• Arastırmalarda konu secimi
• Hipotez kurulması
• Degiskenlerin ozellikleri
• Normal Dagılım
Murat Api MD, PhD
1
2
Problem belirleme=Tesbit
3
Problem belirleme
4
Yanlislar
•
•
•
•
•
•
•
•
Fikrim geldi
O yapti bende yapayim
Aynisini rakamlari degistirip sunarim
Konu bulamiyorum bir konu bulani bulayim
Bana is ver yaparim
Ben seni yazayim sen de beni yaz
Siz yapin beni de yazin
Benim adamim akademik yukselmeye gidecek onun da
adini yazin
• Ben bolum baskaniyim beni yazin
• Siz yapin isim siralamasini ben yaparim
5
Problem belirleme
6
7
Literatur
8
Not alma
1.Ozetleme
2.Aktarma
a.Kisaltarak aktarma
b.Kisaltmadan aktarma
9
Literatur taramasi
10
?
11
Hipotez 1
12
Hipotez 2
13
Hipotez 3
14
Hipotez 4
15
16
Konu belirleme
17
Ozgunluk
18
Ozgun deger
19
Degisken
Variable
20
Veri=Data
• Verilerimizi elde ettiğimiz kaynağın
tamamına “toplum” veya “evren” denir.
• Toplumun hakkında veri topladığımız
özelliklerine ise “değişken” adı verilir.
• Eğer incelediğimiz değişken hakkında
toplumun tamamından veri toplamışsak o
zaman “değişken” ifadesi yerine
“parametre” kullanmak daha uygun olur.
Evrenden vs orneklemden
22
Evren vs Orneklem
23
Degisken
24
Indepen
dant
Dependant
a b
c d
25
Değişken=Variable
Kategorik/nümerik=Kalitatif/Kantitatif
Kategorik: Ordinal/nominal
Nominal: Binary=Dikotomik
Sayısal veri tam sayılı (discreet)/ (Kaç
kez doktora gittiniz? [4 kez] Hastane
kaç yataklı? [60 yataklı] gibi) veya
sürekli (continuous) boy, hemoglobin,
kolesterol düzeyi
Degisken=variable
• Durumdan duruma, konumdan konuma,
bireyden birime, zamandan zamana,
bağlamdan bağlama değişmeyen özelliklere
'sabit (constant) özellik', diğer tarafta değişen
ya da farklılaşan özelliklere ise 'değişken
(variable) özellik' denir.
27
Degisken turleri
• Nitel Değişken
Nitelik (kalite) bildirir=Kalitatif
• Nicel Değişken
Nicelik (sayi=kantite) bildirir=Kantitatif
28
Degisken turleri
• Sürekli Değişken= Matematiksel bir
kavram olarak süreklilik, herhangi iki
sayının ortasında her zaman bir üçüncü
sayının bulunması durumunu ifade
etmektedir.
• Süreksiz/Kesikli Değişken=Cinsiyet, eğitim
düzeyi, doğum yeri, kan grubu, şube gibi
değişkenler
29
Bagimli degisken vs Bagimsiz
degisken
• Herhangi bir değişken, tek başına bağımlı
ya da bağımsız olarak sınıflandırılamaz.
Bu sınıflamanın yapılabilmesi için en az iki
değişken ve bu değişkenler arasında
tanımlı bir ilişki bulunmalıdır.
30
31
Olcek Turleri
32
Bilim Adamının Tanımı
• Kendi kurduğu hipotezi reddetmeye
çalışan kişidir.
• Tüm çabalara rağmen hipotezi (Ho) red
edemezse belli bir hata payı ile H1
hipotezi kabul edilir.
Hipotez test seçimi
Test seçimini etkileyen faktörler:
1. Verinin Ölçüm Biçimi
2. Grupların Bağımlı ya da Bağımsız oluşu
3. Grup Sayısı
4. Gruplardaki Eleman sayısı-dağılım
Sürekli değişken
Parametrik
Pair T test
Cochran Q
Nonparametrik
Grup Bağımlı
Grup sayısı 2
Grup sayısı 3+
Wilcoxon
Friedman test
Grup Bağımsız
Student t test
One way ANOVA
Grup sayısı 2
Grup sayısı 3+
Mann Whitney U
Krusall Wallis
Nominal değişken
Mc Nemar
Kikare
Grup Bağımlı
Grup Bağımsız
Mc Nemar
Fisher
Hipotez test seçimi
2. Bağımlı ve bağımsız gruplar
•İki ya da daha çok grup karşılaştırılması
yapılıyorsa, grupların bağımlı ya da bağımsız
olduğunu bilmek çok önemlidir.
•Bağımlı grup: 1 birey (birim) den birden
fazla ölçüm alınması ile oluştuğu durumdur.
•Bağımsız grup: Ölçümlerin birbirinden farklı
birey ya da gruplarda yapıldığı durumdur.
Dagilim ozellikleri
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Skewness
• Dağılım şekli ölçütleri : Çarpıklık –1 ve +1
arasında yer alır.
• Denekler ortalamadan daha büyük değerlerde
toplanıyorsa, negatif basık ya da soldan basık,
• Küçük değerlerde toplanıyorsa pozitif basık ya
da sağdan basık dağılımdan söz edilir.
53
Normal dagilima uygunluk
• Dağılımın normal olup olmadığı grafik ve
istatistik analiz yöntemleri ile anlaşılır.
• Histogram, dal ve yaprak grafiği ve normal
olasılık grafiği çizilerek dağılımın normal olup
olmadığı hakkında fikir edinilebilir.
54
Testler
• Ama bu izlenimin istatistik yöntemlerle de test
edilmesi gerekir. Shapiro-Wilks (n<30) ve
Lilliefors (n>30) kolmagorw simirnov. Yada
shefi testleri bu amaçla sıklıkla kullanılan
testlerdir. Bu testlerde p değeri <0.05 ise
dağılımın normal olmadığı sonucuna varılır.
55
• Örneklem büyüklüğü arttıkça, deneklerin
dağılımı ve ortalamanın örneklem dağılımı
normal dağılıma yaklaşır.
• Genellikle bir örneklemde 30 ya da daha fazla
sayıda denek varsa, evren normal dağılım
göstermiyorsa bile, ortalamanın örneklem
dağılımının normal olduğu varsayılabilir
56
Verilerin normal dağılmadığı durumlarda iki
işlem yapılabilir :
1. Verilere dönüşüm uygulayarak, onların
normal dağılıma uymalarını sağlamak.
2. Varolan verilere parametrik olmayan bir
test uygulamak
57
Kestirim
• Bilimsel çalışmaların amacı, örneklem
değerinden evren değerlerinin kestirilmesidir.
Evren parametrelerinin kestirilmesi için ya
güven aralığı ve sınırları ya da hipotez testleri
kullanılır
58
Tesekkurler
59
Download

Murat Api