gUBAT 20.{5ER CELBINDE SILAHALTINA AL]NAGAK
YUrUmuUleRe nir rRT DUYURUSU
1. SUBAT 2015 ER celp oOTeMINDE SILAHALTINA ALINACAK ER STATUSUNDEKI YUKUMLULERIN,
Vi sevr I$LEMLERINE lLlgKlN HUSUSLAR, 1111 sAytLt ASKERLIK KANUNU'NUN 4s'lNcl
Ceip
MADDESI UYAR NcA MUTEAKI P MADDELERDE AQIKLANMI9TIR,
I
2. SEVKE TREI YUTUMLULER, SEVK EDILEGEKLERI SIru VE EG]TIM MERKEZLERI IW HANGI
dnuprn sIuRnRITII.IA ALINACAK].ARINI 20 OCAK 2015 TARIHINDEN ITIBAREN ASKERLIK $UBESI
BA$ KANLI
Kmnt lle e-DEVLET uzE RINDEN 0GRE
3. 9UBAT 2015
ER CEUAI 1'lNCl GRUPTA SEVKE TABI YUKUMLULERDEN:
n. elnlNclGRUPTA
(1)
NEBILECE KLERDIR.
SEVKE TABIOLANLAR SEVK I$LEMLERINI;
ASKERLIK 9UBELERINDEN 20 OCAK - 05 $UBAT 2015'
(z) e-DEVLET UzERINDEN
zrzg
ocAK zo15 TARlHleRlnoe YAPTlRABltecrrcleRolR.
B. lKlNCl GRUPTA SEVKE TABI oLANLAR SEVK lgUeULEnlNl;
(1) nsreRUr
$UBELERINDEN 03-20 MART 2015'
(z) e-DEVLET UzERINDEN 0g-15 MART 2ols TARIHLERINDE YAPTIRABILEGEKLERDIR-
YUKUMLULER, e-DEVLET Uzenlnoen 2oas oc{K 2015,.ASKERUK.gqP-ELEllN,gEry
vE IA$E
zo ocnx-01 $uBAT bors inntHuent nnesttlon veplRDlcl sEV{ !q!F.U_LERININ YoLVEYA
Prr
eEDEluERlrrrt'r.rurus cilionNlnnrr*ri ienAz ETMEK suReflvue TI19IEILER]NDEN
SEVK
YAPILAN
soNRA
TARIHLERDEN
BU
KART tLE prr rtnniirrEnoerrr-nr-netlEderuenoln.
tngietbrrlERi nskenr-t r gu BELER N c E o D EN EcEKrl R.
S id,,r i E R Nr rq vol vL
C.
I
r
i
4.
r
$UBAT2O1s ER CELP DoNEMINDE;
KAYITLI
BUNLARLA lgLEM.E T3B-lEqg.I4TuSuNDEKl YUKUMLULERDEN'
201s 6gANLAR'
Suee-siNlN-Genel be1p 9ONEMI $uBAr
A. 1se5 ooGuvtuu vE
omiteU nsxEnrf
r
gUqAT 2015 CELP DoNEMINDE slUAttRI-lun
B. CELP DoNEMI $UBAT 2015 OLMAOIGI nRloe,
UYGUN BULUNANLAR'
ALTNMAK IsTEYEN fuk-UnirrUleCoeru Bu TALEPLERI
SEVK TENIR gARTLARINI
C. YASAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERI T,EHIR.EDILENLERDEN
SEVKLERI
TABI oLANLARIN
xnyeEfilrLERrNDEN guBAT zo'6 etUerE"ooruirvuNoitEvK-
YAPILACAKTIR.
N.uF-u9. cu4rANl-ARl ILE BlRLlrfiE
YUKUMLuLER SEVK lgl-eutlenlrul YAPTIRMAT !9rI;
.-DEVLET
BA9'URARAK
20 ocAK 2o1s rARrHtnoe-r' trtanneN ;skiBLlia-gubeuenlnE
'EYA
u2Enir.rbeH sEVK ivnnmut ALABILEoEKLERDIR'
5.
6.$UBAT2015ERCELB|1,|Nc|GRUPTASEVKETAB|.oLANLARDAN05SUBAT2015DAH|1,
zors olil'tl innirrtnre xnonn sEvr l$LEMlNl
z,Nct GRU'TA sEvKE rABl oLANr-andnru'zo rvrnnf
TANINAN YASAL YoL
yAp'RMAyAlun
sEVK qvnnrl-nt'nr-biiuAnr Hnr-qe KENDILERINE
1111 SAYILI ASKERLIK KANUNU'NUN
SURESI SONUNA rNONF-giRrrr<rENiIri
LEMI N E rnel tur u UoAKLARD R'
ig:ijiliu ;ilAooisf cei i et c e BAKAYA S^N'i;VTAVA!.14.R'
llr
I
r..r
I
7.1111 SAY]LI ASKERLIK I(ANUNU'NUN 4s'INCI
TEBLIG NITELIGINDEDIR.
ITINOOESI AENEGINCE
BU DUYURU YUKUMLULERE
Download

i S id,,ri ER r Nr r rq vol vL tngietbrrlERi nskenr