iii
ÖNSÖZ
Hematolog projesinin birinci yılı dolmadan 3. sayısını okumaktasınız. Bu
sayı, hemostaz, hematolojinin gizemli şehirlerine yolculuk etmek isteyenler için el kitabı. Yaşamın başı ve sonunda var hemostaz. Yaşam anne uterusunda filizlenirken pıhtılaşma sistemi var; bitişinde de dolaşım biterken
aynı sistem var. Kan bilimin başlangıcından bu yana ilgi çeken bölümü.
Çoğu tıp dallarının ilgi alanunda ayrıca. Koroner arter hastalığından pulmoner emboliye, obstetrik komplikasyonlardan sepsise pek çok sorunda
bilinmesi önemli. Bu sayının editörü ulusal hematolojimizin yurtdışındaki
başarılı temsilcilerinden Sefer Gezer hoca. Yardımcılığını bu alandaki yüz
aklarımız olan iki hocamız, Muzaffer Demir ve Reyhan Diz Küçükkaya yaptı.
Bu dergi-kitap yayınlandığı an itibarıyla bizim dilimizde yazılmış en güncel, en yetkin ve en derli toplu çalışma. Değerli hocaları deneyim ve bilgi
gerektiren bu ürün için içtenlikle kutluyorum. Sefer Gezer editörlüğünde
katkı veren tüm yazarlara teşekkür ediyorum. Bu sayıyla birlikte ilk üç sayıdan oluşan birinci seri ve dolayısıyla benim editörlük görevim tamamlanmış oluyor. Bu fırsatla bu dergi-kitabın üretilmesine katkı ve destek veren
tüm arkadaşlarıma ve THD Ofis çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Muhit Özcan
Editör
v
ÖNSÖZ
Hemostaz kısaca, zedelenen kan damarının onarılması ve kanın damar
içerisinde tutulması şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, hemostaz
kanın likit fazdan solid faza dönüşümüdür. Tüm bu olayların gerçekleşebilmesinde, sağlıklı kan damarlarına gereksinim vardır. Kan damarları,
kanın pıhtılaşmasını heparine benzer moleküller ve trombomodülün aracılığı ile önlerken, nitrik asit ve prostosiklin aracılığı ile de trombositlerdeki
olası agregasyonu sınırlar. Vasküler endotelde herhangi bir zedelenme
oluştuğunda, endotel hücreleri koagülasyon ve agregasyon inhibitörlerinin
salınımını azaltır ve bunların yerine daha çok von Willebrand ve doku faktörü salgılayarak hemostazın başlamasından ve devamlılığından sorumlu
olurlar. Bu süreç genelde üç aşamayı içerir. Bunlar sırasıyla; damarlardaki
vazokonstriksiyon, zedelen damar duvarında oluşan trombosit tıkacı ve
sonuçta koagülasyon sisteminin aktivasyondur.
Bu olayların nasıl gerçekleştiğini saptamak amacı ile yıllardır birçok
öğretim üye ve görevlileri, araştırmacılar, klinisyenler, konsültanlar ve
laboratuar sorumluları, günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmakta
olan hemostaz’a ilişkin bir çok sorular sormuş ve bunlara bilimsel yanıt
aramışlardır. Hemastaza özgün bu sorular daha sonra tıp talebeleri ile birlikte, residentlerin, fellowların, laboratuar personeli ve hematoloji-onkoloji dalındaki akademisyenlerin birleşmesine ve kendi aralarında olumlu
bir diyaloğun başlamasına neden olmuştur. Karşılıklı bu diyaloglar sonuç
olarak, hemostaz konusunda çok fazla deneyimi olmayan kişilerin sorularına yanıt olabilmesi amacı ile, organize ve özlü bazı bilgilerin aktarılması
gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Hemostaz dalında oldukça hızlı gelişen klinik ve deneysel yenilikler, sellüler ve moleküler alanda yeni kapsamların doğuşuna neden olmuş, bu dalda deneyimli ve uzman olarak bilinen
kişilerinde akademik veya non-akademik uygulamalarında bu yenilikleri
izlemek zorunda olduklarını göstermiştir.
Hematolog dergisinin bu ikinci sayısında, hemostaz konusu kapsamlı bir
şekilde incelenmiş ve yazarlar işledikleri konularda daha önce bilinen
bilgilerin yenileriyle örtüşmesi için gereken özeni göstermişlerdir. Günümüzdeki yeni internet teknolojisinin kaynak kitaplarını modası geçmiş bir
şekile dönüştüreceğinin bilincindeyiz. Ancak bizler, bu alanda henüz yeni
yetişmekte olan genç bilim adamlarını da düşünerek, derleme şeklindeki
güncel makalelere halen büyük bir gereksinim olduğunu düşünmekteyiz.
Derginin hemostaz sayısındaki işlenen bu konularında oldukça sade bir
dil kullanılmış, ancak saptanan tüm yeniliklerin özlü, etkin ve güncel bir
şekilde aktarılmasınada özen gösterilmiştir.
HematoLog
vi
2012: 2● 2
Şüphesiz, burada incelenen konulara ek olarak, hemostazla ilgili diğer
bazı konuları da bu sayıda inceleme olasılığı vardı. Ancak bizler, hematolog dergisinin kendine özgün dinamik bir dergi olacağına olan inancımız
nedeniyle diğerlerini daha sonraki sayılara erteleyerek aşağıdaki belirtilen
konuları incelemekle yetinmiş bulunuyoruz. Burada, yapıcı eleştirilere
ve önerilere herzaman açık olduğumuzu bir kez daha yinelemek isteriz.
Hematolog dergisinin bu yeni “Hemostaz” sayısı, umarız bu dalda uğraş
veren tüm kişilere faydalı, yardımcı ve ek bir kaynak olur.
Ayrıca burada, bizlere “Hemostaz” konusundaki bu yenilikleri inceleme ve
tartışma olanağı veren Türk Hematoloji Derneğine sonsuz teşekkürü bir
borç biliriz.
Prof. Dr. Sefer Gezer
Konuk Editör
Download

ÖNSÖZ - Türk Hematoloji Derneği