ASİTLER VE BAZLAR
BUGÜN NELER ÖĞRENİCEZ ?
1.
2.
3.
Asitleri ve Bazları;Dokunma,tatma ve görme duyuları
ile ilgili özellikleri ile tanır.
Asitler ile H+ iyonu, bazlar ile OH- iyonu arasında
ilişki kurar.
pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar
bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve asitlikbazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar.
Asit ve bazları günlük hayatta ne kadar
tanıyoruz?
Düşünelim..
Annelerimiz bazen
yemeğin ekşidiğini
söyleyerek onu çöpe
dökerler yemeğin
bozulmasına sebep olan
şeyi biliyor musunuz?
Islak mendillerin üzerinde PH 5.5
yazar bu hiç dikkatinizi çekti mi ve PH
neyi ifade etmektedir?
Asitlere örnek olarak diş macunu, limon,
deterjan verilebilir.
hayır
evet
Asitlerin Genel Özellikleri





Suda iyon oluşturarak çözünürler.
Çözeltileri elektrik akımını iletir.
Tadları ekşidir.
Mavi turnusol kağıdının
rengini kırmızıya çevirirler.
Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su
oluştururlar.
Sulu çözeltilerine H+ verirler.
Bazlara örnek olarak mayonez, sabun, diş
macunu verilebilir.
hayır
evet
Bazların Genel Özellikleri





Suda iyon oluşturarak çözünürler.
Çözeltileri elektrik akımını iletir.
Tatları acıdır. Sabun köpüğünün acılığı
yapısındaki sodyum hidroksitten gelir.
Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye
çevirirler.
Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su
oluştururlar.
Sulu çözeltilerine OH- verirler.
Asitleri ve bazları tadına göre
gruplandırırsak;
Ekşi: Limon, yoğurt, şalgam suyu
 Asitlerin tadı ekşidir.
Acı: Kabartma tozu, mayonez
 Bazların tadı acıdır.
Asitlerin tadları ekşi,
bazların tadları acıdır.
hayır
evet
Asitlere ve bazlara dokunarak
gruplandırma yaparsak;
Kaygan olmayanlar: Aspirin, sirke
 Asitler kaygan olmayan maddelerdir.
Kaygan olanlar: Şampuan, Arap sabunu, deterjan
 Bazlar kaygan maddelerdir.
Asitler kaygan maddelerdir.
hayır
evet
Asitler ve bazları görerek/turnusol kağıdı
yardımıyla gruplandırırsak;
Turnusolla kırmızı renk oluşturan: Sirke, şalgam
suyu, limon, aspirin, yoğurt
 Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.
Turnusolla mavi renk oluşturanlar: Kabartma
tozu, arapsabunu, sabun, mayonez, deterjan
 Bazlar turnusol kağıdını maviye çevirirler.
Asitler turnusol
kağıdının rengini
kırmızıya çevirirler.
Bazlar turnusol
kağıdının rengini
maviye çevirirler.
hayır
evet
Asit ve
Bazların
İyonlaşmaları
-----> 2H+
+ SO4-2

H2SO4
Asit

LiOH
------> Li+ + OH-
Baz

KOH
------> K+ + OH-
Baz

HCI
------> H+ + Cl-
Asit
Asitler suya H iyonu verirler.
Bazlar suya OH iyonu verirler.
H2SO4 -----> 2H+ + SO4-2
H2SO4 maddesi bazdır.
hayır
evet
KOH ------> K+ + OHKOH maddesi bazdır.
hayır
evet
HCI ------> H+ + ClHCI maddesi asittir.
hayır
evet
PH nedir?
pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık
derecesini tarif eden ölçü birimidir.
pH < 7 ise madde asidik
pH = 7 ise madde nötr
pH > 7 ise madde baziktir.
PH
PH < 7 ise madde
asidik
PH = 7 ise madde
nötr
PH > 7 ise madde
bazik
hayır
evet
Tahmin edelim..
Sıvıya düşünce
Titretirim insanı
Baz kardeşi bulunca
Tuz ve su çıkar hemen
Sakın bana dokunmayın
Utanınca kızarırım
Ekşi tadım olsa da
Hidrojenle kankayım
Ben kimim?
ASİT
Sabun gibi kayarım
Acıdır benim tadım
İyonlarıma ayrılırsam
Kapılmayın sakın
Asit gelince yanıma
Tuz ve su çıkar hemen
OH demeyin sakın ha
Morartırım hemen
Ben kimim?
BAZ
Kendimizi test
edelim…
- Aşağıda verilen
maddeleri bir kağıda
asit ve baz olarak
sınıflandıralım.
aspirin, şampuan, sirke,
portakal, deterjan,
arap sabunu, limon, el
sabunu, mayonez,
kabartma tozu, şalgam
suyu, yoğurt, diş
macunu, yumurta
I. K maddesi ele kayganlık veriyor.
II. L maddesinin tadı ekşidir.
III.K ve L maddesi birleşerek M maddesini
oluşturuyor.Buna göre K,L,M aşağıdakilerden
hangisidir?
a) baz asit tuz
b) tuz baz asit
c) asit baz tuz
d) baz tuz asit
Aşağıdakilerden hangisi asit ve baz
çözeltilerinin ortak özelliğidir?
I. Acımsı olma
II. Elektrik akımını iletme
III. Turnusol kağıdına etki etme
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III d) II ve III
ASİTLER
BAZLAR
Aspirin
Şampuan
Sirke
Deterjan
Portakal
Arap sabunu
Limon
El sabunu
Şalgam suyu
Mayonez
Yoğurt
Kabartma tozu
Yumurta
Diş macunu
- Boşlukları dolduralım ve doğru kelimeleri
bulmaca da bulalım.
* Asitler ve bazlar suda
…… laşarak çözünürler.
* Bazlar suya …… iyonu
verirler.
* Asitler ve bazlar ……
kağıdının rengini
değiştirirler.
* Asitlerin tadları …… dir.
* PH > 7 ise madde …… dır.
* Bazların tadları ……dır.
* Asitler turnusol kağıdının
rengini …… ya çevirirler.
* …… bir çözeltinin asitlik
veya bazlık derecesini
tarif eden ölçü birimidir.
* Bazlar turnusol kağıdının
rengini …… ye çevirirler.
* Asitler suya …… iyonu
verirler.
* PH = 7 ise madde ……dür.
* Bazlar …… maddelerdir.
* PH < 7 ise madde ……tir.
A
L
K
N
B
K
T
P
H
C
R
B
A
M
İ
H
İ
O
I
U
A
G
A
D
Z
Ş
R
S
O
Z
Y
V
İ
V
İ
P
L
H
İ
A
İ
S
Z
E
K
İ
S
K
K
P
A
G
T
F
Ş
T
U
R
N
U
S
O
L
K
I
R
M
I
Z
I
B
T
E
N
Ö
T
R
İ
Y
O
N
A
ACI
C
I
S
L
İ
Ş
EKŞİ
K
E
L
R
U
O
OH
H
S
T
I
N
K
N
B
K
B
A
M
İ
A
G
A
D
KAYGAN MAVİ ASİDİK
BAZİK
Z
Y
V
İ
İ
A
İ
S
K
K
P
A
TURNUSOL
U
R
N
U
R KIRMIZI
M
I
Z
ÖNÖTR T
R
İ
T
P
H
H
İ
Z
Ş
V
İ
Z
E
G
T
S
O
I
B
Y İYON O
PH
H
O
R
P
K
F
L
T
N
Grup adı: 4ever science
 Bölüm: Fen Bilgisi Öğretmenliği
 Sınıf: 2-B (2.öğretim)
 Grubun elemanları:
232117 Sena Yağmur BAYKAN
232093 Ayça AKTEPE
232098 Nesibe MAŞALACI
232122 Burcu ACARAY

Download

ASİT BAZ 2 - WordPress.com