T.C.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - (1)Bu yönerge; İzmir Üniversitesi’nin ilgili öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca önlisans,
lisans, ikinci anadal ve lisansüstü programlarında öğrenimini tamamlayan öğrenciler için hazırlanacak olan
diplomalar ile, yan dal sertifikası, pedagojik formasyon sertifikası, geçici mezuniyet belgesi ve diploma eki,
onur belgesi ve diploma defterlerinin düzenlenmesine ilişkin esas ve hükümleri kapsar.
Diplomalar
Madde 2 – (1)Sorumlu olduğu öğretim programındaki dersleri, bitirme tezini ve stajları başarıyla
tamamlayan öğrencilere ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir.
a)İki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler için “Ön Lisans Diploması” düzenlenir.
b)Dört yıllık Fakültelerin / Yüksekokulların lisans programlarını tamamlayanlar için “Lisans Diploması”
düzenlenir.
c)Dört yıllık Fakültelerin / Yüksekokulların lisans programları kapsamında çift ana dal programını başarıyla
tamamlayan öğrenciler için “İkinci Ana Dal Lisans Diploması” düzenlenir. Ana dal lisans programından
mezun olmayan öğrenciye “İkinci Ana Dal Lisans Diploması” düzenlenmez.
d)Tıp fakültesinin altı yıllık programını başarıyla tamamlayan ve mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan
öğrencilere ‘’Tıp Doktorluğu’’ diploması düzenlenir.
Mezuniyet Tarihi
MADDE 3 – (1)İzmir Üniversitesi Ön Lisans ve lisans Yönetmeliğinin 35. ve 36. maddelerinde belirtilen
ilgili Yönetim Kurulu’nun onay tarihi, mezuniyet tarihidir.
Diploma Defteri, Diploma Numarası
Madde 4 – (1)Diploma defteri tutulur ve mezuniyet tarihi diploma defterine yazılır.
(2)Diploma defterine öğrencinin adı soyadı, kimlik numarası, mezun olduğu birimin adı, mezuniyet tarihi,
diploma numarası, ilgili birimdeki mezuniyet sıra numarası yazılır.
Diploma Şekli ve Dili
Madde 5 – (1)Diplomalarda kullanılacak kâğıt türü, boyutu, şekli ve diplomanın ön yüz düzenlemesi
Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
2)Önlisans, lisans, ikinci anadal ve lisansüstü programların diplomaları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
hazırlanır.
3)Diplomalar Türkçe yazılır ve aynı metin İngilizce olarak da diplomanın ön yüzünde yer alır.
4)Üniversite logosu hologram olarak diplomaya yapıştırılır. Rektör imzasının üzerine soğuk mühür basılır.
Diplomada Yer Alan Bilgiler
Madde 6 – (1)Hazırlanacak diplomaların ön ve arka yüzünde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır.
A ) Diplomanın ön yüzünde:
a) Üniversitenin adı,
b) Öğrencinin adı ve soyadı,
c) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu adı,
ç) Bölüm veya program adı,
d) Diploma türü (önlisans, lisans, lisansüstü),
e) Mezuniyet tarihi,
f) Diplomanın sol alt köşesinde Dekanın/Müdürün, sağ alt köşesinde Rektörün adı, soyadı ve unvanı,
g) Üniversitenin logolu hologramı yer alır.
B) Diplomanın arka yüzünde:
a) Öğrencinin adı, soyadı,
b) Öğrenci numarası,
c) Diploma numarası,
ç) Baba - Anne adı,
d) Doğum yeri ve tarihi,
e) T.C. kimlik numarası ya da yabancı uyruklular için Y.U. numarası,
f) T.C. vatandaşları için nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe.
ğ) Yabancı uyruklu öğrenciler için bu fıkranın (g) alt bentleri belirtilmez.
g) Öğrenci İşleri Müdürü ve diplomayı hazırlayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanı bulunur.
Diplomalarda İmza
Madde 7 – (1) Diplomalar, düzenleme tarihinde görevde bulunan Rektör, Dekan, Müdür tarafından
imzalanır.
(2)Yüksekokul diplomaları ile meslek yüksekokulu diplomaları Rektör ve Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
Müdürü,
(3)Fakülte diplomaları Rektör ve Dekan tarafından imzalanır.
(4) Enstitü diplomaları Rektör, Enstitü Müdürü ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanır.
Sağlık Alanındaki Mezunlar
Madde 8–(1)Sağlık alanında herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların diplomaları tescil
işlemleri için ilgili birim tarafından ivedilikle ilgili birimlere gönderilir.
Diploma Eki
Madde 9 –(1)Diploma Eki, kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayan öğrencilere diploma ile
birlikte verilen ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilen
modeli temel alan bir belgedir.
(2)Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, transkript bilgileri,
Üniversitemizin not sistemi ve ulusal eğitim sistemi hakkında bilgiler yer alır.
(3)Diploma Eki, diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın
yerini alamaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez.
(4) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Müdürü tarafından imzalanır, ıslak mühür basılır ve üzerine Üniversite
logosu hologram olarak yapıştırılır.
Geçici Mezuniyet Belgesi
Madde 10 – (1)Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara, mezun olduklarını belirten ve diploma
bilgilerini içeren "Geçici Mezuniyet Belgesi" bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Bu belge diploma
gerektiren tüm işlemlerde diploma yerine geçer.
(2)Geçici Mezuniyet Belgesi iki nüsha halinde düzenlenir. Üniversitemiz birimlerinden ilişiği olmadığına dair
ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciye ıslak mühürlü olan birinci nüshası imza karşılığı verilir. İkinci
nüsha, ilişik kesme belgesi ile birlikte arşivlenir. İkinci nüsha Geçici Mezuniyet Belgesi, birinci nüsha yerine
geçmez.
Geçici Mezuniyet Belgesinin Şekli ve Dili
Madde 11 – (1)Geçici Mezuniyet Belgesi, 21x29,7 cm (A4) ebadında dikey olarak düzenlenir.
(2)Geçici Mezuniyet Belgesi Türkçe, Türkçe/İngilizce yazılır.
Geçici Mezuniyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler
Madde 12 – (1)Geçici Mezuniyet Belgesinin ön yüzünde, öğrencinin eğitim - öğretimle ilgili bilgilerine ve
kimlik bilgilerine yer verilir, arka yüzü boş bırakılır.
(2)Geçici Mezuniyet Belgesine fotoğraf yapıştırılır ve üzerine Üniversite’nin ıslak mührü basılır.
(3)Geçici Mezuniyet Belgelerine unvan yazılmaz.
Geçici Mezuniyet Belgesinde İmza
Madde 13 – (1)Geçici mezuniyet belgeleri Rektör veya Rektörün görevlendireceği yetkili tarafından
imzalanır.
Yan Dal Sertifikası
Madde 14 – (1)Kayıtlı olduğu ana dal programında öğrenimine devam ederken başka bir bölümde /
öğretim programında açılan yan dal programına kayıt yaptıran ve bu programdaki dersleri başarıyla bitiren
öğrencilere “Yan Dal Sertifikası” verilir. Verilen belgede Rektör ile Dekan/Müdür imzası bulunur.
(2)Yan dal programını bitiren öğrencinin sertifikasını alabilmesi için ana dal programından mezun olması
gerekir.
Pedagojik Formasyon Sertifikası
Madde 15 – (1)Pedagojik Formasyon Sertifika Programını başarıyla bitiren öğrencilere “Pedagojik
Formasyon Sertifikası” verilir. Öğrencinin bu sertifikayı alabilmesi için Pedagojik Formasyon Sertifika
Programına başvurduğu ana dal lisans programından veya aldığı ikinci ana dal programından mezun
olması gerekir.
(2)Pedagojik Formasyon Sertifikasında öğrencinin kimlik bilgilerine yer verilir. Pedagojik Formasyon
Sertifikası, Pedagojik Formasyon Sertifikası Programını yürüten birimin Dekanı tarafından imzalanır.
Onur ve Yüksek Onur Belgeleri
Madde 16 – (1)Tüm derslerini akademik birimin öngörülen eğitim süresi içerisinde süre uzatmadan
tamamlayan, disiplin cezası almayan öğrenciler arasından;
(2)Genel not ortalaması (GNO) 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde onur belgesi,
(3)Genel not ortalaması (GNO) 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrencilere mezuniyetlerinde yüksek onur
belgesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından verilir.
Belgelerin Teslimi
Madde 17 – (1)Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin
kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Posta yoluyla
gönderilmez. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde veraset ilamını
ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir. Diploma ve diploma eki, geçici mezuniyet belgesinin iadesi halinde
imza karşılığında teslim edilir.
(2)Geçici Mezuniyet belgesini kaybettiğini bildiren kişiye, kaybettiğine ilişkin beyanı ile yerel veya ulusal
yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı alındıktan sonra, diploması teslim edilir.
Kaybedilen Diplomaların/Belgelerin Yerine Verilecek İkinci Nüshalar
Madde 18 – (1) İzmir Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulundan
aldıkları diploma / diploma eki / sertifikasını kaybedenlere ikinci nüsha verilir.
(2) Diploma ve Yan Dal Sertifikası Kaybında
a)Kaybedilen diploma / yan dal sertifikası sahibi ikinci nüshasını almak üzere belgenin aslını vermiş olan
ilgili birime dilekçeyle başvurur. Dilekçede belgenin hangi Fakülte ya da Yüksekokuldan alındığı, mezuniyet
yılı, esas nitelikleri ve mümkünse numarası belirtilir. Dilekçe sahibi fotoğraflı ve onaylı nüfus belgesi
örneğini, yerel veya ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanını ve üç adet fotoğrafını
dilekçesine iliştirir.
b)Üniversite Öğrenci İşleri Müdürü kendi kayıtlarını göz önünde tutarak evrakı inceler ve talebin kabul
edilip edilemeyeceğine karar verir. Talebin kabulü halinde diplomanın / yan dal sertifikasının ikinci nüshası
hazırlanır. İkinci nüshaya aslında bulunan aynı numaralar, kayıtlar ve imza sahiplerinin ad ve soyadları
yazılır, fakat imzalar atılmaz; üzerine kırmızı renkte İKİNCİ NÜSHA ibaresi yazılır ve soğuk damgayla
mühürlenir. Bu suretle hazırlanan ikinci nüshanın arka yüzüne o günkü tarih atılır ve görevde bulunan ilgili
birim Dekanının / Müdürünün adı, soyadı ve unvanı yazıldıktan sonra ilgili birim Dekanı / Müdürü
tarafından imzalanır. Üzerine imza sahibinin mührü basılarak, ikinci nüsha evrakı ilgilinin kişisel dosyasıyla
birlikte Rektörlük onayına sunulur.
c)İkinci nüshada arka sol alt köşeye yapılan Rektörlük onayından ve ikinci nüshanın ön yüzüne basılan
rektörlük soğuk damgasından sonra ikinci nüsha, başvuru sahibinin kişisel dosyası ile birlikte ilgili birime
geri gönderilir. İlgili birim, ikinci nüshayı, diplomanın / yan dal sertifikasının verilmesinde takip edilen usule
uygun olarak sahibine verir.
ç)İkinci nüsha kaybında yeniden ikinci nüsha verilmez, ancak onaylı kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin
verilmesinde de ikinci nüshanın verilme usulü uygulanır.
d)Sağlık alanında herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların ikinci nüshaları tescil işlemleri
için Sağlık Bakanlığı’na gönderilir.
(3) Geçici Mezuniyet Belgesi Kaybında
a)Kayıp belge sahibi, belgenin aslını vermiş olan ilgili birime bir dilekçeyle başvurur.
b)İkinci bir Geçici Mezuniyet Belgesi basılmaz, mezuniyete ilişkin belge düzenlenir.
(4) Pedagojik Formasyon Sertifikası Kaybında
a)Kayıp belge sahibi, belgenin aslını vermiş olan ilgili birime bir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerel
veya ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı ve üç fotoğraf ile başvurur.
b)Aslına uygun olarak hazırlanan pedagojik formasyon sertifikasının üzerine kırmızı renkte İKİNCİ NÜSHA
ibaresi yazılır. Bu suretle hazırlanan pedagojik formasyon sertifikası ikinci nüshasının ön yüzüne o günkü
tarih atılır ve pedagojik formasyon sertifikasını yürüten birimin Dekanı tarafından imzalanır.
(5) Diploma Eki Kaybında
a)Kayıp belge sahibi, belgenin aslını vermiş olan ilgili birime bir dilekçe ve yerel veya ulusal yayın yapan
bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı ile başvurur.
b)Aslına uygun olarak hazırlanan diploma ekinin üzerine kırmızı renkte İKİNCİ NÜSHA ibaresi yazılır. Bu
suretle hazırlanan diploma eki ikinci nüshası Öğrenci İşleri Müdürü tarafından imzalanır.
(6)Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla yırtılan, herhangi bir nedenle
kullanılamayacak şekilde tahrip olan belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Bu durumda hak sahibi, bir dilekçe
ile belgelerin asıllarını vermiş olan ilgili birime başvurur. Dilekçeye eski belge, nüfus cüzdanı fotokopisi
eklenir. Bu belgeler kayıp belge hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
Yürürlük
Madde 19 – (1)Bu Yönerge, İzmir Üniversitesi Senatosu’nun 27/03/2014 tarih ve 2014/05 sayılı Kararı ile
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 – (1)Bu Yönergeyi, İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde
Madde 1 -Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce mezun olan öğrencilerle ilgili kayıtlar, diploma
defterine işlenir.
Download

izmir üniversitesi diploma yönergesi