AFYONKARAHİSAR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI, İŞ YERİ ÇALIŞANLARI
2014 YILI ASGARİ ÜCRET TABLOSU
5969 SAYILI KANUN VE DĠĞER ĠLGĠLĠ MEVZUATLARA GÖRE
KIRMIZI veya BEYAZ ET VE ET ÜRÜNLERĠ ÜRETĠM ĠġLEME ve DEPOLAMA TESĠSLERĠNDE
ÇALIġAN VETERĠNER HEKĠMLERĠN ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠ
İŞYERİ TÜRÜ
Kombina
Sorumlu/ Müdür
Günlük
Aylık
450
2900
Veteriner Hekim
Günlük
Aylık
400
2400
Kesimhane
400
2400
450
2900
Ambalajlama-Paketleme Tesisi
350
2200
400
2600
Et Parçalama Tesisi
350
2200
400
2600
Et ve Et Ürünleri ĠĢleme tesisi
350
2200
400
2600
Sakatat Temizleme/ĠĢleme tesisi
300
2200
350
2400
Soğuk Depo Tesisi
300
2200
350
2400
GIDA ÜRETEN ĠġYERLERĠNDE ĠSTĠHDAMI ZORUNLU PERSONEL
VETERĠNER HEKĠMLERĠN ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠ
Günlük
Süt ve süt ürünleri üreten iĢyerleri
450
Aylık
2900
Süt ve süt ürünleri ambalajlayan iĢyerleri
450
2400
Dondurma üreten iĢyerleri
400
2200
Dondurma ambalajlayan iĢyerleri
400
2200
Yenilebilir buzlu ürünleri üreten iĢyerleri
400
2200
Yenilebilir buzlu ürünleri ambalajlayan iĢyerleri
400
2200
Bal, polen, arı sütü üreten iĢyerleri
400
2200
Bal, polen, arı sütü ambalajlayan iĢyerleri
400
2200
Yemek fabrikaları
300
2200
Su ürünleri iĢleyen iĢyerleri
300
2200
Yumurta ambalajlayan iĢyerleri
300
2200
Soğuk hava depoları
300
2200
Sade buz üreten iĢyerleri
300
2200
AFYONKARAHİSAR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI, İŞ YERİ ÇALIŞANLARI
2014 YILI ASGARİ ÜCRET TABLOSU
HAYVAN HASTANESĠ, VETERĠNER HEKĠM MUAYENEHANE VE POLĠKLĠNĠKLERĠNDE, SORUMLU
YÖNETĠCĠ VE VETERĠNER HEKĠM ASGARĠ ÜCRET TARĠFESĠ
Veteriner Hekim
Aylık Ort Kayıtlı Hasta
101-300
301-500
2300
2400
2300
2400
Hayvan Hastanesi
Veteriner Kliniği Poliklinik
0-100
2200
2200
Çiftlik/Hayvancılık ĠĢletmesi
Barınak
Veteriner Hekim
Sorumlu Olunan Hayvan Sayısı
0-200
201-400
401-500
2200
2300
2400
2200
2300
2400
Sorumlu/ Müdür
501--2500
2500
3400
2800
Sorumlu/ Müdür
501--2500
2500
2800
2800
ÖZEL/TÜZEL ĠġYERLERĠNDEN SORUMLU YÖNETĠCĠ / TEKNĠK MÜDÜR / VETERĠNER HEKĠM
Deney hayvanı üretim yerleri
Deri depolayan iĢyerleri
Embriyo ve sperma üretim merkezleri
Ev ve süs hayvanı satıĢ yerleri
Kuluçkahane ve damızlık iĢletmeleri
Özel gıda kontrol ve labaratuvarları
Özel veteriner labaratuvarı
Su ürünleri ve toptan ve parakende satıĢ yerleri
Tıbbi ürünler üreten iĢyerlerinde farmakovijilans sorumlusu
Tıbbı ürünler üreten iĢyerlerinde pazarlama sorumlusu
Yem üreten iĢyerleri
Hayvan pazarları
Veteriner biyolojik ürün depoları
Veteriner ürün biyolojik ürünleri ithal eden iĢyerleri
Hayvansal gıda satıĢ iĢyerleri
Damızlık/Et/Süt Birlikleri, Kooperatif
Canlı Hayvan Ticareti
Basit Usul Rapor/ Kesim Raporu
1 Haftalık teorik eğitim semineri
1 Günlük teorik eğitim semineri
Uygulamalı 1 haftalık eğitim semineri
Uygulamalı 1 günlük eğitim semineri
Veteriner
Hekim
2200
2200
2400
2200
2400
2400
2200
2200
2400
2200
2200
2400
2400
2400
2200
2400
2400
70
1000
330
1450
600
Sorumlu/
Müdür
2400
2400
3400
2400
3400
3400
3400
2400
3400
2400
2800
2800
3400
3400
2400
3400
3400
Download

2014- asgari ücret-ıs.yerı.veteriner hekimliği