BD MAYIS 2014
Evrensel Yönüyle
Atatürk
Yazan: YAHYA AKSOY
"Dünya bar›fl› içinde insanl›¤›n gerçek saadeti,
ancak bu yüksek ideal yolcular›n›n ço¤almas›
ve baflar›ya ulaflmas›yla olabilir."
(25.X.1931- Balkan Konferans›)
"Ona nas›l hayran olmayay›m ?... Dehan›z›n
büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmufltur.
Edouard Herriot (1933)
Fransa eski baflbakan›
"O, müslümanlar›n da sesiydi."
Muhammed Ali CinnahPakistan'›n kurucusu
"Onun bak›fl› ile ayd›nland›k."
‹kbal-Pakistan milli flairi
ömürgecilik ve emperyalizme karfl›
Mustafa Kemal'in askeri ve siyasi
liderli¤inde sürdürülen Türk Kurtulufl
Savafl› sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, halk›m›z›n ve ülkemizin ça¤dafllaflmas›
yolunda çok yönlü devrimlerle taçland›r›lm›fl.
"Bir ifli zamans›z yapmak, o ifli baflar›s›zl›¤a u¤ratmak olur. Her fleyi s›ras›nda ve
zaman›nda yapmal›d›r." diyerek bilgi, bilinç
ve umutla yola koyulan ve "19 May›s günü
Samsun'a ç›kt›¤›mda elimde hiç bir kuvvet
yoktu; yaln›z Türk Milleti'nin asaletinden do¤an
ve benim vücudumu dolduran yüksek ve
S
41
BD MAYIS 2014
manevi kuvvet vard›. ‹flte ben bu milli
kuvvete, bu Türk Milleti'ne güvenerek
ifle bafllad›m." kayd›n›, tarihin sayfas›na alt›n harflerle yazd›ran Mustafa
Kemal, "Ya ba¤›ms›zl›k, ya ölüm"
parolas› ile Kurtulufl savafl›n› sürdürürken, halk›n temsilcilerinden kudu¤u
TBMM ile birlikte, "En büyük eserim"
dedi¤i ve kültür temelleri üzerine
kurdu¤u Türkiye Cumhuriyeti'ni "En
do¤ru ve gerçek yol, uygarl›k yoludur"
diyerek 29 Ekim 1923'de ilan etmifltir.
ustafa Kemal Atatürk,
emperyalizmin ve cehaletin
tüm dünya insanl›¤› için en
büyük tehlike oldu¤una dikkatleri
çekmifl ve bu alanda, ulusumuzun ve
dünya uluslar›n›n yönetiminde görev
alanlar›n ufkunu açan evrensel bir
baflö¤retmenlik görevi yapm›flt›r.
Atatürkçülük, Türk Ulusu'nun
akl›n ve bilimin ›fl›¤›nda ileri bir
toplum olarak en k›sa zamanda ça¤dafl
uygarl›k düzeyine eriflmesini ve onu
geçmesini, dünya uluslar› içerisinde
ba¤›ms›z, onurlu, özgür, demokratik,
laik bir toplum olarak yerini almas›n›
amaçlar.
"Atatürk'ten Düflünceler" kitab›n›n yazar› Daniel Dumoulin, "‹nsanl›k
tarihi boyunca hiç bir deha, hiç bir
sezar, halk›, reformlar› ve daha da
önemli olan fleyleri onun gibi anlatamam›flt›r. Hepsini ele alm›flt›r. Türk
Ulusu'nun tüm insanl›¤›n karfl›s›nda
sayg›n bir millet oldu¤unu ispatlam›flt›r." demektedir.
Ulusun egemenli¤ine dayal›
Cumhuriyet Ç›nar›, " Fikri hür, vicdan›
hür, irfan› hür nesillerle" sonsuza dek
M
42
"Atatürk, uluslararas›
anlay›fl ve bar›fl yolunda
çaba harcayan üstün bir
kiflidir."
korunacak ve gelifltirilecektir.
Atatürk'ün do¤umunun 100. y›l›na
anlaml› bir kararla kat›lan UNESCO,
Atatürk'ün evrensel düflünce ve
uygulamalar›na vurgu yaparak, O'nu
dünyaya örnek göstermifltir:
"Atatürk, uluslararas› anlay›fl ve
bar›fl yolunda çaba harcayan üstün bir
kiflidir. Ola¤anüstü bir devrimcidir.
Sömürgecilik ve emperyalizme karfl›
savaflan ilk önderdir. ‹nsan haklar›na
sayg›l›, dünya bar›fl›n›n öncüsüdür.
‹nsanl›k aras›nda hiçbir din, dil, ›rk
ve cinsiyet gözetmeyen, bir uyum ve
iflbirli¤i ça¤›n›n do¤aca¤›na inanan
eflsiz bir devlet adam›d›r."
üba'da, Santiago'da, Amsterdam'da, Aflkabat'ta, Yeni
Zelanda'da, Venezuela'da,
‹srail'de, Yenidelhi'de, Roma'da,
Kazakistan, Azerbaycan'da Atatürk
an›tlar›, parklar›, caddeleri, okullar›
ile bütün dünyan›n dört bir yan›nda
gönüllerde yer tutmufltur.
Hitler'in 2. Dünya Savafl›'na
neden olaca¤›n›, SSCB'nin da¤›laca¤›n› ve "Tarihi bir, kültürü bir kardefller olan Türk Dünyas›'n›n ba¤›ms›zl›¤a
kavuflaca¤›n› çok önceden gören
Atatürk, geçmifli çok iyi bilen, geliflmeleri de¤erlendiren ve gelece¤i gören
önder ve örnek bir lider olarak tarihteki sayg›n ve seçkin yerini alm›flt›r.
K
BD MAYIS 2014
Yabanc› devlet adamlar›n›n
de¤iflik zamanlarda verdikleri mesajlar
ile An›tkabir defterine yazd›klar›
görüfl ve düflünceler, Atatürk'ün
insanl›¤›n belle¤inde derin izler
b›rakan, hayranl›k duyulan, aranan,
imrenilen, örnek al›nan, sayg› duyulan
evrensel bir devlet adam› oldu¤una
vurgular yapan tarihi belgelerdir.
tatürk, Bir Milletin Yeniden
Do¤uflu adl› eseri yazan
‹ngiliz Yazar L.Kinross, "Bir
çok dünya lideri Atatürk'ü kendilerine bir simge ve örnek olarak
alm›fllard›r." demektedir.
ABD'de de¤erli bilgilere sahip
bulunan "Kongre Kitapl›¤›", Atatürk'e ait araflt›rmalara yer veren
sadece bat› dillerinde 5.000 'nin
üzerinde eser bulunmakta. Türkiye'
de Ankara Milli Kütüphane Atatürk
Belgeli¤i'nde; 2872 kitap,155 süreli
yay›n, 1371 kitap d›fl› doküman,
227 adet dosyada Atatürk'e ait
foto¤raf olmak üzere toplam 4398
belge bulunuyor. Ayr›ca ‹fl Bankas›'n›n Atatürk'e arma¤an etti¤i
malzeme ile Atatürk'ün TBMM'de
tuttu¤u kendi el yazma notu da
bulunmaktad›r.
"E¤itimimizin temel tafl›, bilgisizli¤in yok edilmesidir" diyerek harf
devrimi yapan ve okuma -yazma
seferberli¤i ile bütün ülkeyi okul
haline getiren, yokluklar içinde ve
savafl halindeki ülkeyi, ilme ve fenne
dayanan bir e¤itim sistemi ile ça¤dafl
uygulamalar› hayata geçiren Baflkomutan, Öncü, Önder Lider ve Baflö¤retmen Mustafa Kemal Atatürk bütün
dünyan›n "Baflö¤retmeni" olarak
benimsenmifltir.
Medeni kanun, kad›nlara seçme
ve seçilme hakk› tan›nmas›, Türk
tarih ve Türk dil Kurumlar›'n›n kurulmas›, K›yafet devrimi, ulusal bankalar›n kurulmas›, tar›m alan›nda
A
uygulamalar, ulusal sanayi, her alanda
e¤itim kurumlar› aç›lmas› ile toplumun de¤iflim ve dönüflümüne büyük
katk›lar sa¤lam›flt›r.
Savafl y›llar›nda birkaç kez
Ankara'y› ziyaret eden Frans›z gazeteci Gaulis, Paris'ten ayr›l›rken bir
dostuna flunlar› yaz›yor: "Yak›nda
Ankara'ya dönüfl arma¤an› olarak bir
bavul kitap götürüyorum. fiimdi orada
en çok aranan fley kitapt›r."
43
BD MAYIS 2014
Mustafa Kemal Atatürk, kurtulufl
Savafl› y›llar›nda %90'› okuma yazma
bilmeyen bir toplumdan okuyanyazan-üreten-paylaflan ça¤dafl yepyeni bir ulus yaratarak dünyaya örnek
olmufltur.
ustafa Kemal Atatürk, Birleflmifl Milletler'in ve UNESCO'nun kuruluflundan y›llarca
önce, evrensel düflünceleri ve uygulamalar› ile bu uluslararas› kurulufllar›n
amaç ve felsefsine ilham kayna¤›
olmufltur.
Çanakkale Savafl›'na istila için
uzak diyarlardan asker gönderen
analara "Göz yafllar›n›z› dindiriniz.
Evlatlar›n›z, bizim ba¤r›m›zdad›r.
huzur içindedirler ve huzur içinde
rahat rahat uyuyacaklard›r. Onlar bu
toprakta canlar›n› verdikten sonra art›k
bizim evlatlar›m›z olmufllard›r." diye
seslenen büyük asker ve eflsiz devlet
adam› M. Kemal Atatürk'ün mesaj›
insanl›k tarihinde bir ilktir. Son y›llarda Çanakkale'ye evlatlar›n›n mezarlar›n› ziyarete gelenlerin, Atatürk için
söyledikleri övgü, sevgi ve hayranl›k
dolu sözler, insanl›¤›n bar›fl ve
hoflgörü da¤arc›¤›nda seçkin ve sayg›n
yerini almaktad›r.
Bir Avustralya'l› (Anzak) ana
flunlar› söylemifl: "Bizim evlatlar›m›z›,
bir büyük baba gibi ba¤r›na basan
büyük komutan Mustafa Kemal'i
hiçbir zaman unutmuyoruz. Çanakkale'de yatan evlatlar›m›z huzur içindedirler. Bizler de huzur içindeyiz."
Ça¤dafllaflma ile örtüflen ve
örüntülenen güzel sanatlar›n, toplumsal yaflamda hayata geçirilmesi için
M
44
Times dergisi kapa¤› (24 Nisan 1923)
kimsenin yapamad›¤›n› yapan,
Mustafa Kemal Atatürk, dünyaya
örnek lider olarak kabul edilmifl ve
24 Mart 1923 tarihli Time Dergisi' ne
ilk kez kapak olmufltur.
ABD'de kurulu, ilk gerçek Amerikan yazar› olarak tan›nan Mark
Twain Edebiyatç›lar Cemiyeti, ilk
Türk olarak M. Kemal Atatürk'ü üye
seçmifltir. Daha sonra Sait Faik ve
Yaflar Kemal'e fahri üyelik verilmifltir.
Atatürk'ün "muas›r medeniyet
seviyesinin üstüne ç›kmak için, "
zaman ölçüsü, geçmifl as›rlar›n gevfletici zihniyetine göre de¤il, asr›m›z›n
sürat ve hareket mefhumuna göre
düflünülmelidir" diyerek, dünya uluslar› ve ulusumuz için izledi¤i tutum
ve uygulamalar›, tüm dünyada bar›fl,
güven, özgürlük, adalet, huzur ve
hoflgörü alanlar›nda evrensel bir lider
olarak ilham kayna¤› olmufltur.
‹ngiliz Devlet Adam› Lord Kinross
"O, yar›n› görürdü." demifltir. •
Download

yahya aksoy.fh11