T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
1 8 Şubat 2014
Sayı: 15376428/200/
Konu: Çevre Eğitimi
LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
TARSUS
İlgi :Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 10.02.2014 tarihli ve 804.01/4543 sayılı
yazısı.
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün çevre mühendisleri ve Geri
Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi ile ortak yürüten Boztaşlar Geri Dönüşüm Hurda
Plastik End. Nak. İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. eğitim ekibi tarafından öğrencilere yönelik
“Ambalaj Atıkları Kaynağında Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Projesi, Atık Pil Toplama ve
Atık Yağ Geri Dönüşümü” konusunda eğitim verecektir. Ekli listede isimleri geçen lise
müdürlüklerinin gerekli hazırlığı yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M eh m « GU RSO
M ü d ü r a.
Ş ube M ü d ü rü
Dağıtım: L ise M üd.
M
i
Kızılmurat M ah.A dana Cad.No: 1 Kaymakam lık Binası Giriş K at 33400 Tarsus/M ERSİN
Telefon
: (0324) 613 52 53
Faks
(0324)613 94 96
e-posta
:tarsusm em@ hotmail.com
Elektronik ağ : tarsus.m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat Ortaöğretim B ürosu dahili hat 116 - 444 0 632
fi
y .
T.C.
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Y
O
^ UU' \
EFQ M B
R e c o g n is e d f o r e x c e lle n c e
5 s t ar - 2012
D V <^
\
’^ « * » 1
Sayı: 98453607-44248233-804.01/
Konu: Çevre Eğitimi Hk.
iy] 1^1
J
^
10/02/2014
TARSUS KAYMAKAMLIGI’NA
İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde sürdürülen Ambalaj Atıkları Kaynağında
Ayrıştırılması ve Geri Dönüşüm Projesi, Atık Pil Toplama ve Atık Yağ Geri Dönüşümü
bilgilendirme çalışmalarında yeni döneme girilmiştir. Bu dönemde ilk ve orta öğretim okullarına
gerekli eğitimi vermek amacıyla Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Çevre
Mühendisleri ve Geri Dönüşüm Projesini Tarsus Belediyesi ile ortak yürüten Boztaşlar Geri
Dönüşüm Hurda Plastik End. Nak. İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti. eğitim ekibi ile eğitim verilmesi
planlanmaktadır.
Eğitim verilmesi planlanan okul ve eğitimin verilmek istendiği tarih ekte mevcuttur. Bu
bağlamda Tarsus İlçesi sınırlarında yer alan ilk ve orta öğretim okullarının konu ile ilgili
bilgilendirilmesi için;
Gereği bilgilerinize arz olunur.
m îl l î
.^ucO R LuG t*'-
Kerim TUFAN
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yrd.
Ek: Eğitim Planı
T .C T A R S U S B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I
T o z k o p a r a n Z a h it M h. K a sım G ü le k B u lv a rı
K-Q
^TS E -IS O -E N ^
Q
K a lD e r
w?ooo^
B e le d iy e T e s is i
oco
T a rs u s /M E R S İN
T e l.( 0 3 2 4 ) 6 1 6 110 0 F a k s ( 0 3 2 4 ) 6 16 16 3 6
W e b : vvw w ta r s u s .b e l.tr e - p o s ta te m iz lik is le r i@ t a r s u s .b e l .t r
A y r ın tılı b ilg i iç in irtib a t: Y. Ö Z B E Y Y A R P U Z S a y f a I / I
T.C.
|x
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Temizlik İşleri Müdürlüğü
>AY i
27 Aralık İlk Okulu
82 Evler M ahallesi
2
3
Sesim Sarp K aya Fen Lisesi
Pakize Bayraktar İlk Ö ğretim Okulu
82 Evler M ahallesi
A kşem settin M ahallesi
4
M. İstem ihan Talay Yatılı Bölge O rta Okulu
A ltaylılar M ahallesi
5
A.ltaylılar M ahallesi
6
M ustafa K em al A nadolu Lisesi
Abdıılkerim Bengi A nadolu Lisesi
Anıt M ahallesi
7
Atatürk İlk Okulu
A nıt M ahallesi
8
Turgut İçgören O rta Okulu
İtMKB Teknik ve Endüstri M eslek Lisesi
K erim e Özkul İlk O kulu
Anıt M ahallesi
Bağlar M ahallesi
Bağlar M ahallesi
10
11
EĞ İTİM
¡M AHALLE
1
9
!
OKUL
T A R İH İ
ı ı/ .U
n 'î
i nj ıi a
Z
J .A\
10.04.2014
08.04.2014
1 i.03.2014
15.04.2014
100. Yıl İlk Öğretim Okulu
Bahçe M ahallesi
15.05.2014
12
Fatih Sultan M ehm et İlk Ö ğretim Okulu
05.06.2014
13
Beydeğirmeni İlk Ö ğretim Okulu
Saime Özçürüm ez İlk Öğretim Okulu
Haşan Karam ehm et İlk O kulu
Kasım Ekenler O rta Okulu
Cumhuriyet Teknik ve Endüstri M eslek Lisesi
Barbaros M ahallesi
Beydeğirmeni M ahallesi
Beydeğirm eni M ahallesi
Cam inur M ahallesi
Cam inur M ahallesi
Cum huriyet M ahallesi
18
İMKB Şehit U m ut Sami Şensoy A nadolu Lisesi
Ergenekon M ahallesi
19
Rasim Dokur A nadolu Lisesi
20
Şehit Yurdakul A lcan O rta Okul
Barbaros H ayrettin A nadolu İmam H atip Lisesi
Ergenekon M ahallesi
Ergenekon M ahallesi
14
15
16
17
21
23
Barbaros H ayrettin Lisesi
D um lupınar H ürriyet İlk Okulu
24
Fahrettin Paşa İlk Ö ğretim O kulu
25
Zühti Günaştı A nadolu Lisesi
Ahm et Zeki Şanlı İmam H atip O rta O kulu
Dr. Lütfi K olukırıkoğlu İlk Okulu
22
26
27
28
29
30
31
32
İbrahim Kozacıoğlu O rta Okulu
M usa Bengi İlkokulu
Lütfıye Benli İlk Ö ğretim Okulu
M ehmet A k if Ersoy İlk Öğretim Okulu
Eskiöm erli M ahallesi
G aziler M ahallesi
G aziler M ahallesi
G aziler M ahallesi
K.ız Teknik ve M eslek Lisesi
İsmet Paşa M ahallesi
36
T arsus A nadolu Lisesi
Tarsus Teknik ve Endüstri M eslek Lisesi
İsmet Paşa M ahallesi
Çukurova Sanayi O rtaokulu
Yunusemre İlk Okulu
Tarsus O telcilik ve Turizm M eslek Lisesi
Kavaklı M ahallesi
Kavaklı M ahallesi
Kemal Paşa M ahallesi
39
40
03.06.2014
27.05.2014
04.03.2014
G aziler M ahallesi
G azipaşa M ahallesi
G azipaşa M ahallesi
Girne M ahallesi
34
37
22 05.2014
18.03.2014
Fahrettin Paşa M ahallesi
Ferahim Şalvuz M ahallesi
35
38
29.04.2014
25.02.2014
Eskiöm erli M ahallesi
Eskiöm erli M ahallesi
Ayhan Bozpınar A nadolu lisesi
75. Yıl K ocatepe İlk Ö ğretim Okulu
Haşan Ali Yücel O rta Okulu
33
17.04.2014
H ürriyet M ahallesi
smet Paşa M ahallesi
20.03.2014
15.05.2014
12.06.2014
27.02.2014
İsmet Paşa M ahallesi
08.05.2014
29.05.2014
 lN 3  <
Tem izlik işleri M üdür
Vekili
T.C.
fc
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Temizlik İşleri Müdürlüğü
OKUL
SAYI
41
42
43
44
45
46
Ayşe M irici İlk Ö ğretim Okulu
İclal Ekenler K ız T eknik ve M eslek Lisesi
İclal E kenler Lisesi
İMKB İlk Ö ğretim Okulu
Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri M eslek Lisesi
Ali M istilli İlk Okulu
M AHALLE
K ırklarsırtı
K ırklarsırtı
K ırklarsırtı
K ırklarsırtı
K ırklarsırtı
M ahallesi
M ahallesi
M ahallesi
M ahallesi
M ahallesi
M ithat Paşa M ahallesi
Ö ğretm enler M ahallesi
Ö ğretm enler M ahallesi
Ö ğretm enler M ahallesi
EĞ İTİM
T A R İH İ
20.02.2014
12.06.2014
50
A kdeniz Lisesi
H ayrunisa Köylügil İlk Okulu
Tarsus A nadolu İmam Hatip Lisesi
Kasım Ekenler Ticaret M eslek Lisesi
Ö ğretm enler M ahallesi
51
Gülserin Günaştı A nadolu Sağlık M eslek Lisesi
Reşadiye M ahallesi
52
İstiklal Orta Okulu
Reşadiye M ahallesi
25.03.2014
53
Kerim Çeliktaş Türk Ocağı İlk Ö ğretim Okulu
54
Reşadiye M ahallesi
Şahin M ahallesi
Şahin M ahallesi
Şehit K erim M ahallesi
06.05 2014
56
Emine Boro İlk Ö ğretim Okulu
Tarsus A nadolu Ö ğretm en Lisesi
Cum huriyet O rta Okulu
57
Sakarya İlk Ö ğretim Okulu
Şehit K erim M ahallesi
58
Sadıkeliyeşil ilk Ö ğretim Okulu
47
48
49
55
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Cengiz Topel Lisesi
Şehit İshak İlk Ö ğretim Okulu
Nam ık K em al İlk Ö ğretim O kulu
Çağlayan İlk Ö ğretim Okulu
Kurtuluş İlk Ö ğretim Okulu
Kazım Taşkın İlk Ö ğretim O kulu
Ahm et Yesevi ilk Ö ğretim Okulu
Mehmet Ram iz A sutay İlk Okulu
Ali Oksal İlk ve O rta Okulu
06.03.2014
13.05.2014
Şehit M ustafa M ahallesi
13.05.2014
Şehitishak M ahallesi
Şehitishak M ahallesi
Şehitishak M ahallesi
13.03.2014
Şehitlertepesi M ahallesi
10.06.2014
T ozkoparan Zahit M ahallesi
29.05.2014
27.05.2014
Y arbayşem settin M ahallesi
Yeni M ahalle
Yeşil M ahalle
Y eşilevler M ahallesi
Yunus Em re M ahallesi
10.06.2014
22.05.2014
22.05.2014
05.06.2014
Download

1 8 Şubat 2014 - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü