Karayolu Güvenliği Hibe Programı
TEKLİF ÇAĞRISI
Altıncı Tur
1 Temmuz 2014
Karayolu Güvenliği Hibe Programı, Bloomberg Bağışçıları Küresel Karayolu Güvenliği Programı’nın bir
bileşeni olup; Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı (GRSP) tarafından yönetilmektedir. Hibe
programının amacı karayollarındaki çarpışmaların sebep olduğu ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak
için yol güvenliği politikasındaki gelişmelerin sağlanması ve/veya bu politikaların uygulanması
yönündeki faaliyetleri için STK’lara destek sunmak ve savunuculuk çalışmaları konusundaki
kapasitelerini güçlendirmektir.
Hangi ülkeler katılabilir?
Başvurular Küresel Karayolu Güvenliği Programı ülkeleri ile sınırlandırılmıştır (Brezilya, Kamboçya,
Çin, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya, Türkiye ve Vietnam).
Kimler hibe için başvurabilir?
Sivil toplum örgütleri ve devlet destekli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra; karayolu güvenliği,
karayolu yaralanmaları önleme ve savunuculuk alanlarında tecrübeli sivil toplum kuruluşları da hibe
için başvurabilmektedir. Başvuru yapacak olan kurumların, teklifin sunulacağı ülkede kayıtlı olması ve
faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.
Adaylar sözleşmeye bağlı faaliyetleri düzenleyebilecek, yabancı fon alabilecek ve yasal ve mali
sorumlulukları üstlenebilecek tüzel kişiliği haiz olmalıdır.
Hibe programı şunlar için fon sağlamamaktadır
• Bireyler
• Alkollü içkiler, ateşli silahlar ve sigara firmaları ile işbirliği içindeki organizasyonlar
Ne tür projeler fon kapsamına alınacaktır?
Projeler karayollarındaki çarpışmaların sebep olduğu ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak için yol
güvenliği politikasındaki gelişmelerin sağlanması ve/veya bu politikaların uygulanması için
savunuculuk yapmalılar. Bizim savunuculuk tanımımız “ özel bir politikanın desteklenmesi konusunda
karar vericilere yönelik hedeflenen faaliyetler dizinidir. “
Ülkelerin yol güvenliği politikaları, yol kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için hukuki çerçeveyi
oluşturmaktadır – yol güvenliği mevzuatı, yönetmelikler, ve/veya standartlar – Hükümet: ulusal,
eyalet (il), ya da belediye seviyesinde oluşturulabilir ve geliştirilebilir. Mevzuatın önemli bir
bölümünü değiştirmeyi ya da uygulamayı hedef alan, açık tanımlanmış adımları olan proje teklifi
birden fazla amacı olan büyük projeler ile eşdeğer durumda değerlendirilecektir.
Fonlanacak savunuculuk projelerinin net bir şekilde tanımlanmış kanıt temelli politika savunuculuğu
yapan amacı/amaçları ve bu amaçların başarılması için geliştirilmiş uygun stratejileri olacaktır.
Yaygın kullanılan stratejiler:
• Politika yapıcıların bilgilendirilmesi
• Teknik/mevzuat üzerine çalışan kurumların desteklenmesi
• Paydaş koalisyonu oluşturulması
• Politika şampiyonlarının belirlenmesi ve birlikte çalışma
• Kamunun desteğinin oluşturulması ve kamunun farkındalığının artırılması
Aşağıdaki konular fon için uygun değil
• Okul ve gençlere yönelik eğitim programları
• Araştırma projeleri- (birincil ve ikincil araştırma bileşeni daha kapsamlı savunuculuk teklifi
bileşeni olarak kabul edilebilir)
• Ekipman alımı
• Yol altyapısının fonlanması
• Hediyelik eşyalar / Kampanya ürünleri
Hibe alan projelerin tekrarı niteliğindeki faaliyetler ve önerilen proje stratejileri fon kapsamı dışında
tutulabilirler.
Bir proje ne kadar fon alabilir?
Hibeler, 24 ayı aşmayacak dönem için 60.000 CHF (İsviçre Frangı) kadar verilebilmektedir.
Proje başvurusunun teslim edilmesi
Başvuru belgeleri www.grsproadsafety.org/grants-programme adresinden indirilebilir.
Başvuruda bulunanların proje teklifi, bütçe, çalışma planı ve ek belgeler (örn. Kilit personelin
özgeçmişi, destek mektupları vb.) teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurunun hazırlanmasında
yardımcı olması açısından ek belgeler sağlanacaktır.
Başvuru sahipleri birden fazla başvuru yapabilirler.
Başvurular en geç 8 Ağustos 2014 tarihi saat 18.00’e kadar (Merkezi Avrupa Saati) e-posta
ortamında [email protected] adresine teslim edilmelidir (Bu saatin ülkenizde karşı gelen saatini
öğrenmek için lütfen www.timeanddate.com adresini ziyaret ediniz).
Yalnızca İngilizce başvurular kabul edilecektir.
Başvuruların değerlendirilmesi nasıl yapılacak?
Başvurular uluslararası bir uzmanlar grubu ile danışma grubu üyelerinden oluşan bir çalışma gurubu
tarafından değerlendirilecektir.
Başvurularda, karayolu çarpışmalarında ölüm ve yaralanmaları azaltma potansiyeli için (%25), proje
tasarımı için (%25), kurumsal kapasite için (%20), bütçe ve maliyet tutarlılığı için(%10), işbirliği için
(%10) ve izleme ve değerlendirme için (%10) üzerinden puanlama yapılacaktır.
Ülkelerindeki risk faktörlerine yoğunlaşan projelere diğer projelere göre öncelik tanınacaktır
(aşağıdaki tabloya bakınız). Proje teklifinin teslim edilmesi, hibenin verileceği anlamına
gelmemektedir.
2
Başvuru sahipleri, başvuruları seçildiği takdirde müzakere edilmek üzere, 26 Eylül 2014 tarihine
kadar bilgilendirilecektir.
Bloomberg Bağışçıları Küresel Karayolu Güvenliği Programı- Ülkeler ve Risk Faktörleri
Ülke
Risk Faktörü 1
Risk Faktörü 2
Brezilya
Alkollü araç kullanma
Hız
Kamboçya
Alkollü araç kullanma
Kask kullanımı
Çin
Alkollü araç kullanma ya da Hız
E-bisiklet
Hindistan
Alkollü araç kullanma
Kask kullanımı
Kenya
Kask kullanımı
Hız
Meksika
Alkollü araç kullanma
Emniyet kemeri ve çocuk
koltuğu
Türkiye
Emniyet kemeri
Hız
Rusya
Emniyet kemeri
Hız
Vietnam
Alkollü araç kullanma
Kask kullanımı ve kask
standartları
GRSP ve Hibe Programına ilişkin daha fazla bilgi için:
Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı :
http://www.grsproadsafety.org/
Karayolu Güvenliği Hibe Programı:
www.grsproadsafety.org/grants-programme
3
Download

Karayolu Güvenliği Hibe Programı