3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KURUMUMUZA
YERLEŞEN İLGİLİLERİN DİKKATİNE!
3713 Sayılı Kanun kapsamında Kurumumuza yerleştirilen ilgililerin
aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde 01.04.2015 tarihi mesai bitimine
kadar Genel Müdürlüğümüz Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden
veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
 Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 İkametgah belgesi
 Adli sicil kaydı
 Sağlık raporu (Aile hekiminden alınabilir.)
 2 adet vesikalık fotoğraf
 Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti)
Download

3713 Sayılı Kanun Gereği Atanacaklardan İstenilen Belgeler