DSİ MÜHENDİS ALIMI UYGULAMALI MÜLAKAT SINAVI
SONUCUNA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞEN İLGİLİLERİN
DİKKATİNE!!!
Kurumumuza yerleştirilmeye Hak kazanan ilgililerin aşağıdaki
belgeleri bir dilekçe ekinde 30.01.2015 tarihi mesai bitimine kadar Genel
Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden veya posta
yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
 Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 İkametgah belgesi
 Adli sicil kaydı
 Seyahate ve araziye elverişli olduğunu bildirir sağlık
kurumlarından (Aile hekimi, tek hekim veya özel sağlık kurumu)
alınacak sağlık durum belgesi.
 2 adet vesikalık fotoğraf
 Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)
NOT : Diplomanın aslı veya noter v.b. makamlarca tasdikli suretini
giriş sınavında kurumumuza vermiş olanlardan yeniden diploma
istenmeyecektir.
Download

DSİ Mühendis Alımı Uygulamalı Mülakat Sınavı Sonucuna Göre