Formaldehyde
free
PERFECT RESTORE
TEKNOLOJÝYÝ SAÐLIKLA BÝRLEÞTÝRDÝ
NANO HAIR TEKNOLOJÝSÝ SAYESÝNDE
FORMALDEHYDE VE KANSEROJEN
MADDELER ÝÇERMEZ.
PERFECT RESTORE ÝLE ARTIK DÜZLEÞTÝRME ÝÞLEMÝ
3 GÜNDE DEÐÝL
AYNI GÜN BÝTÝYOR!
Saç saðlýðýný tehdit etmeden zor þekil alan saçlarý düzleþtirmek artýk çok kolay!
Formaldehyde içermeyen nano teknolojisine sahip Perfect Restore muhteþem
bir saç terapisi aracýdýr. Yýpranan ve söz dinlemeyen dalgalý ve kývýrcýk saçlarda
kesin sonuç elde etmenize olanak tanýr. Ýçerdiði Keratin, A ve E vitaminleri
sayesinde yýpranan saçlarý içten dýþa onararak parlak, ipeksi düz bir görünüm
saðlar.
Perfect Restore Saça þekil verildiði sýrada saç liflerine derin bakým yapmak ve
onarmak için özel olarak geliþtirilmiþtir. Saç tellerini pürüzsüzleþtirir ve saç
liflerini yeniler.
Koku, duman ve zehirli gazlar gibi insan saðlýðýný olumsuz etkileyen hiçbir
madde içermez.
uygulama öncesi (Before)
uygulama sonrasý (After)
4-6 ay
boyunca etkili
yarý kalýcý
mükemmel Keratin Terapi
Code: 20592
MIZZ BRAZIL PERFECT RESTORE STEP 1 PROTECTION AND CLEANSING SHAMPOO
KORUMA VE TEMÝZLEME ÞAMPUANI ADIM 1
Lif dayanýklýlýðýný arttýrmak için dengeli ve aktif pH deðerler ile geliþtirilen bu ürün saçý;
fýrçalama iþlemi ve dönüþüm için hasar vermeden temizler ve uygulamaya hazýrlar. Saç
liflerine zarar vermez ve pH dengeleyicidir.Ýþlem öncesi arýndýrýcý þampuandýr ve günlük
kullanýma uygun deðildir.
Code: 20593
MIZZ BRAZIL PERFECT RESTORE STEP 2 REPAIR VOLUME REDUCER
KERATÝN TERAPÝ DÜZLEÞTÝME ADIM 2
Saçýn hacmini azaltma ve saçýn daha natural düz bir görünüm almasýný saðlar. Ayrýca
kimyasal iþlemlerden ötürü hasar gören saçlarý içerdiði keratin sayesinde kütikül yapýsýna
iþleyerek içten dýþa saçý yeniler. Bileþik amino asitler, karbosistein ve formaldehyde içermeyen
teknoloji ile geliþtirilmiþ özel formülasyonu sayesinde kaybedilen saç liflerini ve amino
asitlerini geri kazandýrýr. Saçýn direncini artýrarak yumuþaklýk, hafiflik ve yoðun parlaklýk
kazandýrýp saça doðal düz bir görünüm verir. Memorizasyon aracýlýðýyla saç hacmini azaltýr
ve genel olarak kimyasal iþlemler ile oluþan hasarlarý onarýr. Nano Hair® teknolojisine
dayalý olarak geliþtirilmiþ olan formaldehyde içermeyen formül saç liflerinin tamiri ve
iyileþtirilmesi için esas niteliðinde olan amino yenilemesini gerçekleþtirmektedir. Hiçbir þekilde
insan saðlýðýný olumsuz etkilemez.
Code: 20594
MIZZ BRAZIL PERFECT RESTORE STEP 3 EQUALIZER HAIR MASK
DENGELEYÝCÝ SAÇ MASKESÝ ADIM 3
Vitamin A ve E mikrokapsülleriyle donatýlmýþ olan konsantre maske, saçýn ihtiyacý olan
besinleri ve bio iþlevsel sistein içerir. Böylelikle konsantre yenileyici saç için gerçek bir amino
asit banyosu saðlar, saçýn elektriklenmesini önleyerek saç tellerinin pH dengesini düzenler.
Yapýlan Keratin terapi iþleminin sabitlenmesini saðlar.
PERFECT RESTORE UYGULAMA
AÞAMALARI
5.ADIM
1.ADIM
Perfect Restore Step 1 ürünü ile
saçlarý yýkayýn. Bu iþlemi ikinci
kez uygulayýn ve ürünü köpürmüþ
olarak saçta 3-5 dakika bekletin
ve iyice durulayýn.
2.ADIM
3.ADIM
Fön makinesi ile saçlarý %100
kurutun.
Perfect Restore Step 2 ürününü
kullanmadan önce þiþeyi iyice
çalkalayýn.
Saçlarý ince tutamlar halinde
ayýrýn. Saçlarý nemlendirecek
kadar ürünü uygulayýn ve tarayýn.
20-30 dakika bekletin.
4.ADIM
Fön makinesi ile saçlarý %100
kurutun.
Saça uygun ýsý ile ince ve sýký pres
yapýn.
6.ADIM
7.ADIM
Pres iþlemi bittikten sonra 5 dakika
saçlarýn soðumasýný bekleyin ve
bol su ile iyice durulayýn.
Perfect Restore Step 3 ürününü
durulanan saça dipten uca sürüp
tarayýn 10 dakika bekletin ve bol
su ile iyice durulayýn.
www.mizzbrazil.com.tr
Ýlayda Kozmetik ve Kuaför Malzemeleri
Yukarý Dudullu Mh. Natoyolu Cad. Þirin Sokak
No. 14/A Ümraniye - Ýstanbul / Turkey
Tel : + 90 216 499 96 28
Fax : + 90 216 499 96 58
mail : [email protected]
Download

İndir - Mizz Brazil