DENEY 1 Amino Asitlerin Verdiği Tepkimeler
AMAÇ
Proteinleri oluşturan amino asitlerin doğada birbirlerinden ayırt etmek için
yapılan kimyasal deneyleri gözlemlemek ayrıca deney esnasında ve sonunda
değişimleri gözlemleyerek incelemek.
ARAÇLAR
Tirozin
Glisin
Yumurta Albumini
Fenilalanin
Sistein
Sistin
Triptofan
Pepton
NaOH
HCl
Metil red indikatörü
NaNO2
Millon Belirteci
Kurşun asetat çözeltisi
Konsantre HNO3
CuSO4
SONUÇLAR
1- İZOELEKTRİK NOKTADA ÇÖKTÜRME
Elimizde bulunan tirozinden ve glisinden 1 ml. alarak tüplerimize koyduk. Bunların
üstüne 2N 2 damla sodyum hidroksit ve 2 damla metil red çözeltisi koyduktan sonra tüpün
rengi sarıya döndüğünü gözlemledik. Bu işlemden sonra tüplere 0,2N hidroklorik asit titre
etmeye başladık. 0,5 ml. ekledikten sonra tüpün rengi sarıdan pembeye geçtiği gözlemledik.
Yukarıda yaptığımız işlemlerin bir benzerini yine tirozin ve glisinden 1 ml. alarak bu sefer
bu tüplere 2N 2 damla hidroklorik asit ve 2 damla metil red çözeltisi ekledik. Bu sefer tüpün
pembeye renge döndüğünü gözlemledik. Bu işlemden sonra tüplere 0,2N sodyum hidroksit
titre etmeye başladık. Yine 0,5 ml. eklendikten sonra tüpün rengi pembeden sarıya döndüğünü
gözlemledik.
Kullandığımız amino asitlerle baz ve asitlerin arasındaki reaksiyonlar şöyledir:
COOH
COOH
ı
ı
H2N-C-H →(asidik ortamda) → H3N-C-H
ı
ı
R
R
COO
ı
→(bazik ortamda) → H2N-C-H
ı
R
COO
ı
→(nötr ortamda) → H3N-C-H
ı
R
2- AMİNOASİTLERİN NİTRÖZ ASİTLE ASİTLE REAKSİYONLARI
Elimizde bulunan iki ayrı test tüpüne 1 ml. tirozin ve diğerine 1 ml. yumurta albumini
ekledik. Daha sonra bu iki tüpümüze 2 ml. HCl ekledik. Ekleme işleminden sonra tüplerimize
1 ml. %10’luk NaNO2 ile karıştırdık. Karıştırma işleminden sonra yumurta albuminden çıkan
gaz miktarı glisinden çıkan gaz miktarından çok fazla oldu; bunun nedeni ise yumurta
albumininde bulunan amino asit miktarının glisine oranla çok daha fazla olmasıdır.
Prolinin ve hidroksiprolinin nitröz asitle tepkime vermemesinin nedeni azot atomunun
yapının içinde kalması ve bağların kopmamasından dolayı azotun açığa çıkıp gaz çıkışının
gözlenememesidir.
3- MİLLON REAKSİYONU
Glisin, tirozin, fenilalanin ve yumurta albumin aminoasitlerinin her birini ayrı ayrı 4 tüpe
1 ml. hacminde ekledik. Bu tüplerin her birine beşer damla millon belirteci ekledik ve
tüplerde oluşan renk değişimleri: glisinde şeffaf renk, tirozinde şeffaf renk, fenilalaninde
şeffaf renk ve yumurta albumininde beyaz çökelek renklerini gözlemledik. Renk değişimlerini
kaydettikten sonra dört tüpü de önceden kaynatmış olduğumuz su banyosunda on dakika
beklettik ve on dakikanın sonunda renk değişimleri: glisinde şeffaf renk, tirozinde bulanık
renk, fenilalaninde şeffaf renk ve yumurta albumininde sarı çökelek renklerini gözlemledik.
Daha sonra bu çözeltilerimize beş damla NaNO2 ekledik ve oluşan renk değişimleri: glisinde
şeffaf renk, tirozinde kırmızı renk, fenilalaninde beyaz renk, yumurta albumininde açık pembe
renklerini gözlemledik.
4- KÜKÜRT TESTİ
Bankomuzda bulunan sisteinden 3 ml. alarak tüpümüze aktardık. Daha sonra tüpümüzün
içine konsantre (%40) sodyum hidroksitten 1 ml. ekledik. Ekleme işleminden sonra tüpümüze
iki damla kurşun asetat çözeltisinden ekledik ve tüpü 3 dakika kaynar su banyosuna koyduk. 3
dakika sonra tüpümüzü çıkardık ve tüpümüzün içindeki çözeltinin rengini siyaha döndüğünü
gözlemledik.
5- KSANTAPROTEİK REAKSİYONU
Bankomuzda bulunan glisin, tirozin, triptofan ve yumurta albuminini dört ayrı tüpe 1 ml.
hacminde ekledik. Daha sonra tüplerimizin her birine beşer mililitre konsantre nitrik asit
çözeltisinden ekledik ve renk değişimleri: glisinde şeffaf renk, tirozinde şeffaf renk,
triptofanda sarı renk, yumurta albumininde beyaz renkleri gözlemledik. Renk değişimlerinden
sonra bu dört tüpümüzü kaynar su banyosunda yumurta albumininde oluşan beyaz renk
sararıncaya kadar beklettik ve sonra renk değişimleri: glisinde şeffaf renk, tirozinde açık yeşil
renk, triptofanda kiremit rengi ve yumurta albumininde açık sarı renkleri gözlemledik.
Gözlemlemeden sonra her bir tüpümüze turnusol kağıdı ekleyip üstüne turnusol kağıdı mavi
renge dönüşünceye kadar sodyum hidroksit damlattık ve renk değişimleri: glisinde şeffaf
renk, tirozinde turuncu renk, triptofanda kan kırmızısı rengi ve yumurta albumininde turuncu
renlerini gözlemledik.
6- BİÜRET TESTİ
SORU = Pepton nedir, açıklayınız?
Pepton; çeşitli kaynaklı proteinlerin pepsin,tripsin gibi enzimlerle hidrolize edilmeleri
sonucu kolayca eriyebilen ve ısıtıldığında koagüle olmayan polipeptid, dipeptid ve aminoasit
gibi maddelerin karışımı içeren maddedir. Bakterilerce azot kaynağı olarak kullanılır.
Bankomuzda bulunan yumurta albumini, pepton ve glisinden birer mililitre alarak
tüplerimize aktardık. Aktarma işleminden sonra her bir tüpe 2 ml. NaOH (%40) ekleyip
karıştırdık. Karıştırdıktan sonra tüplere beşer damla CuSO4 çözeltisi damlatıp tüplerdeki renk
değişimleri: yumurta albumininde mor renk, peptonda açık mor renk ve glisinde açık mavi
renklerini gözlemledik.
Dorukcan Özköse
20726675
3. banko
Download

aminoasitlerin verdiği tepkimeler