İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TİCARET HUKUKU ( KIYMETLİ EVRAK VE SİGORTA ) DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
HUK411376
Ders Saati
Bölüm/Program
Hukuk
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Salih Önder Yeşiltepe
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Sigorta hukukunun ve kıymetli evrak hukukunun genel prensiplerin öğretilmesidir.
1.Sigorta Hukuku ile ilgili temel bilgileri açıklar
1.1. Sigorta sözleşmesinin unsurlarını belirtir.
1.2. Sigortacının tazminat yükümlülüğünün unsurlarını belirtir.
1.3. Sigorta poliçesini tanımlar
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
2. Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgileri açıklar
2.1. Kıymetli Evrak Türlerini (Kambiyo senetlerini, diğer kıymetli evrakları) ve bunların
unsurlarını açıklar.
2.2. Poliçe, Bono ve Çek'i ayrıntılı şekilde açıklayabilir
2.3. Kıymetli Evrak Hukuku alanında akılcı ve eleştirel düşünebilme, problem çözme,
kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme ve karar verme becerisine sahiptir
3. Mevzuat ve yargı kararlarını tetkik eder
3.1. Konuya ilişkin içtihatları araştırır
3.2. Mevzuat ve yargı kararlarını öğreti ve uygulamada varılan sonuçları göz önünde
tutarak, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
3.3. Mevzuat ve yargı kararlarını somut hukukî problemlerin çözümünde uygular.
Genel Yeterlilikler
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
Sorgulayıcı bir bakış açısı geliştirmek, üretken olmak, yaratıcı ve eleştirel düşünebilmek
1. Sigorta Akdinin Genel Özellikleri, Sigortacı ve Sigorta Ettiren Kavramı
2. Riziko Kavramı, Sigorta Bedeli
3. Prim Kavramı ve Özellikleri
4. Sigorta Akdinin Kuruluşu, Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi
5. Sigorta Akdinin Hükümleri ve Sona Ermesi
6. Kambiyo Senetleri Hakkında Genel Bilgi ve Ticari Senetlerin Ortak Özellikleri
7. Kıymetli Evrak’ın Tahvili (Tür Değiştirmesi), Kıymetli Evrak’ın Ziyai ve Türlerine Göre
İptali
8. Kambiyo Senetleri (Poliçe, Bono, Çek) ve diğer kıymetli evrak türleri, Poliçe(Genel Bilgi,
Şekil Şartları)
9. Poliçe (Açık Poliçe, Vade)
10. Ciro Kavramı ve Mahiyeti, Ciro Türleri, Ciro’nun Fonksiyonları
11. Poliçe (Kabul, Aval, Ödeme, Müracaat Hakkı)
12. Bono (Genel Bilgi, Şekil Şartları, Uygulanacak Poliçe Hükümleri)
13. Çek (Şekil Şartları, Devri, İbraz Süreleri)
14. Çek (Ödeme, Müracaat Hakkı, Düzeltme Hakkı, Zamanaşımı)
Öğretim ve Teknikleri
Powerpoint Sunum, Mahkeme Kararlarının İncelenmesi, Pratik Çalışma.
Dersin Koşulları
Ders, öğrencilerin katılımıyla, sınıf ortamında yapılır.
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Ders Notu
Önerilen
Kaynaklar
Rayegan Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku
Ali Bozer, Sigorta Hukuku, Bankacılık Enstitüsü Yayınları
İnci Kaner, Sigorta Hukuku Pratik Çalışmaları
Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya, Hüseyin Ülgen, Mehmet Helvacı, Kıymetli Evrak Hukuku
Fırat Öztan, Kıymetli Evrak Hukuku
Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları
Download

( kıymetli evrak ve sigorta ) ders çıktı tablosu