3 Yýl Garanti
Leifheit AG firmasý, bu kaliteli ürün için satýn alma tarihinden (veya sipariþ halinde ürün teslim
alýndýktan sonra) itibaren geçerli olmak üzere 3 yýl garanti vermektedir. Garanti hizmeti, arýza
meydana geldikten hemen sonra garanti süresi dahilinde talep edilmelidir. Garanti, sadece ürünlerin özelliklerini kapsamaktadýr.
Aþaðýda belirtilenler garanti kapsamýna dahil deðildir:
(1) Kullanýma baðlý veya doðal aþýnma kusurlarý;
(2) Usulüne uygun olmayan kullaným veya uygulama þeklinden (örneðin darbe, çarpma, düþme)
kaynaklanan hasarlar;
(3) Belirtilen kullaným uyarýlarýnýn/bilgilerinin dikkate alýnmamasýndan kaynaklanan hasarlar;
(4) Piller veya aküler
Leifheit firmasý, garanti durumunda arýzalý parçalarý onarýr veya ürünü deðiþtirir. Onarým
mümkün olmadýðýnda ve deðiþtirmek için eþdeðer bir ürün artýk ürün yelpazesinde bulunmadýðýnda, mümkün olduðu kadar eþdeðer baþka bir ürün verilir. Garanti durumunda satýn
alma ücretinin iadesi söz konusu deðildir. Bu garanti, ayrýca maddi tazminat talebi haklarý
doðurmaz.
Garanti hizmetinden yararlanmak için lütfen arýzalý ürünü ve satýn alma fiþini/faturasýný (kopya), ürünü satýn aldýðýnýz yetkili satýcýya götürün. Bu garanti dünyanýn her yerinde geçerlidir.
Özellikle garanti hizmeti haklarýnýz olmak üzere yasal haklarýnýz, geçerliliðini devam ettirir ve
bu garanti ile herhangi bir þekikde kýsýtlanmaz.
Leifheit AG
Leifheitstraße 1 • 56377 Nassau / Germany
Phone +49 2604 977-0 • Fax +49 2604 977-300
www.leifheit.com • [email protected]
Download

3 Yıl Garanti