tarihinde saat: 13.30’ da Manisa ġehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi
(Adres: Sakarya Mahallesi, Kamilsu Caddesi, No:7) Eğitim Salonu’nda yapılacaktır.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Müdürlüğümüz web sitelerinde bulunmaktadır.
Konunun ilgili tüm personele duyurulması hususunda gereğini önemle arz ederim.
Dr. Osman ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
Gereği Ġçin :Manisa Ġl Sağlık Müdürlüğü
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bilgi Ġçin : Halk Sağlığı Müdür Yardımcıları
Halk Sağlığı Müdürlüğü ġubeleri
Eki:Tablo (1 sayfa)
MANĠSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ – AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ġrtibat Tel:0 236 231 19 04 /143-181-210 Faks: 0 236 231 49 93 e-posta [email protected]
Download

KONU :Aile Hekimliği 40.Ek YerleĢtirme ĠĢlemi