MADDE 32- (1) Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığının
görevleri şunlardır:
a) Tarım sektörünün geliştirilmesi, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarıma
dayalı yatırımların desteklenmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal alandaki
insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi için Avrupa Birliği programları kapsamında, ülkesel
program ve projeler hazırlamak/hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak ve izlemek,
b) Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planının hazırlanması, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve planla ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
c) 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek, “Kırsal
Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” uyarınca Kırsal Kalkınma Programını hazırlamak, Program ile ilgili uygulamaların
etkin, verimli ve doğru bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması,
koordinasyonu, tanıtımı ve Programa ilişkin değişiklikler ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
ç) Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesinin sekretarya görevini yürütmek,
d) Daire Başkanlığınca yürütülen proje ve hizmetlere ait bütçenin ödeme emirlerini takip
etmek, ilgili birimlere iletmek,
e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Download

MADDE 32- (1) Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire