DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
DOKÜMAN KODU
YÖN-LS-40
SN
YAYIN TARİHİ
01.03.2011
Dış Kaynaklı Doküman
REVİZYON TARİHİ
01.09.2012
REVİZYON NO
01
SAYFA NO
1-5/5-5
Güncelleme Tarihleri
Kullanılan Bölüm
1
2
3
4
5
13.08.1999
13.10.2001
21.11.2001
07.05.2004
21.06.2005
29.10.2005
13.10.2006
10.05.2007
31.05.2007
09.02.2008
07.05.2010
17.03.2011
25.04.2007
KANUNLAR
1
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Tüm Bölümler
08.07.1993
23.07.1995
18.06.1999
2
Hemşirelik kanunu
Tüm Bölümler
02.03.1954
3
Sağlık hizmetleri temel kanunu
Tüm Bölümler
15.05.1987
4
4857 Sayılı yeni iş kanunun
Özlük
22.05.2003
17.04.2008
15.05.2008
13.02.2011
5
Sivil savunma kanunu
Sivil savunma uzmanı
09.06.1958
20.09.1961
05.11.1961
08.10.1999
20.06.2001
SN
Dış Kaynaklı Doküman
Kullanılan Bölüm
23.01.2008
17.06.2009
Güncelleme Tarihleri
1
2
3
4
5
05.05.2005
22.08.2008
YÖNETMELİKLER
2
3
Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine dair
yönetmeklik
Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik
Sağlık Bakanlığı yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
4
Yangın yönetmeliği
Sivil savunma uzmanı
12.06.2002
27.11.2007
5
Sabotaja karşı koruma yönetmeliği
Sivil savunma uzmanı
28.12.1988
01.04.1992
6
Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği
Atık yönetim birimi
14.03.2005
04.09.2009
7
8
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği
Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik
22.07.2005
05.07.2008
30.03.2010
9
Yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği
11.08.2005
25.06.2011
10
Hasta hakları uygulama yönetmeliği
Atık yönetim birimi
Atık yönetim birimi
Enfeksiyon kontrol
komitesi
Hasta hakları
01.08.1998
03.05.2005
1
Tüm Bölümler
06.08.2013
Güvenlik
Özlük
10.06.2004
10.09.1982
07.10.2004
05.05.2005
21.04.2004
20.02.2007
19.12.2007
30.03.2010
30.10.2010
23.03.2009
09.09.2009
05.04.2012
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
DOKÜMAN KODU
YÖN-LS-40
YAYIN TARİHİ
01.03.2011
REVİZYON TARİHİ
01.09.2012
REVİZYON NO
01
11
Elektrik tesisleri yönetmeliği
Teknik servis
16.12.2009
12
Hemşirelik yönetmeliği
Başhemşirelik
25.02.1954
13
Tıbbi cihaz yönetmeliği
Ayniyat/eczane/tekni
k servis
09.01.2007
SN
Dış Kaynaklı Doküman
14
Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına dair yönetmelik
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Özel Hastaneler Yönetmeliği
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
Özel Hastanelerin Temel Özellikleri Ve Kadroları İle Kadro Devri
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans Ve Kontrol Esasları Yönetmeliği
25
Hava Kaliteisnin Korunması Yönetmeliği
SN
Dış Kaynaklı Doküman
Kullanılan Bölüm
YÖNETMELİKLER
Hasta/çalışan
güvenliği birimi
Bütün Bölümler
Laboratuvar
Mesul Müdürlük
Acil
Acil
Hastane Müdürü
Mesul Müdürlük
Laboratuar, Satınalma
Laboratuar, Satınalma
Enfeksiyon
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
27
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
19.04.2011
02.11.2011
07.06.2011
1
2
29.04.2009
06.04.2011
28.09.2011
25.08.2011
23.09.2010
11.05.2000
07.12.2006
27.11.2011
15.02.2008
31.12.2009
27.01.2005
30.05.2007
11.02.2012
3
4
5
4
5
02.11.1986
Güncelleme Tarihleri
Kullanılan Bölüm
YÖNETMELİKLER
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
08.03.2010
Güncelleme Tarihleri
1
26
01.06.2010
28.05.2011
25.04.2007
02.05.2007
SAYFA NO
1-5/5-5
31.12.2004
02.11.1194
2
3
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
DOKÜMAN KODU
YÖN-LS-40
28
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
29
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
30
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
31
Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
32
Çevre Denetim Yönetmeliği
33
Binalarda Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
34
Titreşim Yönetmeliği
SN
YAYIN TARİHİ
01.03.2011
Dış Kaynaklı Doküman
35
Gürültü Yönetmeliği
36
Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
37
Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlende Kullanılması Hakkında Yönetmelik
38
39
40
41
42
43
44
45
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Ambalaj Ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Yönetmeliği
Toprak Kirliliği Yönetmeliği
2872 Çevre Kanunu Yönetmeliği
Titreşim Yönetmeliği
REVİZYON TARİHİ
01.09.2012
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis
Kullanılan Bölüm
YÖNETMELİKLER
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Hastane Müdürü
Tesis
REVİZYON NO
01
SAYFA NO
1-5/5-5
22.07.2005
11.07.1993
17.07.2008
24.03.2000
21.11.2008
19.12.2007
23.12.2003
Güncelleme Tarihleri
1
2
23.12.2003
23.12.2003
Başhemşirelik
11.02.2004
Eğitim
07.04.2004
Hastane Müdürü
Atık Yönetimi
Atık Yönetimi
Hastane Müdürü
Hastane Müdürü
Hastane Müdürü
Hastane Müdürü
07.04.2004
24.06.2007
31.08.2004
13.01.2005
31.05.2005
09.08.1983
23.12.2003
18.05.2013
3
4
5
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
DOKÜMAN KODU
YÖN-LS-40
SN
46
47
48
49
50
51
52
53
54
SN
YAYIN TARİHİ
01.03.2011
Dış Kaynaklı Doküman
Güvenlik Ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerden Çalışanların Korunması Kakkı Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Medikal Gaz Yönetmeliği
Radyasyon güvenliği yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Acil Hizmet Yönetmeliği
İlk yardım yönetmeliği
Dış Kaynaklı Doküman
REVİZYON TARİHİ
01.09.2012
Kullanılan Bölüm
YÖNETMELİKLER
Hastane Müdürü
Hastane Müdürü
Hastane Müdürü
Tesis Yönetimi
Tesis Yönetimİ
Radyoloji
Eğitim
Eğitim
Eğitim
REVİZYON NO
01
SAYFA NO
1-5/5-5
Güncelleme Tarihleri
1
2
3
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk
Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair
Tebliğ
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
5
4
5
23.12.2003
26.12.2003
18.10.2008
30.11.2000
22.11.2001
24.03.2000
11.12.2009
11.05.2000
22.05.2002
Güncelleme Tarihleri
Kullanılan Bölüm
1
2
3
06.04.2004
21.02.2013
25.10.2013
29.12.2012
31.01.2013
11.10.2013
YÖNETMELİKLER
55
4
11.10.2013
11.09.2013
22.08.2013
20.08.2013
16.08.2013
15.08.2013
28.07.2013
20.07.2013
02.07.2013
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
DOKÜMAN KODU
YÖN-LS-40
66
67
68
69
70
71
72
73
YAYIN TARİHİ
01.03.2011
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki
Eğitimlerine Dair Yönetmelik
İşkolları Yönetmeliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
REVİZYON TARİHİ
01.09.2012
REVİZYON NO
01
18.06.2013
15.05.2013
18.01.2013
31.01.2013
29.12.2012
29.03.2013
13.07.2013
25.07.2013
19.12.2012
03.07.2002
26.07.2013
04.10.2012
SAYFA NO
1-5/5-5
Download

dış kaynaklı doküman listesi