MADDE 44- (1) İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Tarımsal istatistiklere ilişkin veri standartlarını oluşturmak,
b) Tarımsal işletmelerin yapısına ve ekonomik faaliyet sonuçlarına ilişkin istatistikler
geliştirmek,
c) Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili tarımsal verileri Bakanlık bilişim politika ve
altyapısına uygun olarak ilgili birimlerden toplamak, gelen verileri birleştirmek, değerlendirmek
ve istatistikleri oluşturmak,
ç) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği halinde tarımsal verileri üretmek ve
sunmak,
d) Proje ve planlamaya yönelik sektörün ihtiyaç duyduğu teknik ve ekonomik
parametreler geliştirmek,
e) Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili Genel Müdürlük hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
f) Tarımsal ürün ve sektör raporlarını hazırlamak ve hazırlatmak,
g) Tarımsal ürün maliyetlerini derlemek, izlemek ve bunlarla ilgili istatistiki veri
oluşturmak,
ğ) İstatistiksel yöntemlerle tarımsal üretim ve faaliyetlerle ilgili projeksiyonlar yapmak ve
yaptırmak,
h) Doğal kaynaklarla ilgili istatistikler geliştirmek,
ı) Ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliği içerisinde tarımsal istatistikleri geliştirmek,
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.
Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı
Download

İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığı