ĠDARE HUKUKU VE ĠDARE KÜLTÜRÜ ARAġTIRMALARI ATÖLYESĠ
SUNUM PROGRAMI
(2013 – 2014 Akademik Yılı)
***
AĢağıda belirtilen program çerçevesinde “Tahsin Bekir Balta Kitaplığı”nda (AÜHF)
gerçekleĢtirilecek olan Çarşamba Toplantılarına katılımınızdan mutluluk duyarız.
(Lütfen toplantılara katılım durumunuzu, her bir toplantıdan en geç bir gün önce saat 15.00‟e kadar
[email protected] e-posta adresine bildiriniz.)
***
07 Kasım 2013 (Perşembe), saat 17.00
Prof. Dr. Kemal GÖZLER
“ Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Kamu Tüzel Kişiliğine Dönüşebilir mi? ”
13 Kasım 2013 (Çarşamba), saat 16.00
Öğr. Gör. Dr. D. Çiğdem SEVER
“ Özel Kişilerce Kamusal Güç Kullanımı: Özel Güvenlik ”
27 Kasım 2013 (Çarşamba), saat 16.00
ArĢ. Gör. Erkan AKDOĞAN
“ Kelsen ve Hukuk Fakültesi Hakkında Size Söylenmeyen Beş Şey ”
11 Aralık 2013 (Çarşamba), saat 16.00
ArĢ. Gör. Serdar YILMAZ
“ Haciz ve İhtiyati Haciz ile İlgili İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Sorunlar ”
25 Aralık 2013 (Çarşamba), saat 16.00
Av. Oğuz Kaan DOĞAN
“ Dilenmek Bir İnsan Hakkı mıdır? ”
08 Ocak 2014 (Çarşamba), saat 17.00
Hâkim Kamuran KAYA
“ Varoluşçuluk: Jean-Paul Sartre ve Hukuk Teorisi ”
1/2
22 Ocak 2014 (Çarşamba), saat 16.00 (Sunum; 29 Ocak 2014, saat 16.00’ya alınmıştır.)
Öğr. Gör. Dr. D. Çiğdem SEVER
“ İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları: İngiltere Örneği ”
12 ġubat 2014 (Çarşamba), saat 16.00
ArĢ. Gör. Merve ERDEM
“ Uzay Faaliyetlerinin Hukuki Rejimine İlişkin Güncel Tartışmalar ”
26 ġubat 2014 (Çarşamba), saat 16.00
ArĢ. Gör. Deniz POLAT
“ Milliyetçilik ve Anayasalar ”
12 Mart 2014 (Çarşamba), saat 16.00 (Sunum; 19 Mart 2014, saat 16.00’ya alınmıştır.)
ArĢ. Gör. Erkan AKDOĞAN
“ Hukuk Fakültesindeki ‘Öteki’: Marksist Hukuk Teorisi Mümkün mü? ”
26 Mart 2014 (Çarşamba), saat 16.00
ArĢ. Gör. Ezgi Fulya AKKUġ
“ Anayasal Azınlık Hakları ”
09 Nisan 2014 (Çarşamba), saat 16.00
ArĢ. Gör. Hakan HASIRCI
“ Devlet Mallarının Haczedilemezliği ”
30 Nisan 2014 (Çarşamba), saat 17.00 (Sunum; 14 Mayıs 2014, saat 17.00’ye alınmıştır.)
ArĢ. Gör. Mehmet YILDIZ
“ Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler ”
14 Mayıs 2014 (Çarşamba), saat 17.00 (Sunum; 30 Nisan 2014, saat 17.00’ye alınmıştır.)
ArĢ. Gör. Dr. Levent BÖRÜ
“ „Dava Konusu’ Kavramı ”
28 Mayıs 2014 (Çarşamba), saat 17.00
Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY
“ Fiili Bir Hukuk Kaynağı Olarak Zihniyet Dünyamız ”
2/2
Download

sunum programı - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi