COFO 22 AFİŞİ:
ORMANLAR VE İNSANLAR: ODUN VE ÖTESİ
FORESTS AND PEOPLE: WOOD AND BEYOND
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAK ANLIĞI
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
TÜRK HEYETİNİN GÖREV RAPORU
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FAO ORMANCILIK KOMİTESİ
YİRMİ İKİNCİ OTURUMU (COFO 22) VE
DÜNYA ORMAN HAFTASI’NA KATILAN
Türk HeyetiNİN GÖREV RAPORU
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
Görev Raporu’nun Hazırlanması ve Editörlüğü:
• Genel Müdür Yardımcısı İsmail Belen (ÇEM)
• Şube Müdürü Abdurrahman Kök (Bakanlık, AB-DİD)
• Şube Müdürü S. Serdar Yegül (ÇEM)
• Şube Müdürü Dr. Kenan Kılıç (OGM)
Ön Kapak Fotoğrafı: FAO COFO Genel Kurul Salonu, Ülke Temsilcileri Müzakere Halinde
Arka Kapak Fotoğrafı: COFO 22’nin Afişi: “Ormanlar ve İnsanlar: Odun ve Ötesi”
1
KISALTMALAR
BM : Birleşmiş Milletler
MDGs : Milenyum Kalkınma Hedefleri
SDGs : Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
FAO-SEC
: FAO’nun Alt Bölge Ofisi
CPF : Ormanlar Konusunda İşbirliği Ortaklığı
COFO : FAO’nun Ormancılık Komitesi
COFO 22 : FAO Ormancılık Komitesi 22. Oturumu
SOFO : FAO’nun Dünya Ormanlarının Durumu Raporu
NEFRC : Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu
IAF : Uluslararası Orman Anlaşması
SOY : Sürdürülebilir Orman Yönetimi
UNCCD : BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
COP : (Herhangi Bir Sözleşmenin) Taraflar Konferansı
LADA
: FAO’nu Arazi Bozulması Değerlendirme Girişimi
PES : Ekosistem Hizmetleri için Ödeme
IPBES
: Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu
MEA : Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi
NWFPs : Odun Dışı Orman Ürünleri
CHP : Kombine Isı ve Güç Üretimi
FFF : Orman ve Çiftçilik Fonu
FLR Mechanism : Orman ve Peyzaj Onarım Mekanizması
SMART : Belirli, Ölçülebilir, Başarılabilir, İlgili, Zaman Sınırlaması Olan
Silva Med : Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi
MCA : Med İklim Alanları
LFCCs : Düşük Orman Kapalılığına Sahip Ülkeler
UNDP : BM Kalkınma Programı
TİKA : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
GIZ : Alman İşbirliği Teşkilatı
ÇEM : Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
OGM : Orman Genel Müdürlüğü
TEŞEKKÜR
Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği yetkililerine ve özellikle Roma Büyükelçiliğinde görevli Tarım Ataşesi Sn. Hilmi Engin Dedeoğlu’na; ayrıca, FAO Ormancılık Uzmanı Sn.
Ekrem Yazıcı ve FAO’da görevli Türk uzman Sn. Fazıl Düşünceli’ye Türk Heyetine gösterdikleri yakın ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
2
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TEŞEKKÜR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
GÖREV RAPORU ÖZETİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. COFO 22’YE KATILAN Türk Heyeti ÜYELERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. KONUNUN EVVELİYATI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. COFO 22 ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTILARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. GÜNDEMLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1. COFO’nun 22. Oturumu Gündemi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.2. Dünya Orman Haftası Etkinlik Gündemi . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. TOPLANTIDA YAPILAN KONUŞMALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.1. Gündem Başlığı 1 - Oturumun Açılışı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.2. Gündem Başlığı 2 - Gündemin Kabulü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.3. Gündem Başlığı 3 - Görevlilerin Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.4. Gündem Başlığı 4 - Dünya Ormanlarının Durumu
2014 Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.5. Gündem Başlığı 4.3 - Ormanlardan Sağlanan
Gelir, İstihdam ve Geçim Kaynakları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.6. Gündem Başlığı 4.2 - Orman Ürünleri Sektörü ve
Teşvik Ürünlerindeki Yenilikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.7. Gündem Başlığı 4.5 - Ekosistem Hizmetleri ve
Orman Finansmanı Ödemesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.8. Gündem Başığı 4.4 - Ormanlar ve Aile Çiftçiliği . . . . . . . 41
5.9. Gündem Başlığı 5.1 - Ormanlar ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3
5.10. Gündem Başlığı 5.2 - Sıfır Açlık Çalışması . . . . . . . . . . . . . . 46
5.11. Gündem Başlığı 5.3 - Sıfır Yasadışı Ormansızlaşma
Çalışması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.12. Gündem Başlığı 5.4 - Orman Anlaşmasının
Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.13. Gündem Başlığı 6.2 - Sürdürülebilir Orman
Yönetimi Araç Kiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.16. Gündem Başlığı 6.6 - FAO’nun Komitelerini
Güçlendirilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.17. Gündem Başlığı 6.7 - Kamu Tüzel Kişileri ve
Temel Ortaklıklardaki İlerlemeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.18. Gündem Başlığı 7.1 - Ormancılık İşlerinde
FAO Programı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.19. Gündem Başlığı 7.3b - Kurak Ormanların
Geliştirilme Çalışmaları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6. YAN ETKİNLİKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konulu
Yan Etkinlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.2. Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu
Büro Toplantısı Yan Etkinliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.3. Kurak Alan Ormancılığı ve Tarımsal Ormancılık
Sistemleri Konulu Yan Etkinlik Yan Etkinlikte
Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metni. . . . . 75
6.4. Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi
Toplantısı Konulu Yan Etkinlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.5. Silva Med Çalışmalarına İlişkin
Sn. İsmail Belen ile Yapılan Mülakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
7. COFO 22 ESNASINDA ÜLKE HEYETLERİYLE YAPILAN
İKİLİ GÖRÜŞMELER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.1. İran Heyeti ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.2. ABD ve İsrail Heyetleriyle Yapılan Üçlü Görüşme . . . . 85
7.3. Lesotho Heyeti ile Yapılan İkili Görüşme . . . . . . . . . . . . . . 90
7.4. Tunus Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . 92
7.5. GIZ Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . . . . . 93
7.6. FAO Genel Müdür YardIMCISI Sn. Eduardo
Rojas-Briales ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.7. FAO Kıdemli Ormancılık Uzmanı Bayan Susan
Braatz ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
7.8. FAO Dağ Ortaklığı Yöneticileri ile Yapılan
İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.9. Avrupa Birliği Temsilcileri ile Yapılan
İkili Görüşmeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.10. Fas Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . . . . . 98
7.11. Sudan Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . . . . . . . . 98
7.12. Macaristan Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme. . . . . 98
7.13. Gambiya Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme . . . . . . . . . 99
8. DİĞER FAALİYETLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
8.1. Türkiye’de Yapılacak UNCCD COP12’nin Tanıtımı. . . . . . 100
8.2. COFO 22’de Öne Çıkan Yayınlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
10. EKLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5
GÖREV RAPORU ÖZETİ
FAO COFO Nedir ?
Dünyada ormanlar ve ormancılıkla ilgili konulara yön veren en üst
düzey kurum Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı’nın (FAO)
Ormancılık Komitesi’dir (COFO4). FAO’nun sekiz komitesinden
biri olan COFO’nun oturumları iki yılda bir yapılmakta ve toplantılar sonunda ortaya çıkan tavsiye kararları yoluyla FAO’nun kaynakları yönlendirilmektedir.
Ormancılık Komitesi’nin Yirmi İkinci Oturumu (COFO 22) 23-27
Haziran 2014 tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’daki FAO
merkezinde gerçekleştirilmiş ve COFO 22’ye; 117 ülkeden, AB’den
ve 6 BM kuruluşundan temsilciler ile 28 hükümetlerarası kuruluş
ve sivil toplum kuruluşundan gözlemciler katılmıştır.
COFO 22 esnasında eş zamanlı olarak Dördüncü Dünya Orman
Haftası etkinlikleri de düzenlenmiştir.
COFO 22’de Neler Konuşulmuştur?
COFO 22’de öncelikle; ormanların sosyo-ekonomik faydalarına
odaklanan FAO’nun Dünya Ormanlarının Durumu 2014 raporu
sunulmuş ve temsilciler / gözlemciler bu rapora ilişkin görüşlerini
bildirmişlerdir. COFO 22’de ele alınan diğer konular ise: (i) sürdürülebilir üretim ve tüketimi arttıracak orman politikası önlemleri;
(ii) kaynak, pazar ve finansmana erişim; (iii) faydaların adil paylaşımı; ve (iv) orman ürün ve hizmetlerinin değerinin belirlenmesi
şeklinde olmuştur.
Diğer taraftan COFO 22’nin ana vurgusu; “hem veri toplama hem
de politika üretmede, dikkatin üretimden faydalara, ağaçlardan insanlara yöneltilmesi gerektiği” şeklinde olmuştur.
COFO 22’ye Türkiye’nin Katılım ve Katkısı
Türkiye, COFO 22’ye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim ÇİFTÇİ Başkanlığında beş kişilik bir heyetle
katılım sağlamıştır.
6
4 COFO: Committee on Forestry
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Ülkemizin yeterli sayıda temsilciyle katılım ve aktif katkı sağladığı COFO 22 öncesinde, Bakanlığımızda hazırlık toplantıları yapılmış ve COFO 22’de yapılabilecek
muhtemel konuşmalar belirlenmiştir. Türk Heyeti üyeleri tarafından uygun görülen
konuşmalar, toplantılar esnasında dile getirilmiştir. Ülkemiz temsilcileri tarafından
dile getirilen pek çok görüş, COFO 22 tavsiye kararları belgesine girmiştir.
Türk Heyeti, COFO 22 esnasında gerçekleştirilen yan etkinliklere de etkin katılım
ve katkı sağlamıştır. Yan etkinliklere; konuşmacı, panelist ve dinleyici olarak katılım
sağlayan Türk Heyeti temsilcileri, dinleyici olarak katılım sağladıkları toplantılarda
panelistlere sorular yöneltmişlerdir.
Yan etkinlikler programı çerçevesinde Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi toplantısına katılan Türk Heyeti, kurak alan ormancılığı konusunda bir çalışma grubunun kurulmasına öncülük etmiş ve heyetimizin bu öncülüğü COFO 22’ye katılan
pek çok ülke temsilcisi tarafından takdirle karşılanmıştır.
Türk Heyeti diğer taraftan, pek çok ülke heyetleriyle faydalı ikili ve üçlü görüşmeler
gerçekleştirmiştir.
COFO 22 ve COFO 21 Raporları Nerelerde Bulunabilir?
Elinizdeki COFO 22 Görev Raporuna ve iki yıl önce yayımlanan COFO21 Görev Raporuna5 elektronik olarak, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün
internet web sitesinden6 ulaşılabileceği gibi, FAO tarafından hazırlanan COFO 22
Resmi Raporuna7 da dipnottaki ilgili bağlantıdan ulaşılabilir.
Elinizdeki COFO 22 Görev Raporunun ülkemize ve tüm ilgililere faydalı olmasını
dileriz.
Saygılarımızla,
Türk Heyeti
5 http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/yayinlarimiz2/ yayinlarimiz2.aspx?sflang=tr
6 www.cem.gov.tr
7 http://www.fao.org/forestry/86366/en/
7
1
COFO 22’YE KATILAN
Türk Heyeti ÜYELERİ
Adı-Soyadı
Kurumu
İbrahim Çiftçi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İsmail Belen
Genel Müdür Yardımcısı, FAO Akdeniz
Çölleşme ve Erozyonla
Ormancılık Meseleleri Komitesi
[email protected]
Mücadele Genel Müdürlüğü
Başkanı
Abdurrahman Kök
AB ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
Şube Müdürü
[email protected]
Salih Serdar Yegül
ÇEM Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü
[email protected]
Dr. Kenan Kılıç
Orman Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü, FAO Avrupa Ormancılık
[email protected]
Komisyonu Başkan Yardımcısı
M. Belgin Çağdaş
TİKA
Uzman
[email protected]
Tarım Ataşesi
[email protected]
Hilmi Erkin Dedeoğlu T.C. Roma Büyükelçiliği
8
Görevi
E-posta Adresi
[email protected]
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
9
2
KONUNUN EVVELİYATI
FAO’nun sekiz komitesinden biri Ormancılık Komitesi’dir (COFO).
1972 yılından bu yana, iki yılda bir yapılan COFO oturumları, küresel düzeyde orman ve ormancılık konularına yön veren toplantılardır.
Oturumlar, İtalya’nın Roma kentindeki FAO merkezinde yapılmaktadır.
COFO oturumları öncesi, FAO’nun altı bölgesel ormancılık komisyonundan gelen bölgesel bilgiler COFO Sekretaryası tarafından derlenmekte, rapor haline getirilmekte ve ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. Ülke heyetleri toplantılara gelirken COFO
Sekretaryası tarafından gönderilen sözkonusu raporları okuyarak toplantılara iştirak etmektedirler.
COFO oturumları esnasında ise, tartışmalar sonucu netlik kazanan
görüşler, COFO tavsiyeleri şeklinde FAO Konseyine ve Konferansına
sunulmaktadır. COFO tavsiyeleri, ormanlar ve ormancılık konularında
gelecekte önceliklerin neler olabileceği, kaç projenin yapılabileceği ve
hangi konularda nelerin yapılabileceği gibi konularda yön göstermektedir. Böylece, FAO’nun kaynakları bu konularda yönlendirilmektedir.
10
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
FAO’nun yönetiminde yer alan ülkelerden biri olan Türkiye, hem COFO oturumlarına hem de FAO’nun altı bölgesel ormancılık komisyonundan ikisine (Avrupa
Ormancılık Komisyonu ve Yakındoğu Ormancılık ve Mera Komisyonuna) düzenli
olarak katılım ve aktif katkı sağlamaktadır.
1972 yılından bu yana geçen 42 yılda toplam yirmi iki COFO oturumu gerçekleştirilmiştir.
COFO oturumlarının gündemi, küresel ve bölgesel düzeydeki çevresel, ekonomik
ve sosyo-kültürel temeldeki gelişmeler ve gelişmelerin ormanlar ve ormancılık üzerindeki etkileri doğrultusunda belirlenmektedir. COFO oturumlarının gündemleri;
iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve çölleşmeyle mücadele gibi çevresel gündemlerden etkilenmektedir.
.. ve COFO 22
Günümüzdeki çevresel gündemlerin merkezinde sosyo-ekonomik konuların yer
alması, COFO 22 gündemini de etkilemiş ve bu sene gerçekleştirilen COFO 22’nin
ana vurgusu: “Hem veri toplamada hem de politika üretmede, dikkatin üretimden
faydalara, yani, ağaçlardan insanlara yöneltilmesi” şeklinde olmuştur.
11
3
COFO 22 ÖNCESİ HAZIRLIK
TOPLANTILARI
COFO 22 öncesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn.
İbrahim Çiftçi başkanlığında 13, 17 ve 19 Haziran 2014 tarihlerinde üç
hazırlık toplantısı gerçekleştirilmiş ve COFO 22 Gündemi çerçevesinde
ülkemiz tarafından ifade edilmesi uygun görülen görüşler belirlenmiştir.
17 HAZİRAN 2014 TARİHLİ HAZIRLIK
TOPLANTISI
Hazırlık toplantısında, COFO 22 Gündemi’nin hangi maddelerinde
görüş belirtileceği ve bu görüşleri kimlerin hazırlayacağı tartışılıyor.
12
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
COFO 22 için İkinci Hazırlık Toplantısı Katılımcı Listesi:
Adı - Soyadı
İbrahim Çiftçi
Ünvanı
İletişim Bilgileri
Müsteşar Yardımcısı
[email protected]
İsmail Belen
Gen. Müd. Yard. (ÇEM)
[email protected] - 2075704
Mustafa Akıncıoğlu Gen. Müd. Yard. (DKMP) makincioglu@ormansu.gov.tr- 2076024
Fuat Şanal
Daire Başkanı (OGM)
Erdoğan Özevren
UNCCD Türkiye Odak N. [email protected] - 2075716
İbrahim Yamaç
FAO SEC Orm. Bölümü
[email protected] - 3079533
Dr. Katalin Zaim
UNDP Türkiye Yöneticisi
[email protected]
Nuri Özbağdatlı
UNDP Orm. Bölüm Koor. [email protected]
Elif Merve Erol
AB Uzm.Yard. (GTHB)
[email protected] - 2873360
Abdurrahman Kök
Şube Müdürü (AB-DİD)
[email protected] - 2075404
S. Serdar Yegül
Şube Müdürü (ÇEM)
[email protected] - 2075850
Ümit Turhan
Şube Müdürü (OGM)
[email protected] - 2481717
Dr. Kenan Kılıç
Şube Müdürü (OGM)
[email protected] - 2076540
Pınar Berberoğlu
Uzman Yardımcısı
[email protected] - 2075784
[email protected] - 2481852
COFO 22’ye Türk Heyetinin Katılımı için
İkinci Hazırlık Toplantısı Raporu
Tarih: 17.06.2014; Yer: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Müsteşarlık Toplantı Salonu, 4.
Kat, B Blok; Toplantı Başkanı: Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi.
Türkiye’nin uluslararası arenada etkinliği, FAO ile imzaladığımız işbirliği anlaşması,
UNCCD COP 12’ye ev sahipliği yapacak olması, IPBES’e ev sahipliği yapması, FAOSEC ofisinin Türkiye’de açılmış olması gibi faaliyetler nedeniyle her geçen gün biraz
daha artmaktadır. Ülkemiz uluslararası arenada ormancılık alanındaki bilgi birikimi, teknik kapasitesi ve deneyimleri ile, özellikle kurak alan ormancılığında, önemli
bir yere sahiptir. Bu sebeplerle, 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, yirmi ikinci
oturumu düzenlenecek olan FAO’nun COFO oturumunun toplantılarda alınacak
kararlar bakımından önem arz etmektedir.
13
Bakanlık binasında düzenlenen hazırlık toplantısında, kısaca COFO 22 Gündemine
değinilmiş ve hangi oturum ve yan etkinlikde söz alınmasının uygun olacağı, yapılması düşünülen konuşmaların kimler tarafından hazırlanacağı konusunda işbölümü
yapılmıştır. Toplantıda alına kararlar aşağıdadır:
1. Pazartesi günü yapılacak COFO 22 açılış konuşmasının Dr. Kenan Kılıç tarafından hazırlanması; ve
2. Pazartesi günü öğleden sonra, “Dağ Ortaklığı” başlıklı yan etkinlikte yapılacak
konuşma ile Salı günü “Gündem Başlık 5.1 - Ormanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Araçları” başlıklı oturumda yapılacak konuşmanın biribirine çok yakın
konuşmalar olabileceği ve bu konuşmaların Sn. İbrahim Yamaç tarafından hazırlanması istenmiştir.
3. Kurak alan ormancılığı ve tarımsal ormancılık ile ilgili yan etkinlikte, “Küresel
Kurak Alan Rehberi”nin tanıtılacak olması ve Türkiye’nin sözkonusu rehbere
önemli katkılar yapmış olması nedeniyle bu etkinliğe mutlaka katılım sağlanması; ve katılım esnasında Türkiye’nin UNCCD COP 12 ev sahipliğinin tanıtımının yapılabileceği öngörülmüştür.
4. Pazartesi oturumunda “Gündem Başlığı 4.3 - Gelir, İstihdam ve Geçim Kaynakları” başlığı ile ilgili olarak yapılacak konuşmanın Dr. Kenan Kılıç tarafından
hazırlaması uygun görülmüştür.
5. Toplantıda Sn. Nuri Özbağdatlı tarafından, COFO 22 Gündeminde yirmiüç
madde olduğunu, bunların sekizi ile ilgili geliştirilen projelerin bulunduğu,
toplantıda faydalı olacağı düşüncesiyle, her projenin ilgili olduğu madde için
bir bilgi notunun, tarafından hazırlanabileceği ifade edilmiştir. Sn. Özbağdatlı
devamla, FAO’nun stratejik yapısının değiştiğini; kendi hedeflerini entegre hale
getirdiğini; sosyoekonomik faydalar konusuna ağırlık verdiğini; insanı odak
noktasına alan bir yaklaşım geliştirdiğini ve ileriki dönemde ülkemizden istatistiki veri talebinin de bu yönde olacağını; Küre Projesi’nde bu gibi analizlerin
yapıldığını ve bu verilerin COFO 22 oturumunda da elde hazır olmasının son
derece faydalı olacağını söylemiştir. Bu konu ile ilgili olarak, Dr. Katalin Zaim
tarafından bir konuşma metninin hazırlaması kararlaştırılmıştır.
6. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Akıncıoğlu,
biyo-kıymetlendirme konusunun önemine değinmiş ve bu konu ile ilgili de bir
dokümanın hazırlanarak COFO 22’ye katılım sağlanacak heyete ulaştırılacağını
söylemiştir.
14
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
7. COFO 22’de “Global Forest Watch” başlıklı bir yan etkinlik düzenleneceği ve
Türk Heyetinin bu etkinliğe katılıp, projede yer alma talebini dile getirebileceği;
böyle bir talebin dile getirilmesinde, bu etkinliği önemli bir fırsat olduğu değerlendirilmiştir.
8. COFO 22 toplantılarında cinsiyet dengesi konusunun da gündeme gelebileceği,
Türkiye’nin birçok ülke ile uluslararası işbirliği içinde olduğu ve bu toplantıda
yapılacak ikili görüşmelerin bu açıdan önemli bir fırsat olduğu dile getirilmiştir.
9. Yeşil kuşak projesi gibi, ülkemizin önderliğinde bölgesel başka bir yeşil kuşak
projesi de geliştirilebileceği, ancak teknik olarak iyi bir etüt çalışmasının yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
10. Eğer uygun görülürse, Türkiye’nin gücünü yansıtan bölgesel bir proje önerilmesinin bu toplantıda duyurulabileceği; GEF 6 fonlarının açılacağı ve çok büyük
finansal problem yaşamadan, böyle bir projenin hayata geçirilebileceği; özellikle
iklim konusu ile ilgili net çözümler getirmeyen ülkelere karşın bu bölgede bunu
yapabilecek tek ülkenin Türkiye olduğu dile getirilmiştir.
11. Hâlihazırda LADA projesinin yürütülmekte olduğu ve bölge ülkelerinin yürütülmekte olan projelerde Türkiye’yi de aralarında görmek istedikleri ifade edilmiştir.
12. Yeşil Binalar Zirvesi’nde elde edinilen bilgilerin, özellikle “Gündem Başlığı 4.2
Orman Ürünleri Sektöründe Yenilikler ve Sürdürülebilir Yönetilen Ormanlardan Sağlanan Ürünleri Artırmak” başlıklı toplantıda gündeme getirilebileceği;
ve
13. Düzenlenecek etkinliklerden birine, panelist olarak Türkiye’nin önerilmesi; ve
14. Daire Başkanı Sn. Fuat Şanal tarafından hazırlanacak, ekosistemi bozmadan faydalanmanın önemi ile ilgili bilgi notunun göndereceği ifade edilmiştir.
15. Toplantıda 2014 Dünya Ormanları Durumu raporunun yayınlanacağı ve bu raporun önemli olduğu; ve
16. FAO-SEC ülkeleri ile orada bir toplantı düzenlenebilceği vurgulanmış; ve
17. 19.06.2014 Perşembe günü saat 14.00’da tekrar toplantı yapılması kararlaştırılmıştır.
15
19 HAZİRAN 2014 TARİHLİ HAZIRLIK
TOPLANTISI
COFO 22’de sunulacak Türkiye’nin görüşleri için son düzeltmeler yapılıyor.
COFO 22 için Üçüncü Hazırlık Toplantısı Katılımcı Listesi:
Adı - Soyadı
İbrahim Çiftçi
Ünvanı
İletişim Bilgileri
Müsteşar Yardımcısı
[email protected]
İsmail Belen
Gen. Müd. Yard. (ÇEM)
[email protected] - 2075704
Erdoğan Özevren
UNCCD Türkiye Odak N. [email protected] - 2075716
İbrahim Yamaç
FAO SEC Orm. Bölümü
Nuri Özbağdatlı
UNDP Orm. Bölüm Koor. [email protected]
Abdurrahman Kök Şube Müdürü (AB-DİD)
16
[email protected] - 3079533
[email protected] - 2075404
S. Serdar Yegül
Şube Müdürü (ÇEM)
[email protected] - 2075850
Ümit Turhan
Şube Müdürü (OGM)
[email protected] - 2481717
Dr. Kenan Kılıç
Şube Müdürü (OGM)
[email protected] - 2076540
Pınar Berberoğlu
Uzman Yardımcısı
[email protected] - 2075784
Y. Aslı Yılmazgil
Uzman Yardımcısı
[email protected]
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
COFO 22’ye Türk Heyetinin Katılımı için Üçüncü
Hazırlık Toplantısı Raporu
Tarih: 19.06.2014; Yer: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Müsteşarlık Toplantı Salonu, 4.
Kat, B Blok; Toplantı Başkanı: Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi
Bakanlık binasında düzenlenen Üçüncü Hazırlık Toplantısında, 17 Haziran 2014 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda COFO’nun 22. Oturumu ve Yan Etkinlikleri
programı gözden geçirilmiş, hazırlanan konuşma metinleri ve değinilecek konular
tekrar ele alınmıştır. Yapılacak işler aşağıda sıralanmıştır:
1. Pazartesi yapılacak açılış konuşması Dr. Kenan Kılıç tarafından hazırlanmıştır.
2. Pazartesi günü öğleden sonra, “Dağ Ortaklığı” başlıklı yan etkinlikte söz alınması; aynı şekilde, Salı günü “Gündem Başlığı 5.1 - Ormanlar ve Sürdürülebilir
Kalkınma Araçları” başlıklı oturumlarda değinilecek konuşmalara ilişkin metinler hem Dr. Kenan Kılıç hem de Sn. İbrahim Yamaç tarafından hazırlamıştır;
iki metin bir araya getirilerek ortak bir konuşma metni ortaya konulacaktır.
3. Pazartesi oturumunda “Gündem Başlığı 4.3 - Gelir, İstihdam ve Geçim Kaynakları” başlığı altında yapılacak konuşma Dr. Kenan Kılıç tarafından hazırlanmıştır.
4. Sn. Nuri Özbağdatli COFO’da mevcut 23 madde olduğu bunların 8’i ile ilgili
geliştirilen projeler olduğunu bir önceki toplantıda dile getirmiştir. Her projenin
ilgili olduğu madde belirtilerek bir bilgi notu hazırlanıp heyete ulaştırılmıştır.
5. FAO’nun stratejik hedeflerine yönelik olarak, Küre Projesi’ne ilişkin verilerin de
yer aldığı, sosyo-ekonomik faydalar odaklı doküman, Katalin Zaim tarafından
hazırlanmış, heyete gönderilmiştir.
6. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akıncıoğlu,
biyo-kıymetlendirme konusu ile ilgili metni heyete göndermiştir.
7. “Global Forest Watch” ile ilgili yan etkinliğe katılım sağlama kararı verilmiştir.
8. Bölgesel bir proje önerisine yönelik olarak, bu toplantıda Türkiye’nin böyle bir
projeye sıcak baktığını belirten bir mesaj verebileceği, bu mesajın bir “niyet” niteliğinde olabileceği ve konuya ilişkin konuşmanın Erdoğan Özevren tarafından
hazırlanmasına karar verilmiştir.
17
9. UNCCD COP12 ve LADA projeleri ile ilgili görüşülmesi gereken kişiler var ise,
bunların belirlenerek, bu görüşmelerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
10. Yeşil Binalar Zirvesi’nde elde edinilen bilgilerin, özellikle “4.2. Orman Ürünleri Sektöründe Yenilikler ve Sürdürülebilir Yönetilen Ormanlardan Sağlanan
Ürünleri Artırmak” başlıklı toplantıda gündeme getirilebileceği, bu anlamda
kentsel dönüşüm, ahşap ağırlıklı malzeme kullanılmasının teşviki vb. konulara
toplantıda değinilebileceğine karar verilmiştir. Bu konuda, Dr. Kenan Kılıç’ın
hazırlık yapması talep edilmiştir.
11. Ormancılık ile ilgili yürütülen birçok çalışma olduğu, bunların sonucunda kırsal fakirliğin azaltılması ve sosyoekonomik faydalar sağlanması gibi konular
üzerine çalışma yapılması, konu ile ilgili dokümanın Erdoğan Özevren tarafından hazırlanması istenmiştir.
12. ORBIS gibi projelerin verilerinin diğer ülkeler ile paylaşılabileceğinin dile getirilebileceği belirtilmiştir.
13. FAO-SEC ülkeleri ile görüşmenin orada düzenlenebileceğine karar verilmiştir.
14. “6.1. Komite’nin (COFO) Geçmiş Oturumlardaki Tavsiyelerinin Uygulanmasına İlişkin İlerleme Raporu ve Çok Yıllık İş Programı” ve “6.4. Orman ve Peyzaj
İmar İhyası” konularına ilişkin hazırlıkların Sn. S. Serdar Yegül tarafından yapılması istenmiştir.
15. “Bonn Challange” ile ilgili olarak, eğer uygun görülürse, destek verilebileceğine
değinilmiştir.
16. UNEP’in “A Billion Tree” kampanyasına destek verilebileceği belirtilmiştir.
17. 22. Oturum esnasında, IISD Raporlama Hizmetleri sorumluları ile görüşme yapılabilceği dile getirilmiştir.
18. Ayrıca, Türk Heyetinin yolculuğa çıkarken; kartvizitlerini, tanıtım broşürlerini ve ikili ilişkiler bilgi notlarının yanına aldıklarından emin olmaları gerektiği
dile getirilmiştir.
18
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Hazırlık toplantıları sonunda oluşturulan Türkiye’nin ülke görüşleri
dosyasından bir sayfa.
19
4
GÜNDEMLER
4.1. COFO’nun 22. Oturumu Gündemi
1. Oturumun Açılışı
2. Gündemin Kabulü
3. Görevlilerin Seçimi ve Hazırlık Komitesinin Belirlenmesi
4. 2014 Dünya Ormanlarının Durumu: Ormanların Sosyo-Ekonomik
Yararlarının Geliştirilmesi
4.1. Yararlarının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi için Politik Önlemler
4.2. Orman Ürünleri Sektöründeki Yenilikler ve Sürdürülebilir Şekilde Yönetilen Ormanlardan Elde Edilen Ürünlerin Teşvik Edilmesi
4.3. Gelir, İstihdam ve Geçim Kaynakları
4.4. Ormanlar ve Aile Çiftçiliği
4.5. Ekosistem Hizmetleri ve Orman
Finansmanı için Ödeme
5. Küresel Süreçlerin ve Girişimlere Katkıda Bulunma
5.1. Ormanlar ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri
5.2. Sıfır Açlık Mücadelesi
5.3. Sıfır Yasadışı Ormansızlaşma
Girişimi
Kore Cumhuriyetinde su ısıtmada yenilenebilir
yakacak olarak odun paleti kullanılıyor
20
5.4. Ormanlar Üzerindeki Uluslararası Düzenlemelerin Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi
DDÜÜNNYA
YA O
OR
RM
MA
ANN HHA
AF
FTAS
TASII
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
5.5. Orman Genetik Kaynaklarının Korunması, Sürdürülebilir Kullanımı ve
Kalkınması için Küresel Eylem Planı
5.6. Ormanlar ve Cinsiyet Eşitliği
6. Komitenin Geçmiş Oturum Önerilerinin
Uygulanması ve diğer FAO Yönetim Organları
7. Yorumlanmış Stratejik Çerçeve Kapsamındaki Ormancılıkta FAO Çalışmaları
7.1. Program Öncelikleri
7.2. Ormansızlaşma ve Orman Bozulması Emisyonlarının Azaltılması ve İklim Zirvesi 2014
Ugandalı bir çocuk, kabile dilinde “masa”
ve “ağaç” kelimelerini yazmayı öğreniyor
7.3. Kutup Altı Ormanları ve Kurak
Alan Ormanlarının Geliştirme Çalışmaları
8. Sonraki Oturum Tarihi ve Yeri
9. Raporun Kabulü
10. Oturumun Kapanışı
4.2. Dünya Orman Haftası Etkinlik Gündemi
Pazartesi, 23 Haziran:
1. Dağ Hassasiyetinin Haritalandırılması - İran Odası
2. Tropikal Ormanların Çevre Hizmetlerinin Ödemeleri: Vadeli Olarak - Avusturya
Odası
3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri - Filipinler Odası
4. Fransızca Konuşan Afrika Ülkelerinde Orman Politikası ve Kurumlarındaki Kapasitenin Geliştirme Potansiyelleri ve İhtiyaçları - Gabon Odası
5. Kutup Altı Çevresi Toplantısı - Pakistan Odası
6. Bölgesel Ormancılık Komisyonlarının Büro Toplantısı - Meksika Odası
21
Salı, 24 Haziran:
7. Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu (NEFRC) Büro Toplantısı - Pakistan
Odası
8. Ormancılık için Kaliteli Tohum - Avusturya Odası
9. Orman Bilgi Danışma Paneli Gayri Resmi Toplantısı - Hindistan Odası
10. FAO Yayınların Odak Grubu Müzakeresi - Gabon Odası
11. Orman Yönetiminin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi - Kanada Odası
12. Ormancılık Konuşmaları Başkanları: Sosyo-Ekonomik Yararları Teşvik Etmek
için Politika Uygulamasının Geliştirilmesi - Kırmızı Oda
13. Ulusal Ormanları İzleme ve Değerlendirme - Düzenleme Prensipleri Üzerine
Ülkelerin Bakış Açıları - FAO Ana Kütüphanesi - Kolaylaştırma Odası
14. Kanada Kutup Altı Orman Anlaşması - İran Odası
15. Sürdürülebilir Yaban Hayatı Yönetimi İşbirliği Ortaklığı - Kanada Odası
16. Avrupa Ormancılık Komisyonu Bürosu - Küba Odası
17. Orman Peyzaj Restorasyon Mekanizması: Lansman Etkinliği - Filipinler Odası
18. Değişen Bir Orman Sektörde Gençlik ve Eğitim: Geleceğin Şekillendirilmesindeki Rolleri - Alman Odası
Singapur’da yüksek orman yürüyüş yolu ve yüksek katlı binalar
22
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
19. Üç Yağmur Ormanı Havzası - Şeyh Zayed Merkezi
20. COFO Resepsiyonu - Aventino Odası
Çarşamba, 25 Haziran:
21. Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) Toplantısı - Meksika Odası
22. FAO Yayınlarının Odak Grubu Müzakeresi - Gabon Odası
23. 2015 Expo Milano’ya BM’nin Katılımı - Filipinler Odası
24. Orman Konuşmaları Başkanları: Sıfır Yasadışı Ormansızlaşma Mücadelesi - Kırmızı Oda
25. Kutup Altı Ormanları: Müzakereden Eyleme Kadar - Kral Faysal Odası
26. Ormanlar İletişimciler Ekibi İşbirliği Ortaklığı - Kanada Odası
27. XIV. Dünya Ormancılık Kongresi Danışma Kurulu İlk Toplantısı - 1. Gün - Endonezya Odası
28. Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Yeşil Ekonomisi ve Sosyal Yönleri - Meksika
Odası
29. Kavak Ormanları Daimi Komitesi - Malezya Odası
30. Latin Amerika ve Karayipler’de Tarım-Çevre Politikaları: 2015 Sonrası Kalkınma
Gündemindeki Deneyimler ve Zorlukları - Alman Odası
Vietnam’da bir ormancı, ormana fidan dikimi için akasya ağacı
tohumu taşıyor
23
31. Kurak Alan Ormanları ve Tarımsal Ormancılık Sistemleri - İran Odası
32. Orta Afrika’da Gıda Ormanları: Sürdürülebilir Arz Yönünde Eylemler - Avusturya Odası
33. Latin Amerika ve Karayipler Ormancılık Komisyonu (LACFC) Büro Toplantısı
- Küba Odası
Perşembe, 26 Haziran:
34. IV. Akdeniz Orman Haftası Üçüncü Organizasyon Komitesi - Kanada Odası
35. Orman İletişimcileri Ağı (FCN) - Küba Odası
36. Küresel Orman Araştırması - Hindistan Odası
37. FAO Yayınların Odak Grubu Müzakeresi (Fransızca) - Gabon Odası
38. Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Konusunda Ortak Vizyonun Oluşturulması - İran
Odası
39. Ormanlar ve İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Alt-Bölgesel Bir Program
Hazırlanma Müzakereleri Güney Afrika Ülkeleri Toplantısı - Filipinler Odası
40. Aile Çiftçiliğinin Uluslararası Yılı Kutlamalarında Aile Ormancılığının Hayati
Rolünün Tanıtılması - İran Odası
41. XIV. Dünya Ormancılık Kongresi Danışma Kurulu’nun İlk Toplantısı - 2. Gün
- Gabon Odası
42. Bambu ve Hint Kamışı - Hindistan
Odası
43. Orman Genetik Kaynaklarının Korunması, Sürdürülebilir Kullanımı ve
Kalkınması için Küresel Eylem Planının
Uygulanması: Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Eylem Örnekleri - Filipinler Odası
Mali’de gemi imalatçıları
24
44. Orman Kaynaklarını Değerlendirme
ve Küresel Orman Takibi - Avusturya
Odası
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Cuma, 27 Haziran:
45. Batı Afrika Ormanları Yakınsama Planı Sunumu - Filipinler Odası
46. FAO Yayınları Odak Grubu Müzakeresi (İspanyolca) - Gabon Odası
47. Orman ve Tarım Tesisleri Yürütme Komitesi - Pakistan Odası
48. Akdeniz Ormancılık Sorunları Üzerine Komitenin Olağanüstü Oturumu - Silva
Mediterranea - İran Odası
49. Uluslararası Kontrol Edilemeyen Yangın Konferansı Hazırlıkları - Yeşil Oda
50. XIV. Dünya Ormancılık Kongresi Hazırlıkları - Yeşil Oda
51. REDD + ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi - Avusturya Odası
52. Dünya Parkları Kongresindeki WFW Etkinliği - Akış 4: İnsan Yaşamını Destekleme - Yeşil Oda
53. FAO Yenilenmesi için Anında Eylem Planı (IPA) - Yeşil Oda
53. Sürdürülebilir Orman Yönetimi İş Güvenliği – Gösterim Oturumu - Alman Odası
Gana’da su kaynatan bir kadın
25
5
TOPLANTI GÜNDEMİ ÇERÇEVESİNDE
TOPLANTIDA DİLE GETİRİLEN
KONULAR VE TÜRK TEMSİLCİLERİN
YAPTIĞI KONUŞMALAR
Pazartesi, 23 Haziran 2014
5.1. Gündem Başlığı 1 - Oturumun Açılışı
Toplantılar başlarken Türk Heyeti masası.
COFO 22’nin açılışı, COFO 21’in Başkanı Dr. Felician Kilahama (Tanzanya) tarafından yapılmıştır.
Açılış bölümünde, içerisinde Türkiye’nin de olduğu toplam dokuz ülke
temsilcisi tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirilmiştir. FAO Genel
Müdürü Sn. Jose Graziano da Silva, FAO’nun stratejik planlama sürecini tamamladığı ve FAO’nun bundan sonra çalışmalarının beş stratejik
amaca odaklanacağını söylerken, FAO’nun Genel Müdür Yardımcısı Sn.
Eduardo Rojas-Briales ise, 2015 yılının ormancılık açısından tam bir
dönüm noktası olacağını belirtmiş ve 2015 sonrasına yönelik Kalkınma
Gündemi, (ii) yeni iklim değişikliği anlaşması ve (ii) UNFF kapsamındaki Uluslararası Orman Anlaşmasının (IAF) önemi üzerinde durmuştur.
26
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
Türkiye Heyeti Adına Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Açılış Konuşması
Metni:
Sn. İsmail Belen, Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) Genel Müdür Yardımcısı; Akdeniz Ormancılık Sorunları - Silva Mediterranea Komitesi
Başkanı.
COFO 22’de sınırlı sayıda açılış konuşması yapan ülkelerden birisi Türkiye
olmuştur.
Sayın Başkan, Ekselansları, Değerli Delegeler, Bayanlar ve Baylar,
Türkiye Heyeti adına bu COFO 22/4TH WFW oturumunun hazırlanmasındaki
değerli çalışmalarından dolayı Büro’ya ve Sekreteryasına teşekkürlerimizi sunmak
istiyorum. Ayrıca, Belçika, Çad, Kore, BM DESA, AGRICORD ve FAO Açılış Konuşmacılarına da teşekkür ederim.
Sayın Başkan,
COFO 22 sırasında, ormanlarla ilgili siyasi ve teknik konuları ortaya çıkaran çözümler ve eylemler bulmak için bir şansımız olacaktır. Diğer çok iyi seçilmiş olan gündem maddeleri arasındaki gündeme baktığımızda, özellikle ormanlardan sosyo-ekonomik faydaların geliştirilmesi üzerine ve kurak alan ormanları ve 2015 sonrası
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve FAO Çalışmalarının Geliştirilmesinin vurgulanmasından dolayı memniyet duymaktayız.
27
Bu konular birbiriyle bağlantılıdır ve ormanlardan temel insan ihtiyaçlarının karşılanacağına, ormanların insan hayat kalitesini arttıracağına, sürdürülebilir kalkınma
ile ilgili sektörün daha fazla görünür olacağına ve böylece politik desteğin artacağına
inanıyoruz.
Bu bağlamda, yeşil ekonomide ormanların potansiyel rolü ve yoksulluğun azaltılması için ormanların katkılarının tanıtılması ve kuvvetle vurgulanması gereklidir.
Toplum ve ormancılık uğruna, ormanla ilgili politikaların gelişim merkezine insanı
koymalı ve insanlara ormanlardan yararlanma yollarını tanıtmalıyız. Odaklanmamız ve toplumun ihtiyaçlarına göre değiştirmemiz gereken bir diğer önemli husus
ise, ormanlar üzerinde değişen toplum algısının, ormancılık sektörü tarafından çok
iyi anlaşılması, yönlendirilmesi ve başarılması gerektiğidir.
Sayın Başkan,
COFO 22, sürdürülebilir kalkınma ve bunların 2015 sonrası kalkınma gündemine
yansıtılması için ormanların sosyal, ekonomik ve çevresel katkılarının tam olarak
tanıma fırsatı sağlayacaktır. Bu bakımdan, ormancılık toplumu işbirliği yapmalı ve
2015 sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) müzakereleri sırasında
Genel Kurul’da aktif rol almalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ormanları
bütünsel bir şekilde dahil etmek elimizdedir.
Sayın Başkan,
Organizasyonun yeni Stratejik Çerçevesi ışığında ormancılık için FAO programı
önceliklerinin dikkate alınmasından memnunuz. CPF’de (Ormancılık İşbirliği Ortaklığı) FAO nun liderlik rolüne ve CPF’nin BM sistemi içindeki orman sorunları
üzerindeki potansiyel rolünün güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz.
Mevcut eğilimler dikkate alınarak hazırlanmış, sorunları ortaya koyan ve FAO’nun
multidisipliner ve entegre çalışmasını sağlayan yeni Stratejik Çerçevesinden memnuniyet duyuyoruz.
FAO, uluslararası arenada ormancılıktaki öncü rolünü oynamaya devam etmelidir.
Ve biz, Üye Ülkeler, kendi önceliklerimizin şekillendirilmesinde ve FAO’nun stratejik hedeflerinin başarılmasında sorumluluk taşıyoruz. FAO’nun ormancılık konusundaki liderlik rolünü tanıyarak, Orta Asya ve Kafkasya’da FAO SEC’in; yakındoğu bölgesinde Yakındoğu Ormancılık ve Mera Komisyonunun, Avrupa’da Avrupa
Ormancılık Komisyonunun desteği ile Türkiye, FAO ile çalışmaktadır. Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesinin - Silva Mediterranea ve FAO’nun resmi organlarının desteği ile Avrupa, Afrika ve Yakındoğu’dan üyelerin olduğu Akdeniz bölgesinde
çalışmamız mümkün olmuştur.
28
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Daha önce de olduğu üzere, Türkiye FAO ile işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir. Bu bakımdan, iki yeni anlaşma, ormancılık ve tarım üzerine FAO ile işbirliği
programı, üç hafta önce, 04 Haziran 2014’de imzaladık. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ayrıca FAO ile bir anlaşma imzalamıştır.
Sayın Başkan, Ekselansları, Değerli Delegeler, Hanımefendiler ve Beyefendiler,
Türkiye olarak, diğer yönleri ile birlikte, kurak alan ormancılığının, bozulmuş peyzaj
restorasyonunun ve çölleşme ile mücadelenin bizim için, özellikle kurak ve yarı kurak alanlar ülkeler için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bakımdan, UNCCD’nin
Taraflar Konferansının, UNCCD’nin Sekreterliği ile birlikte 2015 yılında Türkiye’de
düzenleneceğini bildirmekten çok mutluluk duyuyorum.
Bu vesile ile, bu Konferansa dikkati çekerek hepinizi davet etmeyi ve Türkiye’de görmeyi arzu ediyorum. Teşekkür ederim.
Türkiye Heyeti Adına Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Açılış Konuşma Metninin İngilizcesi:
Mr. İsmail Belen, Deputy Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions- Silva Mediterranea.
Mr. Chairman, Excellences’, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
On behalf of Turkish Delegation I would like extend our gratitude to the Bureau and
the secretariat for their valuable work in the preparations for this COFO 22 / 4TH
WFW session. I also thank to the Key Note Speakers of Belgium, Chad, Korea, UN
DESA, AGRICORD and FAO.
Mr. Chairman,
During COFO 22 we will all have a chance to find solutions and actions to emerging
political and technical issues related to the forests. When we look over the agenda,
among other very well selected agenda items, we are pleased with laying emphasis
particularly on the enhancing the socioeconomic benefits from forests, the post 2015
Sustainable Development Goals and enhancing the FAO Work on Dryland Forests.
These topics are also interrelated and we believe that the more we put forward the
basic human needs met and the improvements in the quality of lives of the people
received from forests, the more the visibility of the sector regarding sustainable development and therefore the political support will increase.
29
COFO Genel Kurul Salonunda toplantılar başladı.
In this context, the potential role of the forests in green economy and recognizing
the forests’ contributions to poverty reduction needs to be strongly highlighted. For
the sake of the society and the forestry, we must put people at the center of the development of forest related policies and recognize the ways people benefit from the
forests. Changing society’s perception on forests which is another important matter
that we must focus on and those changing needs of the society must be well understood, directed and satisfied by the forest sector.
Mr. Chairman,
COFO 22 will provide us an opportunity for recognizing the full spectrum of the
social, economic and environmental contributions of forests to sustainable development and reflecting them in post 2015 development agenda. In this regard, the forestry community must collaborate and take an active role in the General Assembly
during the negotiations of the post 2015 Sustainable Development Goals (SDGs). It
is in our hands and to ensure that the SDGs include forests in a holistic way.
Mr. Chairman,
We are also pleased with considering FAO’s programme priorities for forestry in
light of the Organization’s new Strategic Framework. We give great importance on
30
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
FAO’s leadership role in the Collaborative Partnership on Forests (CPF) and CPF has
to be strengthened regarding its potential roles on forest issues in the UN system.
We are pleased with the new Strategic Framework which was prepared taking into
account of the current trends and emerging issues and allowing FAO to work in a
multi-disciplinary and integrated manner.
FAO must continue to play its leading role on forestry in the international arena.
And we, the Member States, have responsibilities for shaping its priorities and the
achievement of FAO’s strategic objectives. Recognizing the leading role of FAO on
forestry, Turkey has been working with FAO in Central Asia and Caucasus with the
help of FAO SEC, in Near East Region with the help of Near East Forestry and Rangeland Commission, in Europe with the help of European Forestry Commission. With
the help of Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea, a
statutory body of FAO, we have been able to work in Mediterranean region which
has members from Europe, Africa and Near East.
Like as it was before, Turkey will keep on working in partnership with FAO. In this
regard we have just signed two new agreements, at the 4th of June 2014, just three
weeks before, on partnership programme with FAO on forestry and agriculture. Turkish Coordination and Cooperation Agency (TIKA) also signed an agreement with
FAO.
Mr. Chairman, Excellences’, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
As Turkey, we believe that, together with other aspects, dry land forests, restoration
of degraded landscapes, combating desertification are very important for us especially arid and semi arid areas countries. In this regard, I am very glad to announce
that, the Conference of the Parties (COP) of UNCCD will be organized in Turkey in
2015 together with the Secretariat of UNCCD.
Using this opportunity I would like to invite all of you to take note of this Conference
and I look forward seeing you in Turkey.
Thank you.
Açılışta yapılan tüm konuşmaların görüntülü ve sesli kayıtlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: https://www.youtube.com/watch?v=C9Eo0rc_v60&feature=youtu.be&t=12m49s
31
Açılıştan görüntüler: Ülkeler ve COFO 22 başkanlık masası.
5.2. Gündem Başlığı 2 - Gündemin Kabulü
COFO 22 Gündemi kabul edilmiştir.
5.3. Gündem Başlığı 3 - Görevlilerin Seçimi
Gündemin kabul ardından COFO 22’nin Başkanlığına Latin Amerika ve Karayipler
bölgesinden Dr. Bharrat Jagdeo (Guyana) seçilmiş, FAO’nun toplam altı bölgesel komisyon başkanları ise COFO 22 süresince toplantı başkan yardımcısı olarak görev
yapmıştır.
5.4. Gündem Başlığı 4 - Dünya Ormanlarının
Durumu 2014 Raporu
Her iki yılda bir gerçekleştirilen COFO oturumlarına sunulmak üzere, ülkelerden ve
bölgelerden gelen bilgiler ışığında, FAO uzmanları tarafından Dünya Ormanlarının
32
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Durumu (SOFO 4) raporu hazırlanmakta ve COFO oturumlarını izleyen temsilcilere
sunulmaktadır. Rapor, temsilciler tarafından incelenmekte ve toplantılar esnasında
değerlendirmeler yapılmaktadır.
Aynı şekilde, 2014’te gerçekleştirlen COFO 22’de de, (i) ormanların sosyo ekonomik
faydalarına odaklanan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2015-sonrası Kalkınma Gündemi konularındaki mevcut tartışmaları da içeren FAO’nun Dünya Ormanlarının Durumu 2014 raporu (SOFO 2014) oturuma katılan tüm ülke temsilcilerinin
dikkatine sunulmuş ve raporda yer alan veriler ışığında ülke temsilcileri görüşlerini
bildirmişlerdir.
Rapor’da ele alınan diğer konu başlıkları ise: (ii) Sürdürülebilir üretim ve tüketimi
arttıracak orman politikası önlemleri; (ii) kaynaklara, pazarlara ve finansmana erişim; (iv) faydaların adil paylaşımı ve (v) orman ürün ve hizmetlerinin değerinin belirlenmesi, şeklinde olmuştur. Rapor’da çevresel konuların yanında sosyal konulara
da vurgu yapılmış; çevresel faydalar ile sosyo-ekonomik faydalar arasındaki ayrım
net olarak ortaya konulmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.
Gündem Başlığı 4 altında yer alan SOFO 2014 Raporunda, ormanların sosyo-ekonomik faydalarına odaklanan ve ormanların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik katkıları vurgulanmıştır. Rapor’da yer alan değerlendirmeler ve analizler, COFO’ya katılan
temsilciler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
SOFO 2014 Raporu
4 SOFO: State of the World’s Forests 2014
33
5.5. Gündem Başlığı 4.3 - Ormanlardan
Sağlanan Gelir, İstihdam ve Geçim Kaynakları
4.3. nolu başlık altında, orman yönetimiyle ilgili olarak çevresel ve ekonomik bilgilerin toplandığı, ancak konunun sosyo ekonomik yönü hakkında maalesef bilgi
toplanma ve analiz etmede eksikliklerin yaşandığı ifade edilmiş ve bu nedenlerle
ülkeler, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde, ormanların sağladığı sosyo-ekonomik
faydalarla ilgili bilgi toplama yollarını geliştirmeye davet edilmiştir.
Gelir ve iş verme konusunda yeterli bilgi mevcut olmakla birlikte, yakacak odun,
odun kömürü ve odun dışı orman ürünleri konusunda sağlıklı bilginin bulunmadığı belirtilmiş; ilaveten, odun ve odun dışı ürünlerin üretim ve ticaretine yönelik yıllık istatistiklerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve orman sektöründeki gelir, cinsiyet
eşitliği ve istihdamının önemine de değinilmiştir.
Kayıt altındaki orman sektörü faaliyetleri yoluyla 2011 yılında 606 milyar ABD Doları gelir elde edilirken kayıt dışı orman sektörü faaliyetleri yoluyla ise 124 ABD Doları ilave gelir elde edildiğinin ifade edildiği toplantıda, bahsekonu kayıt dışı orman
sektörü faaliyetlerinin; odun dışı orman ürünleri, yakacak odun ve odun kömüründen elde etme faaliyetler olduğu söylenmiştir.
Küresel düzeyde tüm enerji kullanımının % 6’sını odun enerjisi tarafından karşılandığının belirtildiği toplantıda, Afrika’daki 22 ülkenin enerji temininin yarısından
fazlasını odundan sağladığı ifade edimiştir.
4.3. nolu gündem başlığı altında yapılan toplantıda ifade edilen diğer hususlar ise; (i)
toplanan verilerden, ormanların sosyoekonomik faydalarının kırsalda yaşayan insanlara daha fazla katkı sağladığının anlaşıldığı; (ii) ormanların sosyo ekonomik faydalarını ölçmek için ağaçlardan çok insanlara odaklanılması ve veri toplamanın bu
yönde yapılmasının gerektiği; (iii) orman politikalarına ormanların sosyo ekonomik
faydaları eğer ilave edilecekse, o zaman bu faydalarının ciddi derecede ölçülmesi gerektiği; ve son olarak, (iv) ulusal orman izleme ve bilgi sistemlerine sosyoekonomik
göstergelerin dahil edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
34
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Sn. S. Yegül, Gündemin 4.3 maddesi ile ilgili ülke görüşünü ifade ediyor.
Gündem Başlığı 4.3 Üzerine Sn. Serdar Yegül Tarafından Yapılan Konuşma Metni:
Sn. S. Serdar Yegül, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
Sayın Başkan,
Orman yönetimi dahilindeki Türkiye’nin entegre suları ve toprak koruma fonksiyonları, katılımcı bir yaklaşımla kişi ve kurumların talepleri doğrultusunda, kaliteyi ve
su miktarını en iyi hale getirmek için planlanmaktadır. Çok yönlü yararları için peyzaj dahilindeki meşcere yapısı, yani su, toprak, karbon ve bioçeşitlilik tespit edilecek
ve 10 yıl içinde Türkiye’deki tüm ormanların yönetim planlarına entegre edilecektir.
Orman Bilgi Sistemi (ORBIS), Türkiye’nin yenilikçi projelerinden biridir. Bu sistemde sosyoekonomik göstergelerin dahil edilmesi uygulama aşamasındadır. Bu sistemdeki verilerin ölçülmesi, doğrulanması ve raporlanması, sistemin faaliyetlerinden biridir. Odun dışı orman ürünleri (NWFPs) ve hizmetlerden gelir ve istihdam
verileri dahil, iklim, su, biyolojik çeşitlilik ve sosyo-ekonomik yararları için sistem
geliştirmek için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve UNDP Türkiye arasında işbirliği
yapılmıştır.
Teşekkür ederim Sn. Başkan.
35
Gündem Başlığı 4.3 Üzerine Sn. Serdar Yegül Tarafından Yapılan Konuşma Metninin İngilizcesi:
Agenda Item 4.3 - Income, Employment and Livelihoods
Mr. Serdar Yegül, Division Director in DG of Combating Desertification and Erosion
Mr. Chairman,
Turkey integrated water and soil protection functions into forest management plans
to optimize quality and quantity of water according to demands of people and institutions with a participatory approach. Stand structures within a landscape for multi
benefits, i.e. water, soil, carbon and biodiversity, will be identified and integrated into
management plans of all forests in Turkey in 10 years.
Forest Information System (ORBIS) is one of the innovative projects of Turkey. Inclusion of socioeconomic indicators in this system is under implementation. Measuring, verifying and reporting of the data within the system are one of the activities of
the system. Collaboration between Governmet of Turkey and UNDP Turkey is for
enhancing the system for climate, water, biodiversity and socioeconomic benefits
with including income and employment data from NWFPs and services.
Thank you Mr. Chairman.
5.6. Gündem Başlığı 4.2 - Orman Ürünleri
Sektörü ve Teşvik Ürünlerindeki Yenilikler
Gündem Başlığı 4.2 - Sürdürülebilir Şekilde Yönetilen Ormanlardan Orman Ürünleri Sektörü ve Teşvik Ürünlerindeki Yenilikler
4.2 nolu başlık altında, orman sektörü altında üç alt bölümün gelişmekte olduğu
vurgulanmış ve bu alt bölümlerin: (i) biyoenerji, (ii) yeşil inşaat ve (iii) orman sektörünün gıda güvenliğine katkısı oldunun altı çizilmiştir. Bu başlıkta üzerinde durulan
diğer hususlar ise: (i) orman temelli biyoekonomi; (ii) orman sektöründeki temel
yenilik konuları ve (iii) ürün değer zincirinde yeniliklerin gelecekteki önemi, şeklinde olmuştur. Son olarak ise, (iv) odun temelli ürün sektöründeki yenilikler için bir
çerçeve oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir. Toplantı esnasında dikkati çeken
diğer bir konu ise, gelişmiş ülkelerin, endüstriyel biyoekonomiyi amaçladıklarının
söylenmesi olmuştur.
36
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
“Orman sektöründeki temel yenilik konuları” başlığı altında, (i) Batı ve Kuzey Avrupa’da birleşik ısı vegüç sistemleri (CHP 4), odun yakmadan kömür yakmaya dönüştüğü ve (ii) küçük ve orta ölçekli işletmelerin hem biyoenerji hem de yeşil inşaat
endüstrisinin dayanağı olduğu ifade edilmiştir.
“Ürün değer zincirinde yeniliklerin gelecekteki önemi” konu başlığı altında ise;
ormancılık ve orman sanayinde, beş temel yeniliğin oluştuğu, bu yeniliklerin: (1)
kaynak, (2) ürün, (3) süreç, (4) pazarlama ve (5) organizasyon yeniliği olduğu ifade
edilmiştir.
Sn. A. Kök, Gündemin 4.2. maddesi ile ilgili ülke görüşünü ifade ediyor.
Gündem Başlığı 4.2 Üzerine Sn. Abdurrahman Kök Tarafından Yapılan Konuşma Metni:
Sn. Abdurrahman Kök, Bakanlık, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı,
Şube Müdürü
Sayın Başkan,
Ahşap bazlı ürünlerin kullanımını teşvik etmek için Gündem Maddesi 4.2 üzerine
düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Sizin de hemfikir olacağınız gibi, eğer ahşap
4 CHP: Combined heat and power generation
37
bazlı ürünleri veya diğer ürünleri tanıtmak istiyorsanız, alıcıdan kullanıcıya kadar
bir “zincir”e gerek duyarsınız.
Yani, Türkiye’de küçük ölçekli ormancılık işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çoğunlukla kırsal alanda ve köylerde yerleşik yaklaşık 10.000 civarında küçük ölçekli ormancılık işletmesine sahibiz. Bunlar genellikle aile şirketleridir. Hükümetler, bir birliğe veya ağa sahip olmak için hem finansal ve teknik olarak
hem de sosyal olarak desteklemelidirler.
Teşekkür ederim Sn. Başkan.
Gündem Başlığı 4.2 Üzerine Sn. Abdurrahman Kök Tarafından Yapılan Konuşma Metninin İngilizcesi:
Agenda Item 4.2 - Innovation in the Forest Products Sector and Promoting Products
from
Sustainably Managed Forests
Mr. Abdurrahman Kök, Division Director in Department of EU and Foreign Relation of the Ministry
Mr. Chairman,
I would like to share our perceptions on Agenda 4.2 to promote the use of wood
based products.
As you agree with me, if you would like to promote wood based products, or other
products, you need a “chains” from field to and user.
So we think supporting to small scale forestry enterprises in Turkey. We have nearly 10.000 small scale forestry enterprises which mainly based on rural areas and
villages. They are mainly family based. The governments should support them both
financially and technically and socially to have union or network.
Thank you Mr. Chairman.
38
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
5.7. Gündem Başlığı 4.5 - Ekosistem Hizmetleri
ve Orman Finansmanı Ödemesi
Bu bölümde, sürdürülebilir orman yönetiminin finansmanı için, bir fırsat olarak,
çevresel hizmetler için ödeme (PES 5) çalışmaları üzerinde durulmuştur. Bu başlık
altında özellikle üzerinde durulan diğer konular; ormanlara yönelik ekosistem hizmetleri için ödeme konusunda daha iyi bir sinerji ve etkililiğin nasıl yakalanabilceği
ve sürmekte olan zorluklarla nasıl başedilebileceği olmuştur.
Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi (MEA 6) raporuna göre, PES’in (i) temin, (ii) düzenleme, (iii) destekleme ve (iv) kültürel olmak üzere dört kategoride değerlendirildiğinin belirtildiği toplantıda, PES’ten 2011’de hesaplanan gelirin, 2,5 ABD Doları
olduğu ifade edilmiştir.
4.5. nolu başlık altında; düzenli ve güçlü dış destek olmaksızın, pek çok PES girişiminin sürdürülebilir olamadığı ve PES’ten sağlanan ortalama gelirin pek çok ülkede
çok düşük olduğu bilgisi verilmiştir.
FAO’nun PES’i, sürdürülebilir orman yönetimine mali kaynak sağlayan temel politika aracı olarak gördüğü ve destek verdiğinin ifade edildiği bu başlıktaki toplantıda,
ormancılığın ekosistem hizmet faydalarının, mutlaka ve mutlaka, fakirliğin azaltılması ve kırsal iş verme gibi kalkınma amaçlarına bağlanması gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Gündem Başlığı 4.5 Üzerine Sn. Abdurrahman Kök’ün Yaptığı Konuşma Metni:
Sn. Abdurrahman Kök, Avrupa ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Şube Müdürü
Sayın Başkan, Değerli Delegeler, Bayanlar ve Baylar,
PES ve orman dışsallıkları için ortak tanımların tespit edilmesine gerek duyarız. Bu
nedenle, ortak tanımların gelişmesini ve aynı zamanda PES’in olası resmi sonuçlarının kavranmasını tamamen destekliyoruz.
Orman ve deniz ekosistemlerinin değerinin tespiti Türkiye’de incelenmiştir. Yiyecek
ve su üretimi gibi hizmetlerin sağlanması; iklim ve hastalık gibi kontrollerin düzenlenmesi; besin döngüleri ve ekin polenleşmesi gibi desteklemeler ve manevi ve eğlenceli olarak kültürel birçok veri mevcuttur. Bu hizmetlerin ödenmesi henüz resmi5 6 PES: Payment for Ecosystem Services
MEA: The Millennium Ecosystem Assessment
39
yet kazanmamış ve ormancılık sistemine tamamen entegre edilmemiştir. Bununla
beraber, ulusal düzeydeki karbon piyasaları için çeşitli çalışmalar mevcut yasal ve
kurumsal yapısını geliştirmek için uygulama aşamasındadır. Yerel düzeyde, orman
köylüleri ve orman ekosisteminin kendisine yönelik çeşitli girişimler, Odun dışı orman ürünlerinin (NWFPs) değer zincirini resmileştirmek için ekonomik yatırımlara kaydırmaya başlamıştır.
Teşekkür ederim.
Gündem Başlığı 4.5 Üzerine Sn. Abdurrahman Kök’ün Yaptığı Konuşma Metninin İngilizcesi:
Agenda Item: 4.5 - Payment for Ecosystem Services and Forest Finansing
Mr. Abdurrahman Kök, Division Director in Dept. of EU and Foreign Relation of
the Ministry
Mr. Chairman, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
We need the establishment of common definitions for PES (Payment for Ecosistem
Services) and forest externalities. Therefore we fully support developing common
definitions and also understanding of the legal implications of PES.
Valuation of forest and marine ecosystems has been studied in Turkey. There are
several data for services of provisioning, such as the production of food and water;
regulating, such as the control of climate and disease; supporting, such as nutrient
cycles and crop pollination; and cultural, such as spiritual and recreational benefits.
Payment of these services has not been formalized and fully integrated into forestry
systems, yet. Having said that, several studies are under implementation to enhance
existing legislative and institutional structure for carbon markets at national level. At
local level, several initiatives have been started to formalize value chain of NWFPs
to shift economic investments towards forest villagers and forest ecosystem itself.
Thank you.
40
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
5.8. Gündem Başığı 4.4 - Ormanlar ve Aile
Çiftçiliği
Dünyada ormanlara bağımlı insanların büyük kesiminin, aile çifçileri ve orman ve
ağaçlara ağırlıklı olarak bağlı çifçilerden oluştuğu ifade edilmiştir. Aile çiftçileri için
yapılan programlarda, ailelerin geçimleri ile ilgili olarak ormanların rolüne nadiren
değinildiği; orman programlarında ise ormanlarla çiftçilik arasındaki bağları gözardı
edildiği ifade edilmiştir.
Dünya gıda üretiminin % 70’inin küçük çiftçiler tarafından yapıldığının ifade edildiği 4.4. nolu başlık altında, aile orman sahipleri ve aile çifçilerinin, özel kırsal üretimim çoğunluğunu oluşturabileceği belirtilmiştir.
Mali, bilgi ve hizmete erişimin iyileştirilmesinin vurgulandığı 4.4. nolu başlık altında
ayrıca, FAO’dan, orman ve çiftlik fonunu (FFF 7) kullanarak orman ve çiftlik üreticisi
kuruluşları güçlendirmesi istenmiştir.
Salı, 24 Haziran 2014:
5.9. Gündem Başlığı 5.1 - Ormanlar ve
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
5.1 nolu başlık altında COFO, FAO’nun ve CPF’in ormanların sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne dahil edilmesine yönelik
çabalarını takdirle karşılamıştır. 2015 sonrası Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinde ormanların daha çok görünür hale getirilmesine yönelik olarak ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli olunması ve işbirliği yapılması
konusunda COFO tarafından ülkelere tavsiyede bulunulmuştur. (i) BM Genel Kurulu ve (ii) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik Açık Çalışma Grubundaki
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin geliştirilmesi konulu müzakerelere, aktif bir
biçimde katılım sağlanması tavsiye edilmiştir.
5.1. nolu başlıklı toplantıda, 2012 yılında Rio+20 toplantısında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları setinin çalışmasının başlatıldığı, bu çalışmanın birinci aşamasının
Mart 2013 - Şubat 2014 arasında geçildiği, ikinci aşamanın Şubat - Eylül 2014 arasını kapsadığını, üçüncü aşamasının Eylül 2014 sonrasını kapsadığı ifade edilmiş ve
2014 sonunda sözkonusu taslak amaçların BM Genel Kurulunda tartışılacağı ifade
edilmiştir.
7 FFF: Forest and Farm Facility
41
Geliştirilmekte olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın, SMART8 kriterlerine
(Belirli, ölçülebilir, başarılabilir, ilgili, zaman sınırı olan) uyması gerektiği ise toplantıda ifade edilen diğer bir husus olmuştur. Ormanlar konusunda İşbirliği Ortaklığı
(CPF9) bu konuda on hedef ortaya koymuştur.
Toplantıda son olarak, COFO tarafından aşağıdaki hususlar tavsiye edilmiştir: (i)
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs10) içinde ormanlarla ilgili uygun hedef
ve göstergelerin geliştirlmesi desteklenmektedir ve (ii) Ormanların sosyoekonomik
faydaların geliştirecek ortaklarla, özellikle fakirliğin azaltılması ve gıda güvenliği ile
ilgilenen ortaklarla, çalışılması gerektiği vurgulanmıştır.
Gündem Başlığı 5.1 - Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metni:
Sn. İsmail Belen, ÇEM Genel Müdür Yardımcısı; Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi (Silva Mediterranea) Başkanı
Sayın Başkan, Değerli Delegeler, Bayanlar ve Baylar,
Biz, ormanların yenilenebilir doğal kaynaklar olarak sürdürülebilir kalkınma için
çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Bu bakımdan, ormancılık toplumu işbirliği
yapmalı ve 2015 sonrası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SDGs) müzakereleri sırasında Genel Kurul’da aktif rol almalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ormanları bütünsel bir şekilde dahil etmek elimizdedir.
Ormanların sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarını tam olarak “Sıfır Taslak” olarak
yansıtılmadığına dair kuşkularımız vardır. Ormanlar sadece tehdit edilen doğal kaynaklar değildir. Ormanların katkılarını sürdürülebilir kalkınmaya dahil etmeliyiz.
“Sıfır Taslak”ın önerilen hedef 15’e baktığımızda, ilk önce başlığın “ormanları” içermediğini fark ediyoruz. Eğer ormanlar, biyolojik çeşitlilik ile tek bir SDGs barındıracaksa, ormanlar üzerinde odaklanılan özel bir alt-bölüm olmalıdır. Aynı zamanda,
hedefler ormanlar için özel belirlenmeli ve bu hedefler, sosyal, çevresel ve ekonomik
yönleri yansıtmalıdır. Özellikle, ormanların yeşil ekonomiye ve ormanların sosyo-ekonomik katkıları dahil edilmeli ve görünür kılınmalıdır. Ve eğer mümkünse,
ormanların katkılarını, ormanla ilgili konuları içerebilecek diğer hedefler altında
birleştirmeliyiz.
8 SMART: Specific, measurable, achivable, relevant, time-bound
9 CPF: Colleborative Partnership on Forests 10 SDGs: Sustainable Development Goals
42
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Sayın Başkan,
Türkiye, aynı zamanda dağ halklarının yaşamlarını iyileştirmeye ve dağın çevresini
korumaya büyük önem verir ve bu yüzden şimdiye kadar Dağ Ortaklığı (MP) tarafından yapılan çalışmaları takdir etmektedir.
Türkiye ve diğer Dağ Ortaklığı (MP) üyelerinin, mevcut SDGs çalışma dökümanlarının dağlardan ve onların sürdürülebilir kalkınmaya olan ekonomik öneminden
yeterince bahsetmediği konusunda endişeleri vardır.
Açık Çalışma Grubu müzakereleri sırasında dağ ekosistemlerine dikkat edilmesi
gerektiğini ve diğer ülkeler ile dağlar hedeflenerek yapılan girişimleri vurgulamaya
çalıştık. Bu güçlü çağrı ancak halen mevcut “Sıfır Taslak”ı yansıtmamaktadır.
Sayın Başkan,
Diğer bir önemli nokta ise, OWG ve Genel Kuruldaki “Sıfır Taslak” müzakereleri
sırasında organize olmamız, koordineli çalışmamız ve güçlerimizi birleştirmemizdir.
SDGs’in görüşmeleri sırasında CPF ve ulusal temsilcileri arasında bir iletişim platformu kurmanın çok yararlı olacağına inanıyoruz. Süreç elimizdedir, Türkiye buna
hazırdır ve bu anlamda aktif rol almayı taahhüt ediyoruz.
Dün, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) üzerinde bir yan etkinliğimiz mevcuttu ve SDGs’in gelecekteki görüşmelerini müzakere etme şansına sahip olduk. Bu
yan etkinliğin ve yapılan verimli müzakerelerin ışığında, “ormanların” ve “ dağların”
katkılarını dahil edilmesi üzerine “Sıfır Taslak”taki sürdürülebilir kalkınmaya COFO’dan güçlü bir mesaj gönderilmesini önermek istiyorum.
Sayın Başkan,
Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerine önerilen hedef 15’e istinaden, şapkanın ve
hedeflerin değiştirilmesini önermek istiyorum.
Önerilen metin aşağıdaki gibi okunacaktır;
Önerilen hedef 15 - Ormanların, meraların, dağların, arazilerin ve diğer karasal ekosistemlerin geliştirilmesi ve tüm biyolojik çeşitlilik kayıplarının durdurulması:
15.1 2030 yılında, ormanların her türünün ve ormanlar dışındaki ağaçların sürdürülebilir yönetiminin yanı sıra sürdürülebilir dağ kalkınmalarının sağlanması;
15.2 2030 yılında, kaybı tersine çevirmek ve dünya orman örtüsünün geliştirmek
ve gelişmekte olan ülkeler için yeterli teşviklerinin sağlanmasını kapsayarak artan
43
koruma, ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma yoluyla dahil ederek ormanlar tarafından oluşturulan sosyo-ekonomik yararları artırmak.
15.3 2030 yılında, tüm biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması ve tehdit altındaki
türlerin yok olmaktan korunması ve önlenmesi.
15.4 2030 yılında, arazi bozulmasını durdurmak ve önlemek, çölleşme ve kuraklıktan etkilenen araziyi ıslah etmek ve kurak alanlardaki özel bir odaklanma ile arazi
verimliliğini ve toprak kalitesini artırmak.
Teşekkür ederim.
Gündem Başlığı 5.1 Üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metninin İngilizcesi:
Mr. Ismail Belen, Deputy Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions- Silva Mediterranea
Mr. Chairman, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
We all recognize that forests are crucial for sustainable development as a renewable
natural resources. In this regard the forestry community must collaborate and take
an active role in the General Assembly during the negotiations of the post 2015 Sustainable Development Goals (SDGs). We need to ensure that the Sustainable Development Goals include forests in a holistic way.
We have concerns that the full spectrum of the social, economic and environmental
benefits of forests are not properly reflected in the “Zero Draft”. Forests are not just a
threatened natural resource and we should include the full potential of forests’ contributions to sustainable development.
When we look through the proposed goal 15 of the “Zero Draft”, first we notice
that the title does not include “forests”. If forests are to be hosted in a single SDG
with biodiversity, there must be a special sub-section focusing on the forests. Also
the targets should be identified specific for forests and those targets should reflect
the social, environmental and economic aspects. Especially forest’s contribution to
a green economy and the socioeconomic contributions of forests must be included
and made visible. If possible, we should also integrate the contributions of forests
under the other goals that could include forest relevant issues.
Mr. Chairman,
44
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Turkey also gives great importance on improving the lives of mountain peoples
and protecting mountain environments and therefore appreciates the work done by
Mountain Partnership (MP) so far.
Turkey and other Mountain Partnership (MP) members are also concerned that the
current SDGs working document does not mention mountains enough and recognize their economic importance to sustainable development.
We tried hard to highlight during the Open Working Group discussions requesting
attention to mountain ecosystems and made interventions targeting mountains with
other countries.This strong call is however still not reflected in the current “Zero
Draft”.
Mr. Chairman,
Another important point is organizing, coordinating and joining our forces during
the discussions of the Zero Draft in OWG and the General Assembly. We believe
that, during these negotiations of the SDGs, establishing a communication platform
between CPF and the National representatives will be very useful. The process is in
our hands and Turkey is ready and committed for taking active role in this respect.
Yesterday we had a side event on Sustainable Development Goals and we had a chance to discuss the future of the negotiations of the SDGs. In the light of this side event
and fruitful discussions made, we would like to propose sending a strong message
from COFO on including the contributions of “forests” and “mountains” to sustainable development in the “Zero Draft”.
Mr. Chairman,
Regarding the proposed goal 15 on ecosystems and biodiversity, we would like to
propose changing the chapeau and targets.
The proposed text will read as follows;
Proposed Goal 15. Enhance Sustainable Management of Forests, Rangelands, Mountains, Land and Other Terrestrial Ecosystems and Halt All Biodiversity Loss.
15.1 By 2030, ensure sustainable management of all types of forests and trees outside
forests, as well as sustainable mountains development;
15.2 By 2030 reverse the loss of and enhance forest cover worldwide and increase the
socio-economic benefits generated by forests, including through increased protection, afforestation and reforestation including by providing adequate incentives for
45
developing countries.
15.3 By 2030 halt the loss of all biodiversity and protect and prevent the extinction
of threatened species.
15.4 By 2030, halt and prevent land degradation, reclaim land affected by desertification and drought, and improve land productivity and soil quality, with a particular
focus on drylands.
Thank you.
5.10. Gündem Başlığı 5.2 - Sıfır Açlık Sorunu
5.2 nolu başlığın görüşüldüğü toplantıda, BM Genel Sekreterinin, 2012’de, Rio+20’de
Sıfır Açlık Çalışması’nı başlattığı ve bu çalışmanın beş ayak üzerine oturduğu ifade
edilerek, sökonusu beş ayak sayılmıştır. Bu ayaklar: (1) İki yaşına kadar çocukların
gıdaya erişimini sağlamak; (2) İnsanların her zaman ihtiyaç duyduğu gıdaya erişimini sağlamak; (3) Bütün gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak; (4) Kırsal
fakirliği azaltmak ve refahı arttırmak; (5) Gıda azalması ve kaybını ve atık gıdayı en
aza indirmek.
Bu başlık altında yapılan konuşmalarda, ana konular olarak, (i) pek çok ülkenin gıda
güvenliği ve beslenme stratejisi dikkatle incelendiğinde,gıda güvenliği ve beslenme
bağlamında ormanların geniş katkısının hesaba katılmadığı; (ii) ormancılıkta kadınların rolünün, politika yapanlar tarafından dikkate alınmadığı; diğer taraftan, (iii)
orman kaybı ve orman bozulması olmaksızın tarımsal üretimin arttırılabileceği dile
getirilmiştir.
5.11. Gündem Başlığı 5.3 - Sıfır Yasadışı
Ormansızlaşma Çalışması
Bu başlık altında yapılan değerlendirmelerde, (i) yasadışı ormansızlaşma (yani, kaçakçılık, açmacılık, ormana tesis kurma gibi) durumunu sıfıra inddirmek için aktif
olarak çalışılması gerektiği; ve (ii) ormansızlaşma ve ormanların bozulmasını azaltmak ve ağaçlandırma ve orman imar-ihyası (restorasyon-onarım) için yatırım yapmaya yönelik çabaların arttırılması gerektiği ifade edilmiştir.
46
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
5.12. Gündem Başlığı 5.4 - Orman
Anlaşmasının Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi
“Gündem Başlığı 5.4 -Uluslararası Orman Anlaşmasının Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi” altında, olası bir uluslararası orman anlaşması kapsamında CPF’in güçlendirilerek kurumlararası bir koordinasyon mekanizması haline getirilmesinin
kararlaştırıldığı; ve COFO’nun, uluslararası orman anlaşmasının (IAF) etkinliğinin
gözden geçirilmesini içeren UNFF’e SOFO 2014’ten faydalanması tavsiyesinde bulunulmuştur.
Bu başlık altında, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (ECOSOC) 2000 yılında Uluslararası Orman Anlaşması (IAF) çalışmasını başlattığı ve bu çalışmayı yerine getirmesi için BM Ormancılık Forumu’nu (UNFF) kurduğu; 2015 yılında ise ECOSOC
tarafından IAF’ın değerlendirileceği de ifade edilmiştir.
5.13. Gündem Başlığı 6.2 - Sürdürülebilir
Orman Yönetimi Araç Kiti
“Gündem Başlığı 6.2 - Sürdürülebilir Orman Yönetimi Araç Kiti” altında, COFO
tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar takdirle karşılanarak; ülkelerin araç
kitinin geliştirilmesi, test edilmesi ve kullanım çalışmalarına aktif şekilde katılım
sağlanması tavsiye edilmiştir. Diğer taraftan COFO, farklı ülke koşulları göz önüne
alınarak araç kitinin sürdürülebilir orman yönetiminin (SOY) uygulanmasına nasıl
katkı sağlayabileceğinin tartışılmasını talep etmiştir. Bu kapsamda COFO, FAO’nun
araç kitini ülkelerin kendine has koşulları gözeterek tamamlaması ve ülkelerde pilot
uygulamalar yapılmasını istemiştir.
47
Çarşamba, 25 Haziran 2014:
5.14. Gündem Başlığı 6.4 - Orman ve Peyzaj
Restorasyon Mekanizması
Bu başlık altında, dünyanın iki milyom hektardan fazla olan ormansızlaşma ve
bozulmuş peyzajının restorasyon/imar-ihya faaliyetleri gerçekleştirildiği takdirde
bugünkü % 31’lik orman alanının % 47’ye çıkacağı ifade edilmiştir. Restorasyon/
imar-ihya faaliyetleri; (1) fakirliğin azaltılmasına, (2) gıda güvenliğinin iyileşmesine,
(3) iklim değişikliğinin azaltılmasına, (4) biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve (5)
toprak ve suyun korunmasının iyileştirilmesine yardım edebileceğinin altı çizilmiştir.
Diğer taraftan 6.4. nolu başlık altındaki toplantıda, Bonn Çalışması’nın (Bonn
Challenge), 2020’ye kadar bozulmuş alanların en az 150 milyon hektarının restore/
imar-ihya edilmesini öngördüğü; Aichi Hedefleri’nin ise, 2020’ye kadar bozuk ekosistemlerin en az % 15’ini restore/imar-ihya etmeyi öngördüğü belirtilmiştir.
FAO’nun, Bonn Çalışması ve Aichi Hedeflerinin öngörülerini gerçekleştirmek üzere
ülkelere yardım edecek Orman ve Peyzaj Restorasyon mekanizmasını (FLR Mechanism11) önerdiğinin belirtildiği toplantıda, FLR Mekanizmasının ülke düzeyinde
uygulama, izleme ve raporlamaya destek vereceği, küresel düzeyde de çalışacağı ve
ilk safha olarak 2014-2020 yılları arasında, 7 yıl faaliyet göstereceği bilgisi verilmiştir.
Diğer taraftan, FLR Mekhanizmasının FAO’nun Stratejik Çerçevesi’ne konulduğu
belirtilmiştir.
Gündem Başlığı 6.4 Üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metni:
Sn. İsmail Belen, ÇEM Genel Müdür Yardımcısı ve Akdeniz Ormancılık Sorunları
Komitesi Başkanı
Türkiye’nin görüşü, Avrupa Birliği’nin Gündem Maddesi 6.4’teki görüşüyle uyumludur. Türkiye olarak, Orman ve Peyzaj Restorasyon Mekanizması’nı destekliyoruz.
Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi-Silva Mediterranean, Akdeniz Model Orman Ağı ve Düşük Orman Kapalılığına sahip Ülkeler (LFCCs) ile ilgili Tahran Süreci altında kurulan Kurak Bölgelerde Çölleşme ve Restorasyon ve Bozulmuş Ekosis11 FLR Mechanism: The Forest and Landscape Restoration Mechanism
48
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
temlerin üzerine Çalışma Grubu, UNCCD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya davet
ediyoruz.
Türkiye, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı ve TİKA aracılığı ile Orman Peyzajı ve
Bozulmuş Arazilerinin Restorasyonu konusunda FAO Küresel Rehberini desteklediğimizi bildirmekten de onur duyarım.
Bu yüzden, ülkeleri kendi faaliyetleri yaparken bu mekanizmayı dikkate almalarını
istirham ediyoruz.
Aynı zamanda, bozulmuş arazilerin restorasyonunun, GEF STAR tahsisleri ve
GEF6’nın önemli bir unsuru olması gerektiği fikrini de destekliyoruz.
Sayın Başkan teşekkür ederim.
Gündem Başlığı 6.4 üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metninin İngilizcesi:
Agenda Item 6.4 - Forest and Landscape Restoration Mechanism
Mr. Ismail Belen, Deputy Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions- Silva Mediterranea
Turkey aligns itself with the European Union statement on agenda item 6.4. As Turkey, we are supporting the Forest and Landscape Restoration Mechanism and invite
them to work with close cooperation the UNCCD, working group on Desertification and Restoration and Degraded Ecosystems in Arid Zones” established under
the committee on Mediterranean Forestry Questions - Silva Mediterranean and Mediterranean Model Forest Network and the Tehran Process for Low Forest Cover
Countries (LFCCs).
Turkey is also glad to inform you that, via the Ministry of Forestry and Water Affairs
and TIKA, we supported the preparation of the FAO Global Guidelines on Restoration of Forest Landscape and Degraded Lands.
So we kindly invite countries to take into account this mechanism when they make
their activities. We also support the idea that restoration of degraded lands should be
an important element of GEF STAR allocations and GEF6.
Thank you Mr. Chairman.
49
5.15. Gündem Başlığı 6.5 - Orman İletişiminin
Geliştirilmesi
6.5 Üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metni:
Sn. İsmail Belen, ÇEM Genel Müdür Yardımcısı ve Akdeniz Ormancılık Sorunları
Komitesi Başkanı
Türkiye’nin görüşleri, Avrupa Birliği’nin Gündem Maddesi 6.4’teki görüşleriyle
uyumludur. Diğer taraftan; uluslararası orman yılını özel olarak vurgulamak ve BM
Genel Kurulundaki müzakereler sırasında Cezayirli meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye olarak, ilk Akdeniz Orman Haftasına ev sahipliği yaptığımız
için mutluyuz. Orman iletişimine istinaden, özel sektörü, orman üreticisi olmayanları ve çocukları düşünüyoruz.
Son sözler olarak, bölgesel orman iletişim ağlarını desteklemeye devam etmek için
ormanlar konusundaki taleplerin oranlanmasında iletişimin rolünü destekliyoruz.
Teşekkür ederim.
Gündem Başlığı 6.5 Üzerine Sn. ismail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metni İngilizcesi:
Agenda Item 6.5 - Enhancing Forest Communicatıon
Mr. Ismail Belen, Deputy Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions- Silva Mediterranea
Turkey aligns itself with the European Union statement on agenda item 6.5. Besides,
we would like to give special emphasis on international year of forest and thanks to
Algerian colleagues during the negotiations in General Assembly of UN. Turkey, we
are pleased for hosting the first Mediterranean Forest Week. Regarding forest communication we think that private sector, non forest producers and children.
As final words, as Turkey, we are supporting the role of communication in proportioning forests issues request for to continue supporting the the regional forest communication networks.
Thank you.
50
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
5.16. Gündem Başlığı 6.6 - FAO’nun
Komitelerini Güçlendirilmesi
“Gündem Başlığı 6.6 - FAO’nun Teknik Komiteleri Arasında Eşgüdüm ve İşbirliğini Güçlendirme” başlığı altında yapılan toplantıda, FAO’nun Ormancılık Komitesi
(COFO) ile Balıkçılık Komitesi’nin (COFI) muhtemel ortak çalışma alanları sıralanmıştır. İlaveten, FAO’nun Tarım Komitesi (COAG) ile Ormancılık Komitesi’nin
(COFO) muhtemel ortak çalışma alanları da sıralanmıştır.
Toplantıda, COFO ve COFI’nın ortak çalışmalarıyla ilgili olarak, tarım, ormancılık
ve su yönetimi ve balıkçılığı içine alan entegre havza yönetimi uygulamalarının iyileştilmesi önerilmiştir.
COAG’ın ve COFO’nun ortak çalışmalarıyla ilgili olarak, COFO 20’de ve COAG
22’de ifade edilen bütün ilgili alanlarında, tarımsal ormancılık, toprak ve su gibi konularda iki komitenin yakın işbirliğine gitmesi önerilen 6.6 nolu başlık alatıda yapılan toplantıda; peyzaj düzeyinde, sürdürülebilir orman yönetiminin, tarım ve diğer
alan kullanım sistemleriyle entegre edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Diğer altı
çilen bir konu ise, tarım ve ormancılık alanları arasında işbirliği yapılması halinde,
çölleşmeyle mücadele ve ormansızlaşmanın temel nedenlerini ele almada daha güçlü
olunacağı olmuştur.
Perşembe, 26 Haziran 2014:
5.17. Gündem Başlığı 6.7 - Kamu Tüzel Kişileri
ve Temel Ortaklıklardaki İlerlemeler
Bu başlık altında, Ormanlarla ilgili Resmi Birim ve Ortakların İlerleme Raporları
incelenmiştir. Ormanlarla ilgili Resmi Birim ve Ortaklıkların isimleri şöyledir:
1 - Sürdürülebilir Odun-temelli Sanayiler Danışma Komitesi (ACFSI);
2 - Orman Bilgisi Danışma Paneli (APFK);
3 - Akdeniz Orman Sorunları Komitesi (Silva Mediterranea);
4 - Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC);
5 - Orman ve Çiftlik Fonu (FFF);
6 - Dağ Ortaklığı (MP).
51
Gündemin 6.7. maddesi ile ilgili toplantıdan bir görüntü.
Gündem Başlığı 6.7 Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metni:
Sn. İsmail Belen, ÇEM Genel Müdür Yardımcısı, Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi Başkanı
Sayın Başkan, Değerli Delegeler,
Türkiye’nin görüşü, Avrupa Birliği’nin Gündem Maddesi 6.7 ile ilgili görüşüyle
uyumludur. AB tarafından belirtilenlerin yanı sıra, Türkiye şunları da vurgulamak
istemektedir: Ek I için, hızar gibi küçük ölçekli ormancılık işletmelerinin desteklenmesini ve odun dışı orman ürünleriyle uğraşan diğerlerinin, Sürdürülebilir Orman-temelli Endüstrilerdeki Danışma Kurulunun bir ana unsuru olması gerektiğini
düşünüyoruz.
Ormancılık Eğitiminin Geliştirilmesi ve Araştırılması üzerine Ek II için, ormancılık
eğitiminin ve araştırmalarının önemini kabul ediyor ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı
altındaki uygulamalar için Yükseköğretim Kurumu’nun altında 12 orman fakültesine ve 12 araştırma enstitüsüne sahip olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Türkiye’deki
“Ormancılık Fakültesi Dekanları” Toplantısı Paragraf 9’da belirtildiği üzere, Dekanlar ve Ormancılık Müdürlerinin yanı sıra Araştırma Enstitüleri de düzenli toplantılar düzenlerler. Halen; dekanlar, araştırmacılar ve özel sektörün yanı sıra STK’lar
ile toplantılar organize etmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak, Uluslararası Ormancılık
Öğrencileri Birliği’ni destekliyoruz.
52
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi (Silva Mediterranea) hakkındaki Ek III için,
Türkiye, 2012 yılı başından 2016 yılına kadar bu Komite’yi yönetiyor. Bu Komitenin
başkanı sıfatımla ve Türkiye adına tüm ortaklarımıza teşekkür etmek ve hoşgeldiniz
demek istiyorum;
Akdeniz Ormanları Durumunun İlk Yayımını, Akdeniz Ormanları üzerine Stratejik
Çerçeveyi, Stratejik Hatları ve Tlemcen Bildirgesini destekliyoruz.
Bu fırsatı kullanarak, değerli delegeler, yarın sabah 27 Haziran 2014 Cuma günü saat
09:30 -12:30 saatleri arasında İran Odasında Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesinin (Silva Mediterranea) Olağanüstü Oturumunu düzenleyeceğimizi bildirmek
istiyorum.
Arnavutluk, Cezayir, Bulgaristan, Kıbrıs, Mısır, Fransa, Yunanistan, İran, Irak, İsrail,
İtalya, Ürdün, Lübnan, Libya, Malta, Fas, Portekiz, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yemen’den üye ülkelerin
delegelerini ve Avrupa Birliği üye kuruluşlarından delegelerin teşriflerini arzu ediyoruz.
Avrupa, Yakın Doğu ve Afrika Ormancılık Komisyonları tarafından kurulmuş olan;
Silva Mediterranea Akdeniz bölgesi ülkeleri için FAO’nun resmi bir organıdır. Med
İklim Alanlarını (MCA) içeren diğer ülkeleri tanıyor ve Avustralya, Güney Afrika,
Şili, ABD (Kaliforniya) ve MCA ile diğer ülkeleri yarın düzenleyecek olduğumuz
toplantıya katılmaları ve düşüncelerini bizimle paylaşmaları için davet ediyoruz.
Bu komitenin başkanı sıfatıyla son söz olarak, Silva Mediterranea Sekretaryası’na
olan desteklerinden dolayı Fransız Hükümeti’ne ve temsilcilerine teşekkür etmek
istiyorum.
Dağ Ortaklığı üzerine Ek VI için, 2013 yılında Erzurum Türkiye’deki Dağ Ortaklığı’nın Dördüncü Toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz ve Gündem
Maddesi 5.1 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde belirttiğimiz gibi, dağların ve
kurak alanlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dahil edilmesi önerisini kuvvetle destekliyoruz.
Aynı zamanda şunlara da inanıyoruz:
• Madde 5.1. Ormanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri,
• Madde 5.3. Sıfır Yasadışı Ormansızlaşma Mücadelesi,
53
• Madde 6.4. Orman ve Peyzaj Restorasyonu Mekanizması,
• Madde 7.2. Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Emisyonların Azaltılması
ve İklim Zirvesi,
• Madde 7.3b. Kurak Alan Ormanlarında FAO Çalışmalarının Geliştirilmesi
Sekretaryanın daha önceden de yaptığı üzere, bütünsel bir biçimde çalışılmalı ve
birlikte değerlendirmeler yapılmalıdır. Teşekkür ederim.
Gündemin 6.7. maddesi ile ilgili toplantıdan bir fotoğraf
Gündem Başlığı 6.7 Üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma Metninin İngilizcesi:
Agenda Item 6.7 - Progress in Statutory Bodies and Key Partnerships
Mr. Ismail Belen, Deputy, Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions- Silva Mediterranea
54
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Mr. Chairman, Distinguished Delegates,
Turkey aligns itself with the European Union statement on the Agenda Item 6.7
“Progress in Statutory Bodies and Key Partnerships”. Besides these stated by the EU,
Turkey would like to give special emphasizes on; for Annex I. we think that supporting small scale forestry enterprises like sawmill and others dealing with non-wood
forest products should be one the main elements of Advisory Committee on Sustainable Forest-Based Industries.
For Annex II on Development in Forestry Education and Research, we recognize the
importance of forestry education and researches and would like share that we have
12 Forestry Faculty under the Board of Higher Education and 12 research institutes
for implementation under the Ministry of Forests and Water Affaires. So as it was
mentioned paragraph 9 “Forestry Collage Deans’ Meeting”, in Turkey, the Deans and
Forestry Managers as well as the Research Institutes having regular meetings. Currently we are trying to organize meetings with Deans, Researchers and Private Sector as well as NGO’s. As the Ministry we supported International Forestry Students’
Association.
For Annex III on the Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea, Turkey is chairing this Committee from the beginning of 2012 to 2016. In
my capacity as the President of this Committee and on behalf of Turkey, I would like
to thank all our partners and we welcome to;
• The First Edition of the State of Mediterranean Forest,
• We support to Strategic Framework on Mediterranean Forests, Strategic Lines
and the Tlemcen Declaration.
Using this opportunity I would like to inform you distinguished delegates, tomorrow
morning, at the 27th of June, Friday, between 09:30-12:30 at Iran Room, we are going to have the Extraordinary Session of the Committee on Mediterranean Forestry
Questions - Silva Mediterranea.
I kindly invite the member states delegations from Albania, Algeria, Bulgaria, Cyprus, Egypt, France, Greece, Iran , Iraq , Israel , Italy, Jordan, Lebanon, Libya, Malta,
Morocco, Portugal, Romania, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, Spain, Sudan, Syria,
Tunisia, Turkey, Yemen and as the member organization the European Union.
Having been established by the Europe, Near East and Africa Forestry Commissions;
Silva Mediterranea is the stator body of FAO for Mediterranean area countries. We
recognize that other countries contain Med Climate Areas (MCA) and welcome
55
Australia, South Africa, Chile, the US (California) and other countries with MCA
to attend the meeting we are going to organize tomorrow and share their thoughts
with us.
As the final word, as the President of this Committee, I would like to thank to French
Government and their representatives for their support to the Silva Mediterranean
Secretariat.
For Annex VI on Mountain Partnership we were glad to host the Mountain Partnership’s Fourth Global Meeting in Erzurum, Turkey 2013 and we strongly support the
proposal that the mountains and drylands must be included into Sustainable Development Goals as we indicated during Agenda Item 5.1. Forests and the Sustainable
Development Goals.
We also believe that:
• Item 5.1. Forests and the Sustainable Development Goals ,
• Item 5.3. The Zero Illegal Deforestation Challenge
• Item 6.4. Forest and Landscape Restoration Mechanism
• Item 7.2. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and
the Climate Summit
• Item 7.3b. Enhancing FAO Work on Dryland Forests
Should be considered and evaluated together in a holistic way like you the Secretariat
already did. Thank you.
5.18. Gündem Başlığı 7.1 - Ormancılık İşlerinde
FAO Programı
Gündem Başlığı 7.1 – Yorumlanmış Stratejik Çerçevesinde Ormancılık İşlerinde
FAO Programı
Gündem’in 7.1 nolu “Gözden geçirilen Stratejik Çerçeve kapsamında FAO’nun Çalışma Programı” başlığı altında COFO, yenilenen FAO Stratejik Çerçevesine uygun
56
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
olarak FAO’nun gıda güvenliği, kırsal kalkınma, biyoenerji, arazi kullanımı gibi sektörler arası işbirliği alanlarını göz önüne alarak ormancılık konusunu yeniden ele
alınması tavsiyesinde bulunmuştur. Komite tarafından ormancılık çalışmalarına yeterli finansal kaynağın sağlanması ihtiyacı vurgulanmıştır.
Gündem Başlığı 7.1 Üzerine Sn. Dr. Kenan Kılıç Tarafından Yapılan Konuşma:
Sn. Dr. Kenan Kılıç, OGM, Şube Müdürü
Sn. Dr. K. Kılıç, Gündemin 7.1. maddesi ile ilgili ülke görüşünü ifade ediyor.
Sayın Başkan, Değerli Delegeler,
Türkiye’nin görüşü, Avrupa Birliği’nin Gündem Maddesi 7.1 ile ilgili görüşüyle
uyumludur. Güncel trendler ve acil durum konuları dikkate alınarak hazırlanan ve
FAO’nun çok disiplinli ve entegre bir şekilde çalışmasına izin veren Organizasyonun
yeni Stratejik Çerçevesi ışığında ormancılıkta FAO’nun program önceliklerini karşılamak istiyoruz.
Aynı zamanda, FAO’nun ormancılık stratejisinin FAO’nun yeni biribiriyle ilgili stratejik hedefleri kapsamında incelenmesi gerektiğine de inanıyoruz.
57
Güçlendirilmiş ve bütçeden fon tahsis edilmiş olan FAO’nun ormancılık departmanı
emniyete alınmalıdır, böylece FAO ormancılık üzerine hedeflerine ulaşabilir.
Aynı kapsamda, yeni stratejik çerçeve ve ormancılık stratejisi hakkında bilgi sahibi
olmak için ulusal ormancılık kuruluşlarına da ihtiyaç vardır.
Teşekkür ederim.
Gündem Başlığı 7.1 Üzerine Sn. Dr. Kenan Kılıç Tarafından Yapılan Konuşma
Metninin İngilizcesi:
Dr. Kenan Kılıç, Division Director in Directorate General of Forestry
Agenda Item 7.1 - FAO’s Programme of Work in Forestry Under the Reviewed Strategic Framework
Mr. Chairperson, distinguished Delegates,
Turkey aligns itself with the European Union statement on the Agenda Item 7.1. We
welcome the FAO’s programme priorities for forestry in light of the Organization’s
new Strategic Framework, which was prepared taking into account of the current
trends and emerging issues and allowing FAO to work in a multi-disciplinary and
integrated manner.
We also believe that FAO’s forestry strategy should be reviewed within the scope of
new cross cutting strategic objectives of FAO.
The forestry department of FAO should be strengthened and allocated fund from the
budget must be secured, so that FAO can achieve its goals on forestry.
There is also a need for national forestry organizations to be well informed about the
new strategic framework and the forestry strategy within the same scope.
Thank you.
58
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Gündemin 7.3b maddesi ile ilgili toplantıdan bir görüntü.
5.19. Gündem Başlığı 7.3b - Kurak Ormanların
Geliştirilme Çalışmaları
Gündem Başlığı 7.3b Üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma
Metni:
Sn. İsmail Belen, ÇEM Genel Müdür Yardımcısı, Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi Başkanı
Sayın Başkan, Değerli Delegeler,
Türkiye’nin görüşü, Avrupa Birliği’nin, Gündem Maddesi 7.3b ile ilgili görüşüyle
uyumludur. AB tarafından belirtilenlerin yanı sıra, Türkiye, kurak alanlarda ormanların önemini ve tarımsal silvo pastoral sistemlerin önemini kabul etmekte ve sekreterya tarafından hazırlanan arka plan belgesini memnuniyetle karşılamaktadır.
59
Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TİKA aracılığı ile arka plan dokümanı Paragraf 5’te belirtilen Kurak Alanlardaki Orman Peyzajlarını ve Bozuk Alanların Restorasyonu için Rehber’ini desteklemekten memnuniyet duymaktadır.
Paragraf 6’da, ormancılık ve tarımsal ormancılık sistemleri, kumul tespiti, destekli
doğal yenilenme, ormancılık toplumu ve toplum tabanlı küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesinde yenilikçi su hasadı teknikleri ve teknolojileri, arıtılmış atık
su kullanımına değinilmesini destekliyoruz. Bundan başka, dahil edilmesi gereken
kurak alanların koşulları, eğlence olanakları, orman yangınları, toz taşıma ve meralara dayanıklı maki bitki örtüsü ve saksavul gibi (Haloxylon Persicum) kurak alan
bitkileri, ağaç olmayan orman ürünleri, ağaç türleri ve çalıların bazı önemli unsurlarını da düşünüyoruz.
Alan uygulaması için teknik kuralların eksikliğinin bir diğer zorluk olduğunu ve
alan çalışanlarına özel dikkat gösterilmesi gerektiğini de düşünüyoruz.
Paragraf 9 da, bazı başvurular TİKA’ya ve diğer ülkelerin kalkınma ajansları faaliyetlerine yapılabilir. Silva Mediterranea altında, Türkiye, “Kurak Bölgelerdeki Çölleşme
ve Bozuk Orman Ekosistemlerinin Restorasyonu” tematik çalışma grubunun kurulmasını liderlik etmektedir.
Dikkate alınması gereken hususlar; komiteye düzenli olarak raporlanacak olan kurak alan ormanları ve tarımsal silvopastoral sistemler üzerine çalışma grubu kurulma önerisini tamamen destekliyoruz.
Bu çalışma grubu, ülkeler arasındaki diyalogu kolaylaştırabilir ve çalışmanın temel
alanlarını belirleyebilir ve alan işçileri, köylüler ve uygulayıcılar için küresel katılımı
ve bağlılığı ve aynı zamanda teknik kuralları da artırabilir. Türkiye olarak, diğer ilgili
ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte bu çalışma grubu destekleme isteğimizi
paylaşmaktan mutluyuz.
Bu çalışma grubunun UNCCD ile çok yakın işbirliği içinde çalışabileceğine ve 2015
yılında Türkiye’de düzenlenecek olan UNCCD’nin sonraki Taraflar Konferansında
yöntemleri ve çalışma grubu ayrıntılarını görüşeceğimiz hazırlık toplantısı için mükemmel bir platform olabileceğine inanıyoruz.
Teşekkür ederim.
60
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Gündemin 7.3b maddesi ile ilgili toplantıdan fotoğraf.
Gündem Başlığı 7.3b Üzerine Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşma
Metninin İngilizcesi:
Mr. Ismail Belen, Deputy Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea
Agenda Item 7.3b - Enhancing Work on Dryland Forests
Mr. Chairman, Distinguished Delegates,
Turkey aligns itself with the European Union statement on the Agenda Item7. Besides these stated by the EU, Turkey recognizes the importance of forests and agrosilvopastoral systems in drylands and welcomed to background paper prepared by the
secretariat.
61
Turkey is glad to support the “Guidelines for Restoration of Forest Landscapes and
Degraded Lands in Drylands” mentioned in Paragraph 5 at the background document via the Ministry of Forests and Water Affairs and Turkish International Cooperation Agency.
At paragraph 6, we support mentioning innovative water harvesting techniques and
technologies, use of treated waste water in forestry and agroforestry systems, sand
dune fixation, assisted natural regeneration, community forestry and development
of community-based small and medium enterprises. Further this, we think that;
some important elements of drylands; non wood forest products, tree species and
shrubs like maki vegetation and saksavul (Haloxylon Persicum) which are resilient
to dry conditions, recreation possibilities, forest fires, dust transportation and rangelands should be included.
We think that lack technical guidelines for the field implementation are one another
challenge and special attention should be paid for field workers.
At paragraph 9, some references could be made to TIKA and other countries development agencies activities. Under Silva Mediterranea, Turkey is leading the establishment of a thematic working group on “Desertification and Restoration of Degraded Forest Ecosystems in Arid Zones”.
Regarding the points for consideration; we fully support the proposal of establishing
a working group on dryland forests and agrosilvopastoral systems, which would report regularly to the Committee.
This working group could facilitate dialogue among countries and identify key areas
of work and boost global engagement and commitment and also technical guidelines for the field workers, villagers, and practitioners. As Turkey, we are glad to share
our willingness to support this working group together with other interested countries and international organizations.
We think that this working group could work very close cooperation with UNCCD
and the next Conference of the Parties (COP) of UNCCD to be organized in Turkey
in 2015 could be an excellent platform for a preparatory meeting to discuss modalities and details of the working group.
Thank you.
62
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Kapanış oturumundan bir fotoğraf.
Cuma, 27 Haziran 2014:
5.20. Gündem Başlığı 10 - Oturumun Kapanışı
Türkiye Heyeti Adına, Sn. S. Serdar Yegül Tarafından Yapılan Kapanış Konuşma
Metni:
Sn. S. Serdar Yegül, ÇEM, Şube Müdürü
Değerli Delegeler, Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar,
Her şeyden önce, Türkiye, FAO’nun Genel Müdürü Sn, Jose Grazano da Silva’ya;
Genel Müdür Yardımcısı ve Ormancılık Dairesi Başkanı Eduardo Rojas-Briales’e ve
organizatörlerine, görevlilere ve çok iyi organize olmuş COFO Yirmi İkinci Oturum
katılımcılarına teşekkür etmek istiyorum.
Bize kapsamlı ve bilgilendirici katkılarda bulunan tüm sunuculara, konuşmacılara ve
katılımcılara da ayrıca teşekkür ederim.
Orman ve ormancılığın sosyo-ekonomik yararları teması etrafında düzenlenmiş
olan COFO-Yirmi İkinci Oturumunu memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü, yeterli olmadığına ve sosyo-ekonomik yararları ve etkileri olmadan ormanları ve ormancılığı
tartışmanın uygun olmayacağına inanıyorum.
63
Ayrıca, COFO –Yirmi İkinci oturumu ikili ve bölgesel ilişkilerimiz için çok yararlı
oldu, birçok temsilci ve delege ile etkileşim fırsatını yakaladık.
Türkiye ormancılık, özellikle kurak alanlar konularının, ülkelerin programlarında ve
bütçelerinde daha fazla yer alması gerektiğine kuvvetle inanıyor, ayrıca, sürdürülebilir yönetim ve ormanların restorasyonuna yatırım yapmak için ormanın öneminin
genel kamu ve maliye bakanlarının zihninde farkındalık arttırılmalıdır.
Hepinize teşekkür ederim.
Kapanış oturumundan bir fotoğraf.
Türkiye Heyeti Adına, Sn. S. Serdar Yegül Tarafından Yapılan Kapanış Konuşma
Metninin İngilizcesi:
Mr. Serdar Yegül, Division Director in DG of Combating Desertification and Erosion
Distinguished Delegates, Participants, Ladies and gentlemen,
First of all, Turkey would like to thank FAO’s Director General, Mr, Jose Grazano
da Silva; assistant Director-General and Head of the Forestry Department, Eduardo
Rojas-Briales and the organizers, officilas and participants of COFO-Twenty Second
session was very well organized.
We would like to thank all presenters, speakers and participants who made comprehensive and informative contributions.
64
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
We welcome that COFO- Twenty Second session was organized around the theme of
socio-economic benefits from forests and forestry. Because we believe that it will not
be enough and adequate, to discuss forests and forestry without their socioeconomic
benefits and impacts.
Furthermore, COFO Twenty Second Session was very beneficial for our bilateral and
regional relations, we have the opportunity to interact with many representatives and
delegates.
Turkey strongly believes that forestry issues, in praticularin the drylands, should take
stronger place in programmes and budgets of countries. Moreover, we should raise
awareness about the importance of forest in the minds of the general public and
finance ministers to invest for the sustainable managament and restoration of forest.
Thank you all.
.. ve COFO 22 alkışlarla bitiyor.
65
6
YAN ETKİNLİKLER
Pazartesi, 23 Haziran 2014:
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi konuşmalarını yaparken.
6.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Konulu Yan Etkinlik
Yan Etkinlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn.
İbrahim Çiftçi Tarafından Yapılan Konuşma:
Sayın Başkan, Değerli Delegeler, Bayanlar ve Baylar,
Biz, hepimiz ormanların yenilenebilir doğal kaynaklar olarak sürdürülebilir kalkınma için çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Bu bakımdan,
ormancılık topluluğu işbirliği yapmalı ve 2015 sonrası Sürdürülebilir
Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) müzakereleri sırasında Genel Kurulda
66
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
aktif rol almalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ormanlara bütünüyle dahil
edilmesini sağlamaya gerek duyuyoruz.
Ormanların sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarının tam bir “Sıfır Taslak” olarak
yansıtılmadığına dair kuşkularımız mevcuttur. “Sıfır Taslak”ta önerilen hedef 15’ine
baktığımızda, “Sıfır Taslak”ın önerilen hedefi 15’e baktığımızda, ilk önce başlığın
“ormanları” içermediğini fark ediyoruz. Eğer ormanlar, biyolojik çeşitlilik ile tek bir
SDG barındıracaksa, ormanlar üzerinde odaklanılan özel bir alt-bölüm olmalıdır.
Aynı zamanda, hedefler ormanlar için özel belirlenmeli ve bu hedefler, sosyal, çevresel ve ekonomik yönleri yansıtmalıdır. Özellikle, ormanların yeşil ekonomiye katkıları ve ormanların sosyo-ekonomik katkıları dahil edilmeli ve görünür hale getirilmelidir. Eğer mümkünse, ormanların katkılarını ormanla ilgili konuları içerebilecek
diğer hedefler altında birleştirmeliyiz.
Sayın Başkan,
Türkiye aynı zamanda dağ halklarının yaşamlarını iyileştirmeye ve dağın çevresini
korumaya büyük önem verir ve bu yüzden şimdiye kadar Dağ Ortaklığı (MP) tarafından yapılan çalışmaları takdir ediyoruz. Geçen yıl Eylül ayında, Erzurum’daki
“MP Dördüncü Küresel Toplantısı”na ev sahipliği yaptık ve 2014-2017 dönemi için
yeni strateji ve yönetim dokümanlarını onayladık, iki yıllık bir çalışma planının yapı
taşları geliştirdik ve 16 üyeli Yönetim Kurulu’nu seçtik. Türkiye Avrupa Grubu temsilcisi olarak Yönetim Kurulu’nda görev üstlenmiştir.
Dağ Ortaklık Yönetim ve Strateji Belgesi (2014-2017) ve bir çalışma planı doğrultusundaki müzakereler, savunma, ortak eylem, bilgi yönetimi ve iletişim, kapasite
geliştirme ve teknoloji transferi, inovasyon ve kaynak seferberliği ile ilgili yoğunlaşma ve entegre faaliyetlere önderlik edecektir. Üye Ülkeler olarak biz, sadece dağlarda
değil, bunların çok daha ötesinde, sürdürülebilir dağ kalkınmaları ve kaynakların
somutlaştırılmasının önemi üzerine deneyimlerimizi paylaşmayı ve farkındalık yaratmayı taahhüt ediyoruz.
Türkiye, MP çalışmalarını tamamen destekliyor ve çabalarını geliştirmek, katılım
yapmak ve MP deki katılımlarını güçlendirmek adına Üye Ülkelere çağrıda bulunuyoruz.
67
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi konuşmalarını yaparken.
Sayın Başkan,
Türkiye ve diğer Dağ Ortaklığı (MP) üyeleri, bu yüzden mevcut SDGs çalışma dokümanının dağlara yeterince değinmediği ve sürdürülebilir kalkınma için ekonomik
önemini kabul etmediğine dair endişelerimiz bulunmaktadır.
Diğer ülkelerle dağları hedefleyen müdahaleler ve dağ ekosistemlerine dikkati çeken
Açık Çalışma Grubu müzakereleri sırasında vurgulamaya çalıştık. Bu güçlü çağrı,
mevcut “Sıfır Taslak”ı yansıtmamaktadır.
Gıda güvenliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegen çevresindeki insanların
sağlığı ve sosyal refahına katkıda bulunmak için sürdürülebilir dağ kalkınmasını
sağlayacak olan bazı temel öğeleri eklemek istiyoruz.
Latin Amerika’da, hidroelektrik enerjinin % 85’i dağlardan üretilir. Hidroelektrik,
Asya ve Afrika’da da giderek önemli hale gelmektedir. Dağlık bölgelerdeki sürdürülebilir enerjinin ana kaynaklarından biri olan hidroelektrik, Alplerden kaynaklanan
Avrupa’daki enerji kaynağına liderlik etmektedir. Sıfır Taslak’ta önerilen hedef 7 kapsamında, özellikle hassas dağlık ekosistemlerdeki sürdürülebilir enerji üretimi için
yeterli politikaların uyarlanmasını 2030 yılından itibaren artışı olarak ek hedefler
koymayı önermiştik.
68
D
DÜ
ÜN
NYA
YA O
OR
RM
MA
AN
N HHA
AF
FTAS
TASII
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Dağlar karasal biyolojik çeşitliliğin önemli bir kısmını barındırır ve tarımsal biyolojik çeşitliliğin yanı sıra bitkileri ve hayvancılık için hayati genetik kaynaklarında önemli kaynaklarıdır. Dağ ekosistemlerinin ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik
üzerinde oynadığı rolü vurgulamak için, “dağlara” hedef 15’i eklemeyi önermiştik.
“Dağların küresel su, yiyecek ve enerji sektörlerine katkısını artırılmasına değinerek
dağların insanlığa önemli ürünlerin ve hizmetlerin sağlanmasında oynadığı rolü de
vurgulamıştık.
Sayın Başkan,
Diğer bir önemli nokta, OWG ve Genel Kurul’daki Sıfır Taslak müzakereleri sırasında organize olmak, koordinasyon yapmak ve güçlerimizi birleştirmektir. SDGs’nin
görüşmeleri sırasında CPF ve Ulusal temsilcileri arasında bir iletişim platformu kurmanın çok yararlı olacağına inanıyoruz. Süreç elimizdedir ve Türkiye buna hazırdır
ve bu anlamda aktif rol almayı taahhüt eder.
Teşekkür ederim.
Yan Etkinlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim
Çiftçi Tarafından Yapılan Konuşma Metninin İngilizcesi:
Statement Text of Mr. İbrahim Çiftçi, Deputy Undersecretary of the Ministry of Forestry and Water Affairs of Turkey
Mr. Chairman,
Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen,
We all recognize that forests are crucial for sustainable development as renewable
natural resources. In this regard, the forestry community must collaborate and take
an active role in the General Assembly during the negotiations of the post 2015 Sustainable Development Goals (SDGs). We need to ensure that the Sustainable Development Goals include forests in a holistic way.
We have concerns that the full spectrums of the social, economic and environmental benefits of forests are not properly reflected in the “Zero Draft”. When we look
through the proposed goal 15 of the “Zero Draft”, first we notice that the title does
not include “forests”. If forests are to be hosted in a single SDG with biodiversity,
there must be a special sub-section focusing on the forests. Also the targets should
be identified specific for forests and those targets should reflect the social, environmental and economic aspects. Especially forest’s contribution to a green economy
69
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi konuşmalarını yaparken.
and the socioeconomic contributions of forests must be included and made visible.
If possible, we should also integrate the contributions of forests under the other goals
that could include forest relevant issues.
Mr. Chairman,
Turkey also gives great importance on improving the lives of mountain peoples
and protecting mountain environments and therefore aprreciates the work done by
Mountain Partnership (MP) so far. Last year in September we have hosted “Fourth
Global Meeting of the MP” in Erzurum and the new strategy and governance document has been approved for the period of 2014-2017, building blocks of a two-year
workplan was developed and a 16-member Steering Committee was selected. Turkey
is serving on the Steering Committee as the European Group representive.
The Mountain Partnership Governance and Strategy document (2014-2017) and the
discussion towards a work plan will lead to concrete and integrated activities related to advocacy, joint action, knowledge management and communication, capacity
development and technology transfer, innovation and resource mobilization. We as
the Member Countries have committed to continue sharing our experiences and raising awareness, not only in the mountains but far beyond them, on the importance
of sustainable mountain development and the resources they embody. Turkey fully
70
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
supports the work of the MP and we call for the Memmber States to enhance their
efforts, make contributions and strengthen their engagement in MP.
Mr. Chairman,
Turkey and other Mountain Partnership (MP) members are so concerned that the
current SDGs working document does not mention mountains enough and recognize their economic importance to sustainable development.
We tried hard to highlight during the Open Working Group discussions requesting
attention to mountain ecosystems and made interventions targeting mountains with
other countries. This strong call is however still not reflected in the current “Zero
Draft”. We have proposed to add some main items that would allow sustainable
mountain development to contribute to food security, poverty eradication, the health and social well-being of people around the planet.
In Latin America, 85% of the hydropower energy is generated from mountains. Hydropower is also increasingly important in Asia and Africa. Hydropower, one of the
main sources of sustainable energy in mountain regions, is a leading source of energy in Europe, stemming from the Alps. Within this scope in proposed goal 7 of the
Zero Draft, we have proposed to add an additional target as “by 2030 increasing the
adoption of adequate policies for the production of sustainable energy, especially in
fragile mountainous ecosystems”.
Mountains host significant part of terrestrial biodiversity and are important sources of agro-biodiversity as well as vital genetic resources for crops and livestock. To
emphasize the crucial role that the mountain ecosystems play on ecosystems and
biodiversity, we have we have proposed in goal 15 to add “mountains”. We have also
highlighted the role that mountains play in providing crucial goods and services to
humankind by mentioning to “increase the contribution of mountains to global water, food and energy security”.
Mr. Chairman,
Another important point is organizing, coordinating and joining our forces during
the discussions of the Zero Draft in OWG and the General Assembly. We believe
that, during these negotations of the SDGs, establishing a communication platform
between CPF and the National representatives will be very useful. The process is in
our hands and Turkey is ready and committed for taking active role in this respect.
Thank you
71
Etkinliklere Katılım - FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu Dahili Toplantısı ve
Bölgesel Ormancılık Komisyonları Büro Toplantısı Yan Etkinliklerine Dr. Kenan Kılıç katılım sağlamıştır.
Salı, 24 Haziran 2014:
6.2. Yakın Doğu Ormancılık ve Mera
Komisyonu Büro Toplantısı Yan Etkinliği
Ürdün’de gerçekleştirilen NEFRC’nin 21. Oturumu sonrası ile NEFRC’nin 22. Oturumu öncesi, NEFRC’nin 22. Oturumuna hazırlık yapmak amacıyla, COFO 22 esnasında bir yan etkinlik düzenlenmiş ve NEFRC’nin 22. Oturumuna hazırlık toplantısı
yapılmıştır. Toplantıda öncelikle toplantıya katılanlar kendilerini tanıtmış; tanışma
sonrası, Komisyonu’nun 21. Oturumunun istek ve tavsiyelerinin izlenmesine yönelik faaliyetler konusunda NEFRC Başkanı Sn. Abdelhamied Hamid tarafından bir
sunum yapılmıştır. Sunumda, FAO’nun Ormancılık Bölümünün NEFRC ile ilgili
faaliyetleri anlatılmıştır.
Sn. Hamid konuşmasında, güçbirliği ile havza yönetimi yoluyla, yoksulluk ve çölleşmeyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında bölgelerarası bir TCP projesinin Fas ve Moritanya’da uygulandığını; ve Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Eylem
Planı için bir çalıştay organizasyonu için Moritanya’ya destek sağlanması gerektiğini
vurgulamıştır.
Toplantıda ayrıca, gelecek toplantıda görüşülecek konular gözden geçirilmiş ve neler
olabileceği tartışılmıştır. Antalya’da yapılan Yangın Eğitim Merkezinin Yakın Doğu
ormancılarına eğitim verebileceği; ilaveten kurak alanlar konusunda da bu merkezin
bölge ormancılarına hizmet verebileceği konuşulmuştur. NEFRC 22. Oturumundan
önce hazırlık toplantısının Cezayir’de Şubat 2015’de yapılması kararlaştırılmıştır.
Türkiye’den aktif destek beklendiği ifade edilmiştir.
72
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Yan Etkinlik Esnasında Yapıyan Sunumlar:
Economic Appraisal of CCM Op�ons in the Forest Sector Illias Animon Forestry Officer, FAO Forestry Department FAO Forestry NEFRC Bureau Mee�ng, 24 June 2014 www.fao.org/forestry Sn. Illias Animon tarafndan yapılan sunum.
First NEFRC 21
intersession Bureau Meeting
FAO Follow-up Actions on requests
and recommendation of the 21st
Session of the Commission
24 June 2014, Rome, Italy
Presented by Abdelhamied Hamid
Sn. Abdelhamied Hamid tarafndan yapılan sunum.
73
Etkinliğe Katılım - UNECE/FAO Ortak Büro Toplantısı Yan Etkinliğine Dr. Kenan
Kılıç katılım sağlamıştır.
Çarşamba, 25 Haziran 2014:
Etkinliğe Katılım - Uluslararası Kavak Komisyonu (IPC) Yan Etkinliğine Sn. S. Serdar Yegül katılım sağlamıştır.
IPC Toplantısından bir fotoğraf
Etkinliğe Katılım - Forest Europe Toplantısı Yan Etkinliğine Tüm Türk Heyeti Üyeleri Katılım Sağlamıştır.
Forest Europe yan etkinliğinden bir fotoğraf.
74
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
6.3. Kurak Alan Ormancılığı ve Tarımsal
Ormancılık Sistemleri Konulu Yan Etkinlik Yan
Etkinlikte Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan
Konuşma Metni:
Sn. İsmail Belen, ÇEM Genel Müdür Yardımcısı ve Akdeniz Ormancılık Sorunları
Komitesi Başkanı
Değerli Katılımcılar,
Kendim ve Türkiye’den meslektaşlarım adına ve Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi-Silva Mediterranea Başkanı sıfatımla, böyle güzel etkinlikler vesilesiyle bu fırsatı verdiği için FAO’ya ve diğer temsilcilere teşekkür etmek istiyorum.
Hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki çölleşme ile mücadele ve kurak alanlardaki arazi bozulmaları sorunlarının sorumluluğunu üstlenerek, ülkemin fazlasıyla
uğraştığını ve hali hazırda diğer ülkelerin kalkınma çabalarına katkıda bulunarak
teknik ve finansal olarak desteklediğini ve komşu ülkeler ve FAO gibi uluslararası
kuruluşlar ile işbirliğini artırdığını söyleyebilirim.
Bir son gelişme, Orta Asya ülkelerinin yanı sıra komşu ülkeler ile çalışmak için FAO
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Haziran 2014 de “FAO-Türkiye Ormancılık
Ortaklık Programını (FTFP) imzalamış olmasıdır. Bu programın amacı, Türk ormancılık deneyimlerini paylaşarak güney-güney işbirliği yoluyla teknik desteği geliştirmesi ve Bakanlığın uluslararası işbirliği kapasitesinin geliştirilmesidir.
Şimdiye kadar, FAO ve Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanlığı, farklı konular üzerine farklı ormancılık projeleri ve girişimleri yürütmüşlerdir. Bakanlık ve TİKA, çok
yakında yayınlanacak olan “Orman Peyzajlarının ve Kurak Alanlardaki Bozuk Arazilerin Restorasyonu Üzerine FAO Küresel Kurallarının” gelişimine finansal destek
katkısında bulunmuştur. Bu girişimin bir parçası olmaktan çok mutluyuz ve alan
programları yoluyla yayılmasını ve toprağa uygulanmasını desteklemeye devam edeceğiz.
TİKA, Türkiye Hükümeti’nin uluslararası işbirliği ajansıdır ve Pasifikten Orta Asya’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Balkanlara ve Kafkasya’dan Güney Amerika’ya kadar
yaklaşık 100 ülke ile eğitim, sağlık, restorasyon, ormancılık ve tarımsal gelişim, finans, turizm ve endüstri alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımını desteklemektedir.
75
Bu bağlamda, bir diğer iyi haber; TİKA’nın hali hazırda gelecekteki faaliyetler için
bir fırsat olarak dikkate alınabilecek az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerdeki FAO misyonlarını destekleyen küresel düzeyde bir Mutabakat Zaptını imzalamış
olmasını paylaşmak istiyorum.
Yan etkinlik gündemi çerçevesinde sunumlar yapılıyor.
Silva Mediterranea altında, Türkiye, “Kurak Bölgelerdeki Çölleşme ve Bozuk Orman
Ekosistemlerinin Restorasyonu” tematik çalışma grubunun kurulmasını liderlik etmektedir.
Bunun haricinde, Akdeniz bölgesinin haricinde diğer kurak ülkeler için yararlı
olacak şekilde gerekli olacak “Kurak Alan Ormanları ve Tarımsal Silvopastoral Sistemler üzerine Çalışma Grubu” kurulmasını ve kurak ülkeler ve bölgeler arasında
(Afrika, Latin Amerika vb. dahil) FAO desteği ile işbirliğinin daha geniş bir kapsam
olarak açılmasını düşünüyoruz. Bu fikir, halihazırda yarın müzakere edilecek olan
“COFO Gündem Maddesi 7.3b.-Kurak Alan Ormanlarında FAO Çalışmalarının Geliştirilmesi” ne dahil edilmiştir.
Bu çalışma grubu, ülkeler arasındaki diyaloğu kolaylaştırabilir ve çalışmaların temel
alanlarını belirleyebilir ve küresel katılımı ve bağlılığını arttırabilir.
76
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
2015 yılında Türkiye’de düzenlenecek olan UNCCD’nin sonraki Taraflar Konferansında yöntemleri ve çalışma grubu ayrıntılarını görüşeceğimiz hazırlık toplantısı için
mükemmel bir platform olabileceğini düşünüyoruz.
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, Türkiye temsilcisi ve Silva Med Başkanı olarak,
Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleri, Afrika ve komşu ülkelerle kurak yönetimi konusunda edindiği uzmanlık ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu söylemekten
memnuniyet duyuyorum.
Diğer taraftan, 2015 yılında ülkemizde ev sahipliği yapacağımız UNCCD nin sonraki oturumuna sizleri davet etmek için bu fırsattan yararlanmak istiyorum.
Sözlerime son vermeden önce, bir kez daha, FAO’nun bu fırsatı verdiğini ve değerli
ve dikkate değer destekleri, katkı ve katılımları için diğer ortakları vurgulamak istiyorum.
Teşekkür ederim.
Yan Etkinlikte Sn. İsmail Belen Tarafından Yapılan Konuşmanın İngilizcesi:
Side Event: Dryland Forests and Agroforestry Systems
Statement Text of Mr. Ismail Belen: Deputy Director General of Combating Desertification and Erosion; President of Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea,
Distinguish Participant,
On behalf of myself and my colleagues from Turkey, and in my capacity of President
of Committee on Mediterranean Forestry Questions-Silva Mediterranea, I would
like to thank FAO and other representatives to give this opportunity on the occasion
such nice events.
Having assumed responsibility of tackling desertification and land degradation
challenges in drylands at both national and international levels, I can say that my
country is strongly engaged and already supporting technically and financially in
contributing to other countries’ development efforts and increase cooperation with
neighboring countries and international agenciessuch as FAO.
77
Yan etkinlik dokümanı bir dinleyici tarafından inceleniyor.
One recent development is that FAO and the Government of Turkey have signed
an “FAO-Turkey Forestry Partnership Program (FTFP)” in June 2014, to work with
countries from Central Asia as well as neighboring countries. The objective of this
program is to enhance technical assistance through south-south cooperation and
sharing Turkish forestry experience and improve international cooperation capacity
of the Ministry.
So far, FAO and Ministry of Forestry and Water Affairs of Turkey have conducted
different forestry projects and initiatives on different issues. The Ministry and TIKA
(the Turkish International Cooperation Agency) contributed financial support to
the development of the “FAO Global Guidelines on Restoration of Forest Landscapes
and Degraded Lands in Drylands” to be published very soon.
We are very happy of being part of this initiative and will continue to support their
dissemination and implementation of the ground through field programmes.
TIKA is the main international cooperation agency of the Government of Turkey
and is supporting knowledge and experience sharing, in the fields of education, health, restoration, forestry and agricultural development, finance, tourism, and industry with approximately 100 countries from the Pacific to the Central Asia, from
the Middle-East and Africa to the Balkans and from Caucasia to South America.
78
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Within this context, I would like to share good news that TIKA has already signed
a Memorandum of Understanding at global level supporting FAO’s mission in least
developed countries and developing countries, which can be considered also as a
great opportunity for future activities.
Under Silva Mediterranea, Turkey is leading the establishment of a thematic working
group on “Desertification and Restoration of Degraded Forest Ecosystems in Arid
Zones”.
Apart from this one, We think that establishing a “Working Group on Dryland Forests and Agrosilvopastoral Systems” under COFO would be necessary as it will benefit other dryland countries beyond the Mediterranean region and opens a wider
scope for cooperation with FAO support between drylands countries and regions
(including: Africa, Latin America, etc.) This idea is already included to the “COFO
Agenda Item 7.3b. Enhancing FAO Work on Dryland Forests” which will be discussed tomorrow.
This working group could facilitate dialogue among countries and identify key areas
of work and boost global engagement and commitment.
We think that this working group could work very close cooperation with UNCCD
and the next Conference of the Parties of UNCCD to be organized in Turkey next
year in 2015, could be an excellent platform for a preparatory meeting to discuss
modalities and details of the working group.
In line with all improvements, as a representative of Turkey and president of Silva
Med, I am pleased to say that Turkey is ready to share its expertise and experience
gained on dryland management with Central Asian Countries, African and neighboring countries.
Moreover, I would like to take this opportunity to invite you to the next COP session
of the UNCCD that will be hosted by my country in 2015.
Before ending my words, I would like to reiterate once again, to FAO to give this
opportunity, and other partners for their valuable and remarkable supports, contribution and participation.
Thank you.
79
Türk Heyetinden Sn. S. Serdar Yegül, panelistlere iki soru yönetmiştir. Birinci
soruda, restorasyon kavramının farklı ülkelerden meslektaşlar tarafından farklı
şekilde anlaşıldığı; bu zorluğun nasıl giderilebileceği sorulmuştur. İkinci soruda
ise, LFCCs temsilcisine, bugüne kadar kurak alanlarla ilgili öne çıkan çalışmalarının / projelerinin neler olduğu sorulmuştur.
Perşembe, 26 Haziran 2014:
Etkinliğe Katılım - Orman Kaynakları Değerlendirme ve Küresel Orman Gözlemi
konuluy Yan Etkinliğe, Sn. Abdurrahman Kök ve Sn. S. Serdar Yegül Katılım sağlamıştır.
Etkinliğe Katılım - Dördüncü Akdeniz Orman Haftası konulu Yan Etkinliğe ise
Tüm Türk Heyeti üyeleri katılım sağlamıştır.
80
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Cuma, 27 Haziran 2014:
Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi (Silva Med) yan etkinliğinde ÇEM
Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Belen sunumu yapıyor.
6.4. Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi
Toplantısı Konulu Yan Etkinlik
Program hakkında bilgiler:
• Açılış Konuşması
Susan Braatz- Kurak Ormanlar ve İklim Değişikliği Takım Lideri
İsmail Belen- Komite Başkanı
• Dördüncü Akdeniz Orman Haftası - İsmail Belen
• Komitenin Sonraki Başkanlığı - İsmail Belen
• Komitenin Değerlendirilmesi - Rojas Briales
Türkiye Başkanlığı Hakkında Kısa Bilgi
• Antalya - Silva Med 21. Oturumu - 2-3 Şubat 2012
• Olağanüstü Oturum - 25 Şubat 2012 - COFO 21 sırasında- 25 Eylül 2012
• Genişletilmiş Yürütme Komitesi - Tlemcen- 19 Kasım 2012
• Genişletilmiş Yürütme Komitesi - 3 Aralık 2013- Hammamet
81
Akdeniz Orman Haftaları
• (1) 2010- Birinci Akdeniz Orman Haftası - Türkiye;
• (2) 2011- Avignon - Fransa
• (3) 2013- Tlemcen - Cezayir;
• (4) 2015- Barcelona - İspanya
İlgili Girişimler
• Akdeniz Orman Üzerine İşbirliği Ortaklığı
Desteklenen GIZ Projesi doğrultusunda 2010 yılında Türkiye’de imzalanan
Türkiye’den TIKA ve UNDP imzaladı.
• Akdeniz Modeli Orman Ağı
Komitenin Değerlendirilmesi
• 1 - Christine Farcy, Belçika; 2 - Alain Chadron, Fransa; 3 - AmeurMokhtar, Tunus,
• 4 - Placido Plaza, CIHEAM, İspanya; 5 - Giuseppe Scrascia, İtalya
Sekreterya ve FAO’ya teşekkürler
• 1 - Christophe Besacier; 2 - CaterinaMarchettaa; 3 - Moujahed Achouri; 4 - Susan Braatz
Yan etkinlik sunumları sonunda, FAO Genel Müdür Yardımcısı Sn. Eduardo
Rojas-Briales değerlendirme yapıyor.
82
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Fransız Hükümetine teşekkürler
• 1 - Catherina Rivoal; 2 - Alain Chadron
Eski Başkanlara teşekkürler
• 1 - Spas Todorov- Bulgaristan; 2- Fas
Üyelik
• Silva Mediterranea görevi 1970 yılında yayımlanmıştır ve o tarihten itibaren resmi olarak gözden geçirilmemiştir. Şu anda, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere
28 üyeye sahiptir.
• Temel kural “Komitenin, uygun Akdeniz havzasındaki tamamen veya kısmen
toprakları bulunan veya orman, tarım veya otlak ekonomileri Akdeniz bölgesindekiler ile yakından ilişkili olan FAO’nun Afrika, Avrupa ve Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonlarının tüm üyelerine açık olmasıdır.”
• Hırvatistan, Bosna Hersek ve diğerleri.
Gözlemciler
• Silva Mediterranea’ya başvuru açısından, Komitenin üye olmayan devletlerin
katılımı olduğunu ancak Komite ve yan kuruluşlarının çalışmalarının resmi oturumlarında aynı zamanda kurum ve kuruluş olduğunu öngörüyoruz.
6.5. Silva Med Çalışmalarına İlişkin
Sn. İsmail Belen ile Yapılan Mülakat
Sn. İsmail Belen’in Silva Med’e ilişkin verdiği mülakata aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
http://www.youtube.com/watch?v=BQfWY6OJyRE&feature=youtu.be-
83
7
COFO 22 ESNASINDA ÜLKE
HEYETLERİYLE YAPILAN İKİLİ
GÖRÜŞMELER
Salı, 24 Haziran 2014
7.1. İran Heyeti ile Yapılan İkili Görüşme
Heyetler görüş alışverişi yapıyor.
Toplantıda, İran Heyetinde, Bakan Yardımcısı ve Orman ve Mera Başkanı, Kdodakarm Jalali; Büyükelçi ve İran’ın FAO Daimi Temsilcisi Seyed
Amiollah Yayhavı Muhlayin; LFCCs için TPS Başkanı ve Orman araştırma Başkanı, Mostafa Jalari ve Daimi Temsilci Yardımcısı Seyet M. Zarci
yer almıştır.
Toplantıda, Bakan Yardımcısı ve Orman ve Mera Başkanı Sn. Kdodakarm Jalali; Türkiye - İran ilişkilerine İran’ın önem verdiğini; üst düzeyde yürütmekte olduğunu; ormancılıkta katılımcı yaklaşım konusunda
Türkiye’den destek beklediklerini; İran’ın batısında meşe ormanlarında
hastalıklar tespit edildiğini, bu nedenle birliğine ihtiyaç duyduklarını
belirtmişlerdir.
84
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise görüşmede, Türkiye’nin özellikle ağaçlandırma konusunda çok iyi bir yerde olduğunu, ağaçlandırma seferberliği sayesinde 24
milyon hektar alanda ağaçlandırma yaptığını, Türkiye’nin fidancılık konusunda da
çok iyi olduğunu, yılda 400 milyon fidan ürettiğini, bu üretimin 25 milyon adedinin
talep edenlere bedava dağıtıldığını ve Türkiye’de 129 adet fidanlık olduğunu söylemiştir. Sn. Çiftçi konuşmasında devamla; Türkiye ormanlarından yılda 15 milyon
metreküp üretim yapılmakta olduğunu ve bu üretimde ormanda yaşayan köylülerin
öncelik hakkı olduğunu sözlerine eklemiştir.
Toplantının sonunda İran heyeti, meşelerle hastalık başta olmak üzere ormancılık
konularında geniş bir görüşme ve işbirliği için Türk Heyetini İran’a davet etmiştir.
Çarşamba, 25 Haziran 2014
7.2. ABD ve İsrail Heyetleriyle Yapılan Üçlü
Görüşme
Toplantıda ABD Heyetini; ABD Orman Servisi Müdürü Bay Thomas L. Tidwell ve
USDA Orman Servisi Uluslararası Programlar Müdürü Dr. Bay Valdis Mezainis
temsil ederken İsrail Heyetini; Baş Ormancı ve Orman Dairesi Başkanı Dr. Bay David Brand ve İsrail’in BM Kurumları Daimi Temsilci Yardımcısı Tamar Ziv temsil
etmiştir.
Toplantının başlangıcında Sn. İsmail Belen tarafından bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Sunumda yer alan bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İlişkilerin Tarihi Geçmişi – Ormancılık üzerine ABD-İsrail-Türkiye işbirliği:
• http://www.milliyet.com.tr/abdulhamit-in-altinlari-fidan-olarak-dondu/gundem/gundemdetay/09.06.2009/1104608/default.htm
• “Marshall Planı” (1948-1951) altında, Türkiye’ de bazı “köy” plantasyonu faaliyetleri başlatıldı. 1952 de, orman mühendisleri ABD’ye gönderilmiştir.
• 1960 yılından sonra, ABD tarafından finansal olarak desteklenen “Uluslararası
İşbirliği İdaresi” başlıklı FAO projesi ile, iki Türk ormancı 1,5 yıllık süre için
ABD’ye gönderildi.
• 2000 yılında, Türkiye, İsrail, ABD, Filistin ve Ürdün arasında Orta Doğu Bölgesindeki “Su Havzalarının Gözlemlenmesi ve Değerlendirilmesi” ortak projesi
başlatıldı.
85
• “Kuruma Arz”, USDA Orman Hizmetlerinin Envanter ve İzleme Enstitüsüydü.
2004 yılında, Sn. İsmail Belen, Türkiye tarafı adına bu projenin sorumlu kişisi
olarak başladı.
• 2005 yılında, Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Türkiye’den bir ekip ABD’yi ziyaret etti.
• 2011 yılında, Eski Başkan Sn. Dale Bosworth ve Sn. Jennifer Peterson Türkiye’yi
ziyaret etti.
• 2013 yılında, Sn. James P. Shepard, Dekan ve Profesör başkanlığında Auburn
Üniversitesi’nden bir heyet, Türkiye’yi ziyaret etti ve Türkiye’nin Bakan Yardımcısı tarafından ağırlandı. Yale Üniversite’sinden Prof. Oliver Chad Türkiye’yi birkaç kez ziyaret etti.
• 2005, 2006, 2008 ve 2013 yıllarında, ormancılar “Uluslararası Havza Yönetimi
Kursu”na katıldılar.
Neler yapılabilir ?
• Halihazırda, Türkiye’ den “Lisans Üstü Eğitime” sahip yaklaşık 30 ormancı, Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ABD’ deki üniversitelere
gönderilmiştir.
• Türkiye Orman Genel Müdürlüğü, Skorsky’den 20 orman yangını helikopteri
satın aldı.
• Bunun dışında, Bell’den bu yıl 6 helikopter daha satın alınacak.
• Çok yakın zamanda, Müsteşar başkanlığındaki bir Türk Heyeti ABD Orman
Servisi’ni ziyaret etti; (Prof. Dr. Lütfi Akça, Müsteşar; Dr. Mahir KÜÇÜK, Müsteşar Yardımcısı, Dr. Ahmet İPEK, Ormancılık Genel Müdürlüğü, Eğitim ve
Araştırma Dairesi, Dış İlişkiler Başkanı; Sn. Ümit TURHAN, Ormancılık Genel
Müdürlüğü, Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Müdürü; Dr. Uğur ZEYDANLI, Doğa
Koruma Merkezi, Genel Müdürü; Dr. Katalin ZAİM, UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Program Yöneticisi; Sn. Nurettin ÖZBAĞDATLI, UNDP Türkiye Ülke Ofisi,
Sürdürülebilir Orman Yönetimi Danışmanı)
• Marshall Planı kapsamında; birkaç Orman Mühendisi, 1952 yılında Amerika
Birleşik Devletlerine gönderilmiştir.
• http://www.gonder.org.tr/?p=493
• Orta Doğu Projesi
• Orta Doğu Havza Gözleme ve Değerlendirme Projesi; İsrail, Ürdün, Filistin,
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri,
86
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Ormancılık Alanında Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri Orman Servisi Arasındaki Niyet Beyanı:
• Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü ve Amerika Birleşik Devletleri
Orman Servisi bundan sonra “Katılımcılar” olarak anılacaktır;
• Bu Niyet Beyanı çerçevesinde;
• Akdeniz ormanı ekosistemlerine tehditlere farkındalığın teyit edilmesi,
• Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut mevzuatın yanı
sıra her iki ülkedeki kamu politikaları, direktifler ve özel prosedürlerin tanınması,
• Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü’nün, Akdeniz ormanlarının muhafaza edilmesi ve korunması ile kendi halkı adına Türkiye’nin geniş orman kaynaklarının yönetiminden sorumlu olmasını göz önüne alarak, Amerika Birleşik
Devletleri Orman Servisi, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal ormanlarının
ve meralarının yönetiminden sorumludur ve misyonu, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ulusal ormanların ve meraların sağlık, çeşitliliği
ve verimliliği sağlamaktır.
• Katılımcıların iyi ve dostane ilişkilerinin ve iletişimlerinin güçlendirilmesinin
arzu edilmesi,
• Koruma, muhafaza etme, sürdürülebilir kullanımın tanıtılması ve Akdeniz ormanları, orman yangını ve iklim değişikliğinin araştırılması üzerine işbirliğine
niyet edilmesi ve Katılımcıların kurumsal çerçevesini artırmaya katkıda bulunmak,
Sunumlar sonrası ABD Heyeti üyeleri görüşlerini ifade ediyorlar.
87
Neler yapılabilir?
• ABD, FAO altında Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi için “gözlemci ülke”
olabilir. http://www.fao.org/forestry/silvamed/en/.
• Sn. İsmail Belen, 2016 yılına kadar bu Komitenin Başkanıdır. Sn. Valdis E. Mezainis, halihazırda bazı toplantılara katılmıştır.
• ABD, Foresterra Projesi http://www.foresterra.eu/ ve Akdeniz Ortaklığı SilvaMed girişimi http://www.fao.org/forestry/silvamed/66624/en/ ortağı olabilir.
• Türkiye evvelden, FAO Yakın Doğu Ormancılık Komisyonu Başkanıdır. Başkan
Sn. Tom Tidwell, Kuzey Amerika ormancılık komisyonu Başkanıdır. Birlikte çalışabiliriz.
• Türk ormancıları, Sedir (Cedrus libani) ve Ardıçta (Juniperus ssp.) çok iyidirler.
Bir STK ya da devlet aracılığıyla, işbirliği yapabiliriz. GIZ in yaptığı gibi Orta
Doğu’da veya Afrika’da bazı projeler hazırlayabiliriz. http://web.ogm.gov.tr/diger/mena/english/Sayfalar/default.aspx
• UNCCD’nin sonraki oturumu, 2015 yılında Türkiye’de düzenlenecektir.
İsrail ile,
•
•
•
•
Özellikle kurak alan faaliyetlerinde işbirliği yapabiliriz.
İsrail halihazırda Silva Mediterranea üyesidir.
Bazı Türk Ormancılar İsrail’e ziyaret ettiler.
İsrail ve Türkiye, Kuzey Akdeniz’in UNCCD Ekindedir.
http://www.unccd.int/en/regional-access/Northern-Mediterranean/Pages/
NM.aspx
Sn. İsmail Belen’in sunumundan sonra, ABD Orman Genel Müdürü Sn. Bay Thomas L. Tidwell, Kolorado Eyaletinin çölleşme ile mücadele ve kurak alan çalışması
konularında iyi bir yer olduğunu ve Türkiye ve İsrail’e benzer bir ormancılık yapısı
gösterdiğini söylemiştir. Sn. Tidwell devamla, geçen yıl Bayan Jenefir ve kendisinden
önceki ABD Orman Servisi Müdürü Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve işbirliği konularını
görüştüklerini; bu sırada özellikle kurak alan ağaçlandırmasında Türkiye’nin başarılı
olduğunu tespit ettiklerini, bu konuda işbirliği ve deneyim paylaşımının yapılabileceğini sözlerine eklediğini söylemiştir. Sn. Tidwell sözlerini; Türk ormancılarının
ABD’de eğitilebileceğini; davet halinde kendilerinin de Türkiye’ye gelebileceklerini;
bunun için ormancı bir Türk Heyetin ABD’yi ziyaret etmesini istediklerini; davet
halinde kendilerinin de heyet gönderebileceklerini; bu heyetlerin işbirliği konularını
daha geniş bir zamanda görüşebileceklerini söyleyerek sözlerini tamamlamıştır.
88
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Toplantı sonunda heyet temsilcileri birarada.
İsrail Orman Genel Müdürü Dr. Sn. David Brand ise, eskiden bu yana ormancılık
teknikleri konusunda Türkiye ile iyi işbirliğini sürdürdüklerini; İsrail’de Lübnan sediri (Cedrus libani) başta olmak üzere, Cedrus atlantica ve Cedrus deodora Sedir
türlerinin de bulunduğunu; Ardıç türlerinin yaygın olduğunu; Pinus halepensis ve
Pinus brutia türlerinin de olduğunu; bu türlerle ilgili, karşılıklı işbirliği yapılabileceğini söyledi. Kendilerinin özellikle orman gen kaynakları konusunda çok iyi olduklarını; kurak alanlarda ağaçlandırmalarında başarılı olduklarını, bu konuda Türkiye’nin de iyi olduğunu bildiklerini; Türkiye ile yangın başta olmak üzere çölleşmeyle
mücadele, kurak alanlar, ağaçlandırma teknikleri ve iklim değişikliği konularında
işbirliği yapılabileceklerini söyledi. Bunun için bir ormancı Türk Heyetinin İsrail’i
ziyaret etmesini istediklerini; davet olması halinde kendilerinin de bir heyet gönderebileceklerini, bu heyetlerin işbirliği konularını daha geniş bir zamanda görüşebileceklerini sözlerine eklemiştir.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise heyetler arası görüşmede; iki ülkenin
farklı iklimlere sahip olduklarını; Orman ve Su İşleri Bakanlığının yeni yapılanmasında, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün kurulduğunu; hızlı
bir şekilde kurak alan ağaçlandırmaları konusunda çalışmaya başlayabileceklerini;
pilot bir bölgede çalışma yapıp daha sonra yaygınlaştırmanın uygun olacağını; Sedrus juniperus konusunda tecrübeli uzmanlarının olduğunu; kurak alanların ağaçlandırılması ve erozyon konularında çalışmalara başlanabileceğini; öncelikli çalışma
konularında çalışmalar başlanabileceğini; bir çalışma planı yapabileceğini ve bunu
ilgili iki genel müdürün imzalayabileceğini söylemiştir.
89
ABD Orman Servisi’nde Uluslararası Programlar Müdürü Dr. Sn. Valdis Mezainis
ise, üç ülkenin çok iyi bir platform olduğunu; çölleşmeyle mücadele ve kurak alanlarla ilgili üst düzey tecrübeli kişilerinin olduğunu ve yerel fonlarla projeler yapılabileceğini söylemiştir.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise görüşmenin sonunda, kendilerini en kısa
zamanda ülkemize beklediklerini ifade etmiştir.
7.3. Lesotho Heyeti ile Yapılan İkili Görüşme
Toplantıda, Lesotho Heyetinde; Ormancılık ve Arazi Rekreasyonu Bakanı Sn. Khotso Matla; Ormancılık Müdürü Sn. Sekdati Sekaleli; Şef Orman Memuru Sn. Halefele
Matsıpa; Sn. Bakanın Özel Kalemi Joalane Tsiu ve Lesotho’nun Roma Büyükelçiliği
Birinci Katibi Malikopo Rakootje yer almıştır.
Lesotho heyetiyle görüşme yapılıyor.
Görüşmede söz alan Lesotho Ormancılık ve Arazi Rekreasyonu Bakanı Sn. Khotso
Matla; Türkiye ve Lesotho ormanlarlarlarının birbirine benzer yapıda olduğunu; Lesotho’nun dağlık ormanlardan oluşturduğunu; ortalama rakımın yüksek olduğunu;
iklim tiplerinin birbirine benzediğini ve bu benzerliğin ikili işbirliği için uygun şartlar oluşturduğunu söyledi.
90
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Bakan Sn. Matla devamla, Lesotho’da ormancılığın en büyük sorununun eğitim olduğunu; Lesotho’lu öğrencilerin Türkiye’de ormancılık eğitimi almalarını ve orada
ormancılık alanında çalışanlarını arzu ettiklerini söyledi. Orman yangınları ile mücadele konusunda işbirliği yapmak istediklerini; Türkiye’nin uygun görmesi durumunda, birkaç kişiyi Türkiye’ye göndererek yerinde eğitilmelerini dile getiren Bakan
Sn. Matla, Bakan Prof. Dr. Sn. Veysel Eroğlu ile İstanbul’da gerçekleştirilen UNFF 10
esnasında bu konuyu görüştüklerini ve öğrencileri eğitilmek üzere Türkiye’ye göndermek istediklerini söyledi. UNFF 10 esnasında, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Lesotholu öğrencilerin
İstanbul’da eğitim görebilecekleri konusunda anlaştıklarını söylemiştir.
Toplantı sonunda heyetlerin birlikte çektirdikleri fotoğraf.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise, eğitim konularına kendilerinin de önem
verdiğini; Türkiye’de on iki orman fakültesi olduğunu; buradaki Türk Heyetinde yer
alan temsilcilerin de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun olduklarını
söylemiştir. Şartların uygun olması durumunda, Lesotholu öğrencilerin Türkiye’de
öğrenim görmesinden çok mutlu olacağını söylemiştir.
Yangın konusunda ise eğitim için İzmir’in çok uygun olduğunu; görevlendirilmeleri
durumunda burada uygulamaları gösterebileceklerini ve yangın eğitimi verebileceklerini söyleyen Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi, Lesotho’daki orman yapısının
ve muhtemel işbirliği konularının görüşmek ve incelemede bulunmak üzere, talepleri halinde, bir Türk Heyeti gönderebileceklerini ve kendilerini tekrar Türkiye’de görmekten mutlu olacaklarını söyledi.
91
7.4. Tunus Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme
Toplantıya, Tunus’u temsilen Tunus Orman Genel Müdürü Sn. Youssef Saadani katılım sağlamıştır. Genel Müdür Sn. Saadani konuşmasında, orman yangını ile ilgili
üç aşamalı bir stratejilerinin bulunduğunu ve stratelerinin temelini donanımın oluşturduğunu söylemiştir. Sn. Saadani, Stratejilerini; 1- yangını önleyici yöndeki araç ve
gereçlere sahip olmak, 2- bu aletlerin yönetimsel yeteneğine sahip olmak ve 3- yangın söndürme sırasında kullanılan cihazlara ve yönetimsel yeteneğine sahip olmak
şeklinde açıklamıştır.
Tunus Orman Genel Müdürü Youssef Saadani ile görüşme yapılıyor.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise görüşmede; iki ülkenin birbirine kardeş
ülke olarak baktığını; kendisinin yangına hassas yerlerde yöneticilik yaptığını; Türkiye’de üç temel stratejinin olduğunu; bunların: (1) Önleyici tedbirler: yangınların
% 95’inin insan nedenli, ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını söyledi. Cuma günleri
camilerde ve televizyonlarda kamu spotu yayımlandığını ve böylece halkın aydınlattıldığını söylemiştir. Yangınların, rutubetin düştüğü günlerde çıktığını; ormanların % 90’ını gören yangın emniyet kulelerinin olduğunu; yangında etkili olabilmek
için erken haber alma ve erken müdahalenin önemli olduğunu söylemiştir. (2) Yangın çıktıktan sonra ise arasöz ve uçak gibi yangın söndürme araçlarının olduğunu;
yangınla mücadele konusunda elemanlarını eğittiklerini söyledi. Türkiye’de bu konuda yapılanma ve yangın söndürme yeteneği yüksek elemanların bulunduğunu;
Tunus’tan yetkili personelin Türkiye’ye 15 gün gibi uzun bir süre gelmesi halinde,
kendilerini İzmir’de eğitilebileceklerini söylemiştir.
92
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Tunus Orman Genel Müdürü Sn. Youssef Saadani ise, yangından, yangın dumanının
tespiti ile ilgili sistemin kendilerini çok etkilediğini; işe yarar aletler üzerine konuşmak istediklerini; TİKA ile bu konuda bir proje yapmaları gerektiğini; önemli olanın
yangın öncesi önleyici önlemler olduğunu ifade etmiştir.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise; Temmuz ve Ağustos aylarından Tunus’tan
birkaç personelin gelmesinin çok faydalı olacağını; bu işin organizasyonunun yapılmasının çok önemli olduğunu; Türkiye’nin Akdeniz havzasında en az yanan bölgeye
sahip olduğunu; bu konuda FAO ve TİKA ile birlikte bir proje yapılabileceğini söylemiştir.
Perşembe, 27 Haziran 2014:
7.5. GIZ Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme
Toplantıya, GIZ’in MENA Projesi Müdürü Alexandr Reinhard Castell katılım sağlamıştır. Görüşmede Sn. Castell, ortaklaşa yürütülen MENA projesinde özellikle iletişim konusunda sorun yaşadıklarını; yazılan yazılara ya hiç cevap verilmediğini ya da
cevabın gelmesinin aylar aldığını söylemiştir. Daha önce Sedir ve Ardıç konusunda
Türk heyetlerinin Fas ve Cezayir’de teknik gezilere katıldıklarını ancak gezi raporlarının kendilerine ulaşmadığını da sözlerine eklemiştir.
Sn. Alexandr R. Castell ile görüşme
93
Türkiye’nin özellikle Sedir ve Ardıç ağaçlandırmalarıyla fidanlık çalışmaları konusunda MENA ülkelerine deneyimlerini aktarabileceğini belirten Direktör Sn. Castell, Türkiye’nin bu konuya aktif katkı sağlamasını beklediklerini söylemiştir.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Belen
ise; iletişim probleminin çözümü için, yazılan yazışmaların bir kopyasının Bakanlık
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na, bir örneğinin de ilgili birime gönderilmesinin işi kolaylaştırabileceğini söylemişlerdir.
7.6. FAO Genel Müdür Yard. Sn. Eduardo RojasBriales ile Yapılan İkili Görüşme
Görüşmede Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi, FAO’yla işbirliği yapmaktan
memnun olduklarını, FAO sayesinde Orta Asya ve diğer ülkelerle gerçekleştirdikleri proje uygulamasının kolaylaştığını; özellikle Türkiye ile FAO arasında imzalanan
yeni anlaşma sayesinde Türkiye’nin deneyimlerinin FAO üzerinden daha kolay aktarılabileceğini söylemiştir.
Türk Heyetinin Sn. Eduardo Rojas-Brıales Eduardo ile görüşmesi.
94
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
FAO Genel Müdür Yardımcısı ve Ormancılık Bölümü Başkanı Sn. Eduardo Rojas-Brıales ise görüşmede; Türkiye ile yeni yapılan anlaşmanın memnuniyet verici
olduğunu; hem T. C. Başbakanıyla hem de Orman ve Su işleri Bakanıyla yaptıkları
görüşmelerde, FAO’yla çalışmaya istekli olduklarını gördükleri; FAO SEC Ofisinde
Sn. Mustapha Sinaceur ve Sn. Ekrem Yazıcı ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile olan
ilişkilerin çok iyi olduğunu gördüklerini; hem donör ülke olma açısından hem de
bölgede en güçlü ormancılık teşkilatına sahip olması bakımından Türkiye ile işbirliğinden memnuniyet duyduklarını; kendileriyle birlikte Türkiye’nin deneyimini diğer
ülkelere aktarmak istediklerini ve Türkiye ile olan iyi ilişkilerini gelecekte daha da iyi
olmasını istediklerini söylemiştir.
7.7. FAO Kıdemli Ormancılık Uzmanı Bayan
Susan Braatz ile Yapılan İkili Görüşme
Görüşmeye, FAO Ormancılık ve İklim Değişikliği Konularında Takım Lideri ve Kıdemli Ormancılık Uzmanı Bayan Susan Braatz; Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim
Çiftçi, Genel Müdür Yardımcısı Sn. İsmail Belen FAO, Şube Müdürü Sn. Abdurrahman Kök ve FAO Ormancılık Uzmanı Sn. Ekrem Yazıcı katılım sağlamıştır.
Görüşmede, Bayan Sn. Susan Braatz; Türkiye ile FAO arasında imzalanan yeni FAO
Anlaşması çerçevesinde iklim değişikliği üzerine ne gibi projeler yapılabileceğini dile
getirmiş ve FAO’nun beş küresel amacının tamamında iklim değişikliği konusunun
önemli yeri olduğunu söylemiştir.
Türk Heyeti Sn. Susan Braatz ile görüşüyor.
95
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise görüşmede; Türkiye’nin ağaçlandırmaya önem verdiğini; ormanlara baskının azaltıldığını; çölleşme ve erozyonla kontrol çalışmaları yapıldığını; rehabilitasyon ve restorasyon çalışmaları sayesinde iklim
değişikliğinin etkisinin azaltılmaya çalışıldığını söylemiştir. Ülkemizde ilkim değişikliğine uyum konusunda yönetim stratejisi çalışmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen
Sn. Çiftçi, Türkiye’nin bu konuda GEF projeleri olduğunu, ayrıca MENA projesinin
halen yürüdüğünü de sözlerine ekledi. Orman topraklarında karbon tutunumunun
hesabı konusunda proje yapabileceklerini söyleyen Sn. Çiftçi, Türkiye’nin komşularının genelde orman fakiri olduğunu ve kurak alanlara sahip ülkelerden oluştuğunu, dolayısıyla işbirliği yapabileceğini, bu ülkelerin fidanlıklarının olmadığını ancak
ağaçlandırma yapmak istediklerini ifade etmmiştir.
Kıdemli Ormancılık Uzmanı Bayan Sn. Susan Braatz ise; Güney Sudan ve Etiyopya gibi ülkelerde uyum ve azaltım çalışmaları yapabileceğini; Mısır gibi ülkelerde
orman restorasyonu gibi çalışmalar yapılabileceğini; Nil havzasında ise adaptasyon
ağırlıklı çalışmalar yapılabileceğini ve aynı çalışmaların Orta Asya ülkelerinde de yapılabileceğini söyledi. İklim değişikliği çalışmalarında sorunun ne olduğu ve bu konuda yapılan çalışmaların sorunu ortadan kaldırıp kaldıramadığı hususunun önemli
olduğunu söyleyen Sn. Braatz, Silva Med ve MENA projesinin kuzey Afrika’da çok
güzel yaklaşımlar ortaya koyduğunu ve Büyük Yeşil Duvar çalışmasının Nil projesiyle birleştirilebileceğinin altını çizmiştir.
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi ise görüşmenin sonunda, Sn. Braatz’in görüşülen konularda açıklayıcı bir e.postayı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığına göndermeleri durumunda konunun daha iyi takip edilebileceğini söylemiştir.
7.8. FAO Dağ Ortaklığı Yöneticileri ile Yapılan
İkili Görüşme
27 Haziran 2014 günü gerçekleştirilen görüşmeye,
Müsteşar Yardımcısı Sn. İbrahim Çiftçi, Sn. Thomas HOFER, Bayan Rosalaura
ROMEO, Sn. Ekrem YAZICI ve Dr. Kenan Kılıç katılım sağlamıştır. Görüşmede;
FAO’nun yeni stratejik çerçevesine uygun olarak, orman ve su konusunda kritik
önemde ülke olan Türkiye’nin sağlayabileceği finansal destek ve tecrübe paylaşımı
ifade edilmiştir. Toplantının ana başlıkları ve görüşülen konular ise şu şekildedir:
96
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Toplantıda görüşülen konular:
* Erzurum’da Düzenlenen “4. Dağ
Ortaklığı” Toplantısının Takibi: Türk
temsilciler tarafından, Türkiye olarak Dağ Ortaklığı (MP) kapsamında
ayni ve nakdi katkılar yapmaya hazır
olunduğu; gerek Dağ Ortaklığı (MP)
gerekse Avrupa Ormancılık Komisyonu altındaki Dağlık Su Havzalarının
Yönetimi Çalışma Grubu (EFC – WP
MMW) çalışmalarının takibine ve çalışmalara katkı sağlamaya yönelik ülkemizden odak noktası olarak tek bir
Türk Heyetinin Sn. Thomas
ismin önerilmesi ve bu kişinin küresel
HOFER ve Bayan Sn. Rosalaura
düzeyde çalışmasına olanak sağlamak
ROMEO ile görüşmesi.
için Roma’ya görevlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Dağ
Ortaklığı (MP) bünyesinde Avrupa
Grubunu temsil eden ülke olarak, çeşitli projelere destek vererek projelerin parçası
olması isteği dile getirilmiştir.
* FAO’nun Bazı Ülkelerde Yürütmekte Olduğu Teknik İşbirliği Projesine (TCP)
Ülkemizin Olası Katkıları: Toplantıda; İspanya tarafından desteklenerek ilk aşaması 3 yıl önce başlatılan ve Fas, Moritanya, Ekvator ve Peru’ya yönelik su havzası
projelerinin ikinci aşamasında, ekonomik krizden ötürü İspanya katkı sağlayamadığından, ülkemizin özellikle MENA Projesi kapsamında Fas ve Moritanya’ya katkı
sağlaması hususu görüşüldü. İlgili TCP projesinin tarafımıza iletilmesinin ardından
konunun Bakanlığımızda değerlendirileceğini ve TİKA’nın da buna dahil olabileceğini ifade edilmiştir.
* Su Havzalarının Yönetimi Üzerine Eğitim: FAO ile Türkiye arasındaki Ortaklık
Anlaşması (FTTP) kapsamında MENA bölgesinde ormanların su havzaları üzerinde
oynamakta olduğu rol üzerine kapasite geliştirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik
bir eğitim programının gerçekleştirilmesi teklifi prensipte kabul edilmiştir. TİKA’nın
da buna dahil olması olasılığı daha sonra değerlendirilecektir.
97
7.9. Avrupa Birliği Temsilcileri ile Yapılan İkili
Görüşmeler
COFO 22 toplantılarının ilk günü, Türk Heyeti temsilcilerinin birkaç kez söz alması
sonrası, Avrupa Birliğinin Yunanistanlı temsilcileri Türk Heyetinini ziyaret etmiş
ve gerek kendilerinin gerekse Türk Heyetininin konuşmalarının uyumlu olabilmesi
açısından bazı önerilerde bulunmuşlardır. AB temsilcileri; kendileri konuşmalarına başkarken, görüşlerinin AB’ye aday ülke Türkiye’nin de görüşleri olduğunu da
ifade etmek istediklerini; Türkiye’nin de görüşlerini ifade etmeye başlarken, AB’nin
görüşlerine katıldıklarını, bunun yanısıra, ilave olarak bazı hususların altını çizmek
istediğini söyleyebileceğimizi ifade etmişlerdir. Böyle bir üslubun Türkiye’nin AB’ye
adaylığı sürecinde daha uygun olacağını söylemişlerdir. Bu öneri sonrası gerek AB
ve gerekse ülkemizin görüşleri belirtilirken, bahsekonu giriş cümleleri önerildiğişekilde yapılmaya başlanmıştır.
7.10. Fas Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme
Fas, İşbirliği Hizmetleri biriminden, Su ve Ormanlar ve Çölleşme ile Mücadele Yüksek Komiseri olarak çalışan Khalid CHERKI (Tel: 00212537763166, khalidcherki@
gmail.com) ile toplantı arasında görüşülmüştür. Sn. Cherki, iki ülke arasında işbirliğini geliştirmek için sürekli irtibat halinde olunmasının önemini dile getirmiştir.
7.11. Sudan Temsilcisi ile Yapılan İkili Görüşme
Sudanlı temsilciler, birlikte çalışma imkanlarının araştırılması konusunda taleplerini iletmişlerdir.
7.12. Macaristan Temsilcisi ile Yapılan İkili
Görüşme
Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Müdürülüğünde Orman Politika Danışmanı olarak görevli Sn. Andras Szepesi ([email protected] , +36 1 795 39 11), 2013 yılı sonunda iki ülke arasında imzalanan ormancılık alanındaki işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
98
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
7.13. Gambiya Temsilcisi ile Yapılan İkili
Görüşme
Gambiyalı temsilciler, 22-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gambiya’nın başkenti
Banjul’da gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Birinci Dönem Toplantısı ve sözkonusu toplantı sonunda imzalanan protokolden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Temsilciler, bahsekonu protokolde yer alan “N. Ormancılık ve
Su Kaynakları” başlığı altındaki faaliyetlerin hayata geçirlmesi için karşılıklı olarak
çaba gösterilmesini talep etmişlerdir.
Rusya Moskova’da bir gıda pazarında mantar ve meyve satışı.
99
8
DİĞER FAALİYETLER
8.1. Türkiye’de Yapılacak UNCCD
COP12’nin Tanıtımı
COFO 22 esnasında, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) 12. Taraflar Konferansının (COP 12) afişleri asılmış,
el ilanları ise masalara dağıtılmıştır.
100
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
8.2. COFO 22’de Öne Çıkan Yayınlar
COFO 22’de öne çıkan bazı yayınların ön kapakları aşağıda sunulmaktadır.
101
9
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
COFO 22’nin Zamanlaması ve Önemi:
Dünyada tüm ormanlar ve ormancılık ile ilgili çabaları yönlendiren kuruluş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve onun ormancılık platformu Ormancılık Komitesi’dir (COFO). Ormancılık Komitesinin Yirmi İkincisi Oturumu (COFO 22) 23-27 Haziran 2014 tarihleri
arasında İtalya’nın Roma kentinde FAO merkezinde gerçekleştirilmiştir.
COFO 22; FAO’nun yeni stratejik çerçeve ve amaçlarını açıklanmasından hemen sonrasında ve çevre ile ilgili “2015 Sonrası Gündemi”n
hazırlık toplantılarının hemen öncesinde yapılması nedeniyle kritik bir
zamanda yapıldığı söylenebilir.
Ormancılık kamuoyu tarafından çok iyi bilinmektedir ki; ormanlar ve
ormancılık faaliyetleri 2000 yılında yayımlanan Milenyum Kalkınma
Hedeflerinin çoğuna doğrudan ve dolaylı pek çok katkısı olmasına rağmen, sözkonusu kalkınma hedeflerinin sadece 7. Hedef ’inde bir gösterge olarak yer almıştır. Bu ise, küresel gündemde ormanlar ve ormancılık
konularının hak ettiği yeri alamadığını göstermektedir. COFO 22’de alınan tavsiye kararları, “2015 Sonrası Gündem”de ormanlar ve ormancılık
konularının daha fazla yer alması, diğer bir ifadeyle, hak ettiği yeri alması bakımından önem arz etmektedir.
COFO 22’nin Temel Mesajı:
Temel mesaj; hem veri toplamada hem de politika üretmede dikkatin,
üretimden faydalara, diğer bir deyişle, dikkatin ağaçlardan insanlara
yöneltilmesi gerektiği şeklinde olmuştur.
102
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
COFO 22’de Elde Edilen Bilgi ve Tecrübeler:
COFO 22 öncesi, Türkiye’de yapılan hazırlık toplantılarında, COFO 22 toplantıları
esnasında söylenebilecek ülke görüşleri belirlenmiştir. Söylenmesi uygun görülen
görüşler, COFO 22’de yeri geldikçe ifade edilmiştir. COFO 22 esnasında ayrıca, diğer
ülke temsilcileri ile ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilmiş ve yan etkinliklere katılım sağlanmıştır. COFO 22 sonrası, Türkiye›de değerlendirme toplantıları yapılmış
ve sonucunda bir görev raporu hazırlanmıştır. Toplantı öncesi, esnası ve sonrası yapılan tüm çalışmalar, Türk Heyeti üyelerine, uluslararası bir toplantı sürecinin nasıl
daha iyi yönetileceği konusunda önemli tecrübeler kazandırmıştır.
COFO 22 Gündem Başlıkları çerçevesinde, Türk Heyeti temsilcilerine 10 kez söz
verilmiş ve ifade edilen görüşler içerisinde 6 görüş, COFO 22 sonunda yayımlanan
sonuç belgesine girmiştir. Sözkonusu 6 görüşün ifade edildiği Günden Başlıkları
aşağıdadır:
•
•
•
•
•
•
Açılış Konuşması (Bu konuşma, Görev Raporunun 26-31 sayfaları arasındadır)
Madde 4.3 Ormanlardan Sağlanılan Gelir, İstihdam ve Geçim Kaynakları (s. 34-36)
Madde 5.1 Ormanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (s. 41-46)
Madde 5.4 Uluslararası Orman Anlaşmasının Etkinliğinin Gözden Geçirilmesi (s. 47)
Madde 6.2 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Araç Kiti (s. 47)
Madde 7.1 Stratejik Çerçeve kapsamında FAO’nun Çalışma Programı (s. 56-58)
COFO 22 sonunda alınan kararların bir diğeri de, COFO’nun, FAO’nun Tarım Komitesi (COAG) ve FAO’nun Balıkçılık Komitesi (COFI) ile daha etkin çalışması şeklinde olmuştur. Bu karar, daha etkin çalışmak için, bir çok sektörden temsilcilerin bir
arada çalışması gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizmiştir.
23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında beş gün boyunca düzenlenen toplam 53 yan
etkinliğin 11’ine katılan Türk Heyeti, 5 etkinliğe aktif katkı sağlanmıştır (s. 66-83).
Akdeniz Ormancılık Sorunları Komitesi (Silva Med) yan etkinliği çerçevesinde, ülkemiz kurak alan ormancılığı konusunda bir çalışma grubunun kurulmasına öncülük etmiş ve ülkemizin bu öncülüğü pek çok ülke temsilcisi tarafından takdirle
karşılanmıştır.
FAO COFO 22 internet web sitesine konulmak amacıyla Silva Med çalışmaları hakkında Türk Heyeti temsilcileri ile sesli ve görüntülü mülakat yapılmıştır.
103
COFO 22 toplantıları esnasında, İran, ABD, İsrail, Lesotho ve Tunus heyetleri ile
ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, toplantı aralarında Fas,
Sudan, Macaristan ve Gambiya temsilcileri ile görüşülmüş ve işbirliği süreçlerindeki
son durum değerlendirilmiştir. Ayrıca, GIZ, FAO ve AB’den beş kıdemli temsilciyle
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmelerde daha aktif çalışma imkanları not edilmiştir.
COFO 22 esnasında, 2015 yılında ülkemizde yapılacak olan Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferansı (COP12) toplantısının tanıtımı, duvar/pano afişleri ve el ilanları yoluyla yapılmıştır.
Sözkonusu bilgi ve tecrübelerin nasıl kullanılacağı ve yayılacağı:
COFO 22 kararları, İngilizce ve Türkçe dillerinde, Bakanlığımızın ilgili birimlerine, diğer ilgili bakanlıklara, üniversitelerin orman fakültelerine ve ilgili sivil toplum
örgütlerine resmi yazı yoluyla gönderilecektir. Ayrıca, ormanlar ve ormancılık ile
ilgili son gelişmeler ve özellikle COFO 22 kararları, sunumlar yoluyla ilgili birimlere
sunulması planlanmaktadır.
COFO 22 kararlarının çevre ile ilgili “2015 Sonrası Gündemi” üzerinde önemli etkilerinin olacağı beklenmektedir. Dolayısıyla, sözkonusu gündemin yayımlanmasından
sonra, ormanlar ve ormancılık ile ilgili Bakanlık birimlerinin ve ilgili bakanlık kurum
ve kuruluşun politika, strateji, plan ve programları gözden geçirilirken, COFO 22 kararlarının ve 2015 Sonrası Gündemi’nin önemli etkisinin olacağı düşünülmektedir.
Ormanların sosyo-ekonomik faydalarının 2015 Sonrası Gündem’ine yansıtılması
bakımından COFO 22’de sunulan Dünya Ormanlarının 2014 Durumu (SOFO 2014)
raporunu ülke temsilcileri önemli bulmuşlardır.
Hem veri toplamada hem de politika üretmede dikkatin üretimden faydalara yöneltilmesi şeklinde olan COFO 22’nin ana mesajı, ilgili kurum ve kuruluşların bundan
sonra yapacakları tüm çalışmalarda, merkeze sosyo-ekonomik konuları dahil etmelerini sağlamak bakımından önemli bir yön gösterme levhası işlevi görecektir.
Küresel düzeyde ormanlar ve ormancılık konularında en üst platform olan COFO 22
tavsiye kararlarını bilmek, gelecekte ülkemiz orman kanununda yapılabilecek revize
çalışmalarında önemli katkılar sağlayabilecektir.
104
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
Sonuç olarak…
Türk Heyeti, COFO 22 kararlarını tüm ilgili kişi ve kurum/kuruluşla paylaşmaktadır.
Bu paylaşımın, hem güncel uluslararası ormancılık gündeminin bilinmesi hem de
Türkiye’nin ormanlar ve ormancılık konusunda dünyadaki ve bölgesindeki etkinliğini bir kez daha fark etmesi bakımından son derece faydalı olduğu düşünülmektedir.
COFO 22 toplantıları ve yan etkinlikleri esnasında, Türk Heyeti temsilcileri görüş
beyan etmişler ve diğer ülke temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.
Tüm bu görüş beyanları ve görüş alışverişleri şunu çok açık bir şekilde göstermiştir:
COFO platformu, Türkiye’nin görüşlerine önem verilen bir platformdur ve Türkiye, bölgesinde ormanlar ve ormancılıkla ilgili bilgi ve tecrübe birikimi bakımından
önemli bir kapasiteye sahiptir. Bölgemizdeki ülkeler, Türkiye’nin bu kapasitesinden
yaralanmak istemektedirler.
Ormanlar ve ormancılık konusunda Türkiye’nin sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikiminin bilhassa Avrupa, Yakın Doğu ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerle paylaşılması
ve ikili ve bölgesel işbirliğinde daha aktif rol alınması, hem bölgedeki ülkelere hem
de Türkiye’ye önemli faydalar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Mobilya imalatı, Hanoi, Vietnam.
105
10
EKLER
COFO 22 KARARLARI
Matters Requiring the Attention of the Council
The Twenty-second Session of the Committee:
welcomed the State of the World’s Forests 2014 (SOFO 2014) and
supported its messages concerning the contribution that forests make
towards sustainable development, including in the current discussions
on Sustainable Development Goals and the post-2015 Development
Agenda;
recommended that FAO should increase efforts in assisting countries
in upgrading their socio-economic data on forests through a specific
programme in the Programme of Work and Budget (PWB) 2016-2017,
and in accessing extra-budgetary resources to this end; and disseminating information about the socio-economic benefits of forests and their
contributions to broader development goals;
recommended that FAO, in collaboration with the World Bank and other members of the Collaborative Partnership on Forests (CPF), strengthen data collection and information management systems on people’s
use and benefits from forests, improve broad access to information, and
strengthen transparency and accountability;
recommended that FAO assist countries in strengthening tenure rights and governance processes, including through building capacity to
implement the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of
Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food
Security;
106
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
recommended that FAO supports countries particularly in strengthening forest-based industries, producer associations, and community-based forest organizations, in
order to raise the productivity and efficiency of the entire forest sector;
recommended FAO to continue to work on strengthening the links between forests
and food security, in particular in the context of Strategic Objectives 1 and 3, and assist countries in collecting and disseminating information about the socio-economic
benefits of forests and their contributions to broader development goals;
recommended that FAO support member countries in enhancing the effectiveness
of current PES programmes (PES) and in creating an enabling environment to introduce such a programmes and cooperate with other agencies and countries in this
regard;
recommended FAO to continue to provide, in collaboration with CPF members and
others, technical support to the development of appropriate targets and indicators
on forests in the SDGs and work with partners to develop improved indicators for
the socio-economic benefits of forests in the context of the SDGs, especially as they
relate to poverty reduction and food security;
encouraged FAO to contribute actively to the review of the International Arrangement on Forests (IAF);
reccomended that FAO in the context of its new strategic framework, initiate actions to upscale its capacities for monitoring the contribution of forests to address the
Zero Hunger Challenge at regional and global level; and present the contribution
of forests to food security to the Committee on World Food Security (CFS) for its
consideration;
requested FAO to assist countries, within the context of the Strategic Framework
and Medium Term Plan-Programme of Work and Budget, to strengthen their efforts
and capacities in policy and planning, information exchange and dialogue, as well as
access to funding with a view to achieving zero illegal deforestation and strengthening sustainable management of natural resources;
requested FAO to continue its leadership role in the CPF, including, with the full
participation of CPF members, considering new ways of strengthening the CPF and
developing a vision for the future of the Partnership as an input to the review of IAF;
107
requested FAO to continue incorporating fully the work under CPF in the Strategic
Framework of the Organization, including the provision of adequate resources;
recommended that FAO assist countries in strengthening capacity and providing technical support for gender mainstreaming and the collection of gender-disaggregated data in the forest sector; and supporting the economic empowerment of women
including access to, and control over, resources in the forestry value chain through
enterprise development;
gave guidance for the development of the next MYPOW and requested the secretariat to develop it, in consultation with the Steering Committee, for consideration and
adoption by the 23rd Session of COFO;
recommended FAO to further develop, disseminate and test the SFM Toolbox and
encouraged FAO to assess, in coordination with other CPF members, the demand
and opportunity for developing a set of voluntary guidelines for multipurpose forest
management planning;
requested FAO to complete the development of the voluntary guidelines on national
forest monitoring for final endorsement by the next session;
recommended FAO to support country efforts to plan and implement forest landscape restoration, through activities of the Forest and Landscape Restoration Mechanism (FLR) and engage in more cross-cutting and inter-departmental work under
the new Strategic Framework, to support integrated approaches across the landscape;
requested FAO to continue supporting the regional forest communicators networks,
including through providing coordination at the global and regional levels and dedicate funding in projects and programmes to facilitate communication of progress
and results;
requested FAO to continue promoting cross sectoral collaboration within the FAO’s
Strategic Framework and its Objectives and elaborate, in consultation with the respective bureaux, a detailed proposal for collaboration, for the consideration of the
technical committees in their forthcoming sessions;
requested FAO to continue enhancing the forestry related knowledge base and, in
collaboration with other partners, disseminating this knowledge, inter alia, by including education and research initiatives in FAO’s regional activities under FAO’s
Strategic Objectives;
108
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
encouraged the Regional Forestry Commissions to provide guidance on areas of
regional priority in forestry that inform and contribute to FAO’s Strategic Objectives;
reiterated the importance of several topics and work areas including monitoring
and assessment, forest ecosystem services, REDD+, urban and community forestry,
integrated land use and landscape management, governance, gender, wood energy,
forest biodiversity, innovation in forest products, and education;
stressed the need for the Organization as a whole and the forestry programme in
particular to continue to prioritize its activities in support of the new Strategic Framework. In that regard, the Committee emphasized the importance of ensuring that
FAO’s work in forestry was realistic to implement and highlighted the need to allocate sufficient financial resources to the work on forestry;
requested FAO to continue supporting countries in the area of forests and climate change mitigation and adaptation, including through active participation in the
work and further development of the UN-REDD;
requested FAO to, commensurate with FAO’s mandate, expertise and resources and
in synergy with the Zero Illegal Deforestation Challenge, as well as various relevant
programmes, work in partnership with other organizations, including members of
the CPF and UN-REDD, to support the launch of the forest initiative at the UNSG’s
Climate Summit;
requested FAO to continue exploring further possibilities for enhancing interdisciplinary work on boreal forests for consideration by the Committee at the next session;
requested FAO to present a recommendation to the Committee for the establishment of the working group on dryland forests and agrosilvopastoral systems, for
consideration and possible adoption at its next session.
109
Matters Requiring the Attention of the Conference
The Twenty-second Session of the Committee:
invited countries to assess the status and future trends in demands for forest benefits
and take these into account in forest-related policies and measures;
encouraged countries to strengthen their efforts in recognizing the potential contributions of forests in the Sustainable Development Goals (SDGs) and recommended
countries to coordinate and collaborate at national, regional and international level
to ensure adequate consideration and visibility of forests in the SDGs and the post2015 Development Agenda;
invited member countries to establish and strengthen platforms for cross-sectoral,
multistakeholder dialogue and initiatives that link forestry and agriculture and other
natural resource-related sectors to enable more effective coordination and communication at a landscape level;
invited member countries to create an enabling environment for forest communities, family forest owners, forest rights holders and forest and farm producer organizations, including clear tenure, fair access to markets and good service provision,
incentive programmes and financing mechanisms for agroforestry, reforestation and
sustainable community forest management;
invited countries to strengthen their response to the Zero Hunger Challenge by developing evidence-based and inclusive forest policies as well as integrated cross-sectoral approaches to national food security and nutrition strategies and programmes;
invited countries to advocate at national and international level for, and work actively towards achieving zero illegal deforestation, drawing attention to the need to
protect, conserve, restore and sustainably manage forest resources worldwide, in the
framework of developing sustainable and more integrated land use policies;
invited member countries to consider further strengthening the Collaborative Partnership on Forests (CPF) as a broad inter-agency coordination mechanism, in any
future international arrangement on forests;
invited countries to increase efforts to ensure adequate consideration of gender issues in forestry in the deliberations of the UN Commission on the Status of Women at
“Beijing +20” and gender equality in the post-2015 Development Agenda;
110
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
2 3 - 2 7 Ha z i r an 2 0 1 4 - R om a , İt a ly a
invited countries to strengthen their agriculture and forest sectors by considering
membership in the International Poplar Commission and encouraged the Executive
Committee to continue the reform process of the Commission;
encouraged countries to strengthen collaboration of agriculture, fisheries, forestry
and other land use sectors to promote the application of integrated approaches across the landscape and invited the Committee on Agriculture and the Committee on
Fisheries to explore opportunities for collaboration with the Committee and stressed
the benefits of including the Committee on World Food Security (CFS) in these collaborative efforts;
emphasized the need to consider FAO’s work in forestry in the broader context of
FAO’s Strategic Framework; stressed the need for the Organization as a whole and
the forestry programme in particular to continue to prioritize its activities in support of the new Strategic Framework and highlighted the need to allocate sufficient
financial resources to the work on forestry;
invited countries to elevate the REDD+ discussions to the highest political level in
the countries, regions and globally and support the forest initiative that will be launched at the UNSG Climate Summit;
The Committee invited interested countries to foster the cooperation within the existing initiatives working on boreal forests, and requested FAO to scale up its support
to countries on boreal forests. The Committee further invited countries to work with
FAO for the formulation of a global capacity development programme on sustainable
management and restoration of dryland forests and agrosilvopastoral systems.
111
COFO 22’nin Ana Mesajı:
“Hem veri toplamada
hem de politika üretmede
artık dikkatimizi üretimden
faydalara yöneltmeliyiz.
Diğer bir ifadeyle,
artık dikkatimizi ağaçlardan
insanlara yöneltmeliyiz.”
112
COFO 22 AFİŞİ:
ORMANLAR VE İNSANLAR: ODUN VE ÖTESİ
FORESTS AND PEOPLE: WOOD AND BEYOND
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAK ANLIĞI
D Ü N YA O R M A N H A F TAS I
23-27 Haziran 2014 - Roma, İtalya
TÜRK HEYETİNİN GÖREV RAPORU
Download

İndirmek için tıklayınız. (click here to download.)