T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE'NİN YENİ
AB İLETİŞİM STRATEJİSİ
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı
Ankara, Aralık
2014
1
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
•Başkanlığımız, kamuda, isminde “sivil toplum”
geçen ilk başkanlık olarak
•Müzakere süreci ve Türkiye’nin üyeliğine ilişkin
somut bilgi eksikliğini gidermek
•Üyelik sürecimize desteğin artmasını sağlamak
ile görevlidir
2
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ
(ABİS)
3
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Ocak 2010 – Eylül 2014
Türkiye'nin AB İletişim Stratejisi'nin ilk uygulama dönemi
•ABİS’in 4 yıllık uygulama döneminde, hem AB hem de
Türk kamuoyuna yönelik olmak üzere yüzlerce proje ve
etkinlik gerçekleştirilmiş veya desteklenmiş; bilgilendirme
ve görünürlük çalışması yürütülmüştür.
4
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
ABİS'TE YENİ DÖNEM
TÜRKİYE’NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ
İLETİŞİM STRATEJİSİ
5
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Türkiye'nin Yeni AB İletişim Stratejisi
30 Eylül 2014 “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği
Stratejisi”nin üçüncü ayağını oluşturan Türkiye'nin Yeni
AB İletişim Stratejisi'nin Bakanlar Kurulu
toplantısında
sunulması
16 Ekim 2014  Türkiye'nin Yeni AB İletişim Stratejisi
Brüksel'de kamuoyu ile paylaşılması
6
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Türkiye'nin Yeni AB İletişim Stratejisi
7
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Uygulama Yöntemi:
Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi,
• toplumun bütün
zenginleştirilecek,
kesimlerinin
görüşleri
alınarak
• katılımcı bir anlayış ile uygulanacaktır.
8
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Yurt içi boyutu - Türkiye'ye AB'yi anlatmak:
-
Eurobarometre’nin son anketinde ülkemizde AB üyeliğine desteğin
%28’ gerilediği belirtilmektedir.
- AB'ye katılım sürecinin ülkemiz için bir çağdaşlaşma
ve demokratikleşme projesi olduğunu vurgulamak
-Bu sürecin, her alanda yaşam standartlarını yükselteceğine
dair inancı güçlendirmek
-Kamuoyunun AB katılım sürecinin kazanımları
hakkında bilgilendirilmesini sağlamak
-Reformlara halkımızın desteğini ve toplumsal sahiplenmeyi artırmak
-Türkiye'nin AB sürecindeki zihinsel dönüşümünü kolaylaştırmak
9
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Yurt dışı boyutu - AB’ye Türkiye’yi anlatmak:
-Karşılıklı güveni yeniden oluşturmak,
-AB sürecindeki kararlılık, özgüven ve samimiyetimizi
ön plana çıkarmak,
-Üyelik sürecimizin AB gündeminde daha fazla yer
almasını sağlamak,
-”Güçlü Türkiye, Güçlü AB” vurgusuyla Türkiye'nin
AB'ye katkılarını öne çıkarmak,
-AB kamuoyunda ülkemize ilişkin olgu ile algının
örtüşmesini sağlamak,
-Türkiye hakkında doğru resme bakılmasını sağlayarak desteği artırmak
10
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Hedef Kitle:
Türk ve AB vatandaşları
Paydaşlarımız:
Uluslararası, ulusal ve yerel kuruluşlar
 Sivil Toplum (STK'lar, Düşünce Kuruluşları, vb.)
Üniversiteler (Akademi, öğrenciler, vb.)
İş Dünyası
Medya
Siyasi Aktörler
11
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
YENİ ABİS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
İLETİŞİM FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER
12
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ KAMU SPOTU
• Ülkemizin gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik değişim ve
siyasi reformları vurgulamak üzere bir kamu spotu
hazırlanmıştır.
13
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
MEDYA İLE İŞBİRLİĞİ
•
14
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
MEDYA İLE İŞBİRLİĞİ
•
15
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
YOĞUN DİPLOMASİ ve YURTDIŞI TEMASLAR
•
16
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTISI
• 26 Kasım 2014 tarihinde, İstanbul'da, dört yüzden fazla
sivil toplum kuruluşundan iki binden fazla temsilci ile
“Türkiyenin Yeni AB İletişim Stratejisi” başlıklı bir sivil
toplumla diyalog toplantısı gerçekleştirilmiştir.
17
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTISI
• Katılımcılar, toplantıda, kürsüden iletişim stratejisi
hakkındaki görüş ve katkılarını doğrudan Sayın Bakanımıza
ve Bakanlık yetkililerine iletmişlerdir.
18
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
DÜŞÜNCE KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ
• Ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü AB'ye üyelik süreci ve gerçekleştirdiği
sosyo-ekonomik değişim ile siyasi reformlar, Türkiye ve Avrupa'daki
bulunan düşünce kuruluşları tarafından gerçekleştirilen konferans ve
toplantılarda kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
19
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
GELENEKSEL + YENİ İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANMA
• Yeni İletişim Stratejisi kapsamında sosyal medyada
Bakanlığımız etkinlikleri Türkçe ve İngilizce içeriklerle AB ve
Türkiye vatandaşları ile paylaşılmaktadır.
20
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
İl AB Temas Noktası
Vali Yardımcılardan Beklentiler
21
İl AB Temas Noktası
Vali Yardımcılardan Beklentiler
 AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının (AB UDYK) ABİS
çerçevesinde etkin birer araç haline getirilmesi
 İllerde AB ile ilgili toplantılarda (AB UDYK)ve yapılan çalışmalarda
STK’ların katılımının teşvik edilmesi
 İllerde, Bakanlık destekli, AB İletişim Stratejisinin tanıtımına ilişkin
etkinlikler gerçekleştirilmesi , ABİS Eylem Planına katkı ve öneriler
geliştirilmesi
 IPA, Erasmus+ ve diğer Birlik Programları (UFUK 2020, Yaratıcı Avrupa
vb.) kapsamında sadece öğrencilerin ve öğretmenlerin değil tüm
kesimlerin faydalanabileceği AB projelerinin yürütülmesi ve yerel
kurumların bu konuda teşvik edilmesi
İl AB Temas Noktası
Vali Yardımcılardan Beklentiler
 AB Bakanlığının önümüzdeki dönemde yürüteceği Şehir Eşleştirme
Programlarına katılım sağlanması ve AB yerel yönetimleriyle işbirliklerinin
güçlendirilmesi
 İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilde AB
ile ilgili yapılan çalışmaların yerel medyada ve kamuoyunda tanıtılması (Medya
Eğitimleri Projesi)
 Üniversitelerin AB merkezleri ve AB ve uluslararası ilişkiler öğrenci
topluluklarına destek verilmesi ve illerimizdeki üniversitelerde daha fazla
sayıda Erasmus öğrencisinin ağırlanmasının sağlanması
 www.yereldeab.org.tr internet portalinin etkin kullanımının desteklenmesi ve
valilik internet sitesinde yer verilmesi
 AB Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi
İl AB Temas Noktası
Vali Yardımcılardan Beklentiler
 Yerel düzeydeki kurumların Sosyal medya hesaplarında AB ile ilgili güncel
bilgilere yer verilmesi ve Bakanlıkların AB uyum çalışmalarının il müdürlükleri
aracılığıyla yerel kamuoyuna tanıtılması
 AB ile ilgili diğer valilikler ile birlikte bölgesel etkinlikler düzenlenmesi
 Yerel planlama dokümanlarına AB vizyonunun yansıtılması için girişimlerde
bulunulması
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından koordinasyonu sağlanan ve bazı
illerde bulunan AB Bilgi merkezleri ile daha etkin bir işbirliği sağlanması
 Bölgeler Komitesi, AB Kalkınma Ajansları Ağları vb uluslararası platformlar ile
aktif işbirliklerinin geliştirilmesi
İl AB Temas Noktası
Vali Yardımcılardan Beklentiler
 BÖLGELER KOMİTESİ OPEN DAYS
 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm?id=1829&LAN=E
N&#anchor_1829
İl AB Temas Noktası
Vali Yardımcılardan Beklentiler
 Katılımcılık
 İletişim Stratejisinin hem Yurtiçi hem Yurtdışı boyutu ile ilgili faaliyetler
planlanması
SİVİL TOPLUM, İLETİŞİM ve KÜLTÜR
BAŞKANLIĞI
Teşekkürler
Sinan Ayhan
Avrupa Birliği Bakanlığı
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı
[email protected]
27
Download

Yeni_ABİS_2014 Sinan Ayhan - Avrupa Birliği Bakanlığı