GENEL F Z K
BASINÇ-KATI/SIVI/GAZ
Çal ma Kâ d No: 09
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
1.
5. Aç k hava bas nc 60
X
10 cm
cmHg oldu una göre
3ekildeki manometre
de bulunan gaz n
bas nc kaç cmHg
dir?
12 cm
Z
Y
ekildeki U borusunda X, Y ve Z s v lar dengededir.
3
E er X ve Z nin öz kütleleri s ras yla 0.8 g/cm ve 1,0
3
g/cm tür.
3
Y s v s n n öz kütlesi kaç g/cm tür?
A) 0,8
B) 1,2
C) 1,5
D) 2,0
15 cm
gaz
F=10N
6.
G
S2
S1
E) 3.0
K
2.
L
Sv
ekildeki düzenekte
F
Dü3ey kesiti 3ekilde verilen kaptaki s v , K ve L
pistonlar ile kapat lm 3t r. L pistonu, yatay F kuvveti
ile hareketsiz kal yor.
S2
= 10 ve kuvvet F=10 N
S1
oldu unda sistem dengede kald
N’dur?
na göre G a rl
kaç
7.
Buna göre, F kuvvetinin büyüklü ünü bulmak ün
a3a dakilerden hangisinin bilinmesi gereksizdir?
A)
B)
C)
D)
E)
12 cm
S v n n yüksekli i
S v n n öz kütlesi
Pistonlar n yüzey alanlar
K pistonunun a rl
L pistonunun a rl
Ysvs
4cm
Xsvs
Yukar daki 3ekilde birbirine kar 3mayan X ve Y s v lar n n
3
U borusundaki durumlar gözlemlenmektedir. dY=2 g/cm
3
ise X s v s n n özkütlesi kaç g/cm olur?
3.
Buz
8. Çivinin
yap lma amac
a3a daki cisimlerden
hangisinin yap lma amac yla ayn de ildir?
A ) Çatal
B ) B çak
ince tel
m
m
Buz kütlesi ince bir tel ile kesilmek üzere 3ekildeki
gibi bir düzenek haz rlan yor. Buz kal b n n daha
kolay ve h zl kesilmesi için;
I. Daha ince bir tel kullan lmal
II. m kütleleri art r lmal
III. Daha kal n bir tel kullan lmal
i3lemlerinden hangileri yap lmal d r?
A) Yaln z I
B) Yaln z II
C) Yaln z III
D) I ve II
E) I ve III
4.
C ) Kar ayakkab s
D ) > ne
9. A3a dakilerden hangisi ile aç k hava bas nc
ölçülür?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Termometre
D ) Manometre
10. Taban alan 1.2 m2 olan bir cismin yapt
Aç k hava bas nc n n
750 mm Hg oldu u
bir yerde 3ekildeki
gaz n bas nc kaç
mm-Hg d r?
gaz
15 cm
Hg
400 Pa’d r. Cismin a rl
A ) 480
B ) 600
kaç N’dur?
C ) 200
bas nç
D ) 300
11. Hangisi bas nçla ilgili bir terim de ildir?
A ) N/m
B ) Atm
C ) Pascal
D ) Dyn/cm
2
GENEL F Z K
BASINÇ-KATI/SIVI/GAZ
Çal ma Kâ d No: 09
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR
12. Bir su cenderesinde büyük pistonun yüzeyi küçük
pistonun yüzeyinin 10 kat d r. Buna göre 40 N ‘luk bir
kuvvetle hangisi kald r lamaz?
16. A3a daki olaylar n hangisinde havan n kald rma
kuvveti söz konusu de ildir?
A ) Uçurtman n uçmas nda
A ) 300 N’luk çocuk
B ) 250 N’luk masa
C ) 450 N’luk koyun
D ) 400 N’luk motorsiklet
B ) Uçan balonlarla seyahatlerde
C ) Para3ütçülerin uçmas nda
13. Havada yükselen bir balonun patlamas n n nedeni
a3a dakilerden hangisidir?
17. Kapal
kaptaki gazlar n bas nc n
a3a dakilerden hangisidir?
A ) Balonun içindeki gaz n s nmas
B ) Balondaki gaz n havadan hafif olmas
C ) Yükseklere ç k ld
nda aç k hava bas nc n n artmas
D ) Yükseklere ç k ld
nda aç k hava bas nc n n azalmas
14. A3a dakilerden
varl
D ) Rüzgar güllerinin dönmesinde
hangisi aç k hava
n ispatlayan belirti de ildir?
A ) Barometre
B ) Higrometre
C ) Manometre
D ) Termometre
ölçen
alet
18. A rl
15000 N olan bir otomobil toplam temas
yüzeyi 300 cm2 olan 4 lastik üzerinde durmaktad r.
Lastiklerin yola yapt bas nç kaç Atm’dir ?
A ) 0,125
B ) 12
C ) 0,5
D ) 0,9
bas nc n n
A ) Teneke kutunun, içindeki hava bo3alt l nca büzülmesi
19. B çaklar n kesici yüzeylerinin s k s k bilenmesinin
B ) Lastik k smi s k 3t r lm 3t r damlal
n s v >le dolmas
amac nedir?
A ) Parlatmak
B ) Paslanmas n önlemek
C ) Bas nc azaltmak
D ) Temas yüzeyini küçültmek
C ) Pipetle meyve suyu >çerken pipetin s v >le dolmas
D ) Denizlerin yükselmesi ve alçalmas
20. A3a dakilerden hangisi bas nç birimi de ildir?
2
A ) Atmosfer
B ) N/m
C ) Pascal
D ) kg.m/s
15. Hava cisimler üzerine, her do rultuda bas nç
uygulamaktad r. A3a dakilerden hangisi bu bas nc n
nedenlerinden de ildir?
A ) Havan n hareketli olmas
B ) Havan n hacminin olmas
C ) Havan n ak c olmas
D ) Havan n a rl
n n olmas
Download

gfodev9 - Yrd.Doç.Dr. Fikret Korur