gUBAT 2015 ER CELBiNDE SiLAHALTINA ALINACAK
YUKSMLULERE AiT TRT OUYURUSU
1, SUBAT2OI5ERCEIPDONEI/INDESILAHALTLNAALINACAKERSTATUSUNDEKI YUKUMLULERIN,
CEiP VE SEVK I9LEMLERINE ILI9KIN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLIK KCNUNU'NUN 4s'INCI
MADDESI UYARINCA MUTEAKI P MADDELERDE AqIKLANMI9TIR.
2. SEVKE TABI YUKUMLULER, SEVK
EDTLECEKLERI SINIF
VE EGITIM MERKEZLERI ILE
HANGI
GRUPTA SILAHALTINA ALINACAKLARINI 20 OCAK 2015 TARIHINDEN ITIEAREN ASKERLIK $UBESI
BA$KANLIKLARI ILE C-DEVLET UZERINDEN OGRENEBITECEKLERDIR.
3, 9UBAT2O15 ER CELBI 1'INCI GRUPTASEVKETABI YUKUMLULERDEN:
A, BI RI NCI GRU PTA SEVKE TABI OLANLAR SEVK I$LEMLERINI;
(1)
ASKERLIK9UBELERINDEN 20OCAK-05 9U8AT2015,
(2) E-DEVLET UZERINDEN 2O-29 OCAK 2015 TARIHLERINDE YAPTIRABILECEKLERDIR'
B
lKlNCl GRUPTA SEVKE TABI OLANLAR SEVK I$LEMLERINI;
(1)
ASKERLIK9UBELERINDEN 03-20 MART2015,
(2) E.DEVLET UZERINDEN 03.15 MART 2015 TARIHLERINDE YAPTIRABILECEKLERDIR.
C. yUKU|!1L0LER, e-DEVLET UZERINDEN 20-29 OCAK 20lS,.ASKERL|K.9UBELER|NDEN
20 ocAK-0.1 suBAT 2015 TARIHLERI ARASINDA YAPTIRDIGI SEVK I$LEMLERININ YOL VE lA$E
BEDELLERINI NUFUS CUZDANLARINI IBRAZ ETMEK SURETIYLE PTT ISYERLERTNDEN VEYA PTT
KART ILE PTT MATIKLERDEN ALABILECEKLERDIR, BU TARIHLERDEN SONRA YAPILAN SEVK
i$lerr,rr-enlr''rtr'r YoL vE lAgE BEDELLERI ASKERLIK gUBELERINcE ODENEcEKTIR.
4,
gUBAT2O15 ERCELP DONEMINDE;
A
1e95 DOdUMLU VE BUNLARLA lgLEM.E TABI ER STATUSIINDEKI YUK0MLULERDEN, KAYITLI
OLDUGU ASKERLIK gUBESININ GENEL CELP DONEMI $UBAT 2015 OLANLAR,
B. CELP DONEIVII SUBAT 2015 OLMADIGI HALDE, 9UBAT 2015 CELP DONEMINDE SILAHALTINA
ALINMAK ISTEYEN YUKUIVII.UITNOTN BU TALEPLERI UYGUN BULUNANLAR'
NEDENLERLE ASKERE
-2015 SEVKTERI TEHIR EDILENLERDEN SEVK TEHIR $ARTLARINI
ER CELP DoNEMINDE SEVKE TABI oLANLARIN SEVKLERI
KAYBETTIKLERINDEN $UBAT
c, YASAL
YAPILACAKTIR,
5.
io
BIRLIKTE
sEvK ISLEMLERINI YAPTIRMAK lQlN; N.uFUs gu1D4llllR.l.-lLE g-DEVLET
VEYA
gUeelenlUr
BASVURARAK
ASKERLIK
lrlenReNl
Obni zots renlHittoEil
yUKUTT4LULER
UzERINDEN SEVK EVRAKINI ALABILECEKLERDIR.
2015 DAHIL'
6. 9UBAT 2015 ER CELBI 1',lNcl GRUPTA SEVKE rABl oLANLARDAN 05 $UBAT
lqFy!'ll
SEVK
KADAR
TARIHINE
DAHIL
2015
i;r.,rci onuprn SEVKE rABl oLANLARDAN 20 MART
YASAL
YoL
TANINAN
KENDILERINE
HALDE
ALDIKLARI
inpirnn4nvnrufnR ILE SEVK EVRAKINI
KADAR BIRLIKLER|NE KAT|LMAyANLAR, 1111 sAYlLl ASKERLIK KANUNU'NUN
AS]UNCU MADDESI GERE6INCE BA1GYA I$LEMINE TABI TUTULACAKLARDIR.
sunesl sor.ruruA
7. 1111 SAYILI ASKERLIK KANUNU'NUN 4s'lNcl MADDESI GEREGINCE BU DUYURU YOKUMLULERE
TEBLI6 NITELIGINDEDIR.
Download

TRTDUYURUSU2015