ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bölümü
İnsektisitler
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
ZBK 503
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Doç. Dr. Cafer Turgut
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 Aydın
[email protected]
Kültür bitkileri ve bunların ürünlerinde zararlı böceklere karşı kimyasal insektisit olarak bilinen
böcek öldürücü ilaçlar günümüzde çok geniş olarak kullanılmaktadır. Bu derste insektisitler geniş
Dersin amacı ve
olarak ele alınmaktadır. İnsektisitlerin yapısı ve formülasyonları, pazarlaması, ruhsatlandırılması,
kısa tanıtımı
sınıflandırılması, etki mekanizmaları ve kullanımları.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Ünal, G., Gürkan O. İnsektisitler. Ankara
2 G. Copping., Hewitt, G. (1998): Chemistry and modes of action of crop protection agents. Royal Society of
Chemistry.
3 Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios.
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş
2
İnsektisitlerin tarihçesi
3
İnsektisit kalıntıları
4
Insektisitlerin etki mekanizmaları
5
Klorlandırılmış hidrokarbonlar
6
Organik fosforlular
7
Karbamatlılar
8
Ara Sınav
9
Piretroitler
10
Dinitrofenoller
11
Fumigantlar
12
Anorganic İnsektisitler
13
Bitkisel orijinli insektisitler
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Ekotoksikoloji
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma
Kodu
Dönemi
ZBK
I (Güz)
505
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
AKTS kredisi
3
8
Yok
Doç. Dr. Cafer Turgut
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 Aydın
[email protected]
Bu ders kapsamında ekotoksikolojinin modern çevre bilimleri içerisindeki yeri ve öneminden
bahsedilerek en aktüel çevre kimyası, toksikoloji ve ekolojideki en yeni uygulamaları detaylı
olarak incelenecektir. Çevre kimyasalların, özelliklede tarımsal uygulamalardan kaynaklanan
çevre kirliliklerinin doğrudan veya dolaylı etkileri bireyden ekosisteme doğru anlatılacak ve
sonuçta moleküler etki mekanizmaları belirlenecektir. Ayrıca bu derste çeşitli organizmaların ve
bunların yaşam alanları arasındaki ilişkilerinden bahsedilecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Satake, M., Mido, Y., Sethi, M. S. Iqbal, S. A. Yasuhisa, H., Taguchi, S. (2006): Environmental Toxicology.
Discovery Publishing. ISBN 81-7141-350-1
Connell, D., Lam, P. (1999): Introduction to Ecotoxicology. Blackwell Science
Oehlmann, J., Markert, B. (1997): Humantoxikologie. Wissenschaftliche Verlagsgesellchaft.
1
2
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Giriş
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Ekotoksikolojide temel lab uygulamalari
2
Ekotoksikolojinin çevre kimyasal etkileşimi
Ekotoksikolojide temel hesaplamalar
3
Ekotoksikolojinin genel prensipleri
Standart hazırlama
4
Biyolojik alım faktörlerinin ekotoksikolojiye etkisi
Doz hesaplama
5
Çevre Kimyasalların organizmalardaki kaderi
Doz etki eğrisi
6
Ekotoksikolojik araştırma metotları ve test sistemleri
İstatiksel sonuçların yorumlanması
7
Biyoakkümülasyon
Microtox sistemine giriş
8
Ara Sınav
9
Moleküler etki mekanizmaları ve hücreye etkileri
Düşük toksisiteli bir pestisitle microtoxta deneme
10
Bireye ve popülasyona etkileri
orta toksisiteli bir pestisitle microtoxta deneme
Ortak yaşama ortamına ve ekosisteme etkileri
12
Ekotoksikolojinin pratik tarafları
Yüksek toksisiteli bir pestisitle microtoxta
deneme
Sonuçların değerlendirilmesi
13
Risk tahminlerinin yapılması
EC50 Hesaplamaları
11
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Kentsel Entomoloji
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK 511
Güz
Yüksek
Lisans
Seçmeli
Türkce
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ
A.D.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Güney kampusü AYDIN
[email protected]
Ev, işyeri, hastane, depo vb. kapalı mekanlarda bulunarak insanlara rahatsızlık veren
böcek ve akarların (sivrisinek, sinek, hamam böcekleri, mobilya ve ahşap eşya zararlıları, güve,
tahta kurusu, kene vb.)morfolojik, biyolojik özellikleri ve korunma yolları ile savaş yöntemleri
hakkında bilgi vermektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Özcel,M.A.,ve N.Daldal,1997.Parazotolojide Artropod Hastalıkları Vektörler.Türkiye Parazotoloji Derneği Yayın
No:13,527s.
Robinson, W. H., 1996. Urban Entomology. ChapmanHall, London, 430 pp.
Ecevit, O., 1998. İnsan ve Hayvan Zararlısı Arthropod (Arthropoda)’lar. O.M.Ü. Zir. Fak. Ders Kitabı No.28, 296 s.
1
2
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Giriş (İnsanların yaşam ortamları ve şehirleşme)
3
İnsanların yaşam ortamlarında bulunan zararlılar ve ekonomik
önemleri
Sinekler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (DİPTERA)
4
Bitler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (ANOPLURA)
5
Pireler, Vektörlükleri ve Korunma Yolları (SİPHONAPTERA)
6
İnsan ve hayvanlarda Zararlı Akar ve Keneler
7
(Vize)
8
Hamam Böcekleri (DİCTYOPTERA)
9
COLEOPTERA,LEPİDOPTERA;HYMENOPTERA Zararlıları
10
Tahta Kuruları (HEMİPTERA,Cimicidae)
11
Zehirli Artropodlar
12
İnsan ve Hayvanlarda Zararlı Artropod’larla Mücadele
13
İnsan ve Hayvanlarda Zararlı Artropod’larla Mücadele
2
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Genel Değerlendirme
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Fitopatojen Funguslarda Laboratuvar Teknikleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
ZBK 513
I Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
YL
Türü
Dili
Seçmeli
Teorik
Türkçe
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
AKTS kredisi
3
8
Prof. Dr. M. Timur Döken
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Güney Kampüsü 09100
AYDIN
Tel: 0 256 772 70 22-23-24 / 1201 e-mail: [email protected] - [email protected]
Bitkilerde çeşitli hastalıklara neden olan funguslar ile ilgili bilimsel çalışmalarda kullanılan temel
teknikler ve yöntemler dersin kapsamını oluşturmaktadır. Genel olarak aseptik tekniklerin de
Dersin amacı ve
tanıtıldığı bu ders, ağırlıklı olarak fitopatojen fungusların çeşitli ortamlardan izolasyonu , yapay
kısa tanıtımı
ortamlarda üretimi, saklanması ve bitkilere inokulasyonu ile ilgili olup, ayrıca fungusların
tanılanmalarına yönelik çeşitli mikroskobi uygulamalarını içermektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Kelman, A., C. W. Boothroyd, H. D. Benjamin, I. W. Deep, S. Diachun, J. P. Fulton, J. W. Hendrix, J. E. Mıtchell,
J. H. Owen, W. H. Sill Jr. R. B. Stevens and R. Zabel, 1967. Sourcebook of Laboratory Exercises in Plant
Pathology. W.H. Freeman and Company, San Francisco and London. 387 s.
2 Onkar D. D. and J. B. Sinclair,1985. Basic Plant Pathology Methods.CRC Pres, Inc.Boca Raton, Florida. 355 s.
3 İren S.ve Z. Katırcıoğlu, 1989. Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ankara No:
1126. 136 s.
Yazışma ve Eposta
adresi
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Hastalıklı bitki örnek toplanması ve saklanmasında yöntemler
2
Aseptik teknikler
3
Mikroskop özellikleri ve kullanımı ile ilgili teknikler
4
Preperasyon teknikleri, objelerin mikrometre ile ölçümü
5
Fungusların gıda istekleri, besi ortamların kompozisyonu
6
Yapay besin ortamlarının hazırlanması
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Laboratuvar aletlerinin tanıtımı ve
kullanımı
Sterilizasyon amaçlı aletlerin kullanımı
Mikroskop tanıtımı, ayarlar ve
kullanımı
Preparat hazırlama ve mikroskobik
inceleme
Mikroskopta mikrometre ile çeşitli spor
boyutlarının ölçümü
Besin ortamı hazırlama
7
Çeşitli ortamlardan fungus izolasyon yöntemleri
Topraktan izolasyon
8
Ara Sınav
Yaprak ve odundan izolasyon
9
Tek spor izolasyon yöntemleri
İnokulum hazırlama ve hemositometre ile spor konsantrasyonu
hesaplanması
Temel inokulasyon yöntemleri
Tek spor izolasyonu
Spor hasadı, inokulum hazırlama ve
spor konsantrasyonu hesaplanması
İnokulasyon uygulaması
Fungusların uzun süre saklanması ile ilgili yöntemler
Bitki dokularında fungus gelişiminin incelenmesi ile ilgili boyama
yöntemleri
Hastalık ölçümü
Yaprak dokularında fungus boyama
yönteminin uygulaması
10
11
12
13
Teorik
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Fitobakteriyolojide Laboratuvar Teknikleri I
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Dönemi
Kodu
ZBK-519
I (Güz)
Düzeyi
YL
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
3
AKTS kredisi
8
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 7727023 [email protected]
Ders klasik bakteriyoloji alanında; patojenisite ve biyokimyasal testler, kültüre alma, izolasyon
Dersin amacı ve
ve inokulasyon yöntemlerini kapsayan temel laboratuvar teknikleri konusunda öğrencilerin
kısa tanıtımı
pratik bilgi ve beceri kazanmaları ve kendilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Saygılı, H., Fitobakteriyoloji, Ege Üniv. Zir. Fak. Doğruluk Matbaası, 1995, İzmir.
2 Klement, Z. K. Rudolph, D. C. Sands (1990) Methods in Phytobacteriology, Akademiai Kiado, Budapest, ISBN963-05-4955-7.
3 Schaad, N. W. J. B. Jones, W. Chun, Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, APS Press,St.
Paul, Minnesota, ISBN-0-89054-263-5
4 Singleton P., and D. Sainsbury, Introduction to Bacteria, John Wiley and Sons Ltd, USA, ISBN-0-471-10035
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
2
Besi yerlerinin tanıtımı ve içerikleri
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Laboratuvar, malzeme ve aletlerin
tanıtılması
Genel ve seçici besiyeri hazırlanması
3
Hastalıklı bitki materyalinden izolasyon yöntemleri
Hastalıklı bitki dokularından izolasyon
4
Patojenisite testleri
Kolonilerin incelenmesi, saflaştırma
Bakteri sayım yöntemleri
Seyreltme serileri hazırlama ve
spektrofotometrede okuma
Besiyerinde koloni sayımı
1
5
6
7
Teorik
Bitki patojeni bakterilerin özellikleri ve belirtiler
Bitki patojeni bakterilerde hücre ve koloni morfolojisi
Preparat yapımı ve boyama yöntemleri
Gram boyama, KOH testi, endospor
boyama
8
Ara sınav
9
İnokulum eldesi ve İnokulasyon yöntemleri
Bitkilere inokulasyon, testler için hazırlık
10
Biyokimyasal testler ve tanıtımı
OF, Levan, Oksidaz, Fluoresans testleri
11
Biyokimyasal testler ve tanıtımı
Nitrat redüksyonu, Arginin dehidrolaz
Biyokimyasal testler ve tanıtımı
Patateste yumuşak çürüklük, tütünde
aşırı duyarlılık, karbonhidrat kullanımı
Testlerin değerlendirilmesi
12
13
Teşhis anahtarı yardımıyla bakterilerin tanılanması
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Biyoteknolojiye Giriş
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 521
I(Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 7727023 [email protected]
Dersin amacı biyoteknolojinin genel prensipleri ve tarihsel gelişimi, moleküler biyolojideki temel
kavramlar, gen transfer yöntemleri ve rekombinant DNA teknolojisine içine alan modern
yöntemler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir. Tarım, endüstriyel ve çevresel biyoteknoloji
Dersin amacı ve
alanlarında kullanılan gen klonlama teknikleri ve transgenic uygulamalardan özel örnekler
kısa tanıtımı
verilerek konular işlenmekte ve öğrencilerin biyoteknoloji uygulamaları hakkında
bilgilendirilmesine çalışılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 William J. T., M. A. Palladino, W. Thieman, 2003. Introduction to Biotechnology, Benjamin Cummings, ISBN:
0805348255.
2 Barnum, S. R. 2004. Biotechnology: An Introduction. Brooks Cole, ISBN: 0534492967
3 Babaoğlu, M., E. Gürel, S. Özcan, 2002. Bitki Biyoteknolojisi, Cilt I, Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk
Üniversitesi Yayınevi, Konya.
4 Özcan, S., E. Gürel, M. Babaoğlu, 2004. Bitki Biyoteknolojisi, Cilt II, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları.
Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya.
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Biyoteknolji ve uygulama alanları, tarihsel gelişim
2
Dünyada ve Türkiyede biyoteknoloji
3
Canlılarda doku ve hücre kültürü yöntemleri ve uygulamaları
4
DNA izolasyonu, klonlama ve manipülasyon teknikleri
5
Gen klonlama vektörleri
6
Gen analizinde klonlama uygulaması
7
Gen, genome yapısı ve gen ifadesi
Ara sınav
8
9
Biyoteknolojide polimeraz zincir reaksiyonu teknikleri
10
Klonlanmış genlerden protein üretimi
11
Canlı hücrelere DNA sokulması
12
Bitkilerde rekombinant DNA teknikleri
13
Hayvanlarda rekombinant DNA teknikleri
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Fungisitler
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-523
I(Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
0
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Seher Benlioğlu
AD.Ü. Ziraat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Böl., 09100-AYDIN
[email protected]
Ders, fungisitlerin etki mekanizmalarına ve biyolojik aktivitelerine göre tanıtılmasını
Dersin amacı ve
amaçlamaktadır. Ders kapsamında ticari olarak kullanılan fungisitlerin formülasyonları ve etki
kısa tanıtımı
spektrumları da anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Hewitt, H.G., 1998..Fungicides in Crop Protection, CAB International, 221p.
2 Pflanzenschutz Nachrichten, Bayer (seri)
3 http://npic.orst.edu/RMPP/rmpp_ch15.pdf
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Dünya’da fungisit pazarı
2
Ürün ve bölgelere göre fungisit pazarı
3
Fungisitlerin formülasyon şekilleri
4
Fungisitlerin biyolojik etki şekillerine göre gruplandırılması
5
Hücre fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler (İnorganikler)
6
Hücre fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler (Organikler)
7
Membran fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler
8
Ara sınav
9
Membran fonksiyonunun bozulmasına neden olan fungisitler
10
Hücre bölünmesini etkileyen fungisitler
11
Hücre duvarı fonksiyonu üzerine etkili olan fungisitler, protein sentezinin engellenmesi
12
Solunumun engellenmesine etkili olan fungisitler, hücre zarı bütünlüğünün bozulması
13
Etki şekli tanımlanmamış fungisitler
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Herbolojide Araştırma Yöntemleri
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
ZBK
Güz
527
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyesi
Yazışma ve Eposta adresi
Dersin amacı
ve kısa tanıtımı
1
2
3
4
Düzeyi
Türü
Dili
Yüksek
Lisans
Seçmeli
Türkçe
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
3
2
Teorik
2
AKTS kredisi
8
Yok
Doç. Dr. Özhan BOZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın.
Tel. 256 7727023 (1203), [email protected]
Herboloji bilim dalı içerisindeki araştırma metodlarını ele alarak laboratuvarda ve tarla koşullarında
nasıl uygulandığı bu derste tartışılacak ve uygulanacaktır
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Camper, N.D., 1986. Research Methods in Weed Science. Southern Weed Science Society, 485p.
Uygur, F.N., 1991. Herbolojide Araştırma Yöntemleri, Ç.Ü. Fen Bil. Ens. Yardımcı Ders Notu
Anonymous, 1996. Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları (Cilt 3) T.C. Tarım ve Köyişl Bak. Tarımsal
araştırmalar Gen. Müd. Ankara.
Anonymous, 2004. Manual for Field Trials in Crop Protection, Syngenta. 444p.
Ders İşleme Planı
Hafta
Teorik
Pratik
Pratik ve teorik
1
Herbaryum yapma teknikleri
2
Pratik ve teorik
3
Yabancı ot türleri ve rastlama sıklığı ile kaplama alanlarının saptama
yöntemleri
Herboloji bilim dalında kullanılan deneme desenleri
4
Yabancı ot tohumlarının çimlenme ve dormansi denemeleri
Pratik ve teorik
5
Konkrensi etkileyen ekolojik faktörlerin ölçülmesi
Pratik ve teorik
6
Herboloji bilim dalında ekonomik zarar eşiği çalışmaları
Pratik ve teorik
7
Ara sınav
Pratik ve teorik
8
Herboloji bilim dalında kritik peryot çalışmaları
Pratik ve teorik
9
Kromatografik tekniklere genel bakış
Pratik ve teorik
10
Allelopati çalışmaları
Pratik ve teorik
11
Herbisitlerin biyolojik etkinliklerinin saptanması
Pratik ve teorik
12
Herbisit uygulamasında dikkat edilecek hususlar
Pratik ve teorik
13
Herbisitlerin hücre komponentlerine etkisinin saptanmasına genel bakış
Pratik ve teorik
14
Pratik ve teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Kültür Mantarları Hastalıkları ve Zararlıları
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji ve Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 531
I Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Düzeyi
YL
Türü
Seçmeli
Dili
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
AKTS kredisi
3
7
Prof. Dr. M. Timur Döken, Doç. Dr. İbrahim Çakmak
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Güney Kampüsü AYDIN
[email protected] - [email protected] , [email protected]
Kültür mantarı yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgilerin de yer aldığı bu ders ağırlıklı olarak
kültür mantarlarında çeşitli patojenlerin oluşturduğu hastalıkları ve başta akarlar ile mantar
Dersin amacı ve kısa sinekleri olmak üzere çeşitli zararlıları içermektedir. Bu kapsamda özellikle Türkiye de kültür
mantarı üretimini ekonomik düzeyde olumsuz yönde etkileyen hastalıklar belirtileri,
tanıtımı
etmenleri, hastalık çemberleri ve savaşım yolları, zararlılar ise tanımları, biyolojileri, zararları
ve mücadeleleri başlıkları adı altında verilmektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Fletcher, J.F., P.F. White and R.H. Gaze, 1989. Mushrooms: Pest and Disease control. Atheanaeum Pres, Newcastle
upon Tyne. 173 s.
2 Günay A.,1995. Mantar Yetiştiriciliği. İlke Kitapevi. 477 s.
3 Bora T., S., Toros ve H. Özaktan, 1996. Kültür Mantarı: Hastalıkları, Zararları ve Savaşımı. AFA Matbaacılık,
İstanbul. 137 s.
Yazışma ve Eposta
adresi
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
3
Teorik
Giriş (Kültür mantarının önemi, dünyada ve Türkiye de kültür mantarı
üretimi ve sorunları)
Kültür mantarının spordan izolasyonu, tohumluk misel hazırlanması,
üretim ve hasat
Üretimde ve hasatta hijyen
4
Paraziter olmayan hastalıklar
-
5
Virutik hastalıklar ve mücadelesi
-
6
Bakteriyel hastalıklar ve mücadelesi
-
7
Fungal hastalıklar ve mücadelesi
-
8
Ara Sınav
-
9
Fungal hastalıklar ve mücadelesi
-
10
Fungal hastalıklar ve mücadelesi
Kültür mantarı zararlıları: Mantar sinekleri (Sciaridae, Phoridae,
Cecidomiidae)
Kültür mantarı zararlıları: Akarlar (Tarsonemidae, Acaridae,
Pyemotidae, Histiomidae)
Kültür mantarı zararlıları: Mantar nematodları ve diğer zararlılar
(Collembole, Myriapoda, Sümüklü Böcekler ve Salyangozlar, Fare ve
Sıçanlar)
-
1
2
11
12
13
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
-
-
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Akaroloji
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-533
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Zorunlu
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
Yok
Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 772 70 24 [email protected]
Akarların sistematikteki yeri, morfoloji ve anatomisi, hayat devri, davranışları ve yaşama
ortamları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca akarların toplanması, saklanması ve
preparatlarının yapılması anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Ecevit, O. 1981. Akarolojiye Giriş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları No:2, Samsun, 259 s.
Krantz, G.W. 1978. A Manual Acarology. Oregon State University, Corvallis, Oregon 509p.
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
1
2
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
2
Akarların sistematikteki yeri
3
Akarların morfolojisi (Kütikula, vücudun kısımları ve segmentasyonu)
4
Akarların morfolojisi (Bacaklar ve his organları)
5
Akarların anatomisi (Sindirim, Boşaltım ve Dolaşım sistemi)
6
Akarların anatomisi (Kas, Solunum, Sinir ve Üreme sistemi)
7
Akarların hayat devri (Embriyonik ve postembriyonik gelişme)
8
Ara Sınav
11
Akarların davranışları ve yaşama ortamları (Üreme, yumurta koyma ve
üreme şekilleri)
Akarların davranışları ve yaşama ortamları (Beslenme, yaşayış ve
yaşama ortamları)
Akar (Acarina) sistematiği
12
Akarların toplanması ve saklanması
13
Akarların preparatlarının yapılması
9
10
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Korumada Deneme Tekniği
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK-537
Güz
Yüksek
Lisans
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
[email protected]
Genel olarak bir bilimsel çalışmada olduğu gibi Bitki Koruma çalışmalarında da araştırmaların
planlanması, verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu ders kapsamında
Dersin amacı ve
genel anlamda istatistiğin önemi, bir araştırma için temel bilgiler, denemelerin planlanması ve
kısa tanıtımı
uygulanması, denemelerin değerlendirilmesi ve yorumlanması konularında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Meliha KARMAN, 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme
Esasları. T.C. Tarım Bakanlığı, Zirai Mücadele ve Zirai Krantina Genel Müdürlüğü Yayınları Mesleki Kitaplar
Serisi, 279 s.
2 Sokal, R. R. and Rohlf, F. J., 1973. Introduction to Biostatistics. W. H. Freeman and Co., San Fransisco.
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
2
Bitki Korumada veri toplama ve düzenleme, deneme desenleri
3
Aritmetik ortalama, diğer ortalamalar, medyan ve mod
Binomiyal ve poisson dağılımları
4
5
6
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Genel Bilgiler
Normal dağılım
Yüzde Değerlerin Hesaplanması
Arazi çalışmaları yapılarak
parsellerin deneme desenlerine göre
oluşturulması
Elde edilen verilerin
değerlendirilmesi
Uygulamalı problem çözümü
Arasınav
7
8
Tek Faktörlü Denemelerde Değerlendirme
9
Korrelasyon-Regresyon
Uygulamalı çözümler
10
İki Karakterli Denemelerde t-Testi
Uygulamalı çözümler
İki veya Daha Çok Karakterli Denemelerin Değerlendirilmesi
Varyans Analizi
İki veya Daha Çok Karakterli Denemelerin Değerlendirilmesi
Khi-Kare Testi
Frekans analizleri
Uygulamalı çözümler
11
12
13
Uygulamalı çözümler
Uygulamalı çözümler
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Böcek Taksonomisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK 539
Güz
YL
Seçmel
i
Türkçe
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
0
AKTS kredisi
7
yok
Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU
Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, AYDIN,
[email protected]
Böcek teşhislerinin yapılması amaçıyla böceklerin sistematiğin prensipleri ve teknikleri ,
Dersin amacı ve
isimlendirme, ergin ve ergin olmayan böceklerin Takım ve Familya düzeyinde teşhisi
kısa tanıtımı
yapılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Taksonomi ilkeleri, Feyzi Önder, Ege Üniversitesi, 1998.87s.
2 The science of Entomology, W. S. Romoser and J. G. Stofolano, C. Brown Publishers, Oxford, England. 532p.
3 Böcek Sistematiği Prof. Dr. Osman Ecevit, OMU Ziraat Fakültesi,487s. Samsun
4 İnternet’de yer alan kaynaklar
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Taksonomi ve sistematik hakkında genel bilgiler ilkeleri
2
Kategoriler
3
Taksonomik karakterler
4
Teşhis işlemleri, Taksonomik yayınlar
5
Taksonomide kullanılan tipler, isimlendirme ilkeleri
6
7
Takımların Teşhis anahtarları
Apterygota Familyalarının anahtarı
Diptera Familyalarının anahtarı
8
Ara sınav
9
Lepidoptera Familyalarının anahtarı
10
Orthoptera Familyalarının anahtarı
11
Heteroptera Familyalarının anahtarı
12
Homoptera Familyalarının anahtarı
13
Coleoptera Familyalarının anahtarı
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bilgi Kaynaklarından Yararlanma ve Bilimsel Yazım Teknikleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-545
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Zorunlu
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Yok
Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 772 70 24 [email protected]
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları konusunda bilgiler verildikten sonra, bitki koruma alanında
bilgi sağlanması üzerinde durulmakta, ayrıca literatürden yararlanma ve bilimsel yazı yazma
tekniğine de değinilmektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Day, R. 1996. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? ”, (Çev. G. A. Altay), Tübitak Yayınları Ankara,
233 s.
Lodos, N. 1978. Bilimsel Araştırma Yapma ve Yazı Yazma Tekniği. Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Müd.
Yayınları No: 12, Menemen, 78 s.
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Temel bilgi kaynakları
2
Bilgi kaynaklarına ulaşma yolları
3
4
Üniversite abone veri tabanlarından bilgilere ulaşma (ScienceDirect,
SpringerLINK vs.)
Ulakbim’den verilere ulaşma ve yayın isteme
5
Web of Science’dan literatür tarama
6
Cab abstract’lardan literatür tarama
7
Bazı dergilerin alert sistemlerinin kurulması
8
Ara Sınav
9
Bilimsel yazım nedir? Bilimsel Yazımın Kökeni.
10
Bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
11
Bilimsel makale yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
12
Tez yazım kuralları
13
Tez yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Viroloji
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 553
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected]
Bitki virolojisinin tarihi, bitki virüs hastalıklarının önemi, hastalık oluşturmaları, virüslerin
yapısal, biyokimyasal ve kimyasal özellikleri ve sınıflandırılmaları Bitki virüslerinin çoğalmaları
Dersin amacı ve
ve bitki içinde taşınmaları, bitkiden bitkiye taşınmaları ve yayılmaları, virüs enfeksiyonunun
kısa tanıtımı
konukçu metabolizmasına etkileri, virüs hastalıklarını tanılama yöntemleri, virüs hastalıkları ile
mücadele yöntemleri anlatılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Matthews R.E.F.1981 Plant Viroloji, Academic Press Inc, London897s
2 Agrios 1998 Plant Pathology 563s
3 Bos L. 1983 Introduction to Plant Virology Longman London and New York 153s
4 Stevens W.A. 1983 Virology of Flowering Plants Blackie Glosgow and London 175s
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Virüs nedir, genel özellikleri nelerdir ? Viroloji tarihçesi, virüslerin
orijini, sınıflandırılması,isimlendirilmesi. Bitki virüs grupları
Bitki virüs hastalık simptomları
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Viroloji labrotuvarı tanıtımı ve hijyen
3
Bitkileri nasıl hastalandırırlar
İklim odası çalışma koşulları ve
hijyen .Fide ve toprak hazırlığı
Test bitkilerinin yetiştirilmesi
4
Bitki metabolizmasına etkileri
Test bitkilerinin yetiştirilmeleri
Bitki virüslerinin taşınması
2
6
Bitki virüslerinin taşınması
Hastalıklı bitki örnekleri muhafaza
yöntemleri
Simptamotolojik tanıtım
7
Virüslerin izolasyonu
Simptamotolojik tanıtım
Bitki virüslerinin fiziksel ve biyokimyasal yapıları
İnokulum kaynağının doğadan
toplanması ve taşınması
Mekaniksel inokülasyon
5
8
9
Virüs replikasyonu, bitki içerisinde taşınması ve hareketi
12
Bitki virolojisinde tanı ve teşhis yöntemleri
Mekaniksel inokülasyonda
karşılaşılan problemler
Virüs archıtecture ve elektro
mikroskobi görüntüleri
Tanıda kullanılan kimyasalların ve
13
Ekonomik önemleri, virüs ekolojisi ve bitki virüs hastalık kontrol
yöntemleri
Makine techizatın tanıtımı ve
kullanılması
10
11
Bitki virüslerinde Varyasyon Bitki virüslerinin inaktifleşmeleri
Bitki virüslerinin serolojisi ve elektron mikroskopi
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 555
I(Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Y.Lisans
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected] Tel: 0256 7727417 Fax:0 256 7727233
Moleküler biyolojinin tarihçesi, kapsamı, önemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, hücre,
hücrenin yaşam çemberi ve hücrenin moleküler organizasyonu, nükleik asitler; tipler, görevleri,
miktarları, kimyasal bileşimi ve moleküler yapısı, DNA nın yapısı ve biyolojik görevi, DNA nın
biyosentezi, DNA nın onarılması, RNA nın yapısı, görevleri, tipleri, RNA nın biyosentezi,
Dersin amacı ve
proteinler; proteinlerin kimyasal yapıları ve önemleri, protein sentezi, protein sentezinde kopya
kısa tanıtımı
çıkışı ve çeviri evresi,genetik kod, amino asitlerin aktifleşmeleri ve t RNA ya bağlanmaları,
ribozomlarda protein sentezi evreleri, protein sentezinin engellenmesi ve düzenlenmesi
konularını içermektedir. Ayrıca ders moleküler biyolojide genel olarak kullanılan labratuvar
tekniklerinin incelenmesinide içermektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Erkan S. 1992, Moleküler Biyoloji Doğruluk Mat. İzmir 140s.
2 Dilsiz N. 2004 Moleküler Biyoloji Palme Yayıncılık, Ankara, 220s.
3 Smith and Wood 1991,Molecular Biology and Biotechnology Chapman and Hall London 247s
4 Temizkan G ve N. Arda 1999, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Nober Tıp Kitabevleri 236s.
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Moleküler Biyolojinin tarihçesi,önemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
2
Hücre ve biyomoleküller, hücre döngüsü
3
4
Nükleik asitler, nükleik asitlerin yapısal özellikleri, hücresel
lokalizasyonu ve görevleri, nükleik asitlerin kimyasal ve fiziksel
özellikleri
DNA ve RNA biyosentezi
5
DNA replikasyonu ve tamir mekanizmaları
6
Transcription, translation ve genetik kod ,
7
Protein biyosentezi
8
Mutasyon, recombinant DNA teknolojisi
9
Moleküler biyolojide kullanılan genel labratuvar teknikleri
10
11
RNA ve DNAizolasyon yöntemleri, DNA transformasyonu,
Polimerase chain reaction
RNA/DNA hybridisyonu
12
RNA /DNA analizi
13
Protein izolasyonu ve analizi
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı (ödev ve yazılı sınav)
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Kromatografik Pestisit Analizleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma
Kodu
Dönemi
ZBK 557
I(Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Y.L
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Doç. Dr. Cafer TURGUT
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected]
Pestisit gruplarının tanıtılması, pestisit kalıntı analizlerinde temel prensipler, Ekstraksiyon
Dersin amacı ve
yöntemleri, kromatografinin dayandığı temel prensipler, kromatografik teknikler, gaz
kısa tanıtımı
kromatografisi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios.
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Genel Bilgi
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Laboratuvarda temel kuramlar
2
Pestisit gruplarının tanıtılması
Standart hazırlık çalışmaları
3
Pestisit gruplarının tanıtılması
Standart hazırlık çalışmaları
4
Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri
Ekstraksiyon çalışlamaları
5
Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri
Hızlı ekstraksiyon çalışmaları
6
Pestisit Ekstraksiyon yöntemleri
Hızlı ekstraksiyon çalışmaları
7
SINAV
8
Kromatografik pestisit analizlerine giriş
Kramotografik cihazların tanıtımı
Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresine giriş
GC injeksiyon yöntemleri ve metot
oluşturma
Analiz metotları ve değerlendirme
9
10
Teorik
Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi
12
Yüksek basınçlı sıvı Kromatografisine
HPLC enjeksiyon yöntemleri ve
metot oluşturma
Analiz metotları ve değerlendirme
13
Sonuçların değerlendirilmesi ve hesaplamalar
Cihazlardan sonuç hesaplamaları
11
Yüksek basınçlı sıvı Kromatografisine giriş
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Zararlılarla Entegre Mücadele Esas ve Modelleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 502
Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
0
AKTS kredisi
8
Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU
Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, AYDIN,
[email protected]
Zararlılarla mücadelede önemli bir yere sahip olan entegre mücadele yönteminin temelleri,
prensipleri ve bazı kültür bitkilerinde uygulanması konularını içermektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Entomology and Pest Management, L. P. Pedigo, Iowa State University, Macmillan Publishing Campany, 1989
646p.
Tarım Bakanlığı Entegre Mücadele Teknik Talimatları
İnternet’de yer alan kaynaklar
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Entegre mücadeleye giriş
2
Entegre mücadelenin hedefleri
3
Entegre mücadelenin ilkeleri
4
Örnekleme ve kontrol yöntemleri
5
Entegre mücadelenin yararları ve kimyasal ilaçların zararları
6
Zararlılar için ekonomik zarar seviyeleri
7
Zararlı yönetim teorileri ve uygulamaları
8
Ara sınav
9
10
Düşük orta ve yüksek değerli üretim sistemlerinde zararlılarla
mücadele
Mısır alanlarında entegre mücadele
11
Bağ alanlarında entegre mücadele
12
Sebze alanlarında entegre mücadele
13
Pamuk alanlarında entegre mücadele
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı
İlaçlama tekniği
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
3
2
AKTS kredisi
ZBK
Yüksek
Bahar
Seçmeli
Türkçe
2
8
504
Lisans
Yok
Ön Koşul Dersi
Doç. Dr. Özhan BOZ, Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU
Dersi veren
Öğretim Üyesi
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın.
Yazışma ve ETel. 256 7727023 [email protected], igenç[email protected]
posta adresi
Dersin amacı
Değişik alanlarda pestisit uygulamalarının metodları ve dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır.
ve kısa tanıtımı
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Mathews, G.A., E.C. Hislop, 1993.Application Technology for Crop protection. 357p.
2 Anonymous, 1996. Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme Metodları (Cilt 1-4) T.C. Tarım ve Köyişl Bak. Tarımsal
araştırmalar Gen. Müd. Ankara.
3 Ege Üniv. Fen Bil. Enst. İlaçlama Tekniği Ders Notları.
4 Öncüer, C., 1996. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Ege Üniversitesi Basımevi, 333 s + xxx s.
5
Anonymous, 2004. Manual for Field Trials in Crop Protection, Syngenta. 444p.
Ders İşleme Planı
Hafta
1
Teorik
Pestisit kullanımının genel değerlendirilmesi
Pratik
Pratik
Pratik ve teorik
3
Pestisitlerin yapısı, formülasyonlar ve özellikleri, Zirai mücadelede doz,
tolerans, bekleme süresi vs. gibi kavramlar
İlaç üretim ve paketleme teknikleri
4
İlaçlama aletleri ve temel özellikleri
Pratik ve teorik
5
Kalibrasyon ayarı
Pratik ve teorik
6
Deneme kurarken dikkat edilecek genel hususlar
Pratik ve teorik
7
Ara sınav
Pratik ve teorik
8
Pestisitlerde sürüklenme ve ölçüm metodları
Pratik ve teorik
9
Tohum ilaçlama teknikleri
Pratik ve teorik
10
Tarla bitkileri, sera ve dikili alanlarda pestisit uygulama teknikleri
Pratik ve teorik
11
Pestisitlerin sulama sistemleriyle verilme teknikleri
Pratik ve teorik
12
Havadan pestisit uygulama teknikleri
Pratik ve teorik
13
Depo ve ev ilaçlama teknikleri
Pratik ve teorik
2
14
Pratik ve teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Böceklerin Tanılanması
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
ZBK-506
Bahar
Düzeyi
Yüksek
Lisans
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Ön Koşul Dersi
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN [email protected]
Böceklerin familya düzeyinde tanıtılması ve böylece tarımsal savaşta karar
verme sürecinin daha etkili ve hızlı olmasına katkı sağlanması bu dersin
amacıdır. Böceklerin takım düzeyinde morfolojik, biyolojik ve ekolojik
özellikleri hakkında bilgiler. Tanı anahtarı yardımıyla gerek mevcut
Dersin amacı ve kısa tanıtımı
kolleksiyondan ve gerekse araziden toplanan böceklerin familya düzeyinde
laboratuvarda tanilanmaları. Tarımsal zararlıların ve bunların doğal
düşmanlarının bulunduğu takımların familya düzeyinde incelenmesi.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Borrer, D.J. and D.M. DeLong, 1970. An Introduction to the Study of Insects. 812 pp.
2
3
Dersi veren Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta adresi
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Teorik
Böcekler hakkında genel bilgiler. Takım düzeyinde morfolojik,
biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgiler.
Tanı anahtarları ve kullanımına yönelik bilgiler.
Ephemeroptera ve Orthoptera takımı hakkında genel bilgiler ve
familyaların incelenmesi
Homoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Heteroptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Neuroptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Laboratuvarda örnekler üzerinde
çalışmalar
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Arasınav
Coleoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Coleoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Lepidoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Lepidoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Diptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların incelenmesi
Hymenoptera takımı hakkında genel bilgiler ve familyaların
incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
Kolleksiyondan ve araziden gelen
örneklerin incelenmesi
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin adı
Bölümü
Anabilim Dalı
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Hastalıklarında Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-508
Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve
Eposta Adresi
Dersin Amacı
ve Kısa
Tanıtımı
1
2
3
4
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Düzeyi
YL
Yok
Türü
Seçmeli
Dili
Türkçe
Teori
2
Kredi saat/Hafta
Uygulama Kredisi AKTS kredisi
2
3
8
Yrd. Doç. Dr. Ömer Erincik
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09100 AYDIN
[email protected]
Bitki korumada tahmin ve erken uyarı sistemlerinin kullanımı ve faydaları anlatılacaktır. Tahmin
ve erken uyarının esasları ve patojen, konukçu ve çevre ilişkilerinden yararlanmak suretiyle doğru ve
güvenilir tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi konularında bilgiler verilecektir. Tahmin
erken uyarı sistemlerinde hastalık modellerinden yararlanma ve hastalık modellerinin geliştirilmesi,
patojen, komukçu ve çevre koşullarının takibi ve başta iklim olmak üzere erken uyarı amaçlı veri
toplama ve değerlendirme anlatılacaktır. Dünyada bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan önemli
tahmin ve erken uyarı sistemleri tanıtılacak ve son yıllardaki tahmin erken uyarı sistemlerindeki
teknolojik gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Kaynaklar
Campbell C. L. And Madden L. V. 1990. İntroduction to Plant Disease Epidemiology. A Wiley- Interscience
Publication. New York
Jones, D.G. 1998. The Epidemiology of Plant Diseases.
Francl, L. F. and Deborah, N. A. 1997. Exercise in plant Disease Epidemiology
http://www.ento.okstate.edu/classes/plp3344/forecast.html
Madden L. V. And Ellis M.A How to develop Plant Disease Forecasters
DERS İŞLEME PLANI
Teorik
Uygulama/
Laboratuar/Tarl
a
Giriş
Bitki hastalıklarında tahmin ve erken uyarının tanımı, tarihçesi, amacı, faydaları ve entegre
mücadele içerisindeki önemi.
Bitkilerde hastalık oluşumuna neden olan faktörler (patojen, konukçu ve çevre). Tahmin ve
erken uyarı da bu faktörlerden yararlanma
Patojen ve konukçunun takibi ve veri toplama
Çevre şartlarının takibi ve veri toplama, iklim istasyonları
Hastalık tahmin ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi
Hastalık modellerinin geliştirilmesi I
Hastalık modellerinin geliştirilmesi II
Konukçu şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri
Fenolojik modeller
Patojen şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri
Ara sınav
Çevre şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri I
Çevre şartlarına dayalı tahmin ve erken uyarı sistemleri II
Ülkemizde bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılan önemli tahmin ve erken uyarı
sistemleri
Tahmin ve erken uyarıda teknolojik gelişmeler, bilgisayar, uydu ve GSM destekli erken
uyarı sistemleri
Yarı yıl sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Böceklerde Kitle Üretimi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-510
II
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
YOK
Doç.Dr.Tülin AKŞİT
ADÜ.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Güney Kampüsü-09100/ Aydın
Tulinaksit@ Yahoo.Com
Bu derste, böceklerin kitle üretiminde kullanılan teknikler ve yöntemler, gerekli alet ve
ekipmanlar, böcek diyetlerinin hazırlanması, fitofag ve entomofag türlerin kitle üretimleri ayrı
ayrı açıklanmaktadır. Ayrıca, kitle üretiminde önemli sorun olan böceklerin hastalık ve zararlıları
ile bunların tedavilerine değinilmektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Singh P. and R.F.Moore (Ed.),1985.Handbook of Insect Rearing Vol. I).Elsevier Science Publishers B.V.
Amsderdam, 488 pp.
Singh P. and R.F.Moore (Ed.),1985.Handbook of Insect Rearing (Vol. II. )Elsevier Science Publishers B.V.
Amsderdam, 514 pp.
Grenier,S.,P.D.Greany and A.C.Cohen,1994.Potential for mass release of insect parasitoids and predators through
development of artificial culture techniques(.Ed.:Rosen, D.,F.D.Bennett,J.L.Capinera), 1994.
1
2
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Teorik
Böcek üretim sistemlerinin hazırlanması
Koloni kurma ve genetik varyasyonlar
Diyetler (Multiple- species diyetler)
Yapay diyetler
Yapay diyetler
Doğal besinler
ARA SINAV
Fitofag türlerin yapay diyetler üzerinde yetiştirilmesi
9
Parazitoit ve predatör üretimi
10
Parazitoit ve predatör üretiminde karşılaşılan sorunlar
11
Kitle üretiminde karşılaşılan mikrobial etmenler
12
Kitle üretiminde karşılaşılan mikrobial etmenlerden korunma
Kitle üretiminde kalitenin değerlendirilmesi
13
FİNAL EXAM
14
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı
Fitoklinik
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
AKTS kredisi
3
2
8
ZBK
YL
II (Bahar)
Seçmeli
Türkçe
2
514
Bitki koruma bölümü mezunu olmak
Ön Koşul Dersi
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU, Doç. Dr. İbrahim ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Ömer
Dersi veren
ERİNCİK
Öğretim Üyesi
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın Tel: 256 7727023
Yazışma ve [email protected], [email protected], [email protected]
posta adresi
Ders, model olarak seçilen kültür bitkilerinde abiyotik ve biyotik faktörler sonucu meydana gelen
belirtilerin mikroskopik ve makroskopik görüntülerinin bilgisayar yardımı ile analizi ve ön
Dersin amacı
ve kısa tanıtımı tanısını hedefler. Ayrıca sağlıklı ve doğru veri toplamada kullanılan yöntemler, veri toplama
aletleri ve elde edilen verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Russ, J. C. The Image Processing Handbook, CRC Press, ISBN: 0849325323
2 http://www.ohio-distinctive.com/galleries/insects/
3 Nilsson, H. 1995. Remote Sensing and Image Analysis in Plant Pathology, Annual Review of Phytopathology
33:489-528.
4 http://www.diagnosis.co.nz/get.htm
5 http://plantclinic.cornell.edu/
Ders İşleme Planı
Hafta
1
2
Teorik
Model bitkilerde hastalık etmenlerinin neden olduğu
belirtilerin analizi
Model bitkilerde zararlıların neden olduğu belirtiler
Pratik
Tarladan görüntü örnekleri toplanması
Steromikroskop ve mikroskop görüntülerinin
aktarılması
Görüntülerin bilgisayara aktarılması
6
Model bitkilerde abiyotik faktörlerin neden olduğu
belirtiler
Bilgisayarda görüntü aktarma ve işleme programı
tanıtımı
Bilgisayarda görüntü aktarma ve işleme programı
tanıtımı
Sürvey yöntemleri
7
Bulunma, zarar ve yaygınlık oranlarının saptanması
8
Ara sınav
9
Örnekleme yöntemleri ve örnek alma
Araziden örneklerin toplanması
10
Örneklerin işlenmesi ve değerlendirilmesi
11
Örneklerin gönderilmesi, etiketlenmesi, kayıtların
tutulması ve saklanması
Veri kaydediciler (Hobo, Watchdog, GPS) ve tanıtımı
12
Verilerin bilgisayarda işlenmesi, software tanıtımı
Verilerin bilgisayarda değerlendirilmesi
13
Bitki korumada uzaktan algılama tekniklerinden
yararlanma
Bilgisayarda görüntülerin incelenmesi
3
4
5
14
Görüntüleri bilgisayarda değerlendirme
Görüntüleri bilgisayarda değerlendirme
Tarla uygulamaları
Tarla uygulamaları
Arazide ve serada veri kaydedici uygulamaları
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
Dersin Adı
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Yabancı Ot Sistematiği ve Tanılanması
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
Düzeyi
ZBK
Yüksek
Bahar
516
Lisans
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim Üyesi
Yazışma ve E-posta adresi
Dersin amacı ve kısa tanıtımı
1
2
3
4
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
AKTS kredisi
3
2
8
Yok
Doç. Dr. Özhan BOZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın.
Tel. 256 7727023-1203, [email protected]
Sistematikle ilgili belirli kavramların tanılanması, önemli yabancı otların gelişme
dönemlerinin gözlenmesi gibi konular detaylı incelenmektedir. Yabancı otların
kotiledon döneminden başlayarak çiçek, meyve, ya da başak dönemine kadar
irdelenmesi de amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak yabancı otların bulunduğu önemli
familyaların özellikleri de incelenmektedir
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Davis, P.H., 1967-1984. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol 1-10. Edinburg.
Seçmen, Ö., Y. Gemici, E, Leblebici, G. Görk ve L. Bekat, 1989. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üniversitesi, Fen
Fakültesi Kitaplar Serisi, No:116. İzmir. 396s
Zeybek, N., H. Güner, M. Öztürk, Ö. Seçmen, Süleyman Tokur, Merih Kıvanç ve Ayşen Özdemir, 1991. Bitki
sistematiği ve Biyolojisi, Anadolu Üniversitesi, Yayın No:427. 292s.
Altınayar, G., 1987. Bitkibilimi Terimleri Sözlüğü, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müd.
Yayınları.308s.
Ders İşleme Planı
Hafta
Teorik
Pratik
1
Genel Bitki Sistematiği
Pratik ve teorik
2
Monokotiledon ve Dikotiledon Yabancı Ot Farkları
Pratik ve teorik
3
Pratik ve teorik
4
Yabancı ot olarak önemli familyalardan Poaceae (Graminea)’nın
özellikleri
Brassicaceae (Cruciferae)
5
Asteraceae (Compositae)
Pratik ve teorik
6
Fabaceae (Leguminosae)
Pratik ve teorik
7
Ara sınav
Pratik ve teorik
8
Orobanchaceae ve Convolvulaceae
Pratik ve teorik
9
Apiaceae (Umbelliferae)
Pratik ve teorik
10
Cyperaceae
Pratik ve teorik
11
Rubiaceae
Pratik ve teorik
12
Papaveraceae
Pratik ve teorik
13
Amaranthaceae ve Scrophullariaceae
Pratik ve teorik
14
Pratik ve teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
Bölümü
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Dersin Adı:
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK 518
Bahar
Yüksek
Lisans
Seçmeli
Türkce
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ
A.D.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Güney kampusü AYDIN
[email protected]
Tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşın prensipleri, diğer yöntemler arasındaki yeri ve önemi,
biyolojik savaşta kullanılan doğal düşmanlar ve onların zararlılarla olan ilişkileri açıklanarak,
biyoloik savaş etmeni olarak kullanılan organizmalar incelenecek, tarımsal zararlılara karşı
biyolojik savaş uygulamalarının Dünyada ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Öncüer,C.,Tarımsal Zararlılarla Biyoloji Çalışmalar.Anan Menderes Üniversitesi Yayınları No:1,93s.
Diğer notlar Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Giriş (Biyolojik savaş ve önemi)
2
Zararlılarla biyolojik savaş konusunda genel bilgiler
3
Zararlılarla biyolojik savaş yöntem ve uygulamaları
4
Biyolojik savaş etmenleri
5
Predatör böcek,akar ve omurgalılar
6
Predatör böcek,akar ve omurgalılar
7
(Vize)
8
Parazitoit böcekler
9
Parazitoit böcekler
10
Hastalık etmenleri (Bakteri,Virus,Fungus,vs.)
11
Dünyadaki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler
12
Dünyadaki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler
13
Türkiye’deki biyoloji savaş uygulamalarından örnekler
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Genel Değerlendirme
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK-520
Bahar
Yüksek
Lisans
Seçmeli
Türkce
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 7727023 [email protected]
Ders bitki hastalıkları ile biyolojik mücadelede temel kavramları öğrenciye benimsetmek ve bitki
korumada biyolojik mücadelenin rolünü anlatmayı hedeflemektedir. Derste kolonizasyon,
Dersin amacı ve
rekabet, antibiyozis, lizis, bitki gelişimini teşvik (PGPR), bitki dayanıklılığını teşvik (SIR),
kısa tanıtımı
hipovirülens gibi önemli biyokontrol mekanizmaları in vitro ve in vivo testlerle işlenmektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Bora,T., H. Özaktan, H. 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. - Prizma Matbaası, İzmir.
2 Cook, R. J. K. F. Baker, 1983. The Nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens, APS Press,
ISBN:0-89054-053-5
3 Tjamos E. C. C., R. J. Cook, G. C. Papavizas, 1992. Biological Control of Plant Diseases, Plenum Publishing
Corporation, ISBN: 0306442302
4 http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/control.htm
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Teorik
Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyal Ekoloji
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Biyokontrol ajanlarının izolasyonu
Biyolojik mücadelenin tarihsel gelişimi ve Uygulama
Yöntemleri
Tarımsal Uygulamalar ve Biyolojik Mücadele
İn vitro antagonistik etkilerin
saptanması
Tohum kaplama ve fide uygulamaları
Biyolojik mücadele etki mekanizmaları
İn vivo bakteriyel antagonist
uygulamaları
İn vivo fungal antagonist
uygulamaları
Depo hastalıkları uygulamaları
Biyokontrol ajanlarının bitki gelişimini, hastalıklara
dayanıklılık üzerine etkileri
Yaprak Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele
Kök Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele
Depo hastalıkları
uygulamaları
Ara Sınav
9
Kök Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele
IAA ve ACC üretiminin saptanması
10
Depo Hastalıkları ile Biyolojik Mücadele
Siderofor testi
11
Tohum ve Fide hastalıkları ile Biyolojik Mücadele
Enzim aktivitelerin saptanması
12
Biyokontrol ajanlarının formülasyonu
Enzim aktivitelerin saptanması
Biyokontrol ve entegre mücadele (IPM)
Uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesi
13
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Entomolojide Laboratuar Teknikleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-522 I (Bahar)
Ön Koşul Dersi
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Zorunlu
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Yok
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Laboratuvarda kullanılan aletler tanıtılmakta, böcekler, akarlar ve nematodların toplanmaları,
saklanmaları ve preparasyonları hakkında bilgiler verilmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 772 70 24 [email protected]
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Düzgüneş, Z. 1980. Küçük Arthropodların Toplanması, Saklanması ve Mikroskopik Preparatlarının Hazırlanması.
T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara, 77 s.
Ecevit O. ve Mennan S. 2000. Entomoloji’de Laboratuvar Yöntemleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Ders Kitabı No:35 Samsun, 196 s.
1
2
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
Teorik
Laboratuvarda kullanılan aletler
1
2
Nematodlarda örnek alma ve ekstrasyon yöntemleri
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Mikroskopların tanıtılması,
kullanımı, bakımı ve diğer laboratuar
malzemesinin tanıtılması
Bazı ekstrasyon yöntemlerin yapımı
ve kullanılan aletlerin tanıtılması
Geçici ve daimi preparatların yapımı
4
Nematodların öldürülmesi, fiksatife alınmaları ve preparatlarının
yapılması
Akarların toplanması ve saklanması
5
Akarların preparatlarının yapılması
Preparasyon
Böceklerin toplanması, öldürülmesi ve etiketlenmesi
Kullanılan aletlerin tanıtımı ve
doğadan böcek toplama
Preparasyon
3
6
Alet ve ortamların tanıtımı
8
Böceklerin bacak, anten, kanat vb. vücut organlarının preparatlarının
yapılması
Ara Sınav
9
Aphidoidea’nın toplanması, saklanması ve preparasyonu
Geçici ve daimi preparatların yapımı
Aleyrodidae familyasına ait böceklerin toplanması, saklanması ve
preparatlarının yapılması
Kabuklubit ve Koşnillerin toplanması, saklanması ve preparatlarının
yapılması
Thripslerin toplanması, saklanması ve preparasyonu
Pupa kabuğu ve ergin preparatları
Nematod, akar ve böcek preparatlarının etiketlenmesi, muhafazası ve
korunması
Etiketleme
7
10
11
12
13
Diaspididae ve Coccidae
preparatlarının yapımı
Preparasyon
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
ZBK-524
Bahar
Düzeyi
Yüksek
Lisans
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
2
AKTS kredisi
8
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
[email protected]
Böceklerin bulundukları agro-ekosistemlerdeki canlı ve cansız çevreyle ilişkilerini öğretmektir.
Böceklerin diğer hayvansal canlılara göre daha yaygın ve bol bulunmasının nedenleri ve buna
Dersin amacı ve
etki eden etmenler, böceklere etki eden canlı ve cansız çevre faktörleri anlatılacaktır. Ayrıca
kısa tanıtımı
salgınların nedenleri, oluş evreleri ve engellenmesi incelenecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Önder, F., 2004. Bitki Zararlılarının Ekolojisi ve Epidemiyolojisi. ISBN 975-98739-0-7. Bornova, İzmir, 81 s.
2 Price, P. W., 1997. Insect Ecology. John Wiley&Sons Inc., New York, 868 pp.
3 Kocataş, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. E.Ü. Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No: 142.
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
7
Böceklerin bol ve yaygın olarak bulunmasına etki eden faktörler:
Çoğalma güçlerinin fazlalığı ve canlı kalma yeteneklerinin yüksekliği
Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler
Sıcaklık
Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler
Su ve Nem
Böceklere etki eden çevre faktörleri: Cansız faktörler
İklim etkenlerinin işbirliği, ışık, rüzgar, atmosfer gazları, yer çekimi,
toprak
Böceklere etki eden çevre faktörleri: Canlı faktörler
Besin
Arasınav
8
Böceklere etki eden çevre faktörleri: Rekabet
9
10
Böceklere etki eden çevre faktörleri: Canlı faktörler
Predatör ve parazitler
Tarımsal faaliyetlerin böcekler üzerindeki etkisi
11
Sanayileşmenin böcekler üzerine etkileri
12
Böcek epidemilerinin nedenleri ve oluş evreleri
13
Böcek epidemilerinin engellenmesine yönelik çalışmalar.
2
3
4
5
6
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş : Dersin genel tanıtımı
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Pestisit Kirliliği ve Kontrolü
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma
Dönemi
Kodu
II
(Bahar)
Ön Koşul Dersi
ZBK-526
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
Yok
Doç. Dr. Cafer Turgut
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 Aydın
[email protected]
Pestisitlerin ilk kullanıma başlamasından bugüne kadar geçen süredeki tarihsel gelişimi, kullanımı
ve gerekliliğinden bahsedilecek. Pestisitlerin sınıflandırması ve kullanım alanlarından detaylı
olarak işlenecektir. Pestisitlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin çevre kirlenmesi ve risk
oluşturma açısından önemi ve bunların hesaplama yöntemleri üzerinde durulacaktır. Pestisitlerin
fabrikadaki üretiminden tarlada kullanılmasına kadar geçen süredeki kritik kirlilik yaratacak
aşamalar ve bunların önlenmesi için yapılması gerekenlerden detaylı olarak incelenecektir.
Tarlada noktalanan son kullanımdan sonraki aşamaları ve kalıcılık riskleri ve bunların kontrolü
üzerinde modellerle durulacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Kışlalıoğlu, M., Berkes, F. (2003) Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi
Karpuzcu, M. (1996): Çevre Kirliliği ve Kontrolü. Kubbealtı Neşriyatı
Handa, S. K. (2004): Principles of pesticide chemistry. Agrobios.
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Genel Bilgi
2
Pestisitlerin tarihsel gelişimi, kullanımı ve sınıflandırması
3
Pestisit ruhsatlandırılması
4
Taşınma, hareketlilik ve kalıcılığını etkileyen faktörler
5
Kalıcılık özellikleri ve sınıflandırılması
6
Çevrede pestisitlerin azalması ve yok olma yolları
7
SINAV
8
pestisitlerin çevreye dağılımı
9
Pestisitlerin sulara karışması ve kontrolü
10
Toprağa karışma ve kontrolü
11
Havaya karışma ve kontrolü
12
Uzun mesafelere taşınım faktörleri ve yolları
13
Organizmalara alınım ve taşınım
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 528 II Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Düzeyi
YL
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
AKTS kredisi
2
8
Prof. Dr. M. Timur Döken
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Güney Kampüsü
AYDIN
[email protected] - [email protected]
Bu dersin hedefi bitki hastalıklarını populasyon düzeyinde kavranması, değerlendirilmesi ve
böylelikle bu bilgileri hastalıkların mücadelesinde uygun yöntem ve stratejilerin
Dersin amacı ve kısa belirlenmesinde kullanılmasıdır. Bitki patojenlerinin yıldan yıla taşınmaları; inokulumun
serbest kalması, dağılımı ve konukçuya ulaşımı; bitki patojenlerinin tarımsal alanlar içinde
tanıtımı
dağılımı ve buna etki eden faktörler ile bitki hastalıklarında tahmin ve önuyarı bu dersin
bünyesinde yer alan başlıca konuları oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Van Der Plank, J.E., 1963. Plant Diseases: Epidemics and Control. Academic Press, New York and London. 349 s.
2 Tarr, S.A.J., 1972. Principles of Plant Pathology. The Macmillan Pres, 632 s.
3 Campbell, C.L.and L. V. Madden, 1990. Introduction to Plant Disease Epidemiology. Wiley-Interscience. 532 s.
4 Jurgen K. J., 2002. Comparative Epidemiology of Plant Diseases. CPL Scientific Publishing Services Ltd. 206 s.
Yazışma ve Eposta
adresi
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
Teorik
Giriş, epidemiyolojinin tanımı ve anlamı, terminoloji
Patojenlerin yıldan yıla taşınmaları (çok yıllık enfeksiyon ve enfekteli
bitki artıkları)
Patojenlerin yıldan yıla taşınmaları (alternatif konukçular, enfekteli ve
bulaşık üretim materyali)
Patojenlerin yıldan yıla taşınmaları (toprak kökenli inokulum, diğer
inokulum kaynakları)
Bitki patojenlerin hava yolu ile yayılması
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
-
Bitki patojenlerin su ile yayılması
Bitki patojenlerin böcekler, kırmızı örümcekler, nematodlar, diğer
hayvanlar ve insanlar ile yayılması
-
8
Ara Sınav
-
9
Bitki patojenlerin tarımsal alanlarda yayılışı
-
10
Epidemiler
-
11
Uzun dönemde konukçu patojen ilişkileri
-
12
Epidemiler üzerine bitki, patojen, biotik ve çevre faktörlerinin etkisi
-
13
Bitki hastalıklarında tahmin ve ön uyarı
-
6
7
-
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-530 II(Bahar)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Y.Lisans
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected] Tel: 0256 7727417 Fax:0 256 7727233
Virüs ve viroid arasındaki farklar viroidlerin tarihçe ve önemi, hastalık oluşturmaları, genel
özellikleri aktarılacak. Virus hastalıklarının gruplandırılmaları isimlendirilmeleri ve bitki
Dersin amacı ve
düzeyinde oluşturdukları simptomlar, konukçu cevresi, taşınma yolları ve mücadele yöntemleri
kısa tanıtımı
anlatılıp hastalığı oluşturan viral etmenlere ait yapısal ve fiziksel özelikler anlatılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Smith K.M.A 1972, Textbook of Plant Virus DiseasesAcademic Pres New York684p
2 Agrios 1998 Plant Pathology Academic Press 563s
3 Diener T.O.1979 Viroids and Viroid Disease 251p
4 Yılmaz M.A,Baloğlu S., Özarslan M,1995 Bitki Virus Hastalıkları Çukurova Üniv. Ders Kitabı No:128 Adana 200s
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
Teorik
4
Viroidlerin keşfi
Bitki hastalıklarına neden olan viroidler
Bitki viroid :Tomato bunchy top disease, Chrysanthemum chlorotic
mottle viroid
Potato spindle tuber disease,Citrus exocortis disease, Coconut cadangcadang disease, Hop stunt disease, cucumber pale fruit
Viroidlerin taşınma, replikasyon, tanı, ve arılaştırma yöntemleri
5
Viroidlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
6
Viroid konukçu ilişkileri
7
Bitki virüs hastalıkları: Turunçgillerde görülen virüs hastalıkları
8
Asmada görülen virüs hastalıkları
9
Taş çekirdekli meyve ağaçlarında görülen virüs hastalıkları
10
Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında görülen virüs hastalıkları
11
Sebzelerde ve baklagillerde görülen virüs hastalıkları
12
Patateste, şeker pancarında ve tütünde görülen virüs hastalıkları
13
Buğdaygillerde görülen virüs hastalıkları
1
2
3
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı ( ödev ve yazılı sınav)
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bitki Virus Serolojisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-532 II(Bahar)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Y. Lisans
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
3
AKTS
kredisi
8
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected] Tel: 0256 7727417 Fax:0 256 7727233
İmmun sistem, immunoloji ,virüs proteini özellikleri, protein prufikasyonu, antijen ve antijenik
özellikleri, antikor yapı ve özellikleri, antiserum eldesi, prufikasyonu, IgG’ nin saflaştırılması
ve enzim etiketlenmesi polyklonal ve monoklonal antiserum özellikleri ve eldesi, hybridoma
Dersin amacı ve
teknolojisi. Antijen antiserum ilişkileri ve virüs tanısında kullanılması serolojik tanı
kısa tanıtımı
yöntemleri, presipitasyon, difüzyon, ELISA, immunoblotting, immunoelectrophoresis,
immunoelektromikroskop teknikleri aktarılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Van Regenmortel M.H.V. 1982 Serology and immunochemistry of Plant Viruses, Academic Pres New York
267p
2 Harlow E. And Lane D. 1988 Antibodies A Laboratory Manual CSH Lab.
3 Hill S.A.1984 Methods in Plant Virology Blackwell S.P. London 165p
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Bağışık yanıt ve immunoloji
2
Immunoglobulin ve antigenic reaksiyonlar
3
Antikor- antibody moleküllerimolecules
4
Antibody- antigen ilişkileri
5
Antibody yanıtı
6
Immunızations, antijenlerin saflaştırılmaları
7
Immunizasyon hayvanları
8
Polyclonal and Monoclonal antikorları
9
Virus- protein saflaştırılması
10
Antiserum hazırlanması ve antikor saflaştırılması
12
Serolojik teknikler: presipitation, diffusion,
immunoelectrophoresis, immunoelectromicroscopy
Immunoblotting, ELISA
13
Bitki virüslerinde immunokimyasal çalışmalar
11
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Böceklerin Toplanması, Örnekleme Yöntemleri ve Kolleksiyonu
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
ZBK 534
Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Y.L.
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
8
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
[email protected]
Böceklerin toplanarak koleksiyonlarının oluşturulması böceklerle yapılan çalışmaların
başlangıcından beri yapılan uygulamalardır. Bu ders kapsamında böceklerin toplanması ve
koleksiyon oluşturma teknikleri, koleksiyonların bakımı, böceklerin saklanması hakkında bilgiler
Dersin amacı ve
verilecektir. Ayrıca bu ders kapsamında örnekleme yöntemleri, bunların değişik böcek grupları ve
kısa tanıtımı
değişik bitkilere uygulamalarında dikkat edilecek konular, örnekleme hataları, örneklerin
istatistiksel değerlendirmeleri ve bilgisayardan yararlanma anlatılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Borror, D.J. and White, R.E. (1970). A Field Guide to the Insects of America North of Mexico. OU Press.
2 Borrer, D.J. and D.M. DeLong, 1970. An Introduction to the Study of Insects. 812 pp.
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Giriş (Konunun önemi ve Tanımlar)
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
2
Koleksiyon için böceklerin toplanmasında kullanılan araçlar
Araçların tanıtımı
3
Böceklerin iğnelenme ve etiketlenme teknikleri
Uygulamalı çalışmalar
4
Koleksiyon kutu ve dolaplarının özellikleri
Laboratuar çalışması
5
Koleksiyonların entomolojide kullanılmaları
Laboratuar çalışması
6
Koleksiyonların saklanması ve korunması
Laboratuar çalışması
7
Ara sınav
8
Örnekleme zamanı, sayısı ve süresinin saptanması
Örneklemelerin arazide uygulanması
9
Tek yıllık, çok yıllık ve sera bitkilerinde örnekleme
Örneklemelerin arazide uygulanması
10
Zararlıların bitki kısımlarında bulunma yerleri ve davranışlarına göre
örnekleme yöntemlerinin seçimi ve uygulaması
Böcek biyolojisi, zararı ile örnekleme arasındaki ilişkiler
Örneklemelerin arazide uygulanması
11
12
13
Örnekleme hataları, etkileyen faktörler ve örneklemelerde istatistiğin
kullanılması
Örneklemelerde bilgisayardan yararlanma
Bilgisayarda uygulamalı çalışma
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Mikoriza ve Bitki Sağlığı İlişkileri
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Dersin Adı
Bölümü
Anabilim Dalı
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK
Bahar
536
Ön Koşul Dersi
Y.L.
Seçmeli
Türkçe
Dersi
veren
öğretim üyeleri
Yazışma ve
E posta adresi
Yrd.Doç.Dr. Ayhan YILDIZ
Kodu
Dönemi
Kredi saat/hafta
Teorik
2
Uyg.
2
Kredisi
3
AKTS kredisi
8
YOK
[email protected]
Mikorizal funguslar tanımlandıktan sonra sınıflandırılması yapılmaktadır. Sınıflandırması yapılan
mikorizal fungusların yapı ve fonksiyonları, kültürel uygulamaların mikorizal fungusların
gelişimine etkileri değerlendilmektedir. Bitki-fungus arasındaki ilişkinin kurulma mekanizması,
bitki gelişimine etkileri, mikoriza bitki sağlığı ilişkileri, biyolojik mücadelede mikorizal
fungusların rolü ve bazı bitki patojenlerine karşı etkileri işlenmektedir. İnokulum üretim ve
inokulasyon teknikleri ile birlikte pratikte kullanım olanakları ve ticari uygulamaları
incelenecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Vesicular-Arbuscular Mycorrhizae Manegement (1991)
2 Methods and Principles of Mycorrhizal Research (1991)
3 The Ecology of Mycorrhizae. (1991) Cambridge University Press.
4 Mycorrhizal Symbiosis, Third Edition (2008) Academic Press.
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
Teorik
Uygulama/Laboratuar/Tarla
Giriş
Farklı bitkilerden toprak örneklerinin alınıp kurutulması
1
Mikorizal funguslarin biyolojileri ve morfolojileri
Kurutulan toprak örneklerinin elenerek tuzak bitkilerin
2
dikimi ve bitkilerin gelişimlerinin düzenli takibi
Mikorizal funguslarin taksonomisi
Preparasyon teknikleri, köklerin hazırlanması
3
Dersin amacı
kısa tanımı
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ve
Mikorizal fungus ile bitki arasindaki ilişkinin
kurulmasi
Mikoriza fungus ile bitki arasindaki ilişkinin
kurulmasi
Ektomikoriza
Ektomikorizal fungusların konukçu dizisi
Ektomikorizal fungusların seçimi
Ektomikorizal fungusların inokulum kaynakları
Endomikoriza
Endomikorizal fungusların seçimi
Endomikorizal fungusların inoculum kaynakları
Endomikorizal fungusların bitki hastalıklarına etkisi
Ara Sınav
Kültürel uygulamalar ve pestisitlerin vam fungi
üzerine etkileri
Kültürel uygulamalar ve pestisitlerin vam fungi
üzerine etkileri
Mycorrhizae ve bitki sağlığı ilişkileri vam
oluşumunun bitki beslenmesine ve gelişimine etkileri
Vam fungusların bitki hastalıklarına etkileri
Önceden
hazırlanmış
mikoriza
preparatlarının
incelenmesi
Mikorizal köklerden preparat hazırlanması mikorizal
yapıların incelenmesi
Yetiştirilen tuzak bitkilerin takibi
Kökten mikorizal fungusların izolasyon teknikleri
Yetiştirilen tuzak bitkilerin köklenmesi köklerin
inceleme için hazırlanması
Kökten
mikorizal
fungusların izolasyonu ve
incelenmesi
Tuzak bitkilerin yetiştirildiği topraklardan spor
izolasyonu; ıslak eleme, spor sayımı
Tuzak bitkilerin yetiştirildiği topraklardan spor
izolasyonu; ıslak eleme, spor sayımı
Vam fungusların bitki hastalıklarına etkileri
13
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet arasınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine
bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu
şeklinde yapılabilir.
Dersin Adı:
ZİRAAT.FAKÜLTESİ
Alternatif yabancı Ot Mücadele Yöntemleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 538
Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
Y.L.
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
0
AKTS kredisi
8
Yok
Doç. Dr. M. Nedim DOĞAN
ADÜ, Ziraat Fak. [email protected]
Derste tarım alanlarında sorun olan önemli yabancı otların mücadelesinde entegre mücadele
kapsamı içerisinde kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek ya da kimyasal mücadeleyle birlikte
uygulanabilecek tüm mücadele önlemleri karşılaştırmalı olarak işlenmektedir
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Principles of Weed Science
Weed management
Integrierte Pflanzenschutz
Unkrautbekaempfung
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Genel Giriş (Yabancı otların önemi, sebep olduğu verim kayıpları)
2
Yabancı ot mücadelesine genel bir bakış
3
Kimyasal Mücadelenin avantaj ve dezavantajları
4
Alternatif Mücadele stratejileri
5
Kültürel önlemler: Ekim nöbeti ve yabancı ot mücadelesinde önemi
6
Kültürel Önlemler: Toprak işleme ve yabancı ot mücadelesinde önemi
7
Kültürel Önlemler. Diğer pratikler ve yabancı ot mücadelesinde önemi
8
Vize
9
Fiziksel önlemler
10
Mekanik önlemler
11
Biyolojik önlemler
12
Önlemlerin kombinasyonu
13
Minimum dozlarda herbisit kullanımı
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı
Ballı Bitkiler
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
AKTS
kredisi
ZBK
Yüksek
3
Bahar
Seçmeli
Türkçe
2
2
8
540
Lisans
Yok
Ön Koşul Dersi
Doç. Dr. Özhan BOZ
Dersi veren Öğretim Üyesi
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın.
Yazışma ve E-posta adresi
Tel. 256 7727023-1203, [email protected]
Türkiye’de arıcılıkta önemli bazı bitkiler ve özellikleri ayrı ayrı verilmektedir. Ayrıca
farklı bitkilerde bal potansiyeli, nektar ve polen kaynakları, nektar salgı organlarının
Dersin amacı ve kısa tanıtımı sınıflandırılması, nektar verimine etki eden iç ve dış etmenler, çeşitli nektar
kaynakları, zehirli bal yapan bitkiler, salgı balı gibi konular işlenmektedir. Bunlara ek
olarak herbaryum yapma tekniği anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Ekim, T., 1980. Arıcılıkta Önem Taşıyan Bitkiler ve Bunların Yurdumuzdaki Durumu. Türkiye I. Arıcılık Kongresi.
22-24 Ocak 1980-Ankara. 53-64.
2 Doğaroğlu, M., 1992. Arıcılık Ders Notları (3. Basım). Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No:
42, Ders Notu No:36. Tekirdağ.
3 Nemli, Y.,Ballı Bitkiler Ders Notlar. Celal Bayar Üniv., Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Ders Notları. İzmir.
4 Gürkan, B., 1995. Çam Pamuklu Koşnili (Marchaline hellenica). Türkiye II. Teknik Arıcılık Kongresi. 134-145.
Ankara.
5 Sorkun, K., 1995. Türkiye’nin Önemli Nektar Kaynağı Olan Kültür Bitkileri ve Bal Potansiyelleri. Türkiye II.
Teknik Arıcılık Kongresi. 134-145. Ankara.
6 Sönmez, R., 1984. Arıcılık Ders Kitabı. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları. 253 s.
7 Ballı bitkilerle ilgili bildiriler
Ders İşleme Planı
Hafta
1
Teorik
Arıcılığın bitkisel üretimdeki yeri, Balarısının tozlaşmadaki rolü
Teorik
2
Ballı bitkilerin herbaryumunu yapma teknikleri
Pratik ve teorik
3
Kapalı ve açık tohumlu bitkilerde çiçek yapısı ve döllenme
Pratik ve teorik
4
Seyyar arıcılıkta ballı bitkilerin önemi, Bitki türlerinde bal potansiyeli
Teorik
5
Nektar ve polen kaynakları, Nektar salgı organlarının sınıflandırılması
Pratik ve teorik
6
Nektar verimine etki eden faktörler, Nektar kaynakları, Salgı balı
Pratik ve teorik
7
Ara sınav
8
Arıcılıkta önemli ballı bitkiler ve özellikleri
Pratik ve teorik
9
Arıcılıkta önemli ballı bitkiler ve özellikleri
Pratik ve teorik
10
Arıcılıkta önemli ballı bitkiler ve özellikleri
Pratik ve teorik
11
Arıcılıkta önemli ballı bitkiler ve özellikleri
Pratik ve teorik
12
Arıcılıkta önemli ballı bitkiler ve özellikleri
Pratik ve teorik
13
Arıcılıkta önemli ballı bitkiler ve özellikleri
Pratik ve teorik
14
Pratik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine
bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu şeklinde
yapılabilir.
Dersin Adı
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla ve Bahçe Bitkilerinde Yabancı Otlar ve Mücadelesi
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
3
2
AKTS kredisi
ZBK
Yüksek
Bahar
Seçmeli
Türkçe
2
8
546
Lisans
Yok
Ön Koşul Dersi
Doç.
Dr.
Özhan
BOZ
Doç.
Dr.
M.Nedim
DOĞAN
Dersi veren Öğretim Üyesi
Yazışma ve E-posta adresi Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın.
Tel. 256 7727023, [email protected]
Derste yabancı ot bilim dalında bazı kavramların tanımı, yabancı otların tarımsal üretim
açısından önemi, kültür bitkisi ile yabancı otlar arasındaki etkileşimler, parazit yabancı
Dersin amacı ve kısa
otlar, farklı tarla ve bahçe bitkilerinde görülen yabancı otlar ile mücadele yöntemleri ve
tanıtımı
bu alanlarda kullanılabilecek herbisitler gibi konular ele alınacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Nemli, Y., 1983. Yabancı Ot Bilimi. Ege Üniv. Ziraat fak., Bitki Koruma Bölümü için ders notları. 75-II, 113s.
2 Yeğen, O., 1984. Yabancı Otlar ve Mücadelesi. Ankara Üniv., Ziraat fak. Yayınları:906 (3). 136s.
3 Uygur, F. N. W. Koch, H. Walter, 1984. Yabancı ot Bilimine Giriş (Kurs Notu), PLITS 2(1), 1984. Josef
Margraf, Stuttgart. 114 s.
4 Uygur, F.N., W. Koch and H. Walter, 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk ekim sistemindeki önemli yabancı
otların tanımı. PLITS 4 (1). 169p.
5 Özer, Z., H. Önen, F. N. Uygur, W. Koch., 1996. Farklı Kültürlerde Sorun Olan Yabancı otlar ve Kimyasal
Savaşımları. Gaziosmanpaşa Üniv., Zir. Fak. Yay. No:15, Seri No:8. 282 s.
6 Tepe, I., 1997. Türkiye’de Tarım ve Tarım Dışı Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadeleleri. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Yay. No:32, Zir. Fak. Yay. No:18-Van. 237 s.
7 Özer, Z., İ. Kadıoğlu, H.Önen, N. Tursun, 1998. Herboloji (Yabancı Ot Bilimi). Gaziosmanpaşa Üniv., Ziraat Fak.
Yayınları No:20, Kitaplar Serisi No:10. 403s.
8 Rao, V.S., 2000. Principles of Weed Science. 555p.
9 Güncan, A., 2002. Yabancı Otlar ve Mücadele Prensipleri, Selçuk Üniv., Ziraat Fakültesi. 239+VIIIs.
Ders İşleme Planı
Hafta
1
Teorik
Yabancı otun tanımı, yarar ve zararları
Pratik
Pratik ve teorik
2
Yabancı otlardaki biyolojik gelişim, sınıflandırma, parazit yabancı otlar
Pratik ve teorik
3
Allelopati, rekabet kavramlarının tanıtımı
Pratik ve teorik
4
Yabancı otlarla mücadele
Pratik ve teorik
5
Pratik ve teorik
6
Kimyasal mücadele (Herbisitlerin sınıflandırılması ve uygulama
tekniği)
Tahıllarda yabancı otlar ve mücadelesi
7
Ara sınav
Pratik ve teorik
8
Şeker pancarı, patates, ayçiçeği ve pamukta yabancı otlar ve mücadelesi
Pratik ve teorik
9
Tütün, soya fasulyesi ve yerfıstığında yabancı otlar ve mücadelesi
Pratik ve teorik
10
Baklagillerde yabancı otlar ve mücadelesi
Pratik ve teorik
11
Fidanlık ve bağ-meyve bahçelerinde yabancı otlar ve mücadelesi
Pratik ve teorik
12
Süs bitkileri ve çilek alanlarındaki yabancı otlar ve mücadelesi
Pratik ve teorik
13
Sera ve açık alanda yetiştirilen sebzelerde yabancı otlar ve mücadelesi
Pratik ve teorik
14
Pratik ve teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı
Biyogüvenlik
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
AKTS kredisi
ZBK
Yüksek
Bahar
Seçmeli
Türkçe
3
0
3
8
548
Lisans
Yok
Ön Koşul Dersi
Prof.
Dr.
Serap
AÇIKGÖZ
Dersi veren Öğretim Üyesi
Yazışma ve E-posta adresi ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü AYDIN
[email protected]
Güncel biyoteknolojik gelişimin irdelenmesi ve biyomühendislik uygulamaları.
Biyoteknolojide toplumsal ve ticari beklentilerimiz. Biyogüvenlik ihtiyacı ve önemi.
Biyoteknolojide biyogüvenlik, biyoteknolojik güvence ve etik olgusunun tarihsel süreç
Dersin amacı ve kısa
içinde açıklanması. Biyoteknolojide riskler ve risk yönetimi anlayışının oluşumu
tanıtımı
Biyogüvenlik konusunda dünyadaki yasal yapılanmalar. Ülkemizdeki biyogüvenlik
uygulamaları ve yasal yapılanma.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Topal, Ş. 2006 Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Cemturan Ofset Matbaası 312s.
2 Anonymous, 2004. GDO Gerçeği, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Gıda Güvenliği Konferans Notları,
İstanbul, 144 s.
3 Graham, L. E., J.M.Graham and L.W. Wilcox, 2005. Bitki Biyolojisi; Genetik Mühendisliği (Bölüm 18) ed. K. Işık,
Palme Yayıncılık, 497 s.
4 Özcan, S., E. Gürel ve M. Babaoğlu, 2001. Bitki Biyoteknolojisi; Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, 456 s.
Ders İşleme Planı
Hafta
1
Teorik
Günümüzde ve gelecekte biyoteknolojik gelişmeler
3
Güncel biyoteknolojik gelişiminin irdelenmesi ve biyomühendislik
uygulamaları
Biyoteknolojiden toplumsal ve ticari beklentilerimiz.
4
Biyogüvenlik ihtiyacı ve önemi
5
Biyogüvenlik ve biyoteknolojik güvence olgusu
6
Biyoteknolojide riskler ve risk yönetimi
7
Biyoteknolojide riskler ve risk yönetimi
8
Biyogüvenlik ve etik
9
Biyogüvenlik ve etik
10
Biyogüvenlik konusunda dünyadaki yasal yapılanmalar
11
Biyogüvenlik konusunda dünyadaki yasal yapılanmalar
12
Ülkemizdeki biyogüvenlik uygulamaları ve yasal yapılanma.
13
Ülkemizdeki biyogüvenlik uygulamaları ve yasal yapılanma.
2
14
Pratik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Bitki Fitoplazma Hastalıkları
Öğretim Dili
Türkçe
Ön Lisans ( )
Dersin Verildiği Düzey
Dersin Türü
Zorunlu ( )
Seçmeli (X )
Teorik Saat
2
Uygulama Saat
2
Lisans ()
Yüksek Lisans(x )
Doktora( )
Yarıyılı
Bahar
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
8
Ders Kodu
ZBK552
Toplam Saat
4
Dersin Verildiği Program(lar)
1.Bitki Koruma
Dersin Amacı
Fitoplazma hastalıklarında görülen başlıca belirtiler, vektör taşınmaları, hastalıklı
bitkilerde klasik ve moleküler yöntemlerle tanılanmaları bu dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
Dersin Özet İçeriği
Bu ders kapsamında fitoplazmaların klasik ve moleküler yöntemlerle tanısı,
vektörleri ve vektör taşınmaları ele alınacaktır.
Ön Koşullu Dersler
Yok
Önerilen Seçmeli Dersler
---
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğretim Elemanı
1.Bitkilerdeki fitoplazma hastalıkları hakkında bilgi edinmek
2.Fitoplazmaların tespit ve tanı yöntemlerini öğrenmek
3.Fitoplazma hastalıklarının kontrol yöntemlerini öğrenmek
1.Yrd. Doç. Dr. Zahide Özdemir
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
( X) Anlatım (Takrir)
(X ) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) ………………….
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Öğretim Yöntemleri
( ) Deney
( ) Örnek Olay
( ) Bireysel Çalışma
( ) ………………….
(X ) Gösterip Yaptırma
( ) Proje Tabanlı Öğrenme
( ) ………………….
( ) ………………….
1.Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology, Elsevier Academic Press.
2.Araştırma makaleleri
299
Ölçme ve Değerlendirme
Araçlar
Derse Katılım
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
Ödev(ler) / Seminer(ler)
Dönem Ödevi / Proje
Uygulama
(Lab., Atölye, Arazi, PDÖ Raporları)
Diğer
(………………………………………….)
Yarıyıl Sınavı
Toplam
Sayı
Oran
1
%20
2
%30
1
%50
% 100
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
Konular
Fitoplazmaların Keşfi ve Tarihçesi, Morfolojisi ve Yapısı,
Ön Hazırlık
Floresan mikroskobunun laboratuarda
tanıtılması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fitoplazmaların bitkiye girişi: Vektörleri (parazit bitkiler, böcekler)
ve Böcek Vektörlerinin Bünyelerine Alınmaları ve Taşınmaları
Fitoplazma Hastalıklarında Görülen Belirti Tipleri
Fitoplazmaların Klasik Yöntemlerle Teşhisi: Boyama Yöntemleri
(Diene’s boyaması, DAPI boyaması)
Fitoplazmaların Moleküler Yöntemlerle Tanısı: Hastalıklı
Bitkilerden DNA izolasyonu
Fitoplazmaların Moleküler Yöntemlerle Tanısı: Hastalıklı
Bitkilerden DNA İzolasyonu
Fitoplazmaların Moleküler Yöntemlerle Tanısı: Hastalıklı
Bitkilerden DNA İzolasyonu
Hastalıklı bitkilerden DNA izolasyonu,
DNA miktarının spektrofotometrik ve
agaroz jel yöntemiyle tespiti
Arasınav
Fitoplazma Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Moleküler
Yöntemler (Polimeraz Zincir Reaksiyonu-PCR)
Fitoplazma Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Moleküler
Yöntemler (Polimeraz Zincir Reaksiyonu-PCR)
Fitoplazma Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Moleküler
Yöntemler (Nested-PCR)
Fitoplazma Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Moleküler
Yöntemler (Nested-PCR)
PCR-RFLP yöntemi
PCR-RFLP yöntemi
Final Sınavı
Program Çıktıları
01
5
4
4
2
3
2
Vektör böceklerin stereomikroskopta
görülmesi, parazit bitkilerin görülmesi
Hastalıklı bitki örneklerinde belirtilerin
gözlemlenmesi
Hastalıklı bitki örneklerinde belirtilerin
gözlemlenmesi
Hastalıklı bitki örneklerinden DNA
izolasyonu için solüsyonların
hazırlanması
Hastalıklı bitkilerden DNA izolasyonu,
DNA miktarının spektrofotometrik ve
agaroz jel yöntemiyle tespiti
PCR uygulaması
PCR uygulaması
Nested PCR uygulaması
Nested PCR uygulaması
Restriksiyon enzim kesimi uygulaması
Restriksiyon enzim kesimi uygulaması
Dersin Öğrenme Çıktıları *
02
5
4
4
3
5
2
PÇ 01
PÇ 02
PÇ 03
PÇ 04
PÇ 05
PÇ 06
PÇ 07
PÇ 08
PÇ 09
PÇ 10
PÇ 11
PÇ 12
PÇ 13
* - : Katkı Yok, 1: Çok düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok yüksek
03
5
4
4
2
2
2
Dersin Öğrenme, öğretme ve derğerlendirme etkinlikleri çerçevesinde iş yükü hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
1
2
42
Uygulamalı Ders
14
1
2
42
Ödev(ler) / Seminer(ler)
2
5
1
12
Dönem Ödevi / Proje
2
20
40
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer bilgi edinme çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
2
10
1
22
Ara Sınav(lar)
1
15
1
16
Yarıyıl Sınavı
1
25
1
26
Toplam İş Yükü (Saat)
200
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = Dersin AKTS Kredisi
8
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolü
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK 554
II(Bahar)
Yüksek
Lisans
Seçmeli
Türkçe
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
8
Yok
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected]
Virüslerden ari bitkilerle üretim yapılması, bulaşık bitkilerin tarım alanlarından uzaklaştırılması,
vektörlerle mücadele edilerek bitkiden bitkiye taşınmanın engellenmesi, çapraz koruma ve
teknikleri kullanılarak virüslere dayanıklı bitkilerin elde edilmesi gibi klasik
kontrol
yöntemlerinin yanı sıra bu ders kapsamında özellikle genetik mühendisliği yöntemleri
kullanılarak virüslere dayanıklı bitkilerin elde edilmesi üzerinde durulacaktır. Bu amaçla,
Dersin amacı ve
öncelikle dayanıklılığın biyokimyası,dayanıklılık mekanizmaları, bitkilerde bulunan dayanıklılık
kısa tanıtımı
genleri üzerinde durulacak ardından, kapsül proteini, replikaz, antisense RNA teknolojisi,
ribozimleri inaktive eden proteinler, virüsün hareketliliğini sağlayan proteinler, satelit ve hasarlı
proteinler ile ilgili dayanıklılık ele alınacak ve gen inaktivasyonu, ve bitkilerde genetik
mihendisliği ile virüs dayanıklılığı için stretejiler hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Hadidi A., Khetarpal R.K. and Koganezawa H., Plant Virus Disease Control APS Pres St. Paul, Minnesota
2 Agrios, G.N. 1990 Plant Diseasea Caused by Viruses ,Chapter fourteen in:Plant Pathology
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Teorik
Hafta
2
Bitki virus hastalıklarının ekonomik önemi control stretejileri
Kontrol ve sertifikasyon Bitki virüs kaynaklarının uzaklaştırılması
Bitki virüslerine dayanıklılığın Biyokimyası
3
Meristem uc kültürü ile virüsten temiz material elde edilmesi ve mikrografting
4
Bitki virüslerine dayanıklılığın klasik ıslah yöntemleri ile (melezleme) elde edilmesi
5
Bitki virüslerinin capraz korunma ile control edilmesi
6
Vektörlerle taşınmanın engellenmesi
1
7
Uygulama/Laboratu
var/
Tarla
Bitki virüs hastalıklarının kontrolünü kolaylaştıracak yeni tanı teknikleri
8
Virüslere dayanıklılık mekanizmaları
9
Bitki virüslerine kapsül protein ve replikaz ile ilgili dayanıklılık
10
Bitki virüslerine Antisense RNA ve Ribozyme ile ilgili dayanıklılık
11
Bitki virüslerine Satellite RNA ve defektif RNA ile ilgili dayanıklılık
12
Bitki virüslerine hareket protein ile ilgili dayanıklılık
13
Bitkilerde genetic mihendisliği ile virüs dayanıklılığı için stretejiler
(Gen silencing, konukcu dayanıklılık genleri ve antibody ile ilgili dayanıklılık )
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Entomofag Böcekler
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-559
I
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Yüksek
Lisans
YOK
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Kredisi
AKTS kredisi
3
0
8
Uyg.
Prof. Dr. Tülin AKŞİT
Adü.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Güney Kampüsü-09100/ Aydın
Tulinaksit@ Yahoo.Com
Bu derste, parazitoit terminolojisi, parazitoit ve predatörlerin anatomisi ve davranışları,
Dersin amacı ve kısa bitkilerin doğal düşmanlara etkileri, doğal düşmanların birbiriyle ilişkileri ele alınarak parazitoit
ve predatör arthropodların biyolojik özelliklerini açıklamak, parazitoit ve predatör
tanıtımı
arthropodların familyalarını tanıtmak amaçlanmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Grenier,S.,P.D.Greany and A.C.Cohen,1994.Potential for mass release of insect parasitoids and predators through
development of artificial culture techniques(.Ed.:Rosen, D.,F.D.Bennett,J.L.Capinera), 1994.
2 Uygun, N., 1981. Türkiye Coccinellidae (Col.) Faunası Üzerinde Taksonomik Çalışmalar. Ç.Ü. Zir. Fak. Yay. No:
157, Bilimsel Araştırma ve İnceleme Tezleri No: 48, Adana.
3 Clausen, C.P., 1962. Entomophagous Insects. Hafner Publishing Co., Inc., New York
4 Van Driesche, R. and Jr. Bellows, T.S., 1996. Biological Control. An International Thomson Publishing Company,
Florence,539 pp.
5 Quicke, D.L.J., 1997. Parasitic Wasps. Chapman and Hall, London, UK, 470 pp.
6 Jervis, M. and N. Kidd, 1996. Insect Natural Enemies. Chapman and Hall, London, UK
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Teorik
Parazitoitlere ait bazı tanımlar
Parazitoit ve predatörlerin morfoloji ve fizyolojisi
Parazitoit ve predatörlerin davranışları ( konukçu /av bulma)
Parazitoit ve predatörlerin davranışları (Beslenme)
Bitkilerin doğal düşmanlara etkileri, Doğal düşmanlar arasındaki ilişkiler
Parazitoit ve predatörlerin bazı biyolojik özellikleri
ARA SINAV
Parazitoit ve predatörlerin bazı biyolojik özellikleri
Doğal düşmanların üreme yeteneklerini , ömrünü, büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörler
Konukçu savunma reaksiyonları,
Parazitoit Arthropodlar
Parazitoit Arthropodlar
Predatör Arthropodlar
FİNAL SINAVI
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Arthropod Vektörler
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
ZBK-601
Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Doktora
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
3
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
[email protected]
Bitkisel üretimde önemli ekonomik kayıplara neden olan vektör zararlıların tanıtılması ve
öneminin anlatılmasıdır. Bu ders kapsamında vektörler tarafından bitki hastalıklarının taşınma
Dersin amacı ve
mekanizmaları, vektörlerin tanımı ve sınıflandırılması, ağız parçalarının hastalık taşımadaki
kısa tanıtımı
rolleri, beslenmede bitki dokularına özelleşme davranışı, bitki-vektör-hastalık ilişkileri ve bunun
hastalık epidemiyolojisi açısından önemi işlenecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Carter, W., 1962. Insect in Relation to Plant Disease. Interscience Publishers, New York, 705 pp.
2 Maramorosch, K. And Kaprowski, H., 1967. Methods in Virology. Academic Pres, New York, 570 pp.
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
2
Teorik
Giriş ve Vektör arthropodlar tarafından hastalık etmenlerinin
taşınmaları
Bakteriyel ve fungal hastalık etmenlerinin taşınma şekilleri
3
Virus hastalıklarının taşınma şekilleri
4
Vektörlerin ağız tipleri ve hastalık taşınmasındaki rolü
1
5
6
7
Vektörlerin beslenme davranışları ve dokulara özelleşmenin hastalık
epidemiyoloji açısından önemi
Hastalık taşıyan vektör böcekler ve hastalık taşıma şekilleri
(Aphididae)
Arasınav
10
Hastalık taşıyan vektör böcekler ve hastalık taşıma şekilleri
(Cicadellidae)
Hastalık taşıyan vektör böcekler ve hastalık taşıma şekilleri (Miridae,
Aleyrodidae, Coccoidea, Orthoptera, Coleoptera, Thysanoptera)
Hastalık taşıyan vektör akarlar ve hastalık taşıma şekilleri (Acarina)
11
Taşınan hastalık etmenlerinin vektörlere etkisi
12
Bitki hastalıklarının taşınmasının ekolojik değerlendirilmesi
13
Vektör arthropodlarla savaşım yöntemleri ve yöntemlerin hastalık
taşınması ile ilgili genel değerlendirilmesi
8
9
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Savaş’da Biyoteknik Yöntemler
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
DR
Seçmeli
Türkçe
ZBK 603
Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Teorik
3
yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Doç. Dr. İbrahim GENÇSOYLU
Adnan Menderes Universitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, AYDIN,
[email protected]
Zararlılarla mücadelede kullanılan Biyoteknik yöntemlerin uygulanması anlatılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Tarımsal zararlılarla savaş yöntemleri ve ilaçları, Cezmi Öncüer, ADÜ Ziraat Fakültesi, 2004. 424s
Entomology and Pest Management, L. P. Pedigo, Iowa State University, Macmillan Publishing Campany, 1989
646p.
İnternettde yer alan yabancı kaynaklar
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Zararlılarla mücadelede böcek gelişim düzenleyicilerinin yeri
2
Biyoteknik yönteme giriş
3
Zararlılarla mücadelede Biyoteknik yöntemlerin önemi
4
Dünya’da ve Ülkemiz’de Feromonların tarımsal savaşda kullanılması
5
Feromonlar ve böcek davranışları
6
Yumurtlamayı engelleyiciler
7
Ara sınav
8
Böcek repellentleri
9
Böcek repellentleri-devam
10
Juvenil Hormon Analogları
11
Juvenil Hormon Analogları- devam
12
Beslenmeyi engelleyicileri
13
Kısırlaştırıcılar
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Fungus Fizyolojisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 605
I Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Düzeyi
Türü
Dili
DR
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
2
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. M. Timur Döken
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Güney Kampüsü
AYDIN
[email protected] - [email protected]
Bu dersin amacı fungal fizyolojinin temel kavramlarını çevresel faktörler ile ilintili olarak,
Dersin amacı ve kısa özellikle fitopatojen funguslara yönelik vermektir. Bu çerçevede dersin kapsamında yer alan
başlıca konular fungus hücresinin yapısı ve fonksiyonları, gıda maddeleri ve alımı, fungus
tanıtımı
metabolizması, büyüme ve gelişme, eşeyli ve eşeysiz üreme olarak sıralanmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Cooke, R.C., 1993. Ecophysiology of Fungi. Blackwell Publishing. 352 s.
2 Jennings, D.H., 1995. The Physiology of Fungal Nutrition. Cambridge Press. 622 s.
3 Moore - Landecker, E.,1972. Fundementals of the Fungi.458 s.
Yazışma ve Eposta
adresi
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Giriş ve fungus fizyolojisi kavramı
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
-
2
Fungus hücre yapısı ve fonksiyonları
-
3
Fungusların gelişmesi için gerekli maddeler ve alımı
-
4
Fungusların gelişmesine etki eden fiziksel faktörler
-
5
Funguslarda karbon metabolizması
-
6
Funguslarda nitrojen metabolisması
-
7
Funguslarda Lipit metabolizması
8
Ara Sınav
-
9
Funguslarda eşeysiz üreme
-
10
Funguslarda eşeyli üreme
-
11
Üreme üzerinde beslenme ve fiziksel faktörlerin etkisi
-
12
Sporların serbest kalması ve dağılımı
-
13
Sporlarda dormansi ve çimlenme
-
-
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Akar Taksonomisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-606 I (Bahar)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
DR
Zorunlu
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
2
AKTS kredisi
7
Yok
Doç.Dr. İbrahim ÇAKMAK
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 772 70 24 [email protected]
Acari alt sınıfına ait önemli familyalara ait türlerin genel taksonomik özellikleri ve teşhis
karakterleri anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Jeppson, L.R., H.H. Keifer and E.W. Baker, 1975. Mites Injurious to Economic Plants. University of California.
Berkeley, California U.S.A., 614 pp.
Krantz, G.W. 1978. A Manual Acarology. Oregon State University, Corvallis, Oregon 509p.
Krantz, G.W. & Walter, D.E. 2009. A Manual of Acarology, 3rd edn. Texas Tech University Press, Lubbock, TX.
1
2
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş
Arachnida sınıfı içinde Acari alt sınıfının ayrım özellikleri ve Acari alt
sınıfının üst takım ve takım bazında sınıflandırılması
Üst takım Parasitiformes içinde yer alan takımlara ait genel
taksonomik özellikler
Mesostigmata takımını diğer takımlardan ayıran önemli taksonomik
özellikler
Cohort Gamasina içinde yer alan akarların taksonomik özellikleri ve
teşhis karakterleri
Ascoidea ve Dermanyssoidea üst familyalarının taksonomik özellikleri
ve teşhis karakterleri
Phytoseioidea üst familyasının taksonomik özellikleri ve teşhis
karakterleri
Ara Sınav
Üst takım Acariformes içinde yer alan takımlara ait genel taksonomik
özellikler
Trombidiformes takımı içinde yer alan önemli üst familyaların
taksonomik özellikleri
Cohort Raphignathina içinde yer alan akarların taksonomik özellikleri
ve teşhis karakterleri
Sarcoptiformes takımı içinde yer alan önemli üst familyaların
taksonomik özellikleri
Cohort Astigmatina içinde yer alan akarların taksonomik özellikleri ve
teşhis karakterleri
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Moleküler Bitki Patolojisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-607
I(Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve
Eposta adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Doktora
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
[email protected]
Bitkilerde hastalık oluşturan patojenlerin moleküler düzeyde incelendiği bu derste patojenlerin
orjini, genom organizasyonları, konukçu-patojen ilişkilerinin genetiği, patojeniteyi belirleyen
etmenler ele alınacak ve patojen nükleik asitin izolasyonu RNA, DNA ekstraksiyonu, izolasyonu,
Dersin amacı ve
analizleri nourthen ve southern transfer, dot blot, DNA/RNA hibridizasyonu ele alınaracak ve
kısa tanıtımı
RFLP ile taksonomik farklılıkların analizi, gen klonlaması ve gen expresyonu anlatılacak ayrıca
bitki patojenlerine gen aktarımı yolu ile dayanıklılık kazandırma konuları tartışılacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Goosen, T. And Debets, 1996. Molecular genetic analysis. In: Fungal Genetic: Principles and practce, Bos, C.J. (ed.)
Marcel Dekker, New York, pp.97-117.
2 Berger S.L. Guide to Molecular Cloning Techniques Academic Pres
3 Tower K.J. and A. Cockayne 1993. Molecular Methods for Microbial Identification and Typing. Chapman and Hall
4 Gurr S.J. and D.J. Bowles 1992 Molecular Plant Pathology Volume I, II,A Practical Approarh, At Oxfort Univ.Press
DERS İŞLEME PLANI
Teorik
Hafta
1
Bitkilerde hastalık oluşturan patojenler
2
Patojenlerin üreme biyolojileri
3
Patojenlerin genom organizasyonları ve ekstrakromazomal yapıları
4
Konukcu pathojen ilişkilerinin genetiği
5
Patojenlerde gen transformasyonu
6
Genetik varyasyon
7
Moleküler markörlar
8
Patojenlerin tanılanmaları: Nükleik asit izolasyon ve hibridizasyon teknikleri
9
Dot-blot hibridizasyon, gel elektroforez ve elektroelusyon
10
Southern , Northern blot hibridizasyon
11
Immunological materyalin tanısı
12
Protein izolasyonu ve elektroforezi
13
Western blot hibridizasyon
Uygulama/Labora
tuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Yabancı Ot Ekolojisi
Bölüm
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredi
3
0
AKTS kredisi
ZBK
Doktora
Güz
Seçmeli
Türkçe
3
7
609
Yok
Ön Koşul Dersi
Prof. Dr. Özhan BOZ
Dersi veren
Öğretim Üyesi
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 Aydın.
Yazışma ve ETel. 256 7727023 (1203), [email protected]
posta adresi
Ekolojide temel kavramlar, yabancı ot gelişiminde ve kültür bitkisi-yabancı ot etkileşiminde biyotik
ve abiyotik faktörlerin etkisi, yabancı ot- böcek-hastalık ilişkisinde ekoloji, bitki toplulukları, bitki
Dersin amacı
dinamikleri, süksesyon ve bitki istilaları hakkında bilgiler içermektedir. Yabancı ot mücadelesinde
ve kısa tanıtımı
ekolojinin önemi de vurgulanmaktadır. Ayrıca populasyonlar arasındaki ilişkiler (Rekabet, allelopati,
herbivor, parasitizm ve mutualizm) tartışılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Çetik, A.R., 1973. Vejetasyon Bilimi. Ankara Üniv., Fen Fakültesi. 181s.
2 Radosevich, S.R. and J.S. Holt, 1984. Weed Ecology Implications for Vegetation Management. 265p.
3 Akman, Y. ve O. Ketenoğlu, 1992. Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları. Ankara Üniv., Fen Fakültesi. 271s.
4 Booth, B.D., S.D. Murphy and C.J. Swanton, 2003. Weed Ecology in Natural and Agricultural Systems. CABI
Publishing. 303p.
5 Odum, E.P., G.W. Barrett and K. Işık (Çeviri Editörü). Ekolojinin Temel ilkeleri. Palme Yayıncılık, 2008. 598 sayfa
Ders İşleme Planı
Hafta
Uygulama/Lab/Tarla
1
Ekolojide temel kavramların tanımı
Teorik
2
Populasyon ekolojisi
Teorik
3
Yabancı otları etkileyen çevre faktörleri
Teorik
4
Yabancı otlarda seksüal ve aseksüal oluşum
Teorik
6
Yabancı otlarda tohum oluşumundan fide oluşumuna kadar ki sürede
meydana gelen oluşumlar, çimlenme, büyüme, gelişme ve ölüm,
dormansi ve dağılma
Yabancı ot-böcek-hastalık ilişkisi
Teorik
5
7
Ara sınav
8
Bitki toplulukları
Teorik
9
Topluluk dinamikleri, Komünite ekolojisi, süksesyon
Teorik
10
İstilacı bitkiler
Teorik
11
Yabancı ot tohum oluşumunun tahmin metodu
Teorik
12
Kritik periyot ve Ekonomik zarar eşiğini etkileyen çevresel etmenler
Teorik
13
Populasyonlar arasındaki ilişkiler (Rekabet, Allelopati, Herbivor,
Parasitizm ve Mutualizm)
Teorik
14
Teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Böcek Populasyon Ekolojisi
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
ZBK-613
Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Doktora
Türü
Dili
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
3
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
[email protected]
Böcek populasyonlarının tarımsal alanlarda değişimleri ve bu değişime etki edebilecek etkenler
ile tarımsal uygulamaların ilişkilendirilmesine yönelik genel değerlendirmelerin yapılabilmesi
Dersin amacı ve
amaçlanmaktadır. Bunun için, böceklerin yayılış alanlarındaki dağılışları ve bu dağılıma etkili
kısa tanıtımı
olan faktörler açıklanacaktır. Populasyon yoğunluğu, gelişmesi, yapısı ve ekosistemlerdeki doğal
populasyonların dinamiği ve buna etkili olan faktörler incelenecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Begon, M. And Mortimer, M., 1994. Population Ecology. Blackwell Scientific Publications, London, 220.
2 Kocataş, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. E.Ü. Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No: 142.
3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
Teorik
Giriş: Genel tanımlar ve kavramların açıklanması.
Populasyon ve populasyonun yapısal özellikleri
5
Populasyonun sayısal değerlerinin ortaya konulması ve örnekleme
yöntemleri
Yaş dağılımı ve zararlı böceklerin populasyon değişimleri açısından
değerlendirmeler ve tarımsal savaşta yararlanılması.
Tür içi ve türler arası rekabet
6
Böceklerde göç davranışları
3
4
7
Arasınav
10
Yaşam çizelgeleri ve zararlı ve yararlı böceklerin yaşam
çizelgelerinden tarımsal savaşta yararlanma
-Böceklerde eşey oranı ve populasyon büyüklüğüne etkisi
-Genetiksel çeşitlilik ve böceklerin çevresel etki değişimlerine uyumu
açısından değerlendirmeler.
Parazitizm ve predasyon
11
Doğal denge durumu ve buna etki eden faktörler
12
Tarımda zararlı ve yararlı böceklerin populasyon dinamiğinin önemi
13
Zararlı populasyon artışlarının modellenmesi
8
9
14
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Biopestisitler
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Dönemi
Düzeyi
Türü
ZBK-617
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Doktora
Seçmeli
Kodu
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dili
Teorik
Türkçe
3
Kredi saat/hafta
Kredisi
AKTS kredisi
3
0
7
Uyg.
YOK
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 7727023 [email protected]
Dünyada bitki koruma alanında ticari olarak kullanılmakta olan orijini biyolojik olan ruhsatlı
pestisitlerin tanıtımını hedeflemektedir. Biyopestisitlerin etki mekanizmaları, etkili olduğu
canlılar, formulasyon şekilleri, kullanım dozu ve kimyasal pestisitlerle etkileşimi, uygulama
Dersin amacı ve kısa
koşulları ve entegre mücedelede kullanım stratejileri ayrı başlıklar altında anlatılmaktadır.
tanıtımı
Ayrıca
biyopestisitlerin çevreye, insan sağlığına ve yaban hayatına olan muhtemel etkileri, dünyada ve
ülkemizde ruhsatlandırılma koşulları, gerekli yasal düzenlemeler anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Hall, F. R and Menn J.J. Biopesticides, Humana Press, 1999, ISBN 0-89603-513-8
2 Burges, H. D. Microbial Control of Pests and Plant Diseases, 1970-1980, Academic Press, ISBN: 0121433609
3 http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ingredients/index.htm
4 http://www.nysaes.cornell.edu/ent/biocontrol/
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Teorik
Zirai Mücadelede Biyopestisitlerin kullanım olanakları
Bakteriyel insektisitler
Bakteriyel fungisit ve bakterisitler
Biofungusitler
Biofungusitler
Mikrobiyal pestisitler (protozoalar)
Virüs preparatları
Ara Sınav
Bioherbisitler ve entomopatojenik nematodlar
Bitki orijinli pestisitler ve fermentasyon ürünü insektisitler
Biopestisitlerin formülasyonu ve uygulama sistemleri
Biyopestisitlerin çevre ve insan sağlığına etkileri
Biyopestisitlerin ruhsatlandırılması
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
Dersin Adı:
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Böceklerde Davranış Özellikleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 619
Güz
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve kısa
tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
Doktora
Seçmeli
Türkce
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAGÖZ
A.D.Ü Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Güney kampusü AYDIN
[email protected]
Böcek davranışlarının biyolojik ve genetik esasları, davranışların programlanması ve
koordinasyonu, toplanma, yayılış,beslenme, kimyasal haberleşme, görsel haberleşme,
mekaniksel haberleşme, korunma, üreme davranışlarının esasları
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
ATKINS, M.D., 1980. Introduction to Insect Behavior.San Diego State University, New York, USA
BORROR, D.J., D. M. LONG, C.A. TRIPLEHORNT, 1981.Study of Insect, the Ohio State Univ. Press. USA.
DEMİRSOY, A.,1990. Yaşamın Temel Kuralları. Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara.
GELDİAY, R.,KOCATAŞ, A., 1975. Genel Ekoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İzmir
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş
2
Böceklerde duyu organları
3
Böceklerde duyu organları
4
Böceklerde davranışlar.
5
Böceklerde İçgüdüsel ve Complex davranışlar
6
Böceklerde davranış periyodisitesi ve zamanlama
7
(Vize)
8
Böceklerde yerleşme
9
Böceklerde görülen göç tipleri
10
Böceklerde görülen yönelme davranışları
11
Böceklerde haberleşme
12
Böceklerde haberleşme
13
Sosyal böceklerde alarm ve toplanma faaliyetleri ve konukçu seçimi.
14
Genel Değerlendirme
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Kültür Bitkilerinin Böceklere Dayanıklılığı
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma
Kodu
Dönemi
ZBK 621
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
YL
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Yrd. Doç. Dr. Cafer Turgut
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 Aydın
[email protected]
Kültür bitkilerinin böceklere dayanıklılığının, mekanizmalarının, toleransının önemi ve tarihçesi
incelenecektir. Bitkilerdeki biyokimyasal madde içeriğinin böceklere karşı olan dayanıklılıktaki
rolü ve öneminden bahsedilecektir. Dayanıklılığın morfolojik ve ekolojik temelleriyle birlikte
dayanıklılığın genetiksel ve çevresel faktörlerle ilişkisi işlenecektir. Bitkilerde dayanıklılık
araştırma metotları ve bunların gerekliliği üzerinde durularak.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Panda, N., Khush, G.S. (1995): Host plant resistance to insects. Cab International
Michael Smith, C. (1989): Plant resistance to insects.
1
2
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş
2
Kültür bitkisi ve böcek çeşitliliği
3
Böcek dayanıklılığında ikincil bitki metabolitleri
4
Böcek-bitki seleksiyonu
5
Dayanıklılığın mekanizması
6
Dayanıklılık gelişimine etkileyen faktörler
7
Böcek dayanıklılığının taranması
8
Ara Sınav
9
Bitki dayanıklılığı ve entegre mücadele
10
İnsektisitlere dayanıklılığın mekanizması
11
İnsektisitere dayanıklılığın ıslahı
12
Böcek dayanıklılığı için transgenik bitkiler
13
Dünyada ve Türkiyede dayanıklılık çalışmaları
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
DsRNA genetik Elementleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitapatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-623
I(Güz)
Ön Koşul Dersi
Düzeyi
Türü
Dili
Doktora
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Serap AÇIKGÖZ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 AYDIN
Yazışma ve Eposta adresi
[email protected]
Bitkilerde, funguslarda ve hayvanlarda bulunan, orijinal biyolojik özelliklere ve
replikasyon yeteneğine sahip dsRNA elementleri üzerine yoğun çalışmalar
yapılmaktadır. Bu ders kapsamında, dsRNA genetik elementlerinin hangi organizmada
Dersin amacı ve kısa
bulundukları örneklendirilerek incelenecek ve bulunuş mekanizmaları açıklanacaktır.
tanıtımı
Genetik elementlerin hastalıklarla savaşımda kullanılmaları üzerinde durulacaktır. Bu
amaçla dsRNA genetik elementlerinin özel gen sekanslarını inaktive etmeleri konusu
aktarılarak, hastalıkların çoğalma kapasitelerini nasıl düşürdükleri açıklanacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Tavantzis S.M. 2002. dsRNA Genetic Elements. CRC Pres, 304 pp
2 Buck, K.W.1986. Fungal Virology- an overview. CRC Pres. Boca Raton, FL:pp. 1-84
3 Ghabrial, S.A. 1998. Origin, adaptation and evolutionary pathways of fungal viruses. Virus Genes 16,119-131.
4 Ghabrial, S.A. and Hillman, B.I. 1999. dsRNA viruses New York: Elsvier
Ghabrial, S.A., 1980 Effects of fungal viruses on their hosts. Annual Rew. Of Phtophology
Dersi veren Öğretim Üyeleri
DERS İŞLEME PLANI
Teorik
Hafta
1
Farklı biyolojik sistemlerde dsRNA genetik faktörleri
2
Maya, fungus, bitki ve hayvanlarda dsRNA genetik elementleri
3
dsRNA biyolojisi
4
RNA interference (durdurma, baskılama )
5
6
RNAi değişimi, RNAi temelli metotlar, RNAi ve birlikte baskılama: Hayvan ve
bitkilerde gen spesifik gen durdurma faktörü olarak dsRNA
dsRNA ile aktive edilen protein kinase PKR, RNA silencing
7
Bitki patajenik funguslarda dsRNA genetic elementlerinin önemi ve yeri
8
Mycoviruses ve mycovirus taxonomisi
9
dsRNA mycoviruslerinin konukçu fenotiplerine etkileri
10
Cryphonectria parasitica’nın Hypovirulent ırkları ile dsRNA nın ilişkisi
11
Ophiostoma ulmi ile taşınan hastalık ve dsRNA genetik elementi
12
Gaeumannonmyces graminis var. tiritici nin dsRNA virusleri
13
Helminthosporium victorie nın virüsleri
dsRNA ile ilişkili virulens artışı
Bitkilerde büyük dsRNA genetik elementleri ve Vicia faba 447 deki sitoplazmik
erkek kısırlığı ile ilgi dsRNA genetik elementleri
Uygulama/Labora
tuvar/Tarla
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bölümü
İnsektisit Dayanıklılığı
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK 625
I (Güz)
Ön Koşul Dersi
Doktora
seçmeli
Türkçe
Kodu
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Teorik
2
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
0
AKTS kredisi
7
Doç. Dr. Cafer Turgut
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 09100 Aydın
[email protected]
İnsektisit dayanıklılığının kısaca tarihçesinden ve insektisitlerin sınıflandırılması, etki
mekanizmaları ele alınacaktır. Ders kapsamında öncelikle şu anda dayanıklılık problemi oluşmuş
olan insektisitlerden bahsedilecektir. Dayanıklılık türlerinden detaylı şekilde bahsedilecektir.
İnsektisit gruplarına göre dayanıklılık gelişimi ve sebeplerinden bahsedilecek ve bunların temel
ve pratik uygulamaları moleküler genetik, popülasyon biyolojisini, dayanıklılık mekanizmalarını
ve dayanıklılık programlarını içerecek şekilde incelenecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Ishaaya, I. (2001): Biochemical Sites of Insecticide Action and Resistance. Springer-Verlag
Denholm, I. (1999): Insecticide resistance: from mechanisms to management. Cabi Publishing
1
2
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Giriş
2
İnsektisitlerin sınıflandırılması
3
İnsektisitlerin böcek vucüduna alınımı
4
Dayanıklılığın moleküler mekanizması
5
Dayanıklılık taranması I
6
Dayanıklılık taranması II
7
Dayanıklılığın çeşitleri (morfolojik)
8
Ara Sınav
9
Dayanıklılığın çeşitleri (Fizyolojik)
10
Dayanıklılık genetiği
11
İnsektisit dayanıklılığı ve entegre mücadele
12
Türkiye’de insektisit dayanıklılığı
13
İnsektisit dayanıklılığının kontrolü ve yönetimi
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bitki Paraziti Nematodlar
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Bitki Koruma (Entomoloji)
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
ZBK-627
Güz
Doktora
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
AKTS kredisi
3
7
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR
ADÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, AYDIN
[email protected]
Bitki paraziti nematodlar bitkilerde önemli kayıplar oluşturan zararlılardır. Bu ders kapsamında
bu zararlıların tanıtılması ve savaşımına yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Tarımsal
Dersin amacı ve
alanlarda bulunan nematodların morfolojik özellikleri, toprak mikroorganizmaları ile ilişkileri,
kısa tanıtımı
mücadele yöntemleri, nematodlarla çalışma yöntemleri incelenecek ve kısaca önemli bitki paraziti
nematodlar tür düzeyinde incelenecektir. Ayrıca bunların savaşımına yönelik bilgiler verilecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Shurtleff, M. C. and Averre, C. W., 2000. Diagnosing Plant Diseases Caused by Nematodes. APS Press, 189 pages.
2 Aytan-Ediz, S., 1978. Bitki Paraziti Nematodlar. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Zirai Mücadele ve
Zirai Karantina Müdürlüğü. Mesleki Eserler Serisi. No: 37, 143 s.
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
Teorik
Genel bilgiler ve nematodların sistematikteki yeri
Nematodların genel karakterleri (Morfolojileri-Anatomileri)
Nematodların genel karakterleri (Biyolojileri)
Nematodların doğal düşmanları
Nematodlar ile toprak mikroorganizmaları arasındaki ilişkiler
Bitki paraziti nematodlar ile mücadele yöntemleri
11
12
13
Laboratuvarda preparat hazırlanarak
incelenecektir.
Arazi çalışmaları
Laboratuvarda preparatları
incelenecektir.
Arazi çalışmaları.
Tarlada solarizasyon uygulamaları ile
ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
Arasınav
Nematodlar üzerinde çalışma yöntemleri : Örnek alma ve analiz
yöntemleri
Nematodlar üzerinde çalışma yöntemleri : Preparat hazırlama
9
10
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Önemli bitki paraziti nematodlar
A. Meloidogyne spp., Heterodera spp., Pratylenchus spp.
B. Helicotylenchus spp., Aphelenchus spp., Tylenchulus
semipenetrans, Ditylenchus spp., Anguina spp.
C. Hemicycliophora spp., Tylenchorynchus spp., Dolicodorus spp.,
Belonolaimus spp.
D. Rodopholus spp., Xyphinema spp., Longidorus spp.,
Trichodorus spp.
Tarla ve laboratuvarda uygulaması
yapılacaktır.
Laboratuvarda doğadan elde edilmiş
nematodların preparasyonları
yapılacaktır.
Laboratuvarda preparatları
incelenecektir.
Laboratuvarda preparatları
incelenecektir.
Laboratuvarda preparatları
incelenecektir.
Laboratuvarda preparatları
incelenecektir.
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Toprak Kaynaklı Funguslar ve Mücadelesi
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Dersin Adı
Bölümü
Anabilim Dalı
Kodu
Dönemi
Düzeyi
Türü
Dili
Kredi saat/hafta
ZBK 602
Bahar
Dr
Seçmeli
Türkçe
Teorik
2
Ön Koşul Dersi
Yok
Dersi veren
öğretim üyeleri
Yazışma ve
E posta adresi
Yrd.Doç.Dr. Ayhan YILDIZ
Uyg.
2
Kredisi
3
AKTS kredisi
7
[email protected]
Toprak kaynaklı fungal etmenlerin sınıflandırılması, gelişimlerini etkileyen koşullar (bitki
rhizosferindeki mikrobiyal populasyon, spermosphere, antibiotikler, hiperparasitler, rekabet,
toprak, hava, su, pH), patojen - konukçu ilişkileri (etki ve savunma makanizmaları) incelenip,
oluşturdukları hastalıklar ve mücadele olanakları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Methods for Research Soilborne Pathogenic Fungi,1992
2 Phytophthora Diseases Worldwide,1996
3 Principles and Practice of Managing Soilborne Plant Pathogens,1996
4 Advances in Verticillium Research and Disease Manegement,1997; Fusarium Species An Illustrated Manual for
Identification, 1983
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
Teorik
Practice/Lab/Field
Giriş
Toprak kaynaklı fungusların izolasyon
1
teknikleri
Türkiye’de Sorun Olan Toprak Kaynakli Fungal Hastaliklar
Toprak kaynaklı fungusların yapı ve
2
özellikleri
Verticillium Hastaliklari
Toprak kaynaklı fungusların tanılama
3
teknikleri
Fusarium Hastaliklari
Verticillium spp.’nin topraktan izolasyon
4
teknikleri
Solgunluk Oluşturma Mekanizmalari
Fusarium Spp.’nin Tanılama Teknikleri
5
Solgunluk Oluşturma Mekanizmalari
Fusarium Spp.’nin Tanılama Teknikleri
6
Dersin amacı
kısa tanımı
ve
7
8
9
Rhizoctonia Spp. Ve Anastomosis Gruplari
Ara Sınav
Phytophthora Hastaliklari
10
Colletotrichum Hastaliklari
11
Toprak Kaynakli Diğer Fungal Hastaliklar
12
Mücadele Yöntemleri
13
Mücadele Yöntemleri
Rhizoctonia Spp. Ags saptanması
Islak ve kuru eleme yöntemleriyle topraktan
izolasyon
Toprak kaynaklı fungusların inokulum
ürertim teknikleri
İnokulasyon teknikleri ve farklı fungusların
bitkilere inokulasyonu
İnokule edilmiş bitkilerin değerlendirilmesi
ve reizolasyon
İnokule edilmiş bitkilerin değerlendirilmesi
ve reizolasyon
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet arasınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin tercihine
bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların kombinasyonu
şeklinde yapılabilir.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin adı
Bölümü
Anabilim Dalı
Bitki Hastalık Dayanıklılığı
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-604
Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve
Eposta Adresi
Dersin Amacı ve Kısa
Tanıtımı
1
2
3
4
Düzeyi
Doktora
Yok
Türü
Seçmeli
Dili
Türkçe
Teori
3
Kredi saat/Hafta
Uygulama
Kredisi
0
3
AKTS kredisi
7
Yrd. Doç. Dr. Ömer Erincik
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 09100 AYDIN
[email protected]
Bitki hastalık dayanıklılığının tanımı yapılacak ve başlıca dayanıklılık tipleri anlatılacak.
Bitkilerde dayanıklılık mekanizmaları incelenecek ve dayanıklılığa neden olan genler, yapıları
ve fonksiyonları örnekler ile tanıtılacak. Bitki hastalıkları ile mücadelede dayanıklılığın
kullanılması ve önemi vurgulanacak.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Kaynaklar
FRASER, R.S.S. Mechanisms of resistance to plant diseases. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston and
London. 1985
VAN DER PLANK, J.E. Disease resistance in plants. Academic Press, New York, London. 1968.
Hammond-Kosack .K. E. and Jones, J. D. G. 1997. Plant Disease Resistance Genes. Annu. Rev.PlantPhysiol.
PlantMol. Biol. 1997. 48:575–607
Leong S. A., Allen, C., and Triplett, E. W. Biology of Plant-Microbe Interactions Vol.3
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
Teorik
Uygulama/Labo
ratuar/Tarla
Bitki hastalık dayanıklılığının tanımı; Bitki dayanıklılığı yönünden konukçu, patojen ve
çevre ilişkileri; Dayanıklılık tipleri (Genetik dayanıklılık, SAR, ISR) ;
2
Genetik dayanıklılık gene karşı gen teorisi (virulent genler, avirulent genler, dayanıklılık
genleri); Vertikal dayanıklılık, Horizontal dayanıklılık,
3
Bitkilerde dayanıklılık sağlayan genler, yapıları ve fonksiyonları I
4
Bitkilerde dayanıklılık sağlayan genler, yapıları ve fonksiyonları II
5
Bitkilerde dayanıklılık sağlayan genler, yapıları ve fonksiyonları III
6
Bitkilerde dayanıklılık sağlayan genler, yapıları ve fonksiyonları IV
7
Dayanıklı bitki ve çeşit geliştirme yöntemleri
8
Ara sınav
9
Bitkilerde ıslah yoluyla dayanıklı çeşit geliştirme
10
Gen transformasyonu ile dayanıklı bitki ve çeşit geliştirme, transgenik bitkiler
11
Bitki dayanıklılığının patojen tarafından kırılması
12
Bitkilerde kazanılmış dayanıklılık (SAR); Bitkilerde uyarılmış dayanıklılık (ISR);
13
Bitki korumada dayanıklı çeşit kullanımının prensipleri;
14
Yarı yıl sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir
1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Fungus Bitki İlişkileri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 614 II Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Düzeyi
Türü
Dili
DR
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Yok
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
0
3
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. M. Timur Döken
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Güney Kampüsü
AYDIN
[email protected] - [email protected]
Bu ders bitkilerde paraziter kökenli hastalıkların oluşumu ve gelişiminde rol oynayan çeşitli
Dersin amacı ve kısa fungus - yüksek bitki ilişkilerini anlatmak üzere planlanmıştır. Fungusların penetrasyon ve
enfeksiyon mekanizmaları, enfeksiyonun bitki fizyolojisine olan etkileri ve bitkilerde oluşan
tanıtımı
karşıt reaksiyonların mekanizmaları bu dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Isaac, S., 1992. Fungal - Plant Interactions. Chapman and Hall, London, New York, Tokyo, Melbourne, Madras,
418 s.
2 Leong, S. A., C. Allen and E. W. Triplett, 2002. Biology of Plant-Microbe interactions Vol: 3. APS press, 376 s.
Yazışma ve e- posta
adresi
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Patojen fungus konukçu bitki arasında ilk temas
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
-
2
Patojen fungusun penetrasyon mekanizması
-
3
Patojen fungusun konukçu bitki dokularında kolonizasyonu
Bitkide dayanıklılık mekanizması ( anatomik ve morfolojik yapıların
oluşturduğu mekanik engeller)
Bitkide dayanıklılık mekanizması (biokimyasal dayanıklılık)
Fungal enfeksiyonun etkisi (konukçu bitki solunumundaki
değişiklikler)
Fungal enfeksiyonun etkisi (konukçu bitki fotosentezindeki
değişiklikler)
-
4
5
6
7
-
12
Ara Sınav
Fungal enfeksiyonun etkisi (konukçu bitkide suyun transprasyonunda
oluşan değişiklikler)
Fungal enfeksiyonun etkisi (konukçu bitkide karbonhidrat
metabolizması ile fotosentetik ürünlerin taşınmasındaki değişiklikler)
Fungal enfeksiyonun etkisi (konukçu bitkide nukleik asit ve protein
metabolizmalarındaki değişiklikler)
Fungal enfeksiyonun konukçu bitkide membran geçirgenliğine etkileri
13
Fungal enfeksiyonun bitki gelişimine etkileri
-
8
9
10
11
-
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bitki Korumada Biyoteknoloji
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-620 II Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve e- posta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Dr
Seçmeli
Türkçe
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
Yok
0
3
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU, Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR, Doç. Dr. M. Nedim DOĞAN
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın Tel: 256 7727023
[email protected]@[email protected]
Ders önemli kültür bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlara kontrol etmek için tarımsal
biyoteknolojinin uygulama alanları hakkında bilgi vermeyi hedefler. Bitki korumada önemli
Dersin amacı ve kısa
gen kaynakları, dünyada ticari olarak yetiştirilen transgenik bitkiler, avantaj ve dezavantajları,
tanıtımı
genetik olarak değiştirilen bitki yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler
verilmektedir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Gatehouse, A. M. R., V. A. Hilder and Boulter D. Plant Genetic Manipulation for Crop Protection, C.A.B.
International, 1992. ISBN 0-85198-707-9
2 Babaoğlu, M., E. Gürel, S. Özcan, 2002. Bitki Biyoteknolojisi, Cilt I, Doku Kültürü ve Uygulamaları. Selçuk
Üniversitesi Yayınevi, Konya.
3 Özcan, S., E. Gürel, M. Babaoğlu, 2004. Bitki Biyoteknolojisi, Cilt II, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları.
Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya.
4 Donald D. Bills, D. D., 2006. Biotechnology and Plant Protection, Shain-Dow Kung Books, ISBN: 9810218338
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Tarımsal Biyoteknoloji Giriş
2
Moleküler teknikler ve Gen transferi hakkında genel bilgi
3
Bitki korumada biyoteknoloji ve yararlanılan gen kaynakları
4
Transgenik mikroorganizmalar ve tarmsal uygulamalar
5
Bitki hastalıklarına dayanıklılık genleri ve hastalıklara dayanıklı GDO’lar
6
Zararlılara dayanıklılık genleri ve GDO’lar
7
Zararlılara dayanıklılık genleri taşıyan GDO’lar ve tarımsal uygulamalar
8
Ara Sınav
9
Zararlılara dayanıklı GDO’lar avantaj ve dezavantajları
10
Herbisitler hakkında genel bilgi ve herbisitlere dayanıklılık genleri
11
Herbisitlere dayanıklı GDO’lar ve tarımsal uygulamalar
12
Herbisitlere dayanıklı GDO’ların avantaj ve dezavantajları,
13
GDO’lar hakkında dünyada ve ülkemizde yasal düzenlemeler
Yarıyıl sonu sınavı
14
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Fitobakteriyolojide Modern Tanılama Teknikleri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-622 II Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren Öğretim
Üyeleri
Yazışma ve e- posta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Teorik
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
AKTS kredisi
Dr
Seçmeli
Türkçe
2
2
3
Fitobakteriyolojide Laboratuvar Teknikleri (ZBK-513) dersini almış olmak
7
Prof. Dr. Kemal BENLİOĞLU
Adnan Menderes Ünversitesi Ziraat Fakültesi 09100 Aydın
Tel: 256 7727023 [email protected]
Bitki patojeni prokaryoteslerin saf kültürlerden, belirti gösteren veya göstermeyen bitkisel
Dersin amacı ve kısa üretim materyallerinden teşhisine ve tanılanmasına olanak sağlayan serolojik (double
diffüzyon, immünofluoresans, ELISA) ve moleküler (PCR, BioPCR, RepPCR, RealtimePCR)
tanıtımı
tanı yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlayan bir derstir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Schaad, N. W. J. B. Jones, W. Chun, Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, APS Press,
St. Paul, Minnesota, ISBN-0-89054-263-5
Gülmezoğlu E., S. Ergüven, 1994. İmmünoloji, Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara ISBN:975-7731-12-9
Maniatis, T. A., E. F. Fritsch, J. Sambrook, 1982. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor
Laboratory, NY.
http://www.seedtest.org/en/home.html
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Fitopatojenik prokaryoteslerde teşhis ve tanılama yöntemleri
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Örnek hazırlama
Seroloji ve uygulama alanları
3
Klasik Serolojik testler (Diffüzyon ve lam aglütinasyon)
Serolojik testler için gerekli solusyonların
Hazırlanması
Klasik serolojik test uygulamaları
4
Immunofluoresan testler ve uygulamalrı
İmmünofluoresan boyama
5
ELISA testi ve uygulama alanları
ELISA testi
6
İmmunoelektroforez
Immünoelektroforez
7
Bakteriyofajlar ve tanılamada kullanımı
Bakteriyofaj uygulamaları
8
Ara Sınav
9
Moleküler tanı yöntemleri
DNA ekstraksiyonu
Polimerz Zincir Reaksiyonu
2
11
RepPCR, Box-PCR, BioPCR
Thermal Cycler tanıtımı ve PCR
uygulaması
PCR uygulama
12
RealTime PCR ve uygulamaları
Bio-PCR uygulama
13
Yöntemlerin pratikte kullanımı avantaj ve dezavantajları
Bulguların değerlendirilmesi
10
Yarıyıl sonu sınavı
14
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Fungisit Dayanıklılığı
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
Düzeyi
ZBK-624 II (Bahar)
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Türü
Dili
Teorik
Seçmeli
Türkçe
2
ZBK-523 kodlu ‘Fungisitler’ dersini almış olmak.
Doktora
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
2
0
AKTS kredisi
7
Prof. Dr. Seher Benlioğlu
AD.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Böl., 09100-AYDIN
[email protected]
Ders, fungisit dayanıklılığı hakkında bilgi vermek amacıyla ele alınmıştır. Ders aynı zamanda
fungisit gruplarını, etki mekanizmalarını ve dayanıklılık risklerini de kapsamaktadır. Ayrıca
Dersin amacı ve
fungisit dayanıklılığına karşı alınması gereken önlemler ve kullanım stratejileri bitki koruma
kısa tanıtımı
alanından örnekler verilerek anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Dekker, J. and S.G. Georgopoulos, 1982. Fungicide resistance in crop protection, Wageningen, 264 p.
2 Dekker, J., L.C. Davidse, A. J. Gielink, J.G. M. van Nistelroy, M. A. de Waard, 1982. Fungicide resistance in crop
protection, Practical course, Wageningen,
3 http://www.pesticides.gov.uk/uploadedfiles
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
Fungal hastalıklarla kimyasal mücadele
2
Fungisit dayanıklılığının sosyo-ekonomik önemi
3
Fungisit dayanıklılığının saptanması
4
Fungisitlerin etki nmekanizmaları, çapraz dayanıklılık
5
Benzimidazole grubu fungisitlere dayanıklılık
6
Dicarboximide grubu fungisitlere dayanıklılık
7
Ergosterol biosentezini engelleyen fungisitlere dayanıklılık
Ara sınav
8
9
Ergosterol biosentezini engelleyen fungisitlere dayanıklılık
10
Acylalanine grubu fungisitlere dayanıklılık
11
Fungisit dayanıklılığının tahmini
12
Fungisit dayanıklılığı ve mikrobiyal denge
13
Fungisit dayanıklılığını önlemek için alınması gerekli önlemler
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bitki-Herbisit İlişkileri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Fitopatoloji
Kodu
Dönemi
ZBK 640
Bahar
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Dersin amacı ve
kısa tanıtımı
Düzeyi
Türü
Dili
Doktora
Seçmeli
Türkçe
Teorik
3
Kredi saat/hafta
Uyg.
Kredisi
3
0
AKTS kredisi
7
Yok
Doç. Dr. M. Nedim DOĞAN
ADÜ, Ziraat Fak. [email protected]
Derste Herbisitlerin uygulama aşamasından etkili olduğu aşamaya kadar gerçekleşen fizyolojik
olaylar, Herbistlerin etki mekanizmaları, Bitkiye giriş, taşınma ve metabolizasyonu, seçicilik
mekanizmaları gibi konular herbisit grupları baz alınarak ayrıntılı şekilde işlenecektir.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Principles of Weed Science
Herbicide handbook
Herbizide
Unkrautbekaempfung
1
2
3
4
DERS İŞLEME PLANI
Hafta
1
Teorik
2
Herbisitlerin uygulama tekniği
3
Bitki Morfolojisi ile herbisit etkisi arasındaki ilişkiler
4
5
Herbisitlerin Fizikokimyasal özellikleri ile herbisit etkisi arasındaki
ilişkiler
Retensiyonu etkileyen faktörler
6
Bitkiye alım ve taşınmayı etkileyen faktörler
7
Metabolizasyonu etkileyen faktörler
8
Vize
11
Farklı Herbisit Gruplarının bitkiye alımı, taşınması ve bitkide
parçalanması
Farklı Herbisit Gruplarının bitkiye alımı, taşınması ve bitkide
parçalanması
Herbisitlerin etki mekanizmaları ve Selektvite
12
Herbisitlerin etki mekanizmaları ve Selektivite
13
Herbisitlerin etki mekanizmaları ve Selektivite
9
10
Uygulama/Laboratuvar/Tarla
Genel Giriş
14
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyılsonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuvar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir,
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Dersin Adı:
Bitki Böcek İlişkileri
Bölümü
Bitki Koruma
Anabilim Dalı
Entomoloji
Kodu
Dönemi
ZBK-646 II
Ön Koşul Dersi
Dersi veren
Öğretim Üyeleri
Yazışma ve Eposta
adresi
Düzeyi
Türü
Dili
Kredi saat/hafta
Teorik
Uyg.
Doktora
Seçmeli
Türkçe
3
0
Kredisi
3
AKTS kredisi
7
YOK
Prof.Dr.Tülin Akşit
ADÜ.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Güney Kampüsü-09100/ Aydın
tulinaksit@ Yahoo.Com
Böceklerde beslenme şekilleri,konukçu bitki seçimi, beslenmeyi etkileyen faktörler, besinin
böcekler üzerindeki etkileri,böceklerin besinden yararlanması,bitkisel savunmaya karşı böceklerin
Dersin amacı ve
gösterdiği uyumlar, böceklerin bitkilere karşı dayanıklılığı, bitkide böceklerin gereksinim
kısa tanıtımı
duyduğu besin maddeleri anlatılmaktadır.
Dersin Kitabı ve Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
1 Bernays, E.A. and R.F.Chapman,1994.Host- plant selection by phytophagous insects. Chapman and Hall, 115 Fifth
Avenue, Newyork,312 s.
2 Mitchell E.R. and Tingle F.C.,1996.Plant allelochemicals: a relativcely unexplored territory in management of crop
insect pests (IN:Pest Management in the subtropics, Integrated Pest Management-a Florida Perspective)
(Ed.:D.Rosen, F.D.Bennett, J.L.Capinera)Intercept Limited, United Kingdom, 578 s.
3 Chapman,R.F.1972.The Insects. The English Universities Press Ltd.,819 s.
4 Painter,R.H.,1968.Insects resistance in crop plants. The Mac Millan Company, Newyork,520 s.
DERS İŞLEME PLANI
Hafta Teorik
Fitofag türlerin konukçu dizini ve beslenme şekilleri,
1
Böceklerin tat, koku, dokunma ve görme duyuları,
2
3
Konukçu bitki seçimi ve besin olarak bitkinin özellikleri,
4
Besinin böcekler üzerindeki etkileri
5
Böceklerin beslenme davranışlarını etkileyen etmenler,
6
Böceklerin besinden yararlanması ,Bitkisel savunmaya karşı böceklerin uyumları,
7
ARA SINAV
8
Bitkilerin böceklere gösterdiği dayanıklılık,
9
Böceklerin konukçuya ve bitki organlarına özelleşmesi,
10
Bitkideki kimyasallar; Uçucu kimyasallar, yüzey mumları ve diğer yüzey bileşenleri
11
Besin maddeleri; Protein ve aminoasitler
12
Karbonhidratlar,lipitler
13
Sekonder metabolitler, Fenoller, Terpenoidler ,Organik asitler ve Sülfür içeren bileşikler
YARIYIL SONU SINAVI
14
Değerlendirme 1 adet ara sınavın %40 ve yarıyıl sonu sınavının %60 alınarak yapılır. Sınav şekli öğretim üyesinin
tercihine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınav, ödev, proje, laboratuar denemesi, grup sunumu, veya bunların
kombinasyonu şeklinde yapılabilir
Download

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayın