APS IADELI TAAHHÜTLÜ
TCDD
3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Mal Ve Hizmet Alım İhale Komisyon Başkanlığı
ALSANCAKJİZMİR
08.09.2014
SAYI : 16436398-934.01.04/ k.,1 63 - KONU: İhale Ilanı.
TICARET ODASI BAŞKANLIĞINA
İZMIR
Ilgi: 23.02.2001 Tarih ve 405-5716 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı yazısı ve eki 07.02.2001
Tarih ve İ.T 467/1680 Sayılı Ankara Ticaret Odası Yazısı.
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Torbalı — Ödemiş ve Çatal -Tire İstasyonları Arası
Koruyucu Taşlaması Yapılması Işi için 10.10.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00'de Açık
İhale usulü ile TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Hizmet alım ihalesi yapılacaktır.
Idaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 kanunlanna
tabi değildir. TCDD Mal ve Hizmet Alım İhale Yönetmeliğinin 12. Maddesine istinaden ihale
ilan süresi 20 gün olarak belirlenmiştir.
Söz konusu hizmet alımına ait ihale ilanının 17.09.2014 Tarihinde üyelerinize
duyurulmak üzere iki nüsha yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgi alınmasını arz ederiz.
EK : 2 Adet Ilan
TCDD IŞLETMESI
3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
E
üdürik).üdür Yrd.
Adres
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/IZMIR
Tel : O 232 464 31 31 / 42 69 Tel & Faks: 0232 464 77 98
Vergi Dairesi ve Nosu: Kızılbey Vergi Dairesi 2940034188
TCDD
İHALE İLAN1
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TORBALI - ÖDEMIŞ VE
ÇATAL -TIRE ISTASYONLARİ ARASI
KORUYUCU TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ.
TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2014/113418
1- Idari-t-ş , •
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / IZMIR
b) Telefon ve Faks Numarası: O 232 464 31 31 / 4108, O 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomi syonutcdd.gov.tr .
d) İhale Dokümanlannın Görülebileceği internet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr .
2- İhale Konusu Hizmetin Adı Ve Miktarı : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Torbalı —
Ödemiş ve Çatal -Tire istasyonları Arası Koruyucu Taşlaması Yapılması İşi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız YERLI VE YABANCI İSTEKLİLERDEN Teklif
Alınmak Suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek
için istenen belgeler ihale doktimamnda belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 10.10.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15/00'e kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil
300,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
*
*Ir
TCDD
İHALE İLANI
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TORBALI - ÖDEMIŞ VE
ÇATAL -TİRE İSTASYONLARI ARASI
KORUYUCU TAŞLAMASI YAPILMASI İŞİ.
TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2014/113418
1
-
İA
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü
Atatürk Caddesi No:121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası : O 232 464 31 31 / 4108, O 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu Dı„tedd.gov.tr .
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2- İhale Konusu Hizıııetin Adı Ve Miktarı : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Torbalı
Ödemiş ve Çatal -Tire istasyonları Arası Koruyucu Taşlaması Yapılması İşi.
3- Yukarıda belirtilen alımımız YERLI VE YABANCI İSTEKLİLERDEN Teklif
Alınmak Suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek
için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4- Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 10.10.2014 Tarihi Cuma Günü Saat 15/00'e kadar verilmiş veya
gelmiş olması şarttır.
5- İhale doküman! TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil
300,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
Download

E üdürik) . üdür Yrd. APS IADELI TAAHHÜTLÜ TCDD 3.BÖLGE