Su Ürünleri Yetiştiriciliği
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu Madde 13
(Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği)
ürünleri ön etüt raporu,
su debi raporu,
müteşebbis tarafından temin edilmesi gereken
su tahlil raporu, kroki, koordinatlar gibi bilgi ve
belgelerle
Bakanlıktan ön izin talebinde
bulunulur.
Müdürlüğümüzce ön izin belgelerinin temin
edilmesi için müracaat tarihinden itibaren 8 ay
süre verilir. Bu sürede gerekli belgelerin
tamamlanmaması
halinde
müteşebbisin
müracaatı işlemden kaldırılır. Ancak bu konuda
mazeret beyan eden müteşebbisin gerekçeli
talebinin
uygun
görülmesi
halinde,
Müdürlüğümüzce gerekçeye uygun ek süre
verilebilir.
Yetiştiricilik / Kuluçkahane
Tesislerinin Kurulması
-Müracaat
Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak
isteyen müteşebbisler dilekçelerine, üzerine
tesisin kurulacağı 1/25000 ölçekli saha
haritasını
eklemek
suretiyle
İl
Müdürlüğümüze müracaat ederek izin almak
zorundadır.
-Ön İzin
Dilekçe
ile
tesisin
kurulacağı
yerin
işaretlendiği 1/25000 ölçekli harita, su
Ön izin almak için müracaatı bulunan ve işlemleri
devam eden müteşebbisler ile ön izin almış
müteşebbisler bu haklarını bir başkasına
devredemezler.
-Proje Onayı
Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak için
12 ay süreli ön izin alan müteşebbisler,
tesise ilişkin projelerini il müdürlüğüne
onaylatmak
zorundadırlar.
Bu
süre
içerisinde
projesini
hazırlayıp
Müdürlüğümüze
teslim
etmeyen
müteşebbisin ön izni iptal edilir. Ancak bu
konuda mazeret beyan eden müteşebbisin
gerekçeli talebinin uygun görülmesi halinde
gerekçeye uygun ek süre verilebilir.
-Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi
Müteşebbisler proje onayını müteakip,
kullanılan su / su alanı ile ilgili kiralama
işlemini tamamlayıp, üretime geçtikten
sonraki 1 ay içerisinde ‘’Su Ürünleri
Yetiştiricilik/Kuluçkahane Belgesi’’ almak
için
müdürlüğümüze müracaat
etmek
zorundadır.
-Proje Devri
Su ürünleri tesislerini gerçek ve tüzel kişilere
devretmek
isteyen
müteşebbisler,
İl
Müdürlüğümüze gerekli belgeleri ikmal ederek
dilekçe ile müracaat etmelidirler.
-Denetim
İl Müdürlüğümüz su ürünleri yetiştiricilik
tesislerini 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa
dayanılarak
hazırlanan
Su
Ürünleri
Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar
çerçevesinde denetler.
Merkez
: 34,5 ton/yıl (8 adet kara tesisi)
Eğirdir
:234 ton/yıl (9 adet kara tesisi,
2 adet ağ kafes tesisi)
Aksu
:541 ton/yıl (14 adet kara tesisi,
3 adet ağ kafes tesisi)
Sütçüler
:2.287,5 ton/yıl
(18 adet kara tesisi, 12 adet ağ kafes tesisi)
Uluborlu
:150 ton/yıl (1 adet ağ kafes
tesisi)
Atabey
:32,5 ton/yıl (1 adet kara tesisi,
1 adet ağ kafes tesisi)
Yalvaç
:677 ton/yıl (3 adet kara tesisi,
4 adet ağ kafes tesisi)
Şarkikaraağaç :309 ton/yıl (2 adet ağ kafes
tesisi)
Gönen
:785 ton/yıl (5 adet ağ kafes
tesisi)
Su Ürünleri
Yetiştiriciliği
İ L E T İ Ş İ M
Istanbul Yolu Üzeri No:70 32200 - ISPARTA
Tel: 0 246 ( 228 53 80 - 81 - 82 - 84 )
Fax: 0 246 228 53 88
E-posta: [email protected]
www.ispartatarim.gov.tr
Isparta sınırları dahilinde yer alan su
ürünleri yetiştiricilik tesisleri ve
kapasiteleri
Bitk Ür. ve Bitki Sağ. Şb Md.
228 53 94
İdari ve Mali İşler Şb Md.
228 53 89
Kırsal Kalkınma ve Örg. Şb Md.
228 53 85
Gıda ve Yem Şube Md.
228 53 91
Tar. Altyapı ve Ar. Değ. Şb Md.
228 53 86
Koord. ve Tar. Veriler Şb Md.
228 53 93
Hayv. Sağ. Yet. ve Su Ür. Şb Md
228 53 95
2013
Download

Su Ürünleri Yetiştiriciliği